4

Fij Khoom ua Kevcai Daws Tej Kev Txhaum uas Tsis Yog Txhob Txwm Ua

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom qhia rau cov Yixalayees paub hais tias, yog leejtwg txhob txwm ua txhaum thiab tsis muab siab npuab tus TSWV tej lus samhwm, yuav tau ua raws li tej kevcai nram qab no.
3Yog tus Povthawj Hlob twg tau ua txhaum thiab nws tej kev txhaum ntawd los raug rau cov pejxeem, nws yuav tsum tau coj ib tug ntsuag nyuj uas tsis muaj ib qho phem li tuaj tua fij rau tus TSWV daws nws lub txim. 4Nws yuav tsum cab tus nyuj ntawd mus rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, tsa nws txhais tes rau saum tus nyuj taubhau, thiab muab tua tabmeeg tus TSWV rau ntawd. 5Ces tus Povthawj Hlob yuav tsum nqa tus ntsuag nyuj ntawd cov ntshav ib qho mus rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 6Mas tus Povthawj Hlob yuav tsum muab nws tus ntivtes tub cov ntshav ntawd coj mus nchos rau daim ntaub uas quas chav dawbhuv xya zaus. 7Thiab tus Povthawj Hlob muab ib co ntshav pleev lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab cov kub saum plaub ceg kaum thaj uas nyob hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. Dua li ntawd, nws muab cov ntshav uas seem coj mus hliv rau lub taw thaj uas hlawv tej khoom theej txhoj ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 8Nws yuav tsum muab tus nyuj ntawd tej roj luas tawm kom tas huv tibsi, nrog cov npluag roj uas npog lub plab, cov hnyuv, 9ob lub raum thiab cov roj uas npog ob lub raum, thiab nplooj siab uas zoo tshaj plaws. 10Ces tus povthawj mam li muab cov roj coj mus hlawv rau saum lub thaj uas hlawv tej koom fij, ib yam li nws muab tej tsiaj uas tua fij ua kev sib raug zoo tej roj coj mus hlawv thiab ntag. 11Tiamsis nws yuav tsum muab daim tawv, cov nqaij, lub taubhau, plaub ceg thiab tej hnyuv mos, cov hnyuv loj huv tibsi, 12nqa tawm mus rau sab nraum ntug yeej ntawm qhov chaw dawbhuv uas pheej coj cov tshauv mus nchuav rau, nws muab tej nqaij nyuj tso rau saum pawg taws thiab muab hlawv.
13Yog cov Yixalayees tau yuam kev ua txhaum uas yog txhaum rau tus TSWV tej lus samhwm ib nqe twg uas tsis yog txhob txwm ua, 14thaum sawvdaws paub hais tias, muaj txojkev txhaum ntawd lawm, cov pejxeem yuav tsum coj ib tug ntsuag nyuj mus tua fij daws kev txhaum rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib; 15cov thawjcoj ntawm cov pejxeem los tsa lawv tej tes rau saum tus nyuj ntawd taubhau, thiab muab tus nyuj tua rau ntawd. 16Tus Povthawj Hlob mam li nqa ib co ntshav mus rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, 17muab nws tus ntivtes tub cov ntshav ntawd, thiab muab nchos rau daim ntaub uas quas chav dawbhuv xya zaus. 18Thiab tus Povthawj Hlob muab ib co ntshav pleev lub thaj uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab cov kub saum plaub ceg kaum thaj uas nyob hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, thiab muab cov ntshav uas seem hliv rau lub taw thaj uas hlawv tej khoom fij ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 19Ces nws muab tagnrho tej roj coj mus hlawv rau saum lub thaj. 20Nws fij tus nyuj no ib yam nkaus li nws fij tus uas ntxuav tej kev txhaum ntag, thiab qhov uas nws ua li no twb yog nws fij khoom ntxuav cov pejxeem lub txim, thiaj yuav zam tau lawv lub txim. 21Ces nws mam coj tus nyuj mus hlawv rau sab ntug yeej nraud, ib yam li nws hlawv tus nyuj uas fij daws nws lub txim. Qhov no yog fij khoom ua kevcai tshem cov pejxeem tej kev txhaum mus povtseg.
22Yog ib tug nomtswv tau yuam kev ua txhaum uas yog txhaum rau tus TSWV tej lus samhwm ib nqes twg uas tsis yog txhob txwm ua, 23thaum uas luag qhia nws txojkev txhaum rau nws paub lawm, nws yuav tsum coj ib tug laug tshis uas tsis muaj ib qho phem li mus tua fij theej txhoj. 24Nws yuav tsum tsa nws txhais tes rau saum tus tshis ntawd taubhau thiab muab tus tshis ntawd tua rau ntawm lub thaj sab ped, ntawm qhov chaw uas tua tsiaj hlawv ua khoom fij. Qhov no yog fij khoom ua kevcai tshem nws tej kev txhaum povtseg. 25Tus povthawj yuav tsum muab nws tus ntivtes tub cov ntshav tsiaj, coj mus pleev rau lub thaj uas hlawv khoom fij cov kub saum plaub ceg kaum thaj, thiab muab cov ntshav uas seem hliv ywg lub taw thaj. 26Ces nws muab tagnrho tej roj coj mus hlawv rau saum lub thaj, ib yam li nws hlawv tej roj uas yog tej tsiaj uas tua fij ua kev sib raug zoo. Tus povthawj fij khoom theej txhoj tshem tus nom ntawd lub txim, thiaj yuav zam tau nws lub txim.
27Yog cov pejxeem ib tus twg tau ua txhaum uas yog ua txhaum rau tus TSWV tej lus samhwm ib nqes twg uas tsis yog txhob txwm ua, 28ces yog thaum uas luag qhia nws txojkev txhaum rau nws paub lawm, nws yuav tsum coj ib tug maum tshis uas tsis muaj ib qho phem li mus tua fij theej txhoj. 29Nws yuav tsum tsa nws txhais tes rau saum tus maum tshis ntawd taubhau, thiab muab tus maum tshis ntawd tua rau ntawm lub thaj sab ped, ntawm qhov chaw uas tua tsiaj hlawv ua khoom fij. 30Ces tus povthawj mam li muab nws tus ntivtes tub cov ntshav tshis coj mus pleev rau lub thaj cov kub saum plaub ceg kaum thaj, thiab muab cov ntshav uas seem hliv ywg lub taw thaj. 31Ces nws muab tagnrho tej roj luas tawm ib yam li luas tej tsiaj uas tua fij ua kev sib raug zoo tej roj, thiab tus povthawj mam li muab coj mus hlawv rau saum lub thaj kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. Qhov no yog tus povthawj fij khoom theej txhoj daws tus neeg ntawd lub txim, thiaj yuav zam tau nws lub txim.
32Yog ib tug twg coj ib tug yaj tuaj tua daws nws lub txim, mas tus yaj ntawd yuav tsum yog tus maum thiab tsis muaj ib qho phem li. 33Nws yuav tsum tsa nws txhais tes rau saum tus maum yaj ntawd taubhau thiab muab tus maum yaj ntawd tua rau ntawm lub thaj sab ped, ntawm qhov chaw uas tua tsiaj hlawv ua khoom fij. 34Tus povthawj mam li muab nws tus ntivtes tub cov ntshav tsiaj coj mus pleev rau lub thaj cov kub saum plaub ceg kaum thaj, thiab muab cov ntshav uas seem hliv ywg lub taw thaj. 35Ces nws muab cov roj luas tawm kom tas, thiab nws muab coj mus hlawv rau saum lub thaj ua khoom fij rau tus TSWV. Qhov no yog tus povthawj fij khoom theej txhoj daws tus neeg ntawd lub txim, thiaj yuav zam tau nws lub txim.