6

1 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Tơdah sa čô ngă soh leh anăn amâo dôk sĭt suôr ôh hŏng Yêhôwa hŏng klei ñu mplư pô riêng gah ñu kơ klei jao dŏ dô, amâodah kiă kriê brei, amâodah hŏng klei tlĕ, amâodah ktư̆ juă leh pô riêng gah ñu, 3amâodah duñ ya mnơ̆ng luč leh ƀiădah hngah leh anăn kat asei hŏng klei luar — ngă sa mta hlăm jih jang klei mnuih khăng ngă jing soh leh — 4tơdah sa čô ngă soh msĕ snăn, brei ñu bi wĭt ya mnơ̆ng ñu tlĕ mă leh, amâodah mă hŏng klei mgô̆, amâodah mnơ̆ng arăng jao leh kơ ñu, amâodah mnơ̆ng luč leh ñu duñ, 5amâodah kyua mnơ̆ng ñu kat asei leh hŏng klei luar, brei ñu lŏ bi wĭt gơ̆ ênŭm, leh anăn brei ñu lŏ thiăm sa kdrêč hlăm êma, leh anăn brei kơ pô gơ̆ hlăm hruê ñu myơr mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn. 6Ñu srăng đoh ba kơ khua ngă yang mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn kơ Yêhôwa sa drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh, ih tĭng leh djŏ hŏng ênoh kơ sa mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn. 7Leh anăn khua ngă yang srăng ngă klei bi doh klei soh gơ̆ ti anăp Yêhôwa, leh anăn gơ̆ srăng mâo klei pap brei kơ ya klei arăng khăng ngă leh anăn jing soh.”

Klei Bhiăn Mkăn kơ Mnơ̆ng Myơr

8Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Mtă kơ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu, lač, 9Anei jing klei bhiăn kơ mnơ̆ng myơr čuh. Mnơ̆ng myơr čuh srăng dôk ti anôk arăng kuč pui ti dlông knưl jih mlam tơl aguah, leh anăn arăng srăng kiă pui ti dlông knưl brei dôk ƀơ̆ng nanao. 10Khua ngă yang srăng hơô ao mrai kbuă, leh anăn čŭt čhum mrai kbuă, srăng ya ih mă hĕ hbâo mơ̆ng pui ƀơ̆ng mnơ̆ng myơr čuh ti knưl, leh anăn srăng dưm hbâo anăn ti djiêu knưl. 11Leh anăn ñu srăng toh hĕ čhum ao ñu, leh anăn lŏ hơô čhum ao mkăn, leh anăn ba hbâo anăn ti êngao wăl hlăm anôk doh. 12Pui ti dlông knưl arăng srăng kiă brei ƀơ̆ng nanao, đăm brei pui anăn ram ôh. Grăp aguah khua ngă yang srăng dăp djuh ti dlông ñu, ñu srăng dưm mnơ̆ng myơr čuh bi djŏ tal, leh anăn čuh prăi mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang ti dlông mnơ̆ng myơr čuh. 13Arăng srăng kiă pui brei ƀơ̆ng nanao ti dlông knưl; đăm brei pui anăn ram ôh.
14Anei jing klei bhiăn kơ mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ. Phung anak êkei Y-Arôn srăng myơr gơ̆ kơ Yêhôwa ti anăp knưl. 15Sa khua ngă yang čô srăng mă sa kpăt kpŭng ƀhĭ mơ̆ng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mbĭt hŏng êa boh ôliwơ gơ̆ wăt jih jang mnơ̆ng ƀâo mngưi arăng dưm ti mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn čuh mnơ̆ng anăn ti dlông knưl, jing kdrêč bi hdơr, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. 16Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng ƀơ̆ng ya mnơ̆ng adôk; diñu srăng ƀơ̆ng gơ̆ amâo mâo kpei hlăm sa bĭt anôk doh jăk; hlăm wăl sang čhiăm klei bi kƀĭn diñu srăng ƀơ̆ng gơ̆. 17Đăm brei arăng ăm gơ̆ mâo kpei ôh. Kâo brei dŏ anăn jing kdrêč diñu mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng. Gơ̆ jing sa mnơ̆ng doh jăk hĭn, msĕ si mnơ̆ng myơr kyua klei soh leh anăn mnơ̆ng myơr kyua klei gao klei bhiăn. 18Grăp čô êkei hlăm phung anak Y-Arôn dưi ƀơ̆ng gơ̆, msĕ si mtă leh hlŏng lar hlăm jih jang ênuk diih, mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa; hlei pô ruêh mnơ̆ng anăn srăng jing doh jăk.”
19Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 20“Anei jing mnơ̆ng myơr Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng myơr kơ Yêhôwa ti hruê arăng trôč êa ƀâo mngưi ti diñu: sa kdrêč hlăm pluh êphah kpŭng ƀhĭ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ arăng khăng myơr, sa mkrah kơ aguah leh anăn sa mkrah kơ tlam. 21Arăng srăng mkra ñu hlăm gŏ čao mbĭt hŏng êa boh ôliwơ; brei ih mă ba gơ̆ leh mmai bi jăk, bi kdrêč ăm leh msĕ si mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn myơr gơ̆ jing mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. 22Khua ngă yang hlăm phung anak êkei Y-Arôn, pô arăng trôč êa ƀâo mngưi pioh čuê ñu, srăng myơr gơ̆ kơ Yêhôwa tui si mtă leh hlŏng lar; arăng srăng čuh gơ̆ jih. 23Grăp mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kyua sa čô khua ngă yang arăng srăng čuh jih; arăng amâo srăng ƀơ̆ng gơ̆ ôh.”
24Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 25“Lač bĕ kơ Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu, Anei jing klei bhiăn kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh. Hlăm anôk arăng koh mnơ̆ng myơr čuh, arăng srăng koh mnơ̆ng myơr kyua klei soh ti anăp Yêhôwa; gơ̆ jing doh jăk hĭn. 26Khua ngă yang pô myơr gơ̆ kyua klei soh srăng ƀơ̆ng gơ̆; arăng srăng ƀơ̆ng gơ̆ hlăm sa bĭt anôk doh jăk hlăm wăl sang čhiăm klei bi kƀĭn. 27Ya mnơ̆ng blĭng kđeh gơ̆ srăng jing doh jăk. Tơdah êrah gơ̆ kčaĭ djŏ ti čhiăm ao, brei ih boh čhiăm djŏ êrah hlăm sa bĭt anôk doh jăk. 28Gŏ lăn arăng tŭk leh gơ̆, brei arăng bi mčah hĕ; bi tơdah hlăm gŏ kông arăng tŭk gơ̆ leh, brei arăng čhao uă leh anăn rao hŏng êa. 29Grăp čô êkei hlăm phung khua ngă yang dưi ƀơ̆ng gơ̆; gơ̆ jing doh jăk hĭn. 30Ƀiădah đăm ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng myơr kyua klei soh mơ̆ng mnơ̆ng anăn arăng ba leh đa đa êrah kơ sang čhiăm klei bi kƀĭn čiăng ngă klei bi doh klei soh hlăm adŭ doh jăk; brei arăng čuh gơ̆ hŏng pui.”