12

Maiv Dungx Zoux Beih Zaqc Hnyouv Njuotv

(Beiv mangc Matv^taai 10:26-27)

1Naaiv deix ziangh hoc, maaih ziex cin laanh mienh daaih zunv muangx Yesu, laanh yaac caaiv zuqc laanh. Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo gorngv ndaangc, “Oix zuqc faix fim ⟨Faa^li^si Mienh⟩ nyei bingv. Eix leiz se ninh mbuo beih zaqc hnyouv njuotv. 2Maiv maaih haaix nyungc gem jienv maiv zuqc cuotv yaangh. Maiv maaih haaix nyungc bingx jienv mienh maiv haih hiuv. 3Meih mbuo yiem hmuangx zong gorngv nyei waac, mienh yiem njang zong haih muangx duqv haiz. Yiem wuov gen gu'nyuoz bingx jienv gorngv nyei waac-sapv yaac oix maaih mienh yiem biauv-ngorh zunh mbuox mienh.

Mbuo Horpc Zuqc Gamh Nziex Haaix Dauh

(Beiv mangc Matv^taai 10:28-31)

4“Yie nyei gorx-youz aac, yie mbuox meih mbuo, meih mbuo maiv dungx gamh nziex kungx haih daix mbuo nyei sin wuov deix, nqa'haav maiv haih zoux haaix nyungc hoic. 5Yie oix donv meih mbuo, bun meih mbuo hiuv duqv oix zuqc gamh nziex haaix dauh. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. Ninh daix liuz mienh, corc maaih lingc zoi njiec deic nyuoqc. Yie mbuox meih mbuo, za'gengh oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. 6Biaa norm norqc meix maaic duqv i norm dongh zinh hnangv maiv zeiz? Mv baac Tin-Hungh corc maiv la'kuqv yietc norm naaiv deix norqc meix. 7Liemh meih mbuo nyei mba'biei zungv saauv nzengc mi'aqv. Hnangv naaic maiv dungx gamh nziex. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc meix camv.

Dorng Zuangx Nyiemc Yesu

(Beiv mangc Matv^taai 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8“Yie mbuox meih mbuo, haaix dauh dorng zuangx nyiemc yie, yie Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc yiem Tin-Hungh nyei fin-mienh nyei nza'hmien nyiemc wuov dauh. 9Mv baac haaix dauh maiv dorng zuangx nyiemc yie, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem Tin-Hungh nyei fin-mienh nyei nza'hmien maiv nyiemc wuov dauh aqv.
10“Haaix dauh gorngv doqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, Tin-Hungh haih guangc wuov dauh nyei zuiz. Mv baac haaix dauh gorngv doqc Singx Lingh, Tin-Hungh maiv guangc wuov dauh nyei zuiz.
11“Ninh mbuo dorh meih mbuo mingh taux wuic dorngh, fai jien-fouv, fai maaih lingc nyei mienh, meih mbuo maiv dungx nzauh oix zuqc hnangv haaix nor dau, hnangv haaix nor gorngv. 12Taux wuov norm ziangh hoc Singx Lingh oix njaaux meih mbuo hiuv duqv hnangv haaix nor gorngv.”

Butv-Zoih Mienh Hngongx Nyei

13Yiem wuov guanh mienh maaih laanh mienh gorngv mbuox Yesu, “Fin-Saeng aac, tov mbuox yie nyei gorx zorqv yie nyei die paaiv bun yie nyei buonc jaa-dingh bun yie oc.”
14Yesu dau ninh, “Youz aah! Haaix dauh orn yie zoux bun-zorng mienh, zorqv meih mbuo nyei jaa-dingh ga'naaiv bun nqoi?” 15Yesu gorngv mbuox zuangx mienh, “Oix zuqc faix fim. Maiv dungx zoux hnyouv hlo mauv haaix nyungc. Maiv gunv ndongc haaix butv zoih, zien maengc maiv zeiz yiem naaiv deix ga'naaiv.”
16Yesu ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv mbuox ninh mbuo. “Maaih dauh butv-zoih mienh maaih lingh deic longx haic, zuangx duqv ga'naaiv camv. 17Naaiv dauh butv-zoih mienh hnamv daaih, ‘Oix zuqc hnangv haaix nor zoux mv bei? Yie siou daaih nyei ga'naaiv yie maiv maaih dorngx dapv duqv njiec.’ 18Ninh aengx hnamv cuotv, ‘Aa, yie oix zuqc caeqv nqoi yie nyei loz-lamz, aengx ganh zoux gauh hlo, ziouc zorqv yie nyei laangh ziqc caux yietc zungv siou daaih nyei ga'naaiv dapv jienv.’ 19Ninh aengx hnamv daaih, ‘Aa, yie maengc longx haic aqv. Nyungc-nyungc longx nyei ga'naaiv yie maaih gaux nyanc gaux hopv ziex hnyangx. Yie kungx bueix jienv nyanc, bueix jienv hopv, njien-youh a'nziaauc hnangv.’
20“Mv baac Tin-Hungh gorngv mbuox ninh, ‘Ga'naaiv-hngongx aah! Ih muonz meih oix zuqc daic aqv. Meih siou daaih liouh meih ganh longc nyei ga'naaiv, naaiv nzunc oix benx haaix dauh nyei?’+”
21Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Haaix dauh kungx oix siou jienv ga'naaiv camv liouh ninh ganh longc, se hnangv wuov dauh butv zoih nyei mienh hngongx mienh nor. Ei Tin-Hungh mangc, ninh se mienh jomc mienh.”

Maiv Dungx Kuonx Hnyouv Seix Zaangc Nyei Jauv

(Beiv mangc Matv^taai 6:25-34)

22Yesu aengx mbuox ninh nyei sai-gorx, “Hnangv naaic yie mbuox meih mbuo, maiv dungx weic yungz maengc nyei nyanc hopv kuonx hnyouv. Yaac maiv dungx weic sin zaangc nyei lui-houx kuonx hnyouv. 23Maengc gauh jaaix jiex nyanc hopv. Sin yaac gauh jaaix jiex lui-houx. 24Hnamv mangc gaax, norqc aa! Ninh mbuo maiv zuangx yaac maiv siou. Ninh mbuo maiv maaih mbaatc yaac maiv maaih lamz. Mv baac Tin-Hungh uix ninh mbuo. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc. 25Meih mbuo haaix dauh laaix kuonx hnyouv haih borqv duqv maengc ndaauv deix? 26Ndongc naaiv faix nyei sic meih mbuo zungv maiv haih zoux, meih mbuo corc kuonx hnyouv da'nyeic nyungc zoux haaix nyungc?”
27Hnamv mangc gaax, baeqc horqc biangh hnangv haaix nor ziangh! Biangh maiv zoux gong yaac maiv baeng suix ndatv ndie, mv baac yie mbuox meih mbuo, liemh Saa^lo^morn Hungh ndongc naaic butv zoih yaac maiv maaih zorng-zuqv ndongc yietc dorv naaiv deix biangh nzueic. 28Lomc nyei miev ih hnoi ziangh, njang hnoi kou nqaai zuqc douz buov, mv baac Tin-Hungh zorng miev nzueic. Hnangv naaic, Tin-Hungh zungv gauh oix zorng meih mbuo. Meih mbuo sienx duqv hei haic weqv!
29“Meih mbuo maiv dungx zanc-zanc nzauh jienv oix zuqc nyanc oix zuqc hopv haaix nyungc, yaac maiv dungx kuonx hnyouv. 30Lungh ndiev maanc fingx, maiv sienx Tin-Hungh nyei mienh, zanc-zanc lorz naaiv deix ga'naaiv. Meih mbuo nyei Zaangc Diex hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc longc naaiv deix ga'naaiv. 31Oix zuqc bun Tin-Hungh zoux meih mbuo nyei Ziouv gunv meih mbuo, naaiv deix yietc zungv ga'naaiv ninh ziouc jaa tipv bun meih mbuo.

Siou Jaaix Nyei Ga'naaiv Yiem Tin-Dorngh

(Beiv mangc Matv^taai 6:19-21)

32“Meih mbuo naaiv guanh zoqc nyei mienh aah! Maiv dungx gamh nziex oc. Meih mbuo nyei Zaangc Diex a'hneiv zorqv ninh nyei guoqv bun meih mbuo. 33Oix zuqc maaic nzengc meih mbuo nyei jaa-dingh aengx cuotv fim tengx mienh jomc mienh. Oix zuqc lorz yietc liuz maiv haih waaic nyei nyaanh mbuoqc dapv jaaix nyei ga'naaiv siou wuov tin-dorngh. Yiem wuov, naaiv deix ga'naaiv maiv haih zitc, janx-zaqc maiv haih betv bieqc mingh nimc, gaeng yaac maiv haih ngaatc waaic. 34Meih mbuo siou jaaix nyei ga'naaiv yiem haaix norm dorngx, meih mbuo nyei hnyouv haaix zanc yaac jangx jienv wuov aqv.

Bou Ging Hnyouv Zuov Ziouv Nzuonx

35“Meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx zorng jienv yaac diemv zieqc dang zuov jienv, 36hnangv bou zuov jienv ninh mbuo nyei ziouv mingh cing-jaa-yinh nzuonx nor. Taux biauv-ziouv heuc, bou mbuo ziouc liemh zeih koi gaengh. 37Ziouv nzuonx daaih buatc bou hnangv naaiv ging hnyouv zuov jienv, bou ziouc maaih njien-youh aqv. Yie mbuox meih mbuo, ziouv oix heuc ninh nyei bou mbuo zueiz jienv nyanc hnaangx, ninh ganh ziouc njunc jienv lui-mueiz liuc leiz bou mbuo. 38Maiv gunv wuov dauh ziouv ndaamv muonz fai ndaamv muonz jiex nzuonx daaih, se gorngv buatc bou mbuo corc ging hnyouv zuov jienv nyei, wuov deix bou ziouc duqv njien-youh aqv.
39“Naaiv meih mbuo hiuv duqv nyei. Se gorngv biauv-ziouv hiuv duqv janx-zaqc haaix norm ziangh hoc oix daaih, ninh ziouc zuov jienv maiv bun janx-zaqc bieqc biauv. 40Meih mbuo yaac oix zuqc liuc leiz ziangx zanc-zanc zuov jienv, weic zuqc meih mbuo jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc taux aqv.”

Hnyouv Zingx Nyei Bou Caux Hnyouv Maiv Zingx Nyei Bou

(Beiv mangc Matv^taai 24:45-51)

41Bide naaic gaax, “Ziouv aah! Naaiv diuh waac-beiv gorngv bun yie mbuo fai gorngv bun zuangx mienh?”
42Ziouv dau, “Haaix dauh zoux hnyouv zingx, cong-mengh nyei bou, dongh biauv-ziouv oix paaiv goux ninh nyei biauv yaac ziux ziangh hoc zorqv horpc zuqc duqv nyei buonc nyanc hopv bun bou mbuo? 43Ziouv nzuonx daaih buatc naaiv dauh bou zoux duqv zingx, bou ziouc njien-youh aqv. 44Yie mbuox zien meih mbuo, ziouv oix bun naaiv dauh bou goux nzengc ninh nyei yietc zungv jaa-dingh. 45Mv baac se gorngv wuov dauh bou yiem hnyouv hnamv, ‘Aa, yie nyei ziouv maiv gaengh nzuonx siepv,’ ninh ziouc dongz sin mborqv m'jangc bou m'sieqv bou yaac nyanc beuv hopv nquin. 46Bou jangx maiv zaaic nyei hnoi, jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, ninh nyei ziouv ziouc nzuonx daaih aqv. Ziouv oix dingc ninh nyei zuiz hniev nyei. Yaac zunc ninh mingh caux maiv sienx nyei mienh yiem.
47“Haaix dauh bou hiuv duqv ninh nyei ziouv oix ninh hnangv haaix nor zoux, ninh yaac maiv liuc leiz yaac maiv ei jienv zoux, wuov dauh zuqc mborqv gauh camv. 48Haaix dauh bou maiv hiuv duqv ziouv oix ninh hnangv haaix nor zoux, ninh zoux liuz nyei sic horpc zuqc mborqv nyei mv baac zuqc mborqv zoqc. Haaix dauh duqv camv, wuov dauh oix zuqc cuotv camv. Jiu bun haaix dauh zipv camv, wuov dauh oix zuqc cuotv gauh camv.”

Mienh Laaix Yesu Bun Nqoi

(Beiv mangc Matv^taai 10:34-36)

49“Yie daaih weic oix bun douz zieqc baamh gen. Feix duqv ih zanc zieqc jienv aqv maiv zei! 50Mv baac yie feix-nyungc zungv oix zuqc siouc kouv ndaangc. Maiv gaengh jiex wuov deix siouc kouv nyei hnoi yie haiz hnyouv maiv henh yietc deix. 51Meih mbuo hnamv yie daaih bun baamh gen taaix-baengh fai? Maiv zeiz. Yie mbuox meih mbuo, yie daaih zoux bun mienh bun nqoi. 52Yiem naaiv mingh, yietc buonc mienh maaih biaa laanh mv baac oix zuqc bun nqoi. Buo laanh caux i laanh bun nqoi. I laanh caux buo laanh bun nqoi. 53Die caux dorn, dorn caux die yaac bun nqoi. Maa caux sieqv, sieqv caux maa bun nqoi. Maa-buoc caux mbuangz, mbuangz caux maa-buoc yaac bun nqoi.”

Samx Maiv Cuotv Ih Jaax Nyei Sic

(Beiv mangc Matv^taai 16:2-3)

54Yesu yaac gorngv mbuox zuangx mienh, “Meih mbuo buatc fai bung maengx faaux dorv mbuonx meih mbuo ziouc gorngv, ‘Oix duih mbiungc aqv,’ yaac za'gengh hnangv naaic. 55Meih mbuo haiz nziaaux yiem naamh bung maengx buonc daaih, meih mbuo gorngv, ‘Oix yuoqv aqv,’ yaac za'gengh yuoqv. 56Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Meih mbuo haih samx lungh samx ndau nyei setv zeiv. Weic haaix diuc samx maiv cuotv ih jaax nyei sic?

Oix Zuqc Jaa-Ndaangc Gorngv Sung

(Beiv mangc Matv^taai 5:25-26)

57“Meih mbuo ganh weic haaix diuc maiv haih dingc haaix nyungc se horpc fai maiv horpc? 58Se gorngv maaih dauh mienh gox meih, oix dorh meih mingh mbenc sic mienh wuov, yiem ndaamv-jauv meih oix zuqc caux ninh gorngv sung. Maiv zei nor, ninh oix tor meih mingh siemv zuiz jien wuov. Siemv zuiz jien oix zorqv meih jiu bun hungh baeng. Hungh baeng ziouc dorh meih mingh wuonx jienv loh. 59Yie mbuox meih mbuo, meih oix zuqc wuonx jienv loh taux funx sung nzengc, maiv caa yietc norm dongh zinh nyei zaeqv cingx daaih duqv cuotv.”