3

Tế lễ tạ ân

1Nếu ai muốn dâng lễ vật để tạ ơn Chúa Hằng Hữu, người ấy có thể dâng một con bò, đực hay cái cũng được, nhưng phải là một con vật hoàn toàn, không tì vết. 2Người dâng sẽ đặt tay trên đầu con bò, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết rảy trên bốn cạnh bàn thờ. 3-5Thầy tế lễ lấy mỡ bọc ruột, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên củi đang cháy trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa.
6Nếu lễ vật tạ ơn là một con cừu hay một con dê, dù đực hay cái, cũng phải dâng một con vật hoàn toàn, không khuyết tật.
7,8Nếu là một con cừu, người dâng sẽ đặt tay trên đầu nó, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết rưới trên bốn cạnh bàn thờ. 9-11Thầy tế lễ cũng đốt trên bàn thờ mỡ con cừu, cái đuôi chặt gần xương sống, mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật. Đây là một lễ thiêu dâng cho Chúa.
12Nếu lễ vật dâng cho Chúa là một con dê, 13người dâng sẽ đặt tay trên đầu nó, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết mới trên bốn cạnh bàn thờ. 14-16Thầy tế lễ cũng lấy mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa. 17Đây là một quy lệ có tính cách vĩnh viễn, áp dụng trên toàn lãnh thổ: Không ai được ăn mỡ và huyết.