5

Fiqv Zuiz Nyei Gorn-Baengx

1“+‘Se gorngv mienh heuc dauh mienh mingh zoux zorng-zengx ziux ninh buatc nyei hiuv nyei mv baac ninh maiv kangv zoux zorng-zengx, ninh maaih zuiz aqv. Ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng.
2“+‘Fai se gorngv maaih mienh caqv-bouc muoqv zuqc maaih uix nyei ga'naaiv hnangv hieh zoih nyei sei, saeng-kuv nyei sei, fai nyorng ndau maaih uix nyei ga'naaiv-daic, yaac maiv gorqc jaang, ninh maaih uix ziouc maaih zuiz aqv.
3“+‘Fai se gorngv caqv-bouc muoqv zuqc mienh nyei uix, maiv gunv bun mienh maaih uix nyei haaix nyungc ga'naaiv, yaac maiv gorqc jaang, ninh yietv hiuv duqv, ninh maaih zuiz mi'aqv.
4“+‘Fai se gorngv mienh jangx maiv zaaic ziouc houv oix zoux yietc nyungc, maiv gunv longx fai ciouv, se la'guaih houv taux haaix nyungc yaac maiv gorqc jaang, ninh yietv hiuv duqv ninh zoux nyei, ninh ziouc maaih zuiz mi'aqv.
5“ ‘Dongh gorngv liuz naaiv deix nyungc-nyungc, haaix dauh zoux dorngc yietc nyungc, wuov dauh oix zuqc nyiemc ninh zoux dorngc nyei zuiz. 6Laaix ninh zoux dorngc zuqc dingc nyei zuiz, oix zuqc dorh dauh yiem yungh guanh daaih nyei yungh zeic fai ba'gi yungh zeic taux Ziouv nyei nza'hmien zoux ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv. Sai mienh ziouc weic ninh baamz nyei zuiz tengx ninh fiqv sung nzengc.
7“ ‘Se gorngv mienh cuotv maiv jiez yietc dauh ba'gi yungh dorn, oix zuqc weic ninh baamz nyei zuiz dorh i norm norqc nqo fai i norm lunx nyei baeqc gopv daaih taux Ziouv nyei nza'hmien. Oix zuqc longc norm fiqv zuiz, aengx longc norm zoux buov ziec nyei ga'naaiv. 8Ninh oix zuqc dorh naaiv deix i norm norqc taux sai mienh wuov. Sai mienh ziouc longc norm fiqv zuiz. Ninh oix zuqc niouv norqc nyei jaang nauv mv baac maiv dungx bun m'nqorngv ndutv. 9Zorqv deix longc fiqv zuiz naaiv norm norqc nyei nziaamv fuqv ziec-dorngh ga'hlen. Zengc njiec nyei nziaamv oix zuqc liouc njiec ziec-dorngh nyei gorn. Naaiv se ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv. 10Sai mienh oix zuqc aengx zorqv da'nyeic norm norqc ziux ziec nyei leiz-nyeic longc zoux buov ziec nyei ga'naaiv. Hnangv naaic, sai mienh weic naaiv laanh mienh baamz nyei zuiz fiqv liuz, ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc mi'aqv.
11“ ‘Mv baac se gorngv mienh cuotv maiv jiez i norm norqc nqo fai i norm baeqc gopv lunx, ninh oix zuqc weic ninh nyei zuiz dorh i morqv mbuonv-muonc longc zoux ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv. Maiv dungx dox ga'lanv youh fai an hung, weic zuqc naaiv se fongc horc fiqv zuiz nyei ga'naaiv. 12Oix zuqc dorh naaiv deix mbuonv-muonc daaih jiu bun sai mienh. Sai mienh ziouc zorqv yietc nyau mbuonv-muonc weic bun Ziouv jangx fongc horc nyei mienh. Sai mienh ziouc an jienv ziec-dorngh, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv gu'nguaaic buov. Naaiv se ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv. 13Hnangv naaiv zoux liuz, sai mienh weic naaiv dauh mienh fiqv dongh ninh zoux dorngc naaiv deix nyei haaix nyungc zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc mi'aqv. Zengc njiec nyei mbuonv-muonc benx sai mienh nyei, hnangv fongc horc nyei laangh ziqc wuov nor.’+”

Zoux Dorngc Zuiz Fiqv Nyei Leiz

14Ziouv gorngv mbuox Mose, 15“Se gorngv haaix dauh caqv-bouc baamz zuiz zoux dorngc leiz ziouc dorngc Ziouv nyei haaix nyungc cing-nzengc ga'naaiv, wuov dauh oix zuqc weic ninh zoux nyei zuiz dorh dauh yiem ba'gi yungh guanh, maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh gouv, bun Ziouv. Oix zuqc funx naaiv dauh yungh nyei jaax-zinh puix singx dinc nyei nyaanh nyei hniev-daauh. Naaiv se zoux dorngc zuiz ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv. 16Wuov dauh yaac oix zuqc jaauv sung dongh ninh qiemx jienv, maiv gaengh cuotv nyei buonc cing-nzengc ga'naaiv, aengx buih biaa gouv nyei yietc gouv bun sai mienh. Sai mienh ziouc longc yungh gouv tengx ninh fiqv zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc mi'aqv.
17“Se gorngv mienh baamz zuiz, zoux dongh Ziouv hatc maiv dungx zoux nyei haaix diuh leiz, maiv gunv ninh maiv hiuv duqv ninh zoux nyei, ninh dorngc mi'aqv. Oix zuqc ndaam zuiz aqv. 18Ninh oix zuqc dorh dauh yiem yungh guanh, maiv waaic fangx nyei yungh gouv. Oix zuqc funx naaiv dauh yungh gouv nyei jaax-zinh puix horpc weic zoux dorngc zuiz ziec nyei ga'naaiv. Hnangv naaic, sai mienh ziouc weic ninh caqv-bouc zoux dorngc nyei sic fiqv zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv. 19Naaiv se fiqv zoux dorngc zuiz nyei ga'naaiv, weic zuqc ninh baamz zuiz dorngc Ziouv. ”