6

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2yog ib tug twg ua txhaum thiab ua tsis ncaj rau tus TSWV uas yog tsis kam thim tej khoom uas ib tug kwvtij Yixalayees coj tuaj rau nws khaws tseg lossis yuam nqi lossis nyiag luag tug, 3lossis nws pom luag ib yam khoom uas ploj lawm los nws dag hais tias nws tsis pom, ces yog nws ua txhaum. 4-5Yog thaum ib tug twg ua txhaum li hais no, nws yuav tsum muab tej uas nws tau los ntawm qhov uas ua tsis ncaj ntawd xa rov qab, hnub uas paub hais tias nws tau nyiag lawm tiag, nws yuav tsum tau thim cov khoom ntawd kom puv ntoob rov qab rau tus tswv, thiab ntxiv nees nkaum feem pua rau. 6Nws yuav tsum coj ib tug laug yaj lossis laug tshis uas tsis muaj ib qho phem li mus rau tus povthawj muab fij rau tus TSWV daws nws tej kev txhaum. Tus tsiaj ntawd yuav tsum ntaus nqi kom raws li nomtswv kevcai. 7Tus povthawj yuav tsum muab tus tsiaj ntawd fij daws tus neeg ntawd txojkev txhaum, thiaj yuav zam tau nws lub txim.

Qhia Hlawv Khoom Fij

8Tus TSWV hais rau Mauxes 9kom muab tej kevcai uas hlawv khoom fij li nram no qhia rau Aloos thiab nws cov tub. Yam khoom uas muab hlawv fij ntawd cia nyob rau saum lub thaj ib hmos kaj ntug plaws, thiab lub cub tawg los yuav tsum cia cig ntsaj thuav tsis pub tuag li. 10Ces tus povthawj, hnav nws lub tsho ntaubmag ntev thiab lub ris ntaubmag luv, mus muab cov tshauv saum lub thaj yawm thiab muab tso rau ntawm lub thaj ib sab. 11Ces nws mam hloov nws cev ris tsho thiab coj cov tshauv mus nchuav rau ntawm qhov chaw dawbhuv uas nyob sab nraum ntug yeej. 12Cov taws saum lub thaj yuav tsum rauv kom cig tsis txhob pub tuag li. Txhua tagkis sawv ntxov tus povthawj yuav tsum tuaj muab taws rauv ntxiv rau, thiab muab tej khoom fij thiab tej roj coj mus hlawv rau saud fij ua kev sib raug zoo. 13Lub cub tawg saum lub thaj mas yuav tsum cia cig tsis txhob pub tuag li.

Kevcai Fij Tej Qoobloo

14Ntawm no mus yog tej kevcai uas coj tej qoobloo mus fij. Aloos cov tub uas yog cov povthawj yuav tsum muab tej qoobloo mus fij tabmeeg rau tus TSWV ntawm lub thaj hauv ntej. 15Tus povthawj muab ib phoovtes hmoov nplej thiab roj, thiab muab hmoov tshuaj tsw qab nphoo rau saum cov hmoov nplej, coj mus hlawv rau saum lub thaj kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 16Aloos thiab nws cov tub yuav tsum noj cov ncuav tsis xyaw keeb uas seem hauv chav dawbhuv, hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 17Tsis txhob muab keeb xyaw cov ncuav ntawd, rau qhov yog lawv feem tug ntawm cov khoom dawbhuv uas hlawv fij rau kuv, ib yam li cov khoom fij daws txim thiab daws kev txhaum. 18Txhua tus txivneej uas yog Aloos cov xeebntxwv thiaj muaj cai noj tau tej zaub mov uas coj tuaj fij rau tus TSWV ntawd, ib tiam dhau rau ib tiam mus li. Yog leejtwg mus chwv tej khoom ntawd, yuav ua rau tus ntawd dawbhuv.
19Tus TSWV hais rau Mauxes 20kom hais rau Aloos thiab nws cov tub yuav tsum nqa khoom mus fij rau tus TSWV, hnub uas ua kevcai tsa nws ua povthawj: nws yuav tsum nqa ob choj hmoov nplej mus ua khoom fij rau tus TSWV, (kom sib npaug zos li tej hmoov nplej uas lawv niaj hnub coj mus fij rau tus TSWV), muab ib nrab fij rau thaum sawv ntxov thiab muab ib nrab fij rau thaum tsaus ntuj. 21Muab zuaj xyaw roj thiab coj mus kib hauv yias, thaum tawg paj lawm, mam coj mus ua khoom fij, kom tej pa tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 22Aloos cov xeebntxwv txhua tus uas ua tus Povthawj Hlob yuav tsum muab khoom fij rau tus TSWV li no ib tiam dhau rau ib tiam mus ibtxhis. Tej khoom ntawd muab hlawv tagnrho fij rau tus TSWV. 23Tej qoobloo uas tus povthawj muab fij ntawd, yuav tsum muab hlawv kom tas; tsis txhob noj hlo li.

Kevcai Fij Khoom Daws Txim

24Tus TSWV hais rau Mauxes 25kom muab tej kevcai fij khoom daws txim li nram no qhia rau Aloos thiab nws cov tub. Tus tsiaj uas fij daws txim yuav tsum muab tua rau ntawm lub thaj sab ped, ntawm qhov chaw uas tua tsiaj hlawv fij tabmeeg tus TSWV; rau qhov yog yam khoom fij uas dawbhuv. 26Tus povthawj yuav tsum noj tus tsiaj uas tua fij no hauv chav dawbhuv, hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib. 27Yog ib tus twg lossis ib yam dabtsi uas mus chwv tus tsiaj ntawd cov nqaij, yuav ua rau nws dawbhuv. Yog tus tsiaj ntawd cov ntshav txaws lo tej ris tsho, yuav tsum muab tej ris tsho ntawd ntxhua rau hauv chav dawbhuv xwb. 28Lub laujkaub av uas muab hau cov nqaij ntawd, yuav tsum muab tsoo povtseg, thiab yog muab laujkaub tooj hau los yuav tsum muab txhuam thiab ntxuav kom huv. 29Txhua tus txivneej uas yog cov povthawj tsevneeg yuav tsum noj cov nqaij uas muab ua khoom fij no; cov nqaij ntawd dawbhuv heev. 30Tiamsis yog tus tsiaj theej txhoj uas muab cov ntshav nqa mus rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib fij ua kevcai daws txim, tsis txhob noj, yuav tsum muab hlawv xwb.