10

Yêsu Tiŏ Nao Phung Kjuh Pluh Čô Ƀĭng Kna Hiu Mtô

1Leh klei anăn Khua Yang ruah kjuh pluh čô mkăn leh anăn tiŏ digơ̆ nao mdua mdua êlâo kơ Ñu hlăm jih jang ƀuôn leh anăn anôk Ñu pô srăng nao. 2 Ñu lač kơ digơ̆, “Mâo lu mdiê ksă, ƀiădah mâo ƀiă phung wiă. Snăn akâo bĕ kơ Khua pô hma brei tiŏ nao phung mă bruă srăng nao wiă. 3 Nao bĕ, nĕ anei kâo tiŏ nao diih msĕ si êđai biăp ti krah asâo tan. 4Đăm djă ba kdŭng prăk, kdô, klĭt juă, leh anăn đăm kkuh kơ arăng ôh ktuê êlan. 5Hlei sang diih mŭt, lač bĕ êlâo, ‘Brei mâo klei êđăp ênang truh kơ sang anei!’ 6Leh anăn tơdah mâo tinăn sa čô khăp kơ klei êđăp ênang, klei êđăp ênang diih srăng dôk ti ñu. Ƀiădah tơdah amâo mâo snăn ôh, klei êđăp ênang srăng lŏ wĭt kơ diih pô. 7 Dôk bĕ hlăm sang anăn, huă ƀơ̆ng leh anăn mnăm ya mnơ̆ng arăng srăng brei kơ diih, kyuadah mnuih mă bruă năng kơ klei mưn. Đăm nao mơ̆ng sang anei kơ sang mkăn ôh. 8Tơdah diih mŭt hlăm sa boh ƀuôn leh anăn arăng jum diih, brei diih huă ƀơ̆ng ya mnơ̆ng arăng mdơ̆ng kơ diih. 9Bi hlao phung ruă duam tinăn leh anăn lač kơ diñu, ‘Ƀuôn ala mtao Aê Diê giăm truh leh kơ diih.’ 10 Ƀiădah tơdah diih mŭt hlăm ƀuôn leh anăn arăng amâo jum diih ôh, nao bĕ hlăm êlan ƀuôn anăn leh anăn lač, 11 ‘Wăt ƀruih ƀuôn diih đuôm ti jơ̆ng hmei, hmei ktuh hĕ čiăng bi kdơ̆ng hŏng diih. Ƀiădah brei diih thâo kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê giăm truh leh.’ 12 Kâo hưn kơ diih, hlăm hruê phat kđi ƀuôn Sôdôm srăng mâo klei phat kđi êdu hĭn kơ ƀuôn anăn.”

Đa Đa Phung Ƀuôn Amâo Đăo

(Mat 11:20-24)

13 “Knap mñai yơh kơ ih, Ơ ƀuôn Kôrasin! Knap mñai yơh kơ ih, Ơ ƀuôn Betsaida! Kyuadah tơdah bruă myang arăng ngă leh ti krah diih arăng ngă leh hlăm ƀuôn Tir leh anăn ƀuôn Sidôn, sui leh diñu kmhal kơ klei soh, hơô klŭng, leh anăn dôk gŭ ti hbâo. 14Ƀiădah ti hruê phat kđi, ƀuôn Tir leh anăn ƀuôn Sidôn srăng mâo klei bi kmhal êdu hĭn kơ diih. 15 Leh anăn bi ih, Ơ ƀuôn Kapernum, Aê Diê srăng mđĭ ih truh kơ adiê mơ̆? Hơăi, Aê Diê srăng mtrŭn ih truh kơ Ƀuôn Phung Djiê yơh!
16 Hlei pô dôk hmư̆ diih dôk hmư̆ kâo yơh; leh anăn hlei pô hngah kơ diih hngah kơ kâo yơh; leh anăn hlei pô hngah kơ kâo hngah kơ Pô tiŏ hriê kâo leh.”

Phung Kjuh Pluh Čô Lŏ Wĭt

17Phung kjuh pluh čô lŏ wĭt hŏng klei hơ̆k lač, “Ơ Khua Yang, wăt phung yang jhat gưt kơ hmei hlăm anăn ih!” 18Yêsu lač kơ diñu, “Kâo ƀuh leh Satan lĕ mơ̆ng adiê msĕ si kmlă. 19Nĕ anei, kâo brei leh kơ diih klei dưi juă ala leh anăn aguăt, leh anăn mâo klei dưi hŏng jih klei myang pô roh; leh anăn amâo mâo sa mnơ̆ng dưi ngă jhat kơ diih ôh. 20Đăm hơ̆k ôh kyua phung yang jhat gưt kơ diih, ƀiădah hơ̆k mơak bĕ kyua anăn diih arăng čih leh hlăm adiê.”

Yêsu Hơ̆k Mơak

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21Hlăk anăn Yêsu mâo klei hơ̆k mơ̆ng Yang Mngăt Jăk leh anăn lač, “Kâo bi mni kơ ih, Ơ Ama, Khua Yang adiê leh anăn lăn ala, kyuadah ih mdăp leh klei anei kơ phung thâo mĭn leh anăn thâo săng, ƀiădah ih bi êdah leh klei anei kơ phung hđeh điêt. Sĭt nik, Ơ Ama, kyuadah klei anăn bi mơak kơ ih. 22 Jih jang mnơ̆ng Ama kâo jao leh kơ kâo. Amâo mâo pô thâo kral Anak ôh, knŏng hjăn Ama thâo; kăn mâo pô thâo kral Ama rei, knŏng hjăn Anak thâo, leh anăn kơ hlei pô Anak čiăng bi êdah Ama kơ ñu.”
23Leh anăn Ñu wir dlăng kơ phung ƀĭng kna leh anăn lač kơ digơ̆ hjăn, “Jăk mơak yơh kơ ală ƀuh klei diih ƀuh! 24Kyuadah kâo lač kơ diih, mâo lu phung khua pô hưn êlâo leh anăn phung mtao čiăng dlăng klei diih ƀuh, ƀiădah amâo ƀuh ôh, leh anăn čiăng hmư̆ klei diih hmư̆, ƀiădah amâo hmư̆ ôh.”

Klei Bi Hriêng kơ Sa Čô Samari Jăk

25 Nĕ anei, sa čô khua klei bhiăn kgŭ lông dlăng Yêsu leh anăn lač, “Ơ Nai, ya kâo srăng ngă čiăng dưn klei hdĭp hlŏng lar?” 26Yêsu lač kơ ñu, “Ya arăng čih leh hlăm klei bhiăn? Ya klei ih ƀuh hlăm anăn?” 27 Ñu lŏ wĭt lač, “Brei ih khăp kơ Khua Yang Aê Diê ih hŏng jih ai tiê, hŏng jih mngăt, hŏng jih klei ktang, leh anăn hŏng jih klei mĭn; leh anăn khăp kơ pô riêng gah ih msĕ si kơ ih pô.” 28 Yêsu lač kơ ñu, “Klei ih lŏ wĭt lač djŏ leh; ngă snăn leh anăn ih srăng hdĭp.”
29Ƀiădah ñu čiăng bi kpă ñu pô, snăn lač kơ Yêsu, “Hlei jing pô riêng gah kâo?” 30Yêsu lŏ wĭt lač, “Sa čô êkei trŭn mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem nao kơ ƀuôn Yêrikô. Gơ̆ tuôm hŏng phung knĕ. Phung anăn toh mă hĕ čhiăm ao gơ̆, čăm gơ̆ tơl djiê hwăt leh anăn đuĕ nao. 31Mâo sa čô khua ngă yang êbat ti êlan anăn. Tơdah ñu ƀuh gơ̆, ñu weh đuĕ nah dih êlan. 32Msĕ mơh mâo sa čô Lêwi, tơdah ñu truh ti anôk anăn, ƀuh gơ̆ leh anăn weh đuĕ nah dih êlan. 33 Ƀiădah mâo sa čô Samari êjai hiu truh hĕ kơ anôk gơ̆ dôk anăn. Tơdah ñu ƀuh gơ̆, ñu mâo klei pap. 34Ñu nao kơ gơ̆ leh anăn păn anôk êka, trôč êa boh ôliwơ leh anăn kpiê; leh anăn ñu brei gơ̆ đĭ aseh ñu pô, atăt ba gơ̆ kơ sang jưh, leh anăn răng kriê gơ̆. 35Aguah mgi ñu mă dua asăr prăk, brei kơ khua sang jưh leh anăn lač, ‘Brei ih răng kriê gơ̆, leh anăn ya ih srăng bi liê êbeh hĭn, kâo srăng lŏ tla kơ ih tơdah kâo lŏ wĭt.’ 36Hlei hlăm phung tlâo čô anăn ih mĭn jing pô riêng gah kơ êkei tuôm hŏng phung knĕ anăn?” 37Khua klei bhiăn lŏ wĭt lač, “Pô bi êdah leh klei pap kơ gơ̆ yơh.” Leh anăn Yêsu lač kơ ñu, “Nao bĕ ih leh anăn ngă msĕ.”

Yêsu Čhưn hŏng H'Mart leh anăn H'Mari

38 Êjai diñu hlŏng nao, Ñu mŭt hlăm sa boh ƀuôn; leh anăn mâo sa čô mniê bi anăn H'Mart jum Ñu hlăm sang gơ̆. 39Gơ̆ mâo sa čô adei mniê bi anăn H'Mari. H'Mari dôk gŭ ti jơ̆ng Khua Yang čiăng hmư̆ klei Ñu mtô. 40Ƀiădah H'Mart mâo klei mnhĭt kyua lu bruă. Snăn gơ̆ nao kơ Yêsu leh anăn lač, “Ơ Khua Yang, ih amâo uêñ hĕ kơ adei mniê kâo lui hjăn kâo mkra mnơ̆ng ƀơ̆ng huă? Snăn mtă kơ ñu đru kâo đa.” 41Ƀiădah Khua Yang lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Ơ H'Mart, H'Mart! Ih ênguôt leh anăn rŭng răng kyua lu klei. 42Mâo sa klei jăk hĭn. H'Mari ruah mă leh klei anăn, leh anăn arăng amâo srăng sua mă mơ̆ng gơ̆ ôh.”