3

Mnơ̆ng Myơr kơ Klei Êđăp Ênang

1“Tơdah sa čô mnuih myơr mnơ̆ng ngă yang jing mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, brei ñu myơr sa drei êmô, knô amâodah ana, mnơ̆ng anăn amâo mâo anôk jhat ôh ti anăp Yêhôwa. 2Brei ñu bă kngan ñu ti dlông boh kŏ mnơ̆ng ñu myơr leh anăn koh gơ̆ ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn; leh anăn phung anak êkei Y-Arôn phung khua ngă yang srăng hƀrah êrah jŭm dar ti dlông knưl. 3Mơ̆ng klei ngă yang myơr mnơ̆ng kơ klei êđăp ênang, jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa, ñu srăng myơr prăi luôm prôč êhŭng leh anăn jih jang prăi đuôm ti prôč êhŭng, 4dua asăr boh ƀleh mbĭt hŏng prăi luôm diñu ti kơiêng, leh anăn jao ti tiê, dŏ anăn ñu srăng mă mbĭt hŏng boh ƀleh. 5Phung anak êkei Y-Arôn srăng čuh jih dŏ anăn ti knưl ti dlông mnơ̆ng myơr čuh dôk ti dlông djuh pui dôk ƀơ̆ng; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa.
6Tơdah mnơ̆ng ñu myơr pioh kơ klei ngă yang myơr mnơ̆ng kơ klei êđăp ênang kơ Yêhôwa jing sa drei biăp amâo bê, knô amâodah ana, brei ñu myơr gơ̆ amâo mâo anôk jhat ôh. 7Tơdah ñu myơr sa drei êđai biăp jing mnơ̆ng myơr, brei ñu myơr gơ̆ ti anăp Yêhôwa, 8bă kngan ñu ti dlông boh kŏ mnơ̆ng ñu myơr, leh anăn koh gơ̆ ti anăp sang čhiăm klei bi kƀĭn. Phung anak êkei Y-Arôn srăng hƀrah êrah gơ̆ ti dlông knưl jŭm dar. 9Mơ̆ng klei ngă yang myơr mnơ̆ng kơ klei êđăp ênang jing sa mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa, ñu srăng myơr prăi gơ̆, jih ku êmŏng gơ̆ mă mơ̆ng giăm klang rŏng, prăi luôm prôč êhŭng, jih prăi đuôm ti prôč êhŭng, 10leh anăn dua asăr boh ƀleh mbĭt hŏng prăi luôm digơ̆ ti kơiêng, leh anăn jao ti tiê, dŏ anăn ñu srăng mă mbĭt hŏng boh ƀleh. 11Khua ngă yang srăng čuh jih dŏ anăn ti dlông knưl, jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa.
12Tơdah mnơ̆ng ñu myơr jing sa drei bê, brei ñu myơr gơ̆ ti anăp Yêhôwa, 13bă kngan ñu ti dlông boh kŏ gơ̆, leh anăn koh gơ̆ ti anăp sang čhiăm klei bi kƀĭn. Leh anăn phung anak êkei Y-Arôn srăng hƀrah êrah gơ̆ ti dlông knưl jŭm dar. 14Ñu srăng myơr gơ̆ jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa, prăi luôm prôč êhŭng leh anăn jih jang prăi đuôm ti prôč êhŭng, 15leh anăn dua asăr boh ƀleh mbĭt hŏng prăi luôm digơ̆ ti kơiêng, leh anăn jao ti tiê, dŏ anăn ñu srăng mă mbĭt hŏng boh ƀleh. 16Khua ngă yang srăng čuh jih dŏ anăn ti dlông knưl jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă myơr brei pui ƀơ̆ng, jing mnâo ƀâo mngưi. Jih jang prăi jing dŏ Yêhôwa. 17Anei srăng jing sa klei bhiăn nanao hlăm jih jang ênuk diih, hlăm jih jang anôk diih dôk; đăm diih ƀơ̆ng prăi amâodah êrah ôh.”