7

Zoux Dorngc Zuiz Fiqv Nyei Leiz

1“ ‘Fiqv zoux dorngc zuiz nyei leiz-nyeic se hnangv naaiv. Se gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv. 2Ziec fiqv zoux dorngc zuiz nyei saeng-kuv oix zuqc yiem daix buov ziec nyei saeng-kuv nyei dorngx daix. Zorqv nziaamv pietv huing gormx ziec-dorngh. 3Yietc zungv hmei oix zuqc fongc horc, se zorqv junc nyei dueiv caux yietc zungv yiem hnyouv nyei hmei, liemh caeqv-jaangh hmei, 4caux i norm nyutc zeiv, caux beu nyutc zeiv nitv jaaiv nyei banv youh. Buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz yaac oix zuqc caux nyutc zeiv zorqv cuotv. 5Sai mienh ziouc an ziec-dorngh, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. Se weic fiqv zoux dorngc zuiz nyei ga'naaiv. 6Da'faanh sai mienh nyei hmuangv doic, m'jangc dorn wuov deix, nyanc naaiv deix orv duqv nyei, mv baac oix zuqc yiem cing-nzengc nyei dorngx nyanc weic zuqc naaiv se gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv.
7“ ‘Ziec fiqv zuiz caux ziec fiqv zoux dorngc zuiz se fih hnangv nyei. Maaih nduqc nyungc leiz hnangv. Tengx fiqv zuiz wuov dauh sai mienh duqv naaiv deix ziec nyei ga'naaiv aqv. 8Haaix dauh sai mienh tengx haaix dauh buov ziec fongc horc nyei saeng-kuv, wuov dauh sai mienh ziouc duqv saeng-kuv nyei ndopv. 9Haaix nyungc fongc horc ziec nyei laangh ziqc, maiv gunv yiem ziqv njuov nyei nzox ziqv, fai yiem caeng zin, fai yiem caeng naatv, yietc zungv benx tengx fongc horc wuov dauh sai mienh nyei mi'aqv. 10Fongc horc ziec nyei laangh ziqc yietc zungv, maiv gunv zorpc jienv youh fai maiv zorpc, se Aalon nyei dorn mbuo bun nqoi longc.

Fongc Horc Ziec Weic Jiu Tong Nyei Leiz

11“+‘Naaiv se mienh dorh ga'naaiv fongc horc ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei leiz-nyeic.
12“ ‘Se gorngv mienh dorh ga'naaiv daaih fongc horc weic laengz zingh Ziouv nor, oix zuqc longc maiv an ⟨bingv,⟩ zorpc jienv ga'lanv youh nyei njuov, maiv an bingv nyei njuov-bieqc nzaatv jienv ga'lanv youh, caux mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux daaih nyei njuov caux jienv ziec weic laengz zingh nyei saeng-kuv. 13Dorh fongc horc ziec weic jiu tong laengz zingh Ziouv nyei ga'naaiv nyei ziangh hoc, oix zuqc dorh an bingv nyei njuov caux jienv. 14Naaiv deix njuov oix zuqc dorh yietc nyungc yietc norm zoux ziec nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv. Naaiv se benx sai mienh nyei buonc, dongh zorqv ziec weic jiu tong wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv pietv ziec-dorngh wuov dauh sai mienh. 15Ziec weic jiu tong laengz zingh nyei orv oix zuqc yiem ziec wuov hnoi nyanc taux nzengc. Maiv dungx liouh taux da'nyeic ndorm.
16“ ‘Se gorngv fongc horc ziec weic jaauv sung laengz nyei ngaengc waac fai cuotv fim ziec, ziec nyei orv oix zuqc wuov hnoi nyanc. Zengc njiec nyei taux da'nyeic hnoi nyanc duqv nyei. 17Taux da'faam hnoi corc maaih zengc nyei nor, oix zuqc buov guangc. 18Se gorngv da'faam hnoi nyanc naaiv deix ziec nyei orv nor, Ziouv ziouc maiv zipv ninh fongc horc nyei ga'naaiv. Se maiv horpc Ziouv nyei hnyouv. Zungv funx naaiv deix ga'naaiv maaih uix. Haaix dauh nyanc ziouc zuqc ndaam ganh nyei zuiz aqv.
19“ ‘Se gorngv naaiv deix orv zuqc haaix nyungc maaih uix nyei ga'naaiv, maiv dungx nyanc. Oix zuqc buov douz nzengc. Haaix dauh maiv maaih uix, nyanc naaiv deix orv duqv nyei. 20Mv baac haaix dauh maaih uix aengx nyanc fongc horc ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei orv nor, wuov dauh oix zuqc yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc. 21Se gorngv haaix dauh muoqv zuqc maaih uix nyei ga'naaiv, maiv gunv se mienh nyei uix fai saeng-kuv nyei, fai haaix nyungc gamh nziev nyei, maaih uix nyei ga'naaiv, aengx nyanc fongc horc ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei orv nor, wuov dauh oix zuqc yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc.’+”

Oix Zuqc Gec Hmei Caux Nziaamv

22Ziouv gorngv mbuox Mose, 23“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ‘Meih mbuo maiv dungx nyanc ngongh hmei, ba'gi yungh fai yungh nyei hmei. 24Saeng-kuv ganh daic fai zuqc hieh ga'naaiv ngaatc daic, ninh nyei hmei longc zoux ganh nyungc duqv nyei, mv baac cin-maanc maiv dungx nyanc. 25Haaix dauh nyanc longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei saeng-kuv hmei, wuov dauh oix zuqc yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc. 26Maiv gunv meih mbuo yiem haaix, maiv dungx nyanc haaix nyungc norqc fai haaix nyungc saeng-kuv nyei nziaamv. 27Haaix dauh nyanc haaix nyungc nziaamv, wuov dauh oix zuqc yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc.’+”

Sai Mienh Horpc Zuqc Duqv Nyei Buonc

28Ziouv gorngv mbuox Mose, 29“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Haaix dauh fongc horc ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei ga'naaiv, oix zuqc yiem ninh fongc horc nyei ga'naaiv zorqv cuotv deix lengc jeiv fongc horc bun Ziouv. 30Longc douz ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv, fongc horc nyei mienh ganh oix zuqc dorh daaih. Oix zuqc dorh saeng-kuv nyei hmei caux lorqc hiuang orv. Lorqc hiuang orv oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. 31Sai mienh ziouc zorqv hmei an ziec-dorngh gu'nguaaic buov, mv baac lorqc hiuang orv benx Aalon caux ninh nyei dorn mbuo nyei buonc mi'aqv. 32Yiem meih mbuo ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, oix zuqc zorqv mbiaauc bung zaux-zuih fungx bun sai mienh. 33Aalon nyei dorn, dongh zorqv ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv nziaamv caux hmei fongc horc wuov dauh, oix zuqc duqv mbiaauc bung zaux-zuih weic zoux ninh nyei buonc. 34Yiem I^saa^laa^en Mienh ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, yie zorqv cunv ging nyei lorqc hiuang orv caux fongc horc bun nyei zuih bun Aalon sai mienh caux ninh nyei dorn mbuo weic zoux ninh mbuo yietc liuz oix zuqc duqv nyei buonc.’+”
35Naaiv se zorqv Aalon caux ninh nyei dorn mbuo fungx zoux sai mienh fu-sux Ziouv wuov hnoi dingc bun ninh mbuo nyei buonc. Se yiem I^saa^laa^en Mienh longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv zorqv cuotv nyei buonc. 36Dongh longc youh orn Aalon mbuo zoux sai mienh wuov hnoi, Ziouv paaiv I^saa^laa^en Mienh zorqv naaiv deix jiu bun ninh mbuo weic zoux ninh mbuo doic jiex doic yietc liuz oix zuqc duqv nyei buonc.
37Naaiv deix yietc zungv se fongc horc ziec nyei leiz-nyeic. Maaih buov ziec nyei, ziec nyei laangh ziqc, ziec fiqv zuiz, ziec fiqv zoux dorngc zuiz nyei, ziec weic orn zoux sai mienh, caux ziec weic jiu tong nyei leiz-nyeic. 38Se Ziouv yiem Sinaai Mbong paaiv Mose, dongh Mose yiem Sinaai Deic-Bung-Huaang paaiv I^saa^laa^en Mienh dorh ga'naaiv daaih fongc horc bun Ziouv wuov hnoi.