9

Aalon Mbuo Jiez Gorn Zoux Sai Mienh Nyei Gong

1Taux da'betv hnoi, Mose heuc Aalon caux ninh nyei dorn caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ daaih zunv. 2Ninh gorngv mbuox Aalon, “Meih oix zuqc dorh dauh ngongh gouv dorn daaih ziec fiqv zuiz yaac dorh dauh ba'gi yungh gouv zoux buov ziec nyei ga'naaiv. I dauh zungv maiv waaic fangx nyei, yaac oix zuqc fongc horc ziec bun Ziouv. 3Yaac oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Dorh dauh yungh gouv daaih ziec fiqv zuiz. Aengx dorh dauh ngongh dorn caux dauh ba'gi yungh dorn, i dauh zungv doix hnyangx nyei, maiv waaic fangx nyei, zoux buov ziec nyei saeng-kuv. 4Oix zuqc aengx dorh dauh ngongh caux dauh ba'gi yungh gouv daaih ziec bun Ziouv, zoux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Yaac oix zuqc dorh qouv jienv ga'lanv youh fongc horc ziec nyei laangh ziqc, weic zuqc ih hnoi Ziouv oix hinc cuotv bun meih mbuo.’+”
5Ninh mbuo ziouc zorqv Mose mbuox nyei yietc zungv dorh taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc. Zuangx mienh gapv zunv daaih fatv nyei, souv jienv Ziouv nyei nza'hmien. 6Mose gorngv, “Naaiv se Ziouv mbuox meih mbuo zoux nyei jauv, Ziouv nyei njang-laangc ziouc hinc cuotv bun meih mbuo.”
7Mose mbuox Aalon, “Daaih fatv deix taux ziec-dorngh nyei nza'hmien, zorqv meih ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv caux buov ziec nyei ga'naaiv ziec fiqv ganh nyei zuiz caux baeqc fingx nyei zuiz. Aengx zorqv dongh baeqc fingx dorh daaih fongc horc ziec nyei ga'naaiv tengx fiqv ninh mbuo nyei zuiz ziux Ziouv mbuox nyei waac.”
8Aalon ziouc daaih taux ziec-dorngh daix weic fiqv ganh nyei zuiz wuov dauh ngongh dorn. 9Ninh nyei dorn dorh ngongh nyei nziaamv daaih bun ninh, ninh ziouc longc buoz-ndoqv coqv nziaamv zaix jienv ziec-dorngh nyei biei norm jorng. Zengc njiec nyei nziaamv ninh dox ziec-dorngh nyei gorn. 10Ninh aengx zorqv ziec fiqv zuiz wuov dauh saeng-kuv nyei hmei, caux nyutc zeiv, caux buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz an ziec-dorngh buov, ziux Ziouv mbuox Mose nor. 11Ninh zorqv ngongh ndopv caux orv dorh cuotv ga'nyiec ziqc ciangv buov guangc.
12Aalon yaac daix buov ziec wuov dauh saeng-kuv. Ninh nyei dorn dorh saeng-kuv nziaamv bun Aalon, ninh ziouc pietv ziec-dorngh biei bung. 13Ninh mbuo aengx zorqv buov ziec nyei saeng-kuv yietc nqanx yietc nqanx, liemh m'nqorngv, cunv bun Aalon. Aalon ziouc an ziec-dorngh gu'nguaaic buov. 14Ninh nzaaux yiem hnyouv nyei ga'naaiv caux zuih an ziec-dorngh caux buov ziec nyei ga'naaiv yietc njiec buov.
15Aalon aengx zorqv baeqc fingx fongc horc nyei ga'naaiv daaih ziec. Ninh zorqv weic fiqv baeqc fingx nyei zuiz wuov dauh yungh gouv daix daaih ziec fiqv zuiz hnangv daauh nzunc ziec fiqv zuiz wuov nor.
16Ninh yaac zorqv buov ziec nyei ga'naaiv daaih ei jienv leiz ziec. 17Aengx zorqv yietc nyau fongc horc ziec nyei laangh ziqc an ziec-dorngh buov. Naaiv yaac maiv funx bieqc ndorm-ndorm buov ziec nyei ga'naaiv.
18Aalon daix ziec weic tengx baeqc fingx jiu tong wuov dauh ngongh caux ba'gi yungh gouv. Ninh nyei dorn mbuo aengx dorh nziaamv daaih bun ninh, ninh ziouc pietv ziec-dorngh biei bung. 19Ngongh nyei hmei caux yungh nyei hmei, junc nyei dueiv, caeqv-jaangh hmei, nyutc zeiv caux buang hlan nyei orv-mbiorngz, 20ninh mbuo hietv jienv lorqc hiuang orv gu'nguaaic. Aalon ziouc zorqv hmei an ziec-dorngh buov. 21Mv baac lorqc hiuang orv caux mbiaauc bung zaux-zuih Aalon yiem Ziouv nyei nza'hmien cunv ging weic zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv, ziux Mose mbuox nyei waac.
22Aalon ziouc huin jienv baeqc fingx wuov bung, sung buoz buang waac ninh mbuo. Ziec liuz fiqv zuiz nyei ga'naaiv caux buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, Aalon yiem ziec-dorngh njiec daaih.
23Mose caux Aalon bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh. Cuotv daaih wuov zanc, ninh mbuo buang waac bun baeqc fingx. Ziouv nyei njang-laangc ziouc hinc bun zuangx mienh buatc. 24Maaih douz yiem Ziouv cuotv daaih buov yiem ziec-dorngh buov ziec nyei ga'naaiv caux yietc zungv hmei. Zuangx mienh buatc, ninh mbuo njien-youh nyei heuc aengx mbaapv njiec taux ndau.