12

Ntuag kuas ceev faaj lub sab nkhaus

(Mth. 10:26-27)

1Thaus ntawd muaj tuabneeg ntau txheeb leej tuaj txoos ua ke, ib leeg tsuj ib leeg, Yexu txawm chiv has rua nwg cov thwjtim tas, “Mej yuav tsum ceev faaj cov Falixai cov keeb, yog qhov kws ncauj lug zoo lub sab phem. 2Tsw muaj ib yaam twg kws muab npog ca lawm yuav tsw muab thws tshwm lug, hab tsw muaj ib yaam twg kws muab zais lawm yuav tsw paub. 3Vem le ntawd tej kws mej has huv qhov tsaus ntuj, yuav tau nov rua huv qhov pum kev, hab tej kws mej has lug ntxhw huv txaaj yuav raug muab tshaaj tawm rua sau txheej tsev laag tshaav.
4“Kuv cov kwvluag, kuv has rua mej tas, tsw xob ntshai cov kws tua tau lub cev xwb, dhau ntawd ua tsw tau daabtsw ntxwv lawm. 5Kuv qha rua mej tas mej yuav tsum ntshai leejtwg. Yuav tsum ntshai tug kws tua taag lawm tseed muaj fwjchim muab nrum tau rua huv ntuj tawg. Kuv has tseeb rua mej tas, ca le ntshai tug ntawd. 6Tswb tug noog tsev luas muag ob npiv los tsw yog? Tsw muaj ib tug noog kws Vaajtswv yuav nov qaab le. 7Mej cov plaubhau los kuj raug muab suav txhua txuj lawm. Tsw xob ntshai. Mej tswm txaj dua ntau tug noog tsev.

Leeg Yexu taab meeg tuabneeg

(Mth. 10:32-33, 12:32, 10:19-20)

8“Kuv has rua mej tas, txhua tug kws leeg yuav kuv taab meeg tuabneeg, Tuabneeg leej Tub yuav leeg yuav tug hov taab meeg Vaajtswv cov tubkhai ntuj. 9Tassws tug kws tsw leeg yuav kuv taab meeg tuabneeg, tug hov yuav raug tsw leeg taab meeg Vaajtswv cov tubkhai ntuj. 10Txhua tug kws has lug tawm tsaam Tuabneeg leej Tub yuav zaam tau tug hov lub txem, tassws tug kws has lug tuam mom Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv yuav zaam tsw tau hlo le.
11“Thaus luas coj mej moog cob rua huv tej tsev sablaaj hab coj moog rua cov thawj kaav hab cov num tswv, mej tsw xob txhawj tas mej yuav has daws mej tug kheej le caag lossws mej yuav teb le caag, 12tsua qhov thaus txug lub swjhawm ntawd Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv yuav qha tej kws mej yuav tsum has.”

Paaj lug tug nplua nuj ruag

13Muaj ib tug huv cov tuabneeg hov has rua Yexu tas, “Xwbfwb, thov koj has kuv tug tijlaug faib qub txeeg qub teg rua kuv hab.” 14Tassws Yexu has rua nwg tas, “Koj yawg, leejtwg tsaa kuv ua tug tu plaub lossws ua tug faib qub txeeg qub teg rua meb?”
15Yexu has rua puab tas, “Ceev faaj tuab zoo tsw xob ua sab hlub rua txhua yaam, tsua qhov tuabneeg txujsa tsw yog nyob ntawm qhov kws muaj nplua quas mag.” 16Tes nwg txawm has ib zaaj paaj lug rua puab noog tas, “Muaj ib tug nplua nuj nwg daim teb muaj qoob loos ntau kawg. 17Nwg txawm xaav huv lub sab tas, ‘Kuv yuav ua le caag txhad zoo nev, vem tas kuv tsw muaj chaw rau kuv tej qoob loos?’ 18Nwg txawm has tas, ‘Kuv yuav ua le nuav, kuv yuav muab kuv tej txhaab rhuav hab ua tshab kuas luj dua, mas kuv yuav sau kuv tej qoob hab kuv tej hov txhua chaw huvsw ntim rua huv. 19Mas kuv yuav has rua kuv lub sab tas, “Lub sab 'e, koj muaj ib puas tsaav yaam ntau heev khaws ca txaus ntau xyoo, ca le nyob zoo zoo noj haus hab xyiv faab nawj.” ’ 20Tassws Vaajtswv has rua nwg tas, ‘Tug nam tuabneeg ruag 'e, mo nuav koj tug ntsuj plig yuav raug hu tawm ntawm koj moog, mas tej hov txhua chaw kws koj npaaj ca hov yuav yog leejtwg le?’ 21Tug kws khaws nyaj txag ca rua nwg xwb, tsw nplua nuj rua Vaajtswv kuj zoo ib yaam le ntawd ntaag.”

Tsw xob txhawj

(Mth. 6:25-34, 19-21)

22Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, “Vem le nuav, kuv has rua mej tas, tsw xob txhawj txug mej txujsa tas yuav muab daabtsw lug noj, hab tsw xob txhawj txug mej lub cev tas yuav muab daabtsw lug naav, 23tsua qhov txujsa tseem ceeb dua mov noj hab lub cev tseem ceeb dua tej tsoog tsho. 24Ca le saib tej uab voj, tub tsw tseb tsw hlais hab tsw muaj txhaab tsw muaj phawv los Vaajtswv tseed yug tej uab voj hov. Mej yimfuab tswm txaj dua tej noog ntawd. 25Mej cov muaj leejtwg txujkev txhawj yuav txuas tau nwg txujsa ntev ib tshwm ntxwv? 26Yaam nyuas miv miv nuav mej tub ua tsw tau, es mej tseed yuav txhawj txug lwm yaam ua daabtsw? 27Ca le tshuaj saib tej paaj lilij saib tuaj hlub le caag, tub tsw ua num hab tsw ntus ntaub. Tassws kuv has rua mej tas, txawm yog Xalaumoo naav nwg tej tsoog tsho meej mom huvsw los tub zoo tsw cuag ib lub nyuas paaj ntawd. 28Tej nroj tsuag kws nyob tom teb nub nua xwb, pigkig tub yuav muab nrum rua huv cub suavtawg, yog Vaajtswv tub pub rua naav le ntawd, mej cov kws kev ntseeg yau 'e, nwg yimfuab yuav pub rua mej naav hab. 29Tsw xob nrhav yuav noj daabtsw yuav haus daabtsw, tsw xob txhawj, 30tsua qhov ib tsoom tebchaws huv nplajteb yeej nrhav tej nuav. Mej leej Txwv yeej paub lawm tas mej cheem tsum tej nuav. 31Tassws mej yuav tsum nrhav Vaajtswv lub tebchaws, mas yuav muab tej nuav tsaav rua mej.
32“Paab nyuas yaaj miv miv, mej tsw xob ntshai, vem tas mej leej Txwv txaus sab pub lub tebchaws hov rua mej. 33Ca le muab tej kws mej muaj muag hab pub rua cov pluag. Ca le ua lub naas nyaj kws tsw txawj qub rua mej, yog tej nyaj txag sau ntuj kws tsw txawj taag le. Qhov ntawd tub saab tuaj tsw tau ze hab kaab ntsaum ua tsw tau kuas puam tsuaj. 34Tsua qhov mej tej nyaj txag nyob hovtwg, mej lub sab yeej nyob hov ntawd.

Cov tub qhe kws zuv tog

35“Mej ca le sa hlaab khov kho hab taws mej lub teeb ca, 36hab ua zoo le cov kws tog rawv puab tug lospaav moog ua tshoob rov lug, mas thaus nwg lug khob qhov rooj puab txhad qheb hlo taamswm rua nwg. 37Cov qhev kws tug lospaav lug pum tseed tog rawv kuj tau nyob kaaj sab lug. Kuv has tseeb rua mej tas tug lospaav yuav sa hlaab khov kho hab ca cov tub qhe nyob ntawm rooj mov mas nwg yuav lug ua koom rua puab. 38Yog tug lospaav lug thaus ib taag mo lossws qab qua nwg pum tas cov tub qhe tseed tog rawv, cov tub qhe hov yuav nyob kaaj sab lug. 39Ca le paub tas, yog tug tswv tsev xub paub tas tub saab yuav tuaj thaus twg, nwg yuav tsw kheev kuas tho tau nwg lub tsev. 40Yog le nuav mej yuav tsum npaaj txhwj tsua qhov Tuabneeg leej Tub yuav lug rua teev kws mej tsw ncu xaav txug.”

Tug qhev tsw ncaaj

(Mth. 24:45-51)

41Petu has tas, “Tug Tswv, koj has zaaj paaj lug nuav rua peb xwb los has rua suavdawg hab?” 42Tug Tswv has tas, “Leejtwg yog tug tub qhe saib tsev kws ncaaj hab ntse kws tug lospaav yuav tsaa saib cov tub qhe hab faib mov rua puab noj lawv swjhawm? 43Thaus tug lospaav lug pum nwg ua num le hov, tug qhev hov yuav tau nyob kaaj sab lug. 44Kuv has tseeb rua mej tas, tug lospaav yuav tsaa nwg ua tug saib taag nrho lospaav tej cuab txhaj cuab taam huvsw. 45Tassws yog tug qhev hov xaav huv lub sab has tas, ‘Kuv tug lospaav lug qeeb,’ tes nwg txawm chiv muab cov tub qhe nkauj qhev ntaus hab noj tsau haus qaug, 46mas nwg tug lospaav yuav lug rua nub kws nwg tsw ncu xaav txug hab teev kws nwg tsw paub, mas tug lospaav yuav muab nwg tsuav ua tej dwb daim hab tu chaw rua nwg nrug cov kws tsw ntseeg nyob ua ke. 47Mas tug qhev hov kws tub paub tug lospaav lub sab tassws tsw npaaj hab tsw ua lawv nraim yuav raug nplawm nyaav heev. 48Tassws tug kws tsw paub es ua yaam kws tswm nyog raug nplawm, los nwg yuav raug nplawm mivntswv xwb. Txhua tug kws tau txais ntau yuav raug rob ntawm nwg ntau. Hab tug kws luas muab ntau rua nwg, luas yuav thov thim ntawm nwg ntau dua.

Yexu coj kev tsw sws hum xeeb lug

(Mth. 10:34-36)

49“Kuv lug yog coj suavtawg lug rua huv lub nplajteb. Kuv xaav kuas cub suavtawg tub cig plawg lawm. 50Kuv tseed yuav tsum ua dua ib yaam kevcai raus dej. Kuv yuav nyuaj sab kawg moog txug thaus ua tav lawd. 51Mej xaav tas kuv lug yog coj kev sws hum xeeb lug rua lub nplajteb nuav lov? Kuv has rua mej tas, tsw yog. Kuv lug yog coj kev tawg sws faib lug. 52Txwj nuav moog tswb leeg nyob ua ib tse los yuav tawg peb leeg tawm tsaam rua ob leeg, ob leeg tawm tsaam rua peb leeg. 53Puab yuav sws faib, txwv tawm tsaam tub, tub tawm tsaam txwv, nam tawm tsaam ntxhais, ntxhais tawm tsaam nam, nam puj tawm tsaam nyaab hab nyaab tawm tsaam nam puj.”

Paub tej xwm txheej kws yuav lug

(Mth. 16:2-3)

54Yexu has rua cov tuabneeg coob coob hov tas, “Thaus mej pum fuab laum nkaus saab nub poob mej has taamswm ntawd tas, ‘Naag yuav lug,’ tes txawm muaj le ntawd. 55Thaus mej pum cua ntsawj saab nraag tuaj, mej kuj has tas, ‘Yuav kub heev,’ tes txawm muaj le ntawd. 56Cov nam tuabneeg ncauj lug zoo sab phem, mej txawj saib lub nplajteb hab lub ntuj, txhad paub tas yuav muaj daabtsw tshwm lug. Vem le caag mej tsua tsw txawj saib tam nuav yuav muaj le caag?

Nrug tug yeej kom rov sws hum

(Mth. 5:25-26)

57“Ua caag mej tsw txav sab tas yaam twg raug cai? 58Thaus koj nrug tug yeej kom ua ke moog tom tug tu plaub, ua tag nrhav kev nrug tug yeej kom has hum ntawm ntog kev, tsaam tes nwg coj koj moog cuag tug kws txav txem, mas tug txav txem yuav muab koj cob rua tug ceev xwm, hab tug ceev xwm muab koj kaw rua huv tsev lojfaaj. 59Kuv has rua koj tas, koj yuav tawm tsw tau moog txug thaus them taag txhua npiv huvsw.”