4

Của Lễ Chuộc Tội

1 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê: 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Nếu một người không cố ý vi phạm bất cứ điều răn nào CHÚA đã truyền không được vi phạm, nhưng người ấy đã lỡ vi phạm rồi thì:

Chuộc Tội cho Tư Tế

3 Nếu kẻ phạm tội là một tư tế đã được xức dầu phong chức, khiến cho dân cũng bị hậu quả lây, thì tư tế ấy phải vì tội mình đã phạm mà dâng lên CHÚA một con bò tơ không tì vết để làm của lễ chuộc tội. 4 Ông sẽ đem con bò đó đến trước mặt CHÚA, ở trước cửa Lều Hội Kiến, đặt tay mình trên đầu con bò, rồi giết con bò trước mặt CHÚA. 5 Kế đến tư tế đã được xức dầu phong chức đó hãy lấy một ít huyết con bò, mang nó vào Lều Hội Kiến. 6 Tư tế ấy sẽ nhúng ngón tay mình vào trong huyết và rảy huyết bảy lần trước mặt CHÚA, phía trước bức màn của Nơi Thánh. 7Tư tế ấy sẽ bôi một ít huyết ấy trên các sừng bàn thờ dâng hương trước mặt CHÚA trong Lều Hội Kiến. Phần huyết còn lại của con bò ông sẽ đem đổ nơi chân bàn thờ dâng của lễ thiêu, ở phía trước cửa Lều Hội Kiến. 8 Ông sẽ lấy tất cả mỡ của con bò để làm của lễ chuộc tội. Ðó là mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 9 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà ông sẽ gỡ ra với hai trái cật, 10 giống như lớp mỡ đã được lấy ra từ con bò làm con vật hiến tế cho của lễ cầu an; rồi tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ dâng của lễ thiêu. 11 Nhưng da con bò, tất cả thịt của nó, đầu, các chân, bộ lòng, và phân nó, 12 nói chung là tất cả phần còn lại của con bò sẽ được mang ra ngoài doanh trại, đến một nơi sạch sẽ, nơi được dùng để đổ tro, rồi chất chúng trên củi đang cháy mà thiêu rụi chúng, tức con bò ấy sẽ được hỏa thiêu tại chỗ đổ tro.

Chuộc Tội cho Toàn Dân

13 Nếu toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên vô tình phạm tội, nhưng vì hội chúng không nhận thấy mà đã lỡ phạm bất cứ điều nào trong các điều răn CHÚA cấm không được làm, khiến chúng mang tội; 14 một khi chúng nhận biết mình đã phạm tội, thì vì tội mình hội chúng sẽ dâng một con bò tơ làm của lễ chuộc tội, và đem nó đến trước Lều Hội Kiến. 15 Các trưởng lão của hội chúng sẽ đặt tay trên đầu con bò trước mặt CHÚA; rồi con bò sẽ bị giết trước mặt CHÚA. 16 Tư tế được xức dầu phong chức sẽ lấy một ít huyết bò đem vào Lều Hội Kiến. 17 Tư tế sẽ nhúng ngón tay mình vào trong huyết và rảy huyết bảy lần trước mặt CHÚA, phía trước bức màn. 18 Ông sẽ bôi một ít huyết trên các sừng bàn thờ trước mặt CHÚA, tức trong Lều Hội Kiến. Phần huyết còn lại của con bò ông sẽ đem đổ nơi chân bàn thờ dâng của lễ thiêu ở phía trước cửa Lều Hội Kiến. 19 Ông sẽ lấy tất cả mỡ con bò, rồi đem thiêu chúng trên bàn thờ. 20 Ông sẽ dâng con bò ấy như cách dâng con bò làm của lễ chuộc tội. Ðó là cách ông sẽ làm cho con vật hiến tế ấy. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho chúng, và chúng sẽ được tha tội.
21 Sau đó ông sẽ mang con bò ra ngoài doanh trại, thiêu rụi nó như cách đã thiêu con bò trước. Ðó là của lễ chuộc tội cho hội chúng.

Chuộc Tội cho Người Lãnh Ðạo

22 Khi một người lãnh đạo phạm tội, dù vô tình, nhưng đã vi phạm điều răn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình, làm điều không được phép làm, và mắc tội, 23 khi có ai giúp người ấy nhận biết tội lỗi mình, người ấy phải mang một con dê đực không tì vết đến làm của lễ. 24 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con dê, rồi giết con dê ấy nơi người ta giết con vật hiến tế làm của lễ thiêu, trước mặt CHÚA. Ðó là của lễ chuộc tội. 25 Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con vật hiến tế chuộc tội ấy, dùng ngón tay bôi vào các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đổ huyết còn lại nơi chân bàn thờ dâng của lễ thiêu. 26 Ông sẽ thiêu tất cả mỡ nó trên bàn thờ, giống như thiêu mỡ của con vật hiến tế cầu an. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy vì tội của người ấy, và người ấy sẽ được tha tội.

Chuộc Tội cho Thường Dân

27 Nếu một người dân nào phạm tội, dù vô tình, nhưng đã vi phạm điều răn của CHÚA, làm điều cấm làm, và mắc tội, 28 khi có ai giúp người ấy nhận biết tội lỗi của mình, thì vì cớ tội lỗi mình đã phạm, người ấy sẽ mang một con dê cái không tì vết đến làm của lễ. 29 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế chuộc tội, rồi giết con vật hiến tế chuộc tội ấy nơi dâng của lễ thiêu. 30 Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con vật hiến tế ấy, dùng ngón tay bôi trên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đổ huyết còn lại nơi chân bàn thờ. 31 Ông sẽ gỡ tất cả mỡ của nó ra, giống như đã lấy lớp mỡ của con vật hiến tế cầu an; rồi tư tế sẽ thiêu các mỡ ấy trên bàn thờ thành một mùi thơm dâng lên CHÚA. Như thế tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy, và người ấy sẽ được tha tội.
32 Nếu người ấy đem một con chiên đến làm của lễ thì phải là một con chiên cái không tì vết. 33 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế chuộc tội, rồi giết con vật hiến tế chuộc tội ấy nơi người ta giết con vật hiến tế làm của lễ thiêu. 34 Tư tế sẽ lấy một ít huyết của con vật hiến tế ấy, dùng ngón tay bôi trên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu, rồi đổ huyết còn lại nơi chân bàn thờ. 35 Ông sẽ lấy tất cả mỡ của nó, giống như đã lấy mỡ của con chiên dâng làm của lễ cầu an; rồi tư tế sẽ thiêu các mỡ ấy trên bàn thờ, giống như cách dùng lửa dâng các của lễ lên CHÚA. Như thế, tư tế sẽ chuộc tội cho người ấy vì những tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha tội.