13

Mienh Maiv Goiv Hnyouv Guangc Zuiz Oix Zuqc Daic

1Wuov zanc maaih deix yiem wuov nyei mienh gorngv mbuox Yesu maaih deix Gaa^li^li Mienh daix saeng-kuv ziec bun Tin-Hungh wuov zanc, zuqc Bilaatv daix ninh mbuo. Nziaamv cuotv daaih zorpc zuqc wuov deix saeng-kuv nyei nziaamv. 2Yesu dau ninh mbuo, “Naaiv deix Gaa^li^li Mienh hnangv naaiv nor zuqc daix, meih mbuo laaic ninh mbuo nyei zuiz gauh hlo Gaa^li^li nyei wuov deix zuangx mienh nyei zuiz fai? 3Maiv zeiz lorqc. Yie mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo maiv goiv hnyouv guangc zuiz, meih mbuo yaac fih hnangv nyei oix zuqc mietc. 4Caux Si^lo^am fanh taapv mbaang, ndapv daic wuov deix ziepc betv laanh ni? Meih mbuo laaic ninh mbuo dorngc gauh ndo Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh fai? 5Zungv maiv zeiz. Yie mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo maiv goiv hnyouv guangc zuiz, meih mbuo yaac hnangv ninh mbuo nor, oix zuqc daic.”

Ngongh Nyorx Ndiangx Nyei Waac-Beiv

6Yesu gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. “Maaih laanh mienh maaih zungh ngongh nyorx ndiangx yiem ninh nyei a'ngunc huingx. Ninh mingh taux wuov lorz biouv yaac lorz maiv duqv yietc norm. 7Ninh ziouc mbuox tengx ninh goux huingx nyei mienh, ‘Mangc gaax! Duqv buo hnyangx yie daaih lorz naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx nyei biouv yaac maiv duqv yietc norm. Gunv goix guangc aqv. Kungx yiem naaiv torngv ndau hnangv.’ 8Goux huingx nyei mienh gorngv, ‘Domh Gorx aah! Tov meih aengx liouh hnyangx. Yie oix wetv nie yuang jienv gorn, an jienv buonx. 9Da'nyeic hnyangx ziangh biouv nor, longx aqv. Maiv ziangh nor, gunv goix guangc aqv.’+”

Yesu Zorc Longx Jaaiv Jutv Nyei M'sieqv Dorn

10Maaih norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Yesu yiem norm wuic dorngh njaaux mienh. 11Yiem wuov maaih dauh m'sieqv dorn maaih mienv yiem ninh nyei sin bun ninh butv ziepc betv hnyangx baengc, muoqv ninh nyei jaaiv jutv mingh, souv maiv zaqc. 12Yesu buatc ziouc heuc ninh daaih fatv deix mbuox ninh, “Nyaam aac, meih nyei baengc longx dangx gorn aqv.” 13Yesu dorh buoz maan jienv ninh, ninh ziouc liemh zeih souv zaqc daaih yaac ceng Tin-Hungh.
14Goux wuic dorngh wuov dauh mienh gox buatc Yesu longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc, maiv horpc ninh nyei hnyouv yietc deix. Ninh ziouc mbuox zuangx mienh, “Maaih juqv hnoi zoux gong niaa. Meih mbuo longc naaiv deix juqv hnoi zorc baengc maah! Maiv dungx longc Dingh Gong Hnoi daaih zorc saa.”
15Ziouv dau ninh, “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Dingh Gong Hnoi meih mbuo haaix dauh yaac bungx ngongh bungx lorh cuotv laanh, ken mingh hopv wuom maiv zeiz? 16Naaiv dauh Apc^laa^ham nyei zeiv-fun zuqc Saadaan ndoh jienv duqv ziepc betv hnyangx. Longc Dingh Gong Hnoi jaiv ndutv, bungx ninh cuotv maiv horpc fai?”
17Yesu hnangv naaiv nor dau, caux ninh zoux win-wangv wuov deix ziouc haiz nyaiv haic. Mv baac zuangx mienh a'hneiv haic Yesu zoux nyei yietc zungv mbuoqc horngh haic nyei sic.

Lai-Jaaix Nyim Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 13:31-32; Maako 4:30-32)

18Yesu naaic gaax, ⟨“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ hnangv haaix nor? Yie oix zuqc dorh haaix nyungc daaih beiv? 19Oix zuqc beiv norm lai-jaaix nyim. Maaih laanh mienh dorh mingh zuangx ninh nyei huingx. Nyim cuotv, hlo daaih benx yietc zungh ndiangx, norqc yaac zoux lauz yiem ninh nyei nquaah.”

Bingv Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 13:33)

20Yesu aengx naaic gaax, “Oix zuqc longc haaix nyungc beiv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh? 21Se hnangv ⟨bingv⟩ nor. Maaih dauh m'sieqv dorn zorqv deix bingv qouv buo tongv mbuonv. Naaiv deix mbuonv ziouc butv nzengc mi'aqv.”

Hepc Nyei Gaengh

(Beiv mangc Matv^taai 7:13-14, 21-23)

22Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Mingh wuov zanc ninh zueih mungv zueih laangz njaaux mienh. 23Maaih laanh mienh naaic gaax, “Fin-Saeng aah! Duqv njoux nyei mienh zoqc nyei fai?”
 Yesu mbuox ninh mbuo,
24“Oix zuqc mbengx jienv bieqc hepc nyei gaengh. Yie mbuox meih mbuo, maaih mienh camv nyei oix bieqc yaac bieqc maiv duqv. 25Biauv-ziouv jiez sin mingh guon jienv gaengh, meih mbuo oix zuqc yiem ga'nyiec heuc, ‘Domh Gorx aah! Tov koi gaengh bun yie mbuo bieqc maah!’
 “Mv baac ninh oix dau, ‘Yie maiv hiuv duqv meih mbuo yiem haaix daaih.’
26“Meih mbuo ziouc dau, ‘Yie mbuo caux meih juangc nyanc, juangc hopv jiex. Meih yaac yiem yie mbuo nyei jaai-horngc njaaux jiex nyei.’
27“Mv baac ninh aengx gorngv, ‘Yie mbuox meih mbuo, yie maiv hiuv duqv meih mbuo yaac maiv hiuv duqv meih mbuo yiem haaix daaih. Mienh waaic mienh aah! Biaux nqoi maah!’
28“Wuov zanc meih mbuo duqv buatc Apc^laa^ham, I^sakc, Yaakopv caux yietc zungv douc waac mienh yiem Tin-Hungh nyei guoqv, mv baac meih mbuo ganh zuqc zunc guangc yiem ga'nyiec bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev. 29Mienh oix yiem dong naamh fai baqv bung daaih yiem Tin-Hungh nyei guoqv juangc dieh nyanc hnaangx. 30Wuov zanc yiem nqa'haav maaih deix duqv yiem wuov ndaangc, yiem wuov ndaangc maaih deix zungv oix zuqc yiem nqa'haav.”

Yesu Nzauh Haic Ye^lu^saa^lem Zingh

(Beiv mangc Matv^taai 23:37-39)

31Wuov zanc maaih deix Faa^li^si Mienh daaih mbuox Yesu, “Meih oix zuqc simv nqoi mingh ganh norm dorngx aqv. Helotv Hungh oix daix meih.”
32Yesu dau, “Mingh mbuox wuov dauh hieh juv, ih hnoi caux njang hnoi yie zunc mienv cuotv yaac zorc baengc. Hnaang hnoi zoux ziangx yie nyei gong aqv. 33Mv baac hnangv haaix yie ih hnoi, njang hnoi, hnaang hnoi oix zuqc gan jienv jauv mingh aqv, weic zuqc haaix dauh douc waac mienh maiv horpc zuqc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh ga'nyiec maengx nyei dorngx zuqc daix.
34“Ye^lu^saa^lem Zingh aah! Ye^lu^saa^lem Zingh! Meih daix douc waac mienh yaac zorqv la'bieiv zong daic Tin-Hungh paaiv mingh meih naaic nyei mienh. Mbu'ziex nzunc yie oix hlorv zunv meih nyei mienh hnangv jai-nyeiz buoc dorn yiem ndaatv-ndiev nor. Mv baac meih maiv kangv bun yie zoux. 35Mangc maah! Meih nyei biauv zungv zuqc guangc benx biauv-huaang. Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Zuov meih mbuo gorngv,
  ‘Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh’
cingx duqv buatc yie.”