7

Kevcai Fij Khoom Daws Kev Txhaum

1Ntawm no yog tej kevcai uas fij khoom daws kev txhaum uas yog cov khoom dawbhuv heev. 2Muab tus tsiaj uas fij daws txhim ntawd, tua rau ntawm lub thaj sab ped, qhov chaw uas tua tej tsiaj hlawv ua khoom fij, thiab muab cov ntshav coj mus hliv ywg thoob plaws lub thaj. 3Muab cov roj luas kom tas coj mus fij rau saum lub thaj: cov roj ntawm tus kotw, cov npluag roj uas npog lub plab, cov hnyuv, 4ob lub raum thiab cov roj uas npog ob lub raum, thiab nplooj siab uas zoo tshaj plaws. 5Ces tus povthawj muab cov roj mus hlawv rau saum lub thaj ua khoom fij rau tus TSWV. Qhov no yog tus tsiaj uas tua fij daws kev txhaum. 6Txhua tus txivneej uas yog cov povthawj tsevneeg noj tau tus tsiaj ntawd cov nqaij, tiamsis yuav tsum coj mus noj hauv ib chav dawbhuv, rau qhov tus tsiaj ntawd yog yam khoom dawbhuv heev.
7Muaj ib txoj kevcai fij khoom daws kev txhaum thiab zam txim, tus povthawj twg yog tus fij tej khoom theej txhoj, mas cov nqaij ntawd yog nws tug. 8Tus tsiaj uas coj tuaj rau tus povthawj tua hlawv ua khoom fij ntawd, daim tawv yuav tsum yog tus povthawj uas hlawv tus tsiaj ua khoom fij ntawd tug. 9Tej qoobloo uas muab puab ua ncuav cub hauv qhovcub lossis ncu hauv laujkaub lossis kib hauv yias uas coj mus ua khoom fij, tus povthawj twg fij tej ncuav ntawd rau Vajtswv, cov ncuav ntawd puavleej yog nws tug. 10Tiamsis tagnrho cov hmoov nplej uas tsis tau muab cub coj mus ua khoom fij, txawm yog muab zuaj xyaw roj lossis tseem ua hmoov qhuav los yeej yog Aloos cov tub uas ua cov povthawj tug, thiab muab faib kom sib npaug zos rau lawv.

Kevcai Fij Khoom ua Kev Sib Raug Zoo

11Ntawm no yog tej kevcai uas neeg nqa khoom tuaj fij rau tus TSWV ua kev sib raug zoo. 12Yog ib tug twg muab cov khoom fij no mus fij ua Vajtswv tsaug, nws yuav tsum muab tej ncuav tsis xyaw keeb li nram no mus fij nrog tus tsiaj ntawd: cov ncuav tuab uas zuaj xyaw roj txiv ntoo, cov ncuav nyias uas muab roj txiv ntoo pleev rau saud thiab cov ncuav hmoov nplej mos uas muab zuaj xyaw roj txiv ntoo. 13Dua li ntawd, nws yuav tsum muab tej ncuav uas zuaj xyaw keeb lawm los ntxiv rau thiab. 14Nws yuav tsum muab cov ncuav ntawd ib yam ib lub coj mus fij rau tus TSWV, cov ncuav ntawd yog tus povthawj uas coj cov ntshav tsiaj mus nchos rau lub thaj tug. 15Tus tsiaj cov nqaij yuav tsum tau noj kom tas rau hnub uas fij tus tsiaj ntawd ntag, tsis pub kom tshuav ib qho nqaij seem mus txog tagkis kaj ntug.
16Tiamsis yog ib tug twg coj khoom tuaj fij ua kev sib raug zoo raws li nws tau cog lus tseg lossis raws li nws txaus siab coj tuaj fij; cia li muab tus tsiaj uas nws coj tuaj tua fij ntawd cov nqaij hau noj hnub ntawd, tiamsis yog noj tsis tas, tagkis yuav tsum muab tej nqaij uas seem los noj dua. 17Tej nqaij uas seem, hnub peb cia li muab coj mus hlawv povtseg. 18Yog leejtwg tseem noj tus tsiaj ntawd tej nqaij txog hnub peb, Vajtswv yuav tsis txais yuav tus neeg ntawd tej khoom fij. Tej khoom fij ntawd yuav tsis suav ua tus neeg ntawd tug, tiamsis yuav muab suav ua cov khoom fij uas tsis huv, thiab yog leejtwg noj nws yuav tau ris lub txim ntawd. 19Yog tej nqaij ntawd chwv raug tej yam uas tsis huv, yuav tsum tsis txhob noj, cia li muab hlawv povtseg.
 Txhua tus uas yog neeg huv lawm, thiaj noj tau cov nqaij ntawd xwb,
20tiamsis tus uas tsis huv nws noj tus tsiaj uas fij ua kev sib raug zoo nrog tus TSWV ntawd, cia li muab tus ntawd rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus. 21Yog leejtwg noj tej nqaij ua khoom fij tom qab uas nws mus tuav tej yam tsis huv, tsis hais neeg lossis tsiaj, yuav tau muab nws rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus.
22Tus TSWV hais rau Mauxes 23kom qhia rau cov Yixalayees hais tias, tsis pub ib tus twg noj tej roj nyuj, roj yaj lossis roj tshis hlo li. 24Tsis txhob noj tej roj tsiaj uas mob tuag lossis tsov tom tuag li, tiamsis cia siv ua lwm yam los tau. 25Yog leejtwg noj tus tsiaj uas tua fij rau tus TSWV lawm tej roj, yuav muab tus ntawd rho tawm tsis pub ua Vajtswv haivneeg lawm. 26Txawm yog cov Yixalayees nyob qhov twg los xij, txwv tu nrho tsis pub muab ntshav noog lossis ntshav tsiaj los ua zaub noj. 27Yog leejtwg txhob txwm rhuav txoj kevcai no, nws yuav tsis tau ua Vajtswv haivneeg ntxiv li lawm.
28Tus TSWV hais rau Mauxes 29kom qhia rau cov Yixalayees hais tias, yog leejtwg muab khoom mus fij ua kev sib raug zoo rau tus TSWV, nws yuav tsum muab ib feem ntawm tus tsiaj nqa mus fij rau tus TSWV, 30nws yuav tsum yog tus uas nqa cov khoom ntawd mus. Nws yuav tsum nqa tus tsiaj ntawd cov roj nrog lub hauvnrob mus fij rau tus TSWV. 31Tus povthawj yuav muab cov roj ntawd hlawv rau saum lub thaj, tiamsis muab lub hauvnrob rau Aloos thiab Aloos cov tub. 32Thiab tus tsiaj ntawd cesqab sab xis yog muab 33rau tus povthawj uas yog Aloos tus tub uas muab cov ntshav thiab muab tej roj fij ua kev sib raug zoo ntawd. 34Tus TSWV kom cov Yixalayees muab tus tsiaj ntawd lub hauvnrob thiab cesqab sab xis rau tus povthawj Aloos thiab nws cov tub. Cov Yixalayees yuav tsum muab li no rau cov povthawj mus ibtxhis li. 35Qhov no yog muab ib feem ntawm cov khoom uas fij rau tus TSWV, rau Aloos thiab nws cov tub, txij hnub uas tsa lawv ua cov povthawj mus. 36Txij hnub ntawd los tus TSWV thiaj samhwm kom cov Yixalayees yuav tsum muab ib feem ntawm cov khoom no rau cov povthawj. Txoj kevcai no cov Yixalayees yuav tsum coj mus ibtxhis li.
37Cov no yog tej kevcai uas hlawv khoom fij, fij tej qoobloo, fij khoom daws txim, fij khoom daws kev txhaum, fij khoom ua kevcai tsa povthawj thiab fij khoom ua kev sib raug zoo, 38yog cov lus uas tus TSWV samhwm rau Mauxes saum Roob Xinais, hnub uas nws kom cov Yixalayees nqa khoom tuaj fij rau tus TSWV nyob nram tiaj suabpuam Xinais.