Lugaa

Lugaa Fiev Nyei Kuv Fienx

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv Lugaa Fiev Nyei Kuv Fienx, Lugaa fiev daaih bun mienh hiuv duqv Yesu zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Njoux Ziouv yaac zoux maanc mienh nyei Njoux Ziouv. Singx Lingh paaiv Yesu lengc jeiv nyei zunh kuv fienx bun mienh jomc mienh muangx. Maiv gunv mienh qiemx zuqc Yesu hnangv haaix nor tengx, ninh korv-lienh haic ziouc tengx. Sou yaac gorngv mienh kaux Yesu haih duqv njien-youh. Naaiv buonv sou gorngv Yesu cuotv seix yiem baamh gen zoux nyei gong taux ninh nzuonx tin-dorngh. Lugaa aengx fiev buonv sou heuc Lugaa Fiev Nyei Kuv Fienx, bun mienh hiuv duqv Yesu nzuonx tin-dorngh, nqa'haav sienx Yesu nyei mienh hnangv haaix nor hiaangx jiez daaih.

Sou Gorngv

1:1-4 Lugaa fiev bun haaix dauh yaac weic haaix diuc fiev
1:5-2:52 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han caux Yesu cuotv seix zoux fu'jueiv nyei ziangh hoc
3:1-20 Yo^han zoux nyei gong
3:21-4:13 Yesu jiex wuom nyei leiz aengx zuqc mienv nyei hungh daaih seix ninh
4:14-9:50 Yesu yiem Gaa^li^li zoux nyei gong
9:51-19:27 Yesu yiem Gaa^li^li mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh
19:28-23:56 Yesu maiv gaengh zuqc mienh daix wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz
24:1-53 Yesu nangh daaih bun mienh buatc, nqa'haav faaux tin-dorngh mi'aqv