4

Ziec Weic Fiqv Zuiz Nyei Leiz

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Haaix dauh caqv-bouc zoux dorngc haaix nyungc, dongh Ziouv hatc maiv bun mienh zoux nyei haaix diuh leiz, oix zuqc hnangv naaiv zoux.
3“ ‘Se gorngv longc youh orn daaih zoux sai mienh wuov dauh ganh baamz zuiz, zuiz ziouc linh taux baeqc fingx, oix zuqc weic ninh baamz nyei zuiz dorh dauh maiv waaic fangx nyei ngongh gouv caan ziec weic fiqv zuiz. 4Ninh oix zuqc dorh ngongh taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, yiem Ziouv nyei nza'hmien. Dorh buoz maan jienv naaiv dauh ngongh gouv nyei m'nqorngv, ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien daix. 5Longc youh orn zoux sai mienh wuov dauh ziouc zorqv deix ngongh gouv nyei nziaamv dorh bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh. 6Sai mienh longc buoz-ndoqv coqv nziaamv tiu mingh Ziouv nyei nza'hmien, Cing-Nzengc Jiex wuov Qongx nyei mbaeqc gaengh ndie nza'hmien maengx, siec nzunc. 7Sai mienh oix zuqc aengx zorqv deix nziaamv zaix yiem Ziouv nyei nza'hmien, Wuic Buangh Ndopv-Liuh gu'nyuoz nyei buov hung dieh biei norm gorqv nyei jorng. Zengc njiec nyei nziaamv ninh oix zuqc dox jienv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh gorn. 8Oix zuqc zorqv cuotv nzengc ziec fiqv zuiz naaiv dauh ngongh gouv nyei hmei, se yietc zungv yiem hnyouv nyei hmei, liemh caeqv-jaangh hmei, 9i norm nyutc zeiv caux beu nyutc zeiv nitv jaaiv nyei banv youh. Buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz yaac oix zuqc caux nyutc zeiv zorqv cuotv. 10Se caux ziec weic jiu tong wuov dauh ngongh fih hnangv nyei zorqv cuotv nzengc. Sai mienh ziouc zorqv naaiv buoqv ga'naaiv an buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh buov. 11Mv baac ngongh ndopv caux yietc zungv orv, liemh m'nqorngv, buoz-zaux, jaangh caux nqaiv, 12se ziangh dauh ngongh, oix zuqc dorh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv taux norm maiv maaih uix nyei dorngx, dongh guangc saaiv nyei dorngx, an jienv zaangh gu'nguaaic longc douz buov. Se yiem guangc saaiv wuov norm dorngx buov.
13“ ‘Se gorngv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh caqv-bouc baamz zuiz yaac maiv gorqc jaang, se baamz Ziouv hatc ninh mbuo maiv dungx zoux nyei haaix nyungc leiz, ninh mbuo dorngc mi'aqv. 14Ninh mbuo yietv hiuv duqv ninh mbuo baamz nyei zuiz, gapv zunv nyei zuangx mienh oix zuqc dorh dauh ngongh gouv caan taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc ziec weic fiqv zuiz. 15Zuangx baeqc fingx nyei ⟨mienh gox⟩ oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien dorh buoz maan jienv naaiv dauh ngongh gouv nyei m'nqorngv. Yaac oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien daix wuov dauh ngongh gouv. 16Longc youh orn zoux sai mienh wuov dauh ziouc dorh deix ngongh gouv nyei nziaamv bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, 17ziouc longc buoz-ndoqv coqv nziaamv tiu mingh Ziouv nyei nza'hmien, mbaeqc gaengh ndie nza'hmien maengx, siec nzunc. 18Ninh oix zuqc aengx zorqv deix nziaamv zaix yiem Ziouv nyei nza'hmien, Wuic Buangh Ndopv-Liuh gu'nyuoz nyei buov hung dieh biei norm gorqv nyei jorng. Zengc njiec nyei ngongh nziaamv dox oix zuqc jienv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh nyei gorn. 19Ninh yaac oix zuqc zorqv ngongh nyei hmei yietc zungv cuotv daaih an ziec-dorngh buov. 20Naaiv dauh ngongh ninh oix zuqc caux ziec fiqv zuiz wuov dauh fih hnangv nyei zoux. Hnangv naaiv zoux liuz, sai mienh tengx ninh mbuo fiqv zuiz. Ninh mbuo nyei zuiz ziouc duqv guangc mi'aqv. 21Nqa'haav sai mienh oix zuqc dorh naaiv dauh ngongh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv buov hnangv zinh ndaangc wuov dauh ngongh gouv nor. Naaiv se weic tengx zuangx baeqc fingx ziec fiqv zuiz.
22“ ‘Se gorngv haaix dauh bieiv zeiv caqv-bouc baamz dongh Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh, hatc maiv dungx zoux nyei haaix diuh leiz, ninh dorngc mi'aqv. 23Ninh yietv hiuv duqv ninh baamz nyei zuiz, ninh oix zuqc dorh dauh maiv waaic fangx nyei yungh gouv zoux ziec nyei ga'naaiv. 24Oix zuqc dorh buoz maan jienv yungh nyei m'nqorngv, yiem Ziouv nyei nza'hmien, se yiem daix buov ziec saeng-kuv nyei dorngx daix. Naaiv se ziec fiqv zuiz nyei saeng-kuv. 25Sai mienh oix zuqc longc buoz-ndoqv coqv deix ziec fiqv zuiz naaiv dauh yungh nyei nziaamv zaix buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh biei norm gorqv nyei jorng. Zengc njiec nyei nziaamv dox njiec ziec-dorngh nyei gorn. 26Sai mienh ziouc buov yietc zungv hmei hnangv buov ziec weic jiu tong wuov dauh saeng-kuv nyei hmei nor. Sai mienh hnangv naaiv zoux weic tengx ninh fiqv zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv.
27“ ‘Se gorngv haaix dauh baeqc fingx caqv-bouc baamz dongh Ziouv hatc maiv dungx zoux nyei haaix diuh leiz, ninh dorngc mi'aqv. 28Ninh yietv hiuv duqv ninh baamz nyei zuiz, oix zuqc dorh dauh maiv waaic fangx nyei yungh nyeiz daaih ziec fiqv ninh baamz liuz nyei zuiz. 29Oix zuqc dorh buoz maan jienv ziec fiqv zuiz naaiv dauh yungh nyeiz nyei m'nqorngv, yiem daix buov ziec nyei saeng-kuv nyei dorngx daix. 30Sai mienh oix zuqc longc buoz-ndoqv coqv deix ziec fiqv zuiz naaiv dauh yungh nyei nziaamv zaix buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh biei norm gorqv nyei jorng. Zengc njiec nyei nziaamv dox njiec ziec-dorngh nyei gorn. 31Ninh oix zuqc zorqv cuotv nzengc yungh nyei hmei, hnangv zorqv ziec weic jiu tong wuov dauh saeng-kuv nyei hmei nor. Sai mienh ziouc an ziec-dorngh gu'nguaaic buov, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Sai mienh hnangv naaiv zoux weic tengx ninh fiqv zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv.
32“ ‘Se gorngv mienh dorh ba'gi yungh dorn daaih ziec fiqv zuiz, oix zuqc dorh dauh maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh zeic. 33Oix zuqc dorh buoz maan jienv ziec fiqv zuiz naaiv dauh saeng-kuv nyei m'nqorngv, yiem daix buov ziec nyei saeng-kuv nyei dorngx daix. 34Sai mienh oix zuqc longc buoz-ndoqv coqv deix ziec fiqv zuiz naaiv dauh ba'gi yungh dorn nyei nziaamv, zaix buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh biei norm gorqv nyei jorng. Zengc njiec nyei nziaamv dox njiec ziec-dorngh nyei gorn. 35Ninh oix zuqc aengx zorqv cuotv nzengc ba'gi yungh dorn nyei hmei, hnangv zorqv ziec weic jiu tong wuov dauh saeng-kuv nyei hmei nor. Sai mienh ziouc an ziec-dorngh, buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv gu'nguaaic, yietc njiec buov. Sai mienh hnangv naaiv zoux weic tengx fiqv zoux dorngc wuov laanh mienh nyei zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv.