Klei Hưn Mdah

Klei Mrâo Mrang Jăk tui si Y-Luk bi êdah kơ Khua Yang Yêsu jing Pô bi mtlaih tui si klei ƀuăn kơ phung găp djuê Israel leh anăn msĕ mơh jing Pô bi mtlaih kơ jih jang mnuih ti lăn ala. Y-Luk čih bi êdah kơ Khua Yang Yêsu Pô Aê Diê trôč êa prăi hŏng Yang Mngăt Jăk Aê Diê čiăng “mtô mblang klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung ƀun ƀin” (4:18), leh anăn hdruôm hră anei brei thâo kơ Khua Yang Yêsu mâo klei uêñ mĭn kơ jih jang klei kƀah mnuih drei. Klei hơ̆k mơak jing klei čih kdlưn hĭn hlăm Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Luk anei, čih klei brei thâo yuôm hĭn jing klei hơ̆k mơak, boh nik ñu hlăm dŭm kdrêč tal êlâo blŭ klei kkiêng kơ Khua Yang Yêsu Krist, leh anăn lŏ mñă hlăm kdrêč knhal tuč tơdah Khua Yang đĭ wĭt kơ adiê. Klei yăl dliê hriê kơ prŏng leh anăn klei hiu hưn klei đăo tơdah leh Khua Yang đĭ wĭt kơ dlông dưi lŏ yăl dliê mbĭt hŏng pô čih hlăm hră Bruă Phung Ƀĭng Kna.
 Hdruôm hră bi mbha mâo dua kdrêč prŏng (Kdrêč 1-2 leh anăn 9-19) lŏ yăl dliê lu bruă knŏng drei dưi ƀuh hlăm hră Klei Mrâo Mrang Jăk anei, msĕ si klei mmuñ kơ phung dĭng buăl jăk leh anăn klei phung mgăt biăp nao čuă dlăng êjai klei arăng kkiêng kơ Khua Yang Yêsu Krist, klei Khua Yang Yêsu nao kơ sang yang êjai hlăk hđeh, klei yăl dliê kơ sa čô Samari pô jăk leh anăn kơ anak klah đuĕ. Hlăm jih hră Klei Mrâo Mrang Jăk anei, Y-Luk kñăm kơ klei wah lač, Yang Mngăt jăk, bruă phung mniê hlăm klei mă bruă kơ Khua Yang, leh anăn klei pap brei klei soh.

Jar

Klei hưn bi mdah (1:1-4)
Klei kkiêng leh anăn ênuk hlăk hđeh Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem leh anăn Khua Yang Yêsu (1:5–2:52)
Bruă Y-Yôhan pô ngă ƀaptem (3:1-20)
Khua Yang Yêsu tŭ klei ƀaptem leh anăn tŭ klei mplư (3:21–4:13)
Bruă Khua Yang Yêsu bi êdah hlăm čar Galilê (4:14–9:50)
Êlan êbat hiu mơ̆ng Galilê truh kơ Yêrusalem (9:51–19:27)
Hruê kăm knhal tuč giăm leh anăn dôk ti ƀuôn Yêrusalem (19:28–23:56)
Klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp, klei bi êdah Ñu pô leh anăn đĭ wĭt kơ adiê. (24:1-53)