10

Yesu Paaiv Cietv Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Mingh

1Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav Ziouv aengx ginv cuotv cietv ziepc nyeic dauh sai-gorx paaiv ninh mbuo yietc doix yietc doix nyei mingh. Yesu oix mingh haaix norm mungv haaix norm dorngx, ninh ziouc paaiv ninh mbuo mingh ndaangc. 2Ninh gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Gaeng-zuangx camv mv baac gong-mienh zoqc. Weic naaiv oix zuqc tov gaeng-zuangx nyei Ziouv paaiv gong-mienh cuotv mingh siou ninh nyei gaeng-zuangx. 3Mingh maah! Yie paaiv meih mbuo cuotv mingh hnangv bungx ba'gi yungh dorn bieqc hieh juv guanh gu'nyuoz nor. 4Maiv dungx dorh nyaanh mbuoqc yaac maiv dungx dorh mbuoqc dapv ga'naaiv. Heh yaac maiv dungx dorh. Jauv zaangc buangh zuqc mienh, liemh maiv dungx gorngv wuic buangh waac.
5“Bieqc haaix norm biauv, oix zuqc gorngv naaiv deix waac ndaangc, ‘Tov bun naaiv norm biauv baengh orn.’ 6Se gorngv yiem naaic maaih dauh oix duqv baengh orn nyei mienh nor, meih mbuo tov nyei baengh orn ninh ziouc duqv mi'aqv. Maiv maaih oix duqv baengh orn nyei mienh nor, aengx siou meih mbuo tov nyei baengh orn nzuonx daaih. 7Dingc hitv haaix norm biauv, ninh mbuo mbenc haaix nyungc nyanc hopv gunv nyanc gunv hopv, weic zuqc gong-mienh puix duqv zipv ninh nyei gong-zinh. Yaac maiv dungx yiem naaiv norm biauv suiv jiex wuov norm biauv.
8“Meih mbuo bieqc haaix norm mungv buatc mienh zipv meih mbuo nor, mienh mbenc haaix nyungc nyanc hopv, gunv nyanc aqv. 9Oix zuqc zorc longx wuov norm mungv nyei baengc mienh yaac mbuox ninh mbuo, ⟨‘Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei ziangh hoc taux meih mbuo fatv aqv.’ 10Se gorngv meih mbuo bieqc haaix norm mungv, mienh yaac maiv zipv meih mbuo nor, oix zuqc mingh wuov domh jauv gorngv, 11‘Liemh meih mbuo naaiv norm mungv nyei nie-mbung nitv yie mbuo nyei zaux yie mbuo hlaatv guangc nzengc bun cing meih mbuo dorngc. Mv baac meih mbuo oix zuqc jangx jienv, Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv.’ 12Yie mbuox meih mbuo, taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov norm hnoi, ⟨‘Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ zuqc dingc zuiz zungv gauh heng wuov norm mungv.

Maiv Kangv Goiv Hnyouv Nyei Mungv

(Beiv mangc Matv^taai 11:20-24)

13“Ko^laa^sin Mungv aah! Meih oix zuqc kouv aqv. Mbetc^sai^ndaa Mungv aah! Meih yaac oix zuqc kouv aqv. Yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic, se gorngv yiem Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zoux cuotv daaih nor, wuov deix i norm mungv nyei mienh zungv buix jienv la'maah ndie-cou, zueiz jienv saaiv-ndui, bun cing ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz lauh aqv. 14Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zungv zuqc dingc zuiz gauh heng meih mbuo. 15Kaa^be^naa^um Mungv aah! Meih ganh oix taaih meih ganh faaux lungh fai? Meih zungv zuqc zoi njiec yiemh gen aqv loh!”
16Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Haaix dauh muangx meih mbuo, ninh yaac muangx yie. Haaix dauh nqemh meih mbuo, yaac nqemh yie. Haaix dauh nqemh yie yaac nqemh paaiv yie daaih wuov dauh.”

Cietv Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Nzuonx

17Wuov deix cietv ziepc nyeic dauh sai-gorx a'hneiv nyei nzuonx daaih mbuox Yesu, “Ziouv aah! Yie mbuo longc meih nyei mbuox hatc mienv, mienv yaac muangx yie mbuo.”
18Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie buatc Saadaan yiem tin-dorngh ndortv njiec hnangv mba'lingc nor. 19Muangx maah! Yie bun meih mbuo maaih hatc maaz caaiv duqv naang, caaiv duqv ziepc nyeic ndaangh, yaac hingh jiex wuov dauh win-wangv nyei yietc zungv qaqv, yaac maiv maaih haaix nyungc hoic meih mbuo. 20Mv baac maiv dungx a'hneiv mienv muangx meih mbuo nyei waac. Oix zuqc a'hneiv meih mbuo nyei mbuox duqv fiev jienv yiem tin-dorngh.”

Yesu Njien-Youh Haic

(Beiv mangc Matv^taai 11:25-27; 13:16-17)

21Wuov zanc Singx Lingh bun Yesu njien-youh haic, ninh ziouc gorngv, “Aa Die, lungh ndau nyei Ziouv aah! Yie ceng Die weic zuqc naaiv deix sic Die gem jienv maiv bun maaih cong-mengh nyei mienh caux hoqc hlang nyei mienh hiuv, mv baac Die bun maiv hoqc hlang nyei mienh hiuv. Aa Die aah! Naaiv se zoux duqv horpc Die ganh nyei hnyouv.
22“Aa Die zorqv nyungc-nyungc jiu bun yie. Cuotv liuz Die, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Dorn. Cuotv liuz Dorn caux Dorn bun hiuv wuov deix, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Die.”
23Yesu aengx huin nzuonx caux sai-gorx mbuo ganh gorngv, “Meih mbuo duqv buatc naaiv deix sic, meih mbuo za'gengh njien-youh aqv. 24Yie mbuox meih mbuo, maaih douc waac mienh caux hungh diex camv nyei oix buatc dongh meih mbuo buatc nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv buatc. Oix haiz dongh meih mbuo haiz nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv haiz.”

Saa^maa^lie Janx Hnyouv Longx Nyei Waac-Beiv

25Maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng souv jiez daaih oix seix Yesu. Ninh ziouc naaic, “Fin-Saeng aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx duqv yietc liuz nyei maengc?”
26Yesu gorngv, ⟨“Leiz-Latc⟩ fiev jienv hnangv haaix nor gorngv? Meih doqc liuz, eix leiz hnangv haaix nor?”
27Wuov dauh fin-saeng dau,
  “Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix,
   longc nzengc qaqv, longc nzengc cong-mengh
  hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.
  Yaac oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.”
28Yesu gorngv, “Meih dau duqv horpc nyei. Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux meih ziouc duqv ziangh jienv.”
29Wuov dauh fin-saeng ziouc maiv maaih ih feix aqv. Aengx lorz jauv naaic Yesu, “Wuov nyungc, yie horpc zuqc hnamv nyei se haaix dauh?”
30Yesu dau, “Maaih dauh mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh njiec Ye^li^ko Zingh. Ninh mingh gau, zuqc janx-zaqc caangv. Liemh lui-houx ciev njang nzengc, zorqv ninh mborqv duqv maiv nangh maiv daic nyei, guangc jienv wuov, ziang naaic mingh mi'aqv.
31“Doix zuqc wuov norm ziangh hoc, maaih dauh sai mienh yangh wuov diuh jauv jiex, buatc naaiv dauh zuqc mun nyei mienh yiem wuov jauv-hlen. Ninh ziouc wingc jiex wuov bung jauv-hlen mingh mi'aqv.
32“Aengx maaih dauh ⟨Lewi Mienh⟩ yaac fih hnangv nyei taux wuov buatc ziouc mingh mangc. Mangc liuz, aengx wingc jiex wuov bung jauv-hlen, ziang naaic mingh mi'aqv.
33“Mv baac maaih dauh Saa^maa^lie Janx jiex taux wuov, buatc naaic dauh zuqc janx-zaqc mborqv mun nyei mienh ziouc korv-lienh haic, 34mingh taux wuov mangc. Mangc liuz, ninh ziouc zorqv youh caux a'ngunc diuv hietv jienv zuqc mun nyei dorngx, yaac zorqv ndie beu jienv, aengx hlorpv ninh faaux naaiv dauh Saa^maa^lie Janx nyei lorh, ken mingh taux norm kaeqv biauv, corc yiem wuov goux ninh.
35“Da'nyeic ndorm Saa^maa^lie Janx zorqv duqv i norm taepv daaih bun biauv-ziouv yaac gorngv mbuox ninh, ‘Tengx yie goux longx ninh oc. Zuov yie aengx daaih taux naaiv mangc gaax, meih longc zuqc mbu'ziex yie m'daaih jaauv meih.’+”
36Setv mueiz Yesu gorngv, “Meih mbuo hnamv gaax, naaiv deix buo dauh, dongh haaix dauh hnamv janx-zaqc caangv wuov dauh mienh?”
37Njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Dongh korv-lienh ninh wuov dauh.”
 Yesu gorngv, “Wuov nyungc, gunv mingh hnangv naaic nor zoux oc.”

Yesu Mingh Maataa Caux Maa^li^yaa Nyei Biauv

38Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo yangh jauv mingh wuov zanc, ninh taux norm laangz. Wuov norm laangz maaih dauh m'sieqv dorn, mbuox heuc Maataa, a'hneiv zipv Yesu hitv ninh nyei biauv. 39Maataa maaih dauh nziez, mbuox heuc, Maa^li^yaa, zueiz jienv Ziouv nyei zaux-hlen muangx ninh njaaux leiz. 40Maataa mbenc kaeqv, gong camv, la'nyauv haic, ninh ziouc daaih gorngv, “Ziouv aah! Meih hnamv duqv jiex eix nyei? Yie nyei nziez guangc bun yie ganh zoux gong hnangv. Tov mbuox ninh daaih tengx deix yie maah!”
41Ziouv dau, “Maataa aah! Maataa! Meih maaih camv-nyungc hoic meih hnyouv nzauh hnyouv huaang niaa. 42Mv baac horpc zuqc zoux nyei maaih nduqc nyungc hnangv. Gauh longx wuov nyungc Maa^li^yaa ginv liuz aqv, yaac maiv maaih haaix dauh zorqv duqv ninh nyei cuotv.”