3

Fij Khoom ua Kev Sib Raug Zoo

1Yog leejtwg muab nws tus heev nyuj lossis tus maum nyuj tua fij ua kev sib raug zoo, mas tus nyuj ntawd yuav tsum yog tus uas tsis muaj ib qho phem hlo li. 2Tus txivneej ntawd yuav tsum tsa nws txhais tes rau saum tus nyuj lub taubhau thiab muab tus nyuj ntawd tua rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. Ces Aloos cov tub uas yog cov povthawj muab cov ntshav coj mus hliv ywg thoob plaws lub thaj, 3thiab muab tus tsiaj ntawd tej nqaij li nram no coj mus ua khoom fij sib raug zoo rau tus TSWV: tagnrho cov npluag roj uas npog lub plab, cov hnyuv, 4ob lub raum thiab tej roj uas npog ob lub raum, thiab nplooj siab uas zoo tshaj plaws. 5Cov povthawj yuav tsum muab tagnrho tej ntawd hlawv rau saum lub thaj uas yog hlawv nrog tej khoom fij. Tej pa khoom fij no tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.
6Yog muab yaj lossis tshis los tua ua khoom fij ua kev sib raug zoo, muab tus txiv lossis tus maum los tau, tiamsis yuav tsum muab tus uas tsis muaj ib qho phem hlo li. 7Yog leejtwg muab ib tug yaj fij, 8nws yuav tsum tsa nws txhais tes rau saum tus yaj ntawd taubhau thiab muab tus yaj ntawd tua rau ntawm hauv ntej tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. Ces cov povthawj mam li muab cov ntshav coj mus hliv ywg thoob plaws rau lub thaj, 9thiab muab tus tsiaj ntawd tej nqaij li nram no coj mus ua khoom fij rau tus TSWV: cov roj, tus tw nrog cov roj uas txiav ti nkaus ntawm tus pobtxha ntsag, tej npluag roj uas npog lub plab, cov hnyuv, 10ob lub raum thiab tej roj uas npog ob lub raum, thiab nplooj siab uas zoo tshaj plaws. 11Dua li cov ntawd lawm, tus povthawj mam li muab coj mus hlawv tagnrho rau saum lub thaj ua khoom fij rau tus TSWV.
12Yog leejtwg muab ib tug tshis fij, 13nws yuav tsum tsa tes rau saum tus tshis ntawd lub taubhau thiab muab tus tshis ntawd tua rau ntawm hauv ntej tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. Ces cov povthawj mam li muab cov ntshav coj mus hliv ywg thoob plaws lub thaj, 14thiab muab tus tsiaj ntawd tej nqaij li nram no coj mus fij rau tus TSWV: cov npluag roj uas npog lub plab thiab cov hnyuv, 15ob lub raum thiab tej roj uas npog ob lub raum, thiab nplooj siab uas zoo tshaj plaws. 16Dua li cov ntawd lawm, tus povthawj mam li muab coj mus hlawv tagnrho rau saum lub thaj ua khoom fij tsw qab ntxiag rau tus TSWV. Tagnrho cov roj puavleej yog tus TSWV tug. 17Tsis pub cov Yixalayees ib tug twg noj tej roj lossis tej ntshav li; qhov no yog ib txoj kevcai rau cov Yixalayees uas nyob rau txhua qhov coj mus ibtxhis li.