5

1“Tơdah sa čô ngă soh kyuadah jing arăng mtă brei hưn, leh anăn ñu jing pô hưn, ƀiădah amâo blŭ ôh ya ñu ƀuh amâodah thâo, ñu srăng klam klei soh ñu pô. 2Tơdah sa čô amâo yŏng thâo ôh tăm ruêh mnơ̆ng čhŏ thâodah asei mlei djiê sa drei hlô dliê, amâodah sa drei mnơ̆ng rông, amâodah sa drei mnơ̆ng êbat ban, pô anăn jing čhŏ leh, ñu srăng jing soh yơh. 3Tơdah ñu ruêh mnơ̆ng čhŏ mơ̆ng mnuih, amâo yŏng thâo ôh, thâodah ya mnơ̆ng amâo doh bi čhŏ leh ñu, tơdah klei anăn bi êdah kơ ñu, ñu srăng jing soh. 4Tơdah sa čô blŭ hŏng kƀông ñu ruăt kat asei čiăng ngă klei jhat amâodah klei jăk, ya mta klei ruăt kat asei arăng khăng ngă, leh anăn ñu amâo thâo ôh, tơdah klei anăn bi êdah kơ ñu, ñu srăng jing soh. 5Tơdah sa čô jing soh hŏng sa mta klei anei, brei ñu hưn klei soh ñu ngă leh, 6leh anăn brei ñu ba mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn kơ Yêhôwa kyua klei soh ñu ngă leh, sa drei ana biăp amâodah bê, jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. Leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh ñu.
7Tơdah ñu amâo dưi mâo sa drei êđai biăp, snăn brei ñu djă ba dua drei mgăm amâodah dua drei êđai ktrâo jing mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn kơ Yêhôwa kyua klei soh ñu ngă leh, sa drei pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn sa drei mkăn pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh. 8Brei ñu djă ba digơ̆ kơ khua ngă yang. Khua ngă yang srăng myơr êlâo hĭn mnơ̆ng myơr kyua klei soh. Ñu srăng wit kkuê gơ̆, ƀiădah amâo srăng bi tloh boh kŏ gơ̆ ôh. 9Leh anăn ñu srăng hƀrah đa đa êrah mnơ̆ng myơr kyua klei soh ti djiêu knưl, leh anăn êrah adôk ñu srăng tuh ti jơ̆ng knưl; gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 10Leh anăn ñu srăng myơr mnơ̆ng tal dua jing mnơ̆ng myơr čuh tui si klei bhiăn; leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh pô anăn ngă leh, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei.
11Tơdah ñu amâo dưi mâo dua drei mgăm amâodah dua drei êđai ktrâo ôh, brei ñu djă ba mnơ̆ng myơr kyua klei soh ñu ngă leh sa kdrêč hlăm pluh êphah kpŭng ƀhĭ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. Đăm brei ñu dưm êa boh ôliwơ ti dlông gơ̆ ôh amâodah dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi, kyuadah gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 12Brei ñu djă ba gơ̆ kơ khua ngă yang, leh anăn khua ngă yang srăng mă sa kpăt dŏ anăn jing kdrêč bi hdơr leh anăn čuh dŏ anăn ti knưl ti dlông mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. Gơ̆ jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 13Snăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh kơ pô ngă soh leh hlăm sa mta mnơ̆ng anei, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei. Ya mnơ̆ng adôk srăng pioh kơ khua ngă yang, msĕ si hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ.”

Mnơ̆ng Myơr kyua Klei Gao Klei Bhiăn

14Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 15“Tơdah sa čô amâo dôk sĭt suôr ôh tăm ngă soh hŏng klei amâo čŏng čiăng hlăm sa mta mnơ̆ng pioh kơ Yêhôwa, brei ñu đoh ba sa drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh jing mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn kơ Yêhôwa, ih tĭng hŏng sêkel prăk tui si sêkel prăk adŭ doh jăk; jing mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn. 16Msĕ mơh brei gơ̆ lŏ bi wĭt kyua klei ngă amâo djŏ hŏng mnơ̆ng doh jăk, leh anăn srăng thiăm sa kdrêč hlăm êma, leh anăn brei kơ khua ngă yang. Leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh gơ̆ hŏng biăp knô jing mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei.
17Tơdah sa čô ngă soh êjai ngă sa klei Yêhôwa mtă leh amâo brei ngă ôh, wăt tơdah ñu amâo thâo ôh klei anăn, ƀiădah ñu jing soh leh, leh anăn srăng klam klei soh ñu pô. 18Brei ñu đoh ba kơ khua ngă yang sa drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh mơ̆ng phung biăp, ih tĭng leh ênoh tui si ênoh mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn, leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh gơ̆ ngă hŏng klei amâo čŏng čiăng, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei. 19Anăn jing mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn gơ̆ jing soh leh ti anăp Yêhôwa.”