4

1,2$húa Hằng Hữu lại truyền dạy cho Mai-sen về trường hợp một người vô tình vi phạm luật lệ của Chúa:
3$ếu là một thầy tế lễ vô tình vi phạm, gây cho dân mang lỗi, thầy tế lễ đó phải dâng một con bò tơ không tì vết cho Chúa để chuộc tội 4$ằng cách dẫn con bò đến trước cửa Đền hội kiến, đặt tay trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Chúa. 5$au đó thầy tế lễ lấy một phần huyết bò đem vào Đền hội kiến, 6$húng ngón tay vào huyết, rảy bảy lần trước mặt Chúa, phía trước bức màn ngăn cách Nơi chí thánh. 7$ong, thầy tế lễ này sẽ bôi huyết trên các sừng bàn thờ xông hương trước mặt Chúa Hằng Hữu trong Đền hội kiến; huyết còn lại đem đổ dưới chân bàn thờ dâng lễ thiêu, tại cửa Đền hội kiến. 8-10$hầy tế lễ ấy sẽ lấy tất cả mỡ con bò, mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật, đem đốt trên bàn thờ dâng lễ thiêu, cũng như trường hợp dâng con bò làm lễ tạ ơn. 11,12$hưng phần còn lại gồm da, thịt, đầu, chân, bộ lòng, phân bò, thầy tế lễ sẽ đem ra bên ngoài trại, tại một nơi sạch sẽ là nơi đổ tro bàn thờ, xếp tất cả trên củi mà đốt đi.
13$ếu toàn dân Y-sơ-ra-ên vô tình vi phạm một điều gì Chúa cấm đoán 14$à nhận biết lỗi mình, họ phải dâng một con bò tơ để chuộc tội. Bò sẽ được dẫn đến cửa Đền hội kiến. 15$ác trưởng lão trong nhân dân sẽ đặt tay trên đầu con bò, rồi giết nó trước mặt Chúa. 16$hầy tế lễ sẽ lấy một phần huyết đem vào Đền hội kiến, 17$húng ngón tay vào huyết, rảy bảy lần trước mặt Chúa phía trước bức màn ngăn cách Nơi chí thánh. 18$hầy tế lễ cũng sẽ bôi huyết trên các sừng bàn thờ xông hương trước mặt Chúa trong Đền hội kiến; huyết còn lại đem đổ dưới chân bàn thờ dâng lễ thiêu, tại cửa Đền hội kiến. 19$hầy tế lễ cũng lấy tất cả mỡ bò đem đốt trên bàn thờ. 20$ếu thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho dân đúng theo thủ tục, lỗi họ sẽ được tha. 21$au đó, thầy tế lễ đem con bò ra thiêu bên ngoài trại như trường hợp tế lễ thiêu chuộc tội cho cá nhân. Đây là lễ chuộc tội cho toàn dân.
22$ếu có cấp lãnh đạo vô tình vi phạm điều gì Chúa cấm đoán, 23$à nhận biết tội mình, phải dâng một con dê đực không tì vết để chuộc tội. 24$gười ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con dê, rồi giết nó tại nơi người ta giết sinh tế lễ thiêu, trước mặt Chúa. Đây là lễ chuộc tội. 25$hầy tế lễ sẽ lấy ngón tay nhúng vào huyết dê, đem bôi lên các sừng bàn thờ dâng lễ thiêu; huyết còn lại đem đổ dưới chân bàn thờ. 26$ất cả mỡ dê sẽ được đốt trên bàn thờ, như trường hợp dâng lễ tạ ơn. Như vậy, khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho người này, lỗi người sẽ được tha. 27$ếu một thường dân vô tình vi phạm một điều gì Chúa cấm đoán 28$à nhận biết tội mình, phải dâng một con dê cái không tì vết để chuộc tội. 29$gưòi ấy sẽ đặt tay trên đầu con dê, rồi giết nó tại nơi người ta giết sinh tế lễ thiêu. 30$hầy tế lễ sẽ lấy ngón tay nhúng vào huyết dê, đem bôi trên các sừng bàn thờ dâng lễ thiêu; huyết còn lại đem đổ dưới chân bàn thờ. 31$hầy tế lễ cũng lấy tất cả mỡ đem đốt trên bàn thờ dâng hương thơm lên Chúa như trường hợp dâng lễ tạ ơn. Như vậy, khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho người này, lỗi người sẽ được tha.
32$ếu ngựời này muốn dâng một con cừu để làm lễ chuộc tội, phải chọn một con cừu cái không tì vết. 33$gười ấy sẽ đặt tay trên đầu con cừu, rồi giết nó tại nơi người ta giết sinh tế lễ thiêu. 34$hầy tế lễ lấy ngón tay nhúng vào huyết cừu, đem bôi trên các sừng bàn thờ dâng lễ thiêu; huyết còn lại đem đổ dưới chân bàn thờ. 35$hầy tế lễ cũng lấy mỡ cừu đốt trên bàn thờ, như trường hợp dâng cừu làm lễ tạ ơn. Như vậy, khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho người này, lỗi người sẽ được tha.