13

Ntxeev dua sab tshab

1Lub swjhawm ntawd muaj qee leej pav rua Yexu noog txug cov tuabneeg Kalilai kws Philaj tau muab puab cov ntshaav xyaw ua ke nrug cov ntshaav tsaj kws puab tua xyeem. 2Yexu txawm has rua puab tas, “Mej xaav has tas cov Kalilai hov yog tuabneeg muaj txem heev dua cov Kalilai suavdawg tsua qhov puab raug le hov nua lov? 3Kuv has rua mej tas, tsw yog le ntawd. Yog mej tsw ntxeev dua sab tshab mej txhua tug kuj yuav puam tsuaj ib yaam le puab. 4Lossws kaum yim leej kws lub chaw tsom faaj huv Xilau‑aa pob lug tais tuag hov, mej xaav has tas puab ua txhum luj dua suavdawg kws nyob huv Yeluxalee nua lov? 5Kuv has rua mej tas, tsw yog le ntawd. Yog mej tsw ntxeev dua sab tshab mej txhua tug kuj yuav puam tsuaj ib yaam le ntawd.”

Paaj lug tsob txwv cua

6Yexu has ib zaaj paaj lug tas, “Muaj ib tug yawm cog ib tsob txwv cua rua huv nwg lub vaaj txwv maab, nwg tuaj saib los tsw muaj txwv. 7Nwg txawm has rua tug kws tu txwv maab tas, ‘Kuv tuaj saib tsob txwv cua nuav peb xyoos lawm los tsw pum muaj txwv le. Ca le muab ntuv pov tseg, yuav ca ntxoov aav do do ua daabtsw?’ 8Tug tu txwv maab teb nwg tas, ‘Yawm hlub, thov tseg ca ib xyoos hab, es kuv npoog aav hab rau chiv rua. 9Yog lwm xyoo txw txwv kuj zoo. Yog tsw txw txwv koj le muab ntuv pov tseg kuj tau.’ ”

Khu ib tug puj khoov duav nub Xanpatau

10Muaj ib nub Xanpatau Yexu saamswm qhuab qha huv ib lub tsev sablaaj. 11Muaj ib tug quaspuj raug daab ua rua nwg muaj mob tau kaum yim xyoo, nwg khoov duav sawv tsw tau ntseg le. 12Thaus Yexu pum nwg, Yexu txawm hu tug puj hov lug has rua nwg tas, “Tug ntxhais 'e, koj dim koj tug mob lawm lauj!” 13Thaus Yexu muab teg npuab nwg, taamswm ntawd nwg txawm sawv tau ntseg, hab nwg qhuas Vaajtswv. 14Tassws tug thawj kws saib lub tsev sablaaj chim tsua qhov kws Yexu khu mob rua nub Xanpatau, nwg txawm has rua cov tuabneeg tas, “Muaj rau nub kws tswm nyog ua num, mej ca le tuaj khu mob rua rau nub ntawd, tsw xob tuaj khu rua nub Xanpatau.” 15Tug Tswv txawm teb nwg tas, “Cov nam tuabneeg ncauj lug zoo sab phem, nub Xanpatau mej txhua tug tub daws nyuj daws neeg luav ntawm lub daab zaub caab moog haus dej los tsw yog? 16Tug puj nuav yog Aplahaa le ib tug ntxhais kws raug Xataa muab khi tau kaum yim xyoo lawm, tsw tswm nyog muab nwg daws kuas dim txuj hlua khi nuav rua nub Xanpatau lov?” 17Thaus Yexu has le hov lawd, cov kws tawm tsaam nwg kuj raug txaaj muag, mas cov tuabneeg suavdawg zoo sab xyiv faab rua tej yaam zoo kws Yexu ua.

Lub noob miv miv hab keeb ncuav

(Mth. 13:31-33; Mk. 4:30-32)

18Yexu txawm has tas, “Vaajtswv lub tebchaws zoo le caag? Kuv yuav muab pev rua daabtsw? 19Muab pev ib yaam le lub noob miv miv kws ib tug coj moog tseb rua huv nwg lub vaaj. Thaus tuaj hlub ua ib tsob ntoo, hab tej naag noog sau nruab ntug lug ua zeg rua sau tej ceg.”
20Yexu has dua ib zag tas, “Kuv yuav muab Vaajtswv lub tebchaws pev rua daabtsw? 21Yuav pev ib yaam le cov keeb kws ib tug quaspuj coj moog xyaw peb xe‑a moov mog tog txug thaus cov moov mog hov su taag huvsw.”

Lub qhov rooj nqaim

(Mth. 7:13-14, 21-23)

22Yexu moog huv tej moos hab tej zej zog qhuab qha taug kev moog rua Yeluxalee. 23Muaj ib tug has rua nwg tas, “Tug Tswv, cov tuabneeg kws dim muaj tsawg tsawg xwb lov?” Yexu has rua puab tas, 24“Yuav tsum swv zug nkaag lub qhov rooj nqaim moog, tsua qhov kuv has rua mej tas, muaj tuabneeg coob coob yooj xeeb nkaag moog tassws nkaag tsw tau. 25Thaus tug tswv tsev tub sawv lug kaw qhov rooj lawm, mej yuav chiv moog nyob saab nrau khob qhov rooj has tas, ‘Tug Tswv, qheb rua peb hab.’ Nwg yuav teb mej tas, ‘Kuv tsw paub mej tuaj hovtwg tuaj.’ 26Thaus ntawd mej yuav chiv has tas, ‘Peb txeev nrug koj noj haus ua ke hab koj tau qha huv peb tej kev.’ 27Tassws nwg yuav has rua mej tas, ‘Kuv tsw paub sov mej tuaj hovtwg tuaj. Cov nam tuabneeg ua phem suavdawg, mej ca le tswv ntawm kuv moog.’ 28Qhov chaw ntawd yuav muaj kev quaj qes nav quas qawv rua thaus mej pum Aplahaa, Yiha hab Yakhauj hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug suavdawg nyob huv Vaajtswv lub tebchaws, tassws mej raug muab nrum rua saab nrau. 29Yuav muaj tuabneeg tuaj saab nub tuaj saab nub poob saab peg saab nraag tuaj nyob tsawg koom rooj mov ua ke huv Vaajtswv lub tebchaws. 30Saib maj, yeej yuav muaj cov kws ua tom tw rov ua cov thawj, hab cov thawj rov ua cov tom tw.”

Yexu quaj txug Yeluxalee

(Mth. 23:37-39)

31Thaus ntawd cov Falixai qee leej tuaj has rua Yexu tas. “Koj ca le tswv ntawm nuav moog, tsua qhov Helauj xaav muab koj tua.” 32Yexu txawm has rua puab tas, “Ca le moog has rua tug nam maa hov tas, ‘Saib maj, kuv yuav ntab daab tawm hab khu mob rua nub nua hab pigkig mas nub peb kuv yuav ua kuv teg num kuas tav. 33Tassws nub nua, pigkig hab quas neeg kuv yuav tsum taug kev moog, tsua qhov tug xwbfwb cev Vaajtswv lug yuav raug tua tuag rua saab nrau Yeluxalee tsw tau le.’
34“Au Yeluxalee, Yeluxalee 'e, koj yog tug kws tua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab xuas pob zeb ntaus cov kws khaiv tuaj cuag koj tuag. Muaj ntau zag kuv tub yuav qaws koj cov mivnyuas lug ua ke ib yaam le tug puj qab puag nwg cov mivnyuas rua huv nwg phob tis, tassws mej tsw yeem hlo le. 35Saib nawj, mej lub tuam tsev yuav raug muab tso tseg. Kuv has rua mej tas mej yuav tsw pum kuv moog txug thaus mej has tas, ‘Tug kws tuaj huv tug Tswv lub npe tau nyob kaaj sab lug.’ ”