4

Mnơ̆ng Myơr kyua Klei Soh

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Blŭ bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, 2Tơdah sa čô tăm ngă soh hŏng klei amâo čŏng čiăng, gao sa mta klei Yêhôwa mtă leh amâo brei ngă ôh, 3tơdah jing khua ngă yang arăng trôč leh êa ƀâo mngưi ngă soh, kyua anăn ñu bi msoh phung ƀuôn sang, brei ñu myơr kyua klei soh ñu ngă leh sa drei êmô knô êđai amâo mâo anôk jhat ôh kơ Yêhôwa jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 4Brei ñu đoh ba êmô knô ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn ti anăp Yêhôwa, bă kngan ñu ti dlông boh kŏ êmô knô, leh anăn koh êmô knô ti anăp Yêhôwa. 5Khua ngă yang arăng trôč êa ƀâo mngưi leh srăng mă đa đa êrah êmô knô leh anăn ba kơ sang čhiăm klei bi kƀĭn. 6Khua ngă yang srăng đrŭt kđiêng ñu hlăm êrah leh anăn hƀrah êrah kjuh bliư̆ ti anăp Yêhôwa ti anăp čhiăm păng ti adŭ doh jăk. 7Khua ngă yang srăng tak đa đa êrah ti dlông ki knưl mnơ̆ng ƀâo mngưi ti anăp Yêhôwa hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn êrah êmô knô adôk ñu srăng tuh ti jơ̆ng knưl mnơ̆ng myơr čuh dôk ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 8Ñu srăng mă hĕ jih jang prăi êmô knô jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, prăi luôm prôč êhŭng leh anăn jih jang prăi đuôm ti prôč êhŭng, 9leh anăn dua asăr boh ƀleh mbĭt hŏng prăi luôm digơ̆ ti kơiêng, leh anăn jao ti tiê, dŏ ñu mă mbĭt hŏng boh ƀleh 10(msĕ si arăng mă dŏ anăn mơ̆ng êmô klei ngă yang myơr mnơ̆ng kơ klei êđăp ênang), leh anăn khua ngă yang srăng čuh digơ̆ ti dlông knưl mnơ̆ng myơr čuh. 11Ƀiădah klĭt êmô knô leh anăn jih jang kđeh gơ̆, wăt boh kŏ gơ̆, jơ̆ng gơ̆, prôč êhŭng gơ̆, leh anăn eh gơ̆, 12jih sa drei êmô knô anăn ñu srăng ba ti êngao wăl, kơ anôk doh, anôk arăng tuh hbâo, leh anăn ñu srăng čuh gơ̆ hŏng pui djuh. Arăng srăng čuh gơ̆ ti anôk arăng tuh hbâo.
13Tơdah jih jang phung Israel bi kƀĭn tăm ngă soh leh hŏng klei amâo čŏng čiăng, leh anăn klei anăn jing hgăm kơ ală phung bi kƀĭn, leh anăn diñu ngă sa klei Yêhôwa mtă đăm brei ngă ôh, leh anăn jing soh leh, 14tơdah klei soh diñu ngă bi êdah leh, phung bi kƀĭn srăng myơr sa drei êmô knô êđai kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn đoh ba gơ̆ ti anăp sang čhiăm. 15Phung khua mduôn hlăm phung Israel srăng bă kngan diñu ti dlông boh kŏ êmô knô ti anăp Yêhôwa, leh anăn arăng srăng koh êmô knô ti anăp Yêhôwa. 16Khua ngă yang arăng trôč êa ƀâo mngưi leh srăng ba đa đa êrah êmô knô kơ sang čhiăm klei bi kƀĭn, 17leh anăn khua ngă yang srăng đrŭt kđiêng ñu hlăm êrah leh anăn hƀrah gơ̆ kjuh bliư̆ ti anăp Yêhôwa ti anăp čhiăm păng. 18Ñu srăng tak đa đa êrah ti ki knưl dôk hlăm sang čhiăm ti anăp Yêhôwa; leh anăn êrah adôk ñu srăng tuh ti jơ̆ng knưl mnơ̆ng myơr čuh dôk ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 19Ñu srăng mă hĕ jih jang prăi gơ̆ leh anăn čuh ti dlông knưl. 20Snei ñu srăng ngă hŏng êmô knô: msĕ si ñu ngă leh hŏng êmô knô mnơ̆ng myơr kyua klei soh, msĕ snăn mơh ñu srăng ngă hŏng dŏ anei. Leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh digơ̆, leh anăn digơ̆ srăng mâo klei pap brei. 21Leh anăn ñu srăng ba êmô knô ti êngao wăl, leh anăn čuh gơ̆ msĕ si ñu čuh leh êmô knô tal êlâo; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh phung bi kƀĭn.
22Tơdah sa čô khua kiă kriê tăm ngă soh, gao hŏng klei amâo čŏng čiăng ôh sa klei Yêhôwa Aê Diê ñu mtă leh amâo brei ngă ôh, leh anăn jing soh leh, 23tơdah ñu thâo klei soh ñu ngă leh, brei ñu mă ba myơr sa drei bê knô amâo mâo anôk jhat ôh, 24leh anăn bă kngan ñu ti dlông boh kŏ bê anăn, leh anăn koh gơ̆ ti anôk diñu koh mnơ̆ng myơr čuh ti anăp Yêhôwa. Gơ̆ jing sa mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 25Leh anăn khua ngă yang srăng mă đa đa êrah mnơ̆ng myơr kyua klei soh hŏng kđiêng ñu leh anăn mia ti ki knưl mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn tuh êrah adôk ti jơ̆ng knưl mnơ̆ng myơr čuh. 26Jih prăi gơ̆ ñu srăng čuh ti dlông knưl, msĕ si prăi klei ngă yang mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang. Snăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh gơ̆, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei.
27 Tơdah sa čô hlăm phung ƀuôn sang tăm ngă soh hŏng klei amâo čŏng čiăng, gao sa klei Yêhôwa mtă leh amâo brei ngă ôh leh anăn jing soh leh, 28tơdah ñu thâo klei soh ñu ngă leh, brei ñu đoh ba myơr sa drei bê ana amâo mâo anôk jhat ôh, kyua klei soh ñu ngă leh. 29Brei ñu bă kngan ñu ti dlông boh kŏ mnơ̆ng myơr kyua klei soh leh anăn koh mnơ̆ng myơr kyua klei soh hlăm anôk arăng myơr mnơ̆ng myơr čuh. 30Leh anăn khua ngă yang srăng mă đa đa êrah hŏng kđiêng ñu, mia ti ki knưl mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn tuh jih êrah adôk ti jơ̆ng knưl. 31Êdei tinăn ñu srăng mă hĕ jih jang prăi gơ̆, msĕ si arăng mă prăi mơ̆ng mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, leh anăn khua ngă yang srăng čuh gơ̆ ti dlông knưl jing mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. Snăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei.
32Tơdah ñu đoh ba sa drei êđai biăp jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, brei ñu đoh ba sa drei ana amâo mâo anôk jhat ôh. 33Brei ñu bă kngan ñu ti dlông boh kŏ mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn koh gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh hlăm anôk diñu koh mnơ̆ng myơr čuh. 34Leh anăn khua ngă yang srăng mă đa đa êrah mnơ̆ng myơr kyua klei soh hŏng kđiêng ñu, leh anăn mia ti ki knưl mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn tuh hĕ jih êrah adôk ti jơ̆ng knưl. 35Ñu srăng mă hĕ jih jang prăi msĕ si ñu mă prăi êđai biăp arăng ngă yang myơr kơ klei êđăp ênang; leh anăn khua ngă yang srăng čuh gơ̆ ti dlông knưl, ti dlông mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. Snăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh gơ̆ ngă leh, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei.”