13

Tso Kev Txhaum Tseg

1Thaum lub sijhawm ntawd, muaj qee leej qhia rau Yexus hais txog zaj uas Philaj muab cov neeg Kalilais tua, thaum lawv tabtom tua tsiaj fij rau Vajtswv. 2Yexus teb lawv hais tias, “Nej xav hais tias, cov neeg Kalilais uas raug tua li ntawd, lawv muaj txim loj dua lwm tus neeg Kalilais huv tibsi no los? 3Tsis yog li ntawd! Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis tso nej tej kev txhaum tseg, nej yuav tuag ib yam li lawv cov ntawd thiab. 4Nej xav hais tias, kaum yim leej uas lub chaw tsomfaj vau los ntaus tuag tas hauv Xilau-as ntawd, yog lawv ua txhaum loj dua cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees huv tibsi no los? 5Tsis yog li ntawd! Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis tso nej tej kev txhaum tseg, nej yuav tuag tas ib yam li lawv cov ntawd thiab.”

Tsob Txiv Ncuavpias uas Tsis Txi Txiv

6Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv mloog hais tias, “Muaj ib tug txivneej cog ib tsob txiv ncuavpias rau hauv nws lub vaj txiv hmab. Nws mus saib, saib puas txi txiv, tiamsis tsis pom txi txiv li. 7Nws txawm hais rau tus uas tu lub vaj ntawd hais tias, ‘Koj saib, kuv tuaj saib tsob txiv ncuavpias no tau peb xyoos lawm, tiamsis kuv tsis pom txi ib lub txiv li. Koj cia li muab ntov povtseg! Ua li cas tseem yuav cia nws nyob ntxoov av ua dabtsi?’ 8Tiamsis tus uas tu lub vaj teb hais tias, ‘Tus tswv, thov cia nws nyob ib xyoos thiab tso. Kuv yuav khawb av npoog thiab rau chiv rau. 9Yog lwm xyoo nws txi txiv lawm kuj zoo, yog nws tsis txi txiv, koj mam li muab ntov povtseg.’ ”

Yexus Kho Tus Pojniam Khoov Duav

10Muaj ib hnub uas yog Hnub Xanpataus, Yexus tabtom qhia hauv ib lub tsev sablaj. 11Muaj ib tug pojniam raug dab thiab mob tau kaum yim xyoo lawm; ua rau nws khoov duav sawv tsis tau ntseg. 12Thaum Yexus pom tus pojniam ntawd, Yexus hu nws los thiab hais rau nws hais tias, “Tus ntxhais, koj tus mob twb zoo lawm!” 13Yexus cev tes mus tuav nkaus tus pojniam ntawd, tamsim ntawd tus pojniam ntawd txawm sawv taus ntseg thiab nws ua Vajtswv tsaug.
14Thaum tus uas saib lub tsev sablaj pom Yexus kho mob Hnub Xanpataus, nws chim heev, nws hais rau cov neeg uas nyob ntawd hais tias, “Twb muaj rau hnub rau peb ua Vajtswv haujlwm; ua li cas rau hnub ntawd nej ho tsis tuaj kho mob, Hnub Xanpataus nej ho tuaj kho?”
15Tus Tswv teb hais tias, “Cov neeg ntsejmuag ncaj siab nkhaus! Hnub Xanpataus nej twb daws nyuj lossis daws neesluav cab tawm hauv nkuaj mus haus dej. 16Tus pojniam no twb yog Anplahas ib tug xeebntxwv, thiab dab Ntxwgnyoog twb muab nws khi tau kaum yim lub xyoo los lawm; Hnub Xanpataus tseem tsis tsimnyog daws kom nws dim thiab los?” 17Yexus teb li ntawd, ua rau cov neeg uas tawmtsam Yexus poob ntsejmuag kawg li. Tiamsis cov neeg uas pom tej txujci uas Yexus ua, lawv zoo siab heev.

Lub Noob Zaub

18Yexus nug hais tias, “Kuv yuav muab Vajtswv lub Tebchaws piv rau dabtsi? 19Vajtswv lub tebchaws piv ib yam li lub noob zaub uas muaj ib tug coj mus cog rau hauv nws lub vaj. Lub noob zaub ntawd tuaj thiab loj hlob ua ib tsob ntoo uas loj heev, thiab noog los ua zes rau saum nws tej ceg.”

Cov Keeb

(Mathais 13.33)

20Yexus rov nug dua hais tias, “Kuv yuav muab Vajtswv lub Tebchaws piv rau dabtsi? 21Vajtswv lub Tebchaws piv ib yam li cov keeb uas muaj ib tug pojniam muab xyaw rau peb siab hmoov nplej, thiab ua rau cov hmoov nplej su tas huv tibsi.”

Lub Qhov Rooj Nqaim

(Mathais 7.13-14,21-23)

22Yexus taug kev mus qhuab qhia rau tej neeg sawvdaws hauv tej nroog thiab tej zos mus txog nram lub nroog Yeluxalees. 23Muaj ib tug nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, cov uas yuav dim txim muaj tsawg tsawg leej xwb los?”
 Yexus teb lawv hais tias,
24“Nej ua tiag txeem lub qhovrooj nqaim mus rau sab hauv. Kuv qhia rau nej hais tias, muaj ntau leej xav mus sab hauv, tiamsis lawv mus tsis tau. 25Thaum tus tswv tsev sawv los kaw qhovrooj lawm; nej yuav sawv sab nraud khob qhovrooj thiab hu hais tias, ‘Tus tswv, thov qhib qhovrooj rau peb!’ Tus tswv tsev yuav teb nej hais tias, ‘Kuv tsis paub xyov nej tuaj qhov twg tuaj!’ 26Thaum ntawd nej yuav teb hais tias, ‘Peb twb nrog koj noj koj haus; thiab koj twb tuaj qhia hauv peb lub nroog!’ 27Tus tswv tsev yuav rov hais rau nej hais tias, ‘Kuv tsis paub xyov nej tuaj qhov twg tuaj. Cov neeg siab phem, nej cia li khiav mus!’ 28Thaum nej pom Anplahas, Ixaj, Yakhauj thiab cov cev Vajtswv lus txhua tus nyob hauv Vajtswv lub Tebchaws, thaum ntawd nej cov uas tseem nyob sab nraud, nej yuav quaj qw tom hniav qawv! 29Yuav muaj neeg tuaj sab hnubtuaj, sab hnubpoob, sab qaumteb thiab sab qabteb tuaj nyob ua ke ntawm rooj mov hauv Vajtswv lub Tebchaws. 30Thaum ntawd tus uas nimno nyob tom tw yuav tau mus ua tus thawj, thiab tus uas nimno ua tus thawj, yuav tau los nyob tom tw.”

Yexus Hlub Cov Neeg Hauv Yeluxalees

31Thaum lub sijhawm ntawd, cov Falixais qee leej tuaj cuag Yexus thiab hais rau nws hais tias, “Koj cia li khiav tawm qhov no thiab mus rau lwm qhov, Helauj yuav muab koj tua povtseg.”
32Yexus teb lawv hais tias, “Nej cia li mus qhia rau tus hma ntawd hais tias: ‘Hnub no thiab tagkis, kuv tseem ntiab dab thiab kho tej neeg muaj mob, hnub peb kuv tes haujlwm mam li tiav.’ 33Txawm li cas los xij, hnub no, tagkis thiab nagkis, kuv yeej yuav taug kev mus rau nram; rau qhov tsis tsimnyog yuav muab ib tug uas cev Vajtswv lus tua rau lwm qhov, tsuas tsimnyog muab tua rau hauv lub nroog Yeluxalees xwb.
34“Yeluxalees, Yeluxalees! Koj muab cov uas cev Vajtswv lus tua povtseg, koj muab pobzeb ntaus cov tubtxib uas Vajtswv txib los qhia koj! Muaj ntau zaus kuv twb yuav muab koj cov pejxeem los puag, ib yam li tus poj qaib cuab nws cov menyuam los puag rau hauv nws ob phab tis, tiamsis koj tsis cia kuv ua li ntawd! 35Nimno Vajtswv yuav muab koj lub Tuamtsev tso povtseg nyob qhuav nquas cia. Kuv qhia rau koj hais tias, koj yuav tsis pom kuv mus txog hnub uas koj hais tias, ‘Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus uas Vajtswv txib los.’ ”