10

Yexus Txib Xya Caum Ob Leeg Mus Qhia Txojmoo Zoo

1Tom qab ntawd tus Tswv xaiv dua xya caum ob leeg, thiab txib lawv ob leeg mus ib qho, ua Yexus ntej mus rau txhua lub nroog thiab txhua lub zos uas Yexus yuav mus. 2Yexus hais rau lawv hais tias, “Cov nplej uas zoo hlais lawm muaj ntau, tiamsis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tus tswv teb kom nws txib dua ib co neeg mus pab hlais nws cov nplej. 3Nej cia li mus! Kuv txib nej mus ib yam li pab yaj uas yuav mus hauv pab hma. 4Nej tsis txhob nqa hnab nyiaj lossis hnab thoob puab lossis khau; yog nej ntsib leejtwg ntawm kev, nej tsis txhob nrog tus ntawd tham. 5Thaum nej mus rau hauv leejtwg tsev, nej yuav tsum xub hais tias, ‘Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej.’ 6Yog tsev neeg ntawd muaj ib tug xav tau Vajtswv txoj koob hmoov, ces tus ntawd yuav tau raws li uas nej hais; tiamsis yog tsis muaj tus uas xav tau Vajtswv txoj koob hmoov, ces lo lus koob hmoov ntawd yuav rov los rau ntawm nej. 7 Nej cia li nyob hauv lub tsev ntawd, lawv pub rau nej noj thiab haus li cas, nej cia li noj thiab haus li ntawd, rau qhov yeej tsimnyog tus uas ua haujlwm tau nqi zog. Tsis txhob tawm hauv lub tsev ntawd mus pw dua lwm lub tsev. 8Thaum nej mus txog lub nroog twg, yog cov neeg ntawd pub nej so, tej zaub mov uas lawv ua rau nej noj, nej cia li noj, 9nej cia li kho cov neeg uas muaj mob hauv lub nroog ntawd, thiab qhia rau lawv paub hais tias, ‘Vajtswv lub Tebchaws twb los ze nej lawm.’ 10Tiamsis thaum nej mus txog lub nroog twg, yog cov neeg ntawd tsis pub nej so, nej cia li mus rau tom tej kev thiab qhia hais tias, 11‘Txawm yog tej nyuag plua av hauv nej lub nroog uas lo peb kotaw los peb yuav muab so huv tibsi, kom nej paub hais tias nej yuav raug kev puastsuaj. Tiamsis kom nej nco ntsoov hais tias Vajtswv lub Tebchaws twb los ze nej lawm!’ 12Kuv hais tseeb rau nej hais tias, Hnub uas Vajtswv Txiav Txim, nws yuav rau txim rau lub nroog ntawd hnyav dua li nws rau txim rau lub nroog Xaudoos!

Tej Nroog uas Tsis Tso Kev Txhaum Tseg

(Mathais 11.20-24)

13“Lub nroog Khaulaxis, koj yuav raug kev puastsuaj! Lub nroog Npexaidas, koj yuav raug kev puastsuaj! Tej txujci tseemceeb uas luag twb ua rau neb pom lawm, yog ua tej ntawd rau hauv lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos, ces cov neeg uas nyob hauv ob lub nroog ntawd, twb xub muab ntaubtsaj los npua, zaum hauv qhov tshauv thiab tsuab tshauv los nphoo rau ibce puag ntxov los lawm. Lawv ua li ntawd, kom sawvdaws paub hais tias lawv twb tso lawv tej kev txhaum tseg lawm! 14Hnub uas Vajtswv txiav txim, nws yuav rau txim rau neb hnyav dua li uas nws rau txim rau lub nroog Tiles thiab lub nroog Xidoos. 15Lub nroog Kapena-us! Koj yuav tsa koj lub hwjchim kom mus txij ntuj los? Kuv yuav muab koj pov mus rau hauv ntujtawg!”
16Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, “Tus uas mloog nej lus, tus ntawd yeej mloog kuv lus; tus uas tsis lees paub nej, tus ntawd yeej tsis lees paub kuv; thiab tus uas tsis lees paub kuv, tus ntawd yeej tsis lees paub tus uas txib kuv los.”

Cov Thwjtim Xya Caum Ob Leeg Rov Qab Los

17Thaum xya caum ob leeg thwjtim rov qab los, lawv zoo siab kawg li. Lawv hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, thaum peb tuav koj lub npe ntiab dab, dab kuj mloog peb lus thiab!”
18Yexus teb lawv hais tias, “Kuv pom dab Ntxwgnyoog poob saum ntuj los, ib yam li xob laim. 19Nej ua tib zoo mloog! Kuv twb pub hwjchim rau nej lawm, nej yuav tsuj tau nab thiab raubris teb, thiab nej yuav muaj hwjchim kovyeej dab Ntxwgnyoog, thiab yuav tsis muaj dabtsi ua rau nej raug mob. 20Tiamsis nej tsis txhob zoo siab rau qhov uas dab mloog nej lus ntawd; nej cia li zoo siab rau qhov uas Vajtswv twb sau nej lub npe cia rau saum ntuj ceebtsheej lawm.”

Yexus Zoo Siab

21Thaum ntawd Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ua rau Yexus zoo siab kawg li, Yexus hais tias, “Kuv Txiv, koj yog tus Tswv uas kav lub ntuj thiab lub ntiajteb no! Kuv ua koj tsaug, rau qhov koj twb muab tej no zais cia tsis qhia rau cov neeg muaj tswvyim thiab txawj ntse paub, tiamsis koj qhia tej ntawd rau cov neeg uas tsis txawj tsis ntse paub xwb. Txiv, koj yeej pom zoo ua li ntawd.
22“Kuv Txiv twb muab ib puas tsav yam rau kuv lawm. Tsis muaj leejtwg paub Leej Tub, tsuas yog Leej Txiv thiaj paub xwb, thiab tsis muaj leejtwg paub Leej Txiv, tsuas yog Leej Tub thiab cov uas Leej Tub pom zoo qhia rau thiaj paub xwb.”
23Yexus txawm tig mus hais twjywm rau cov thwjtim hais tias, “Tej uas nej pom no, yog nej muaj hmoo kawg nej thiaj pom! 24Kuv qhia rau nej hais tias, cov uas cev Vajtswv lus thiab cov vajntxwv ntau leej xav pom tej uas nej pom, tiamsis lawv tsis tau pom, lawv xav hnov tej uas nej hnov, tiamsis lawv tsis tau hnov.”

Zaj Lus Pivtxwv uas Hais Txog Tus Xamalis Siab Zoo

(Malakaus 12.28-34)

25Muaj ib tug xibhwb qhia Vajtswv txoj Kevcai tuaj nrog Yexus tham, thiab sim saib Yexus yuav teb li cas. Nws nug Yexus hais tias, “Xibhwb, kuv yuav ua li cas, kuv thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis tsis kawg?”
26Yexus teb nws hais tias, “Vajtswv Txojlus qhia li cas? Tej uas koj nyeem ntawd, koj totaub li cas?”
27Tus txivneej ntawd teb hais tias, “ ‘Hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg lub dag lub zog’; thiab ‘Hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev.’ ”
28Yexus teb hais tias, “Yog li koj hais lawm; koj cia li ua li ntawd koj thiaj yuav tau txojsia.”
29Tiamsis tus xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai, khav hais tias nws yog neeg ncaj ncees, nws thiaj nug Yexus hais tias, “Tus twg thiaj yog kuv tej kwvtij zejzog?”
30Yexus teb hais tias, “Muaj ib tug txivneej taug kev ntawm lub nroog Yeluxalees mus rau nram lub nroog Yelikaus, thaum nws mus txog ib tog kev, txawm muaj ib pab tubsab muab nws ris tsho lwg tas thiab muab nws ntaus yuav luag tuag tso rau ntawm kev. 31Ces muaj ib tug povthawj taug txojkev ntawd tuaj; thaum nws pom tus ntawd, nws txawm lug kev dub muag txig mus lawm. 32Tom qab ntawd muaj ib tug Levis taug kev tuaj txog ntawd thiab, nws mus ntsia tus ntawd ib plia, nws txawm lug kev dub muag txig mus lawm thiab. 33Tiamsis muaj ib tug neeg Xamalis taug kev tuaj txog ntawd, thaum nws pom tus uas tubsab ntaus, nws hlub tus ntawd heev. 34Nws txav zog mus xyuas, nws muab roj thiab muab cawv txiv hmab hliv rau tus mob ntawd tej qhov txhab thiab muab ntaub qhwv; nws tsaws tus mob ntawd caij nws tus neesluav, nws coj tus mob mus pw tom ib lub tsev so, thiab tu tus mob ntawd. 35Thaum kaj ntug tus neeg Xamalis muab tau ob lub nyiaj rau tus tswv tsev ntawd thiab hais tias, ‘Thov koj pab tu tus neeg mob no, yog koj siv tshaj ob lub nyiaj no, thaum kuv rov qab los, kuv mam li ntxiv rau koj.’ ”
36Yexus nug hais tias, “Koj sim xav saib, lawv peb tug no, tus twg yog tus uas tubsab ntaus ntawd tus kwvtij?”
37Tus xibhwb uas qhia Vajtswv Kevcai teb hais tias, “Twb yog tus uas hlub tus tubsab ntaus ntawd ntag.”
 Yexus hais rau nws tias, “Koj cia li mus ua ib yam li ntawd.”

Yexus Mus Xyuas Mathas thiab Malis

38Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog hauv ib lub zos, muaj ib tug pojniam hu ua Mathas, txawm hu Yexus mus so hauv nws tsev. 39Mathas muaj ib tug niamhluas hu ua Malis, Malis los zaum ntawm Yexus kotaw thiab mloog Yexus qhia. 40Mathas ntxhov siab rau tej haujlwm ntau uas nws kov tsis yeej, nws los hais rau Yexus hais tias, “Tus Tswv, koj tsis paub hais tias kuv tus niamhluas cia kuv tib leeg ua haujlwm xwb los? Koj hais kom nws cia li los pab kuv ua haujlwm!”
41Tus Tswv teb hais tias, “Mathas, Mathas! Koj txhawj thiab ntxhov siab rau ntau yam haujlwm kawg li, tiamsis tsuas muaj ib yam zoo xwb. 42Malis twb xaiv yam zoo ntawd lawm, tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau yam uas nws muaj ntawd mus li.”