14

Yexus Kho Ib Tug Txivneej uas Muaj Mob

1Muaj ib hnub uas yog Hnub Xanpataus, Yexus mus noj mov hauv cov Falixais ib tug thawj lub tsev; muaj neeg saib ntsoov Yexus. 2Muaj ib tug txivneej tes taw phobvog los cuag Yexus, 3Yexus nug cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais hais tias, “Peb txoj kevcai puas pub peb kho mob Hnub Xanpataus los tsis pub?”
4Tiamsis lawv tsis teb li. Yexus tuav nkaus tus txivneej ntawd, Yexus kho nws tus mob zoo thiab kom nws mus tsev lawm. 5Yexus hais rau lawv hais tias, “Hnub Xanpataus, yog nej leejtwg muaj ib tug menyuam lossis ib tug nyuj mus poob rau hauv qhovtshij lawm, txawm yog hnub ntawd yog Hnub Xanpataus los nej yeej yuav mus muab nrawm nroos xwb los sav?”
6Lawv teb tsis taus Yexus lo lus ntawd li.

Txo Hwjchim Thaum Mus ua Qhua

7Yexus pom cov neeg uas tuaj noj mov muaj qee leej xaiv zaum pem hauv tsum, Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau lawv hais tias, 8“Thaum muaj neeg hu koj mus noj tshoob, koj tsis txhob xub mus xaiv zaum pem hauv tsum. Nyob tsam tus tswv tsev twb hu ib tug uas tseemceeb dua koj tuaj, 9thiab tus tswv tsev uas hu neb ob leeg tuaj, yuav los hais rau koj hais tias, ‘Cia tus no zaum lub chaw ko.’ Thaum ntawd koj yuav poob ntsejmuag heev, thiab koj yuav tau mus zaum tom qab. 10Thaum muaj neeg hu koj mus noj mov, koj yuav tsum xub mus zaum tom qab, thaum tus tswv tsev los, nws yuav hu koj hais tias, ‘Phoojywg, koj cia li mus zaum pem hauv tsum.’ Ces koj yuav tau ntsejmuag tabmeeg cov neeg uas nrog koj zaum noj mov ua ke ntawd. 11Rau qhov txhua tus uas khav hais tias nws muaj hwjchim, tus ntawd yuav poob hwjchim, tiamsis txhua tus uas txo hwjchim, yuav tau hwjchim.”
12Yexus hais rau tus tswv tsev ntawd hais tias, “Thaum koj noj sus lossis noj hmo, koj tsis txhob mus hu koj tej phoojywg, koj tej kwvtij neej tsa thiab tej neeg zejzog uas npluanuj tuaj xwb, rau qhov lawv yeej yuav ua ib rooj mov pauj rau koj. 13Thaum koj muaj noj muaj haus, koj cia li mus hu tej neeg pluag, tej neeg qhuav tes qhuav taw, tej neeg cegtawv thiab tej neeg digmuag tuaj noj; 14koj thiaj yuav tau koob hmoov, rau qhov lawv cov ntawd pauj tsis taus koj txiaj ntsig. Thaum Vajtswv tsa cov neeg ncaj ncees sawv hauv qhov tuag rov qab los, Vajtswv yuav muab nqi zog rau koj.”

Tus uas ua Ib Rooj Mov Loj

(Mathais 22.1-10)

15Cov neeg uas nrog Yexus zaum ntawm rooj mov hnov Yexus hais li ntawd, muaj ib tug hais rau Yexus hais tias, “Tus uas tau mus noj mov hauv Vajtswv lub tebchaws, tus ntawd yuav zoo siab kawg li!”
16Yexus hais rau nws hais tias, “Muaj ib tug txivneej ua ib rooj mov loj, nws mus caw ntau leej tuaj noj. 17Thaum txog lub sijhawm noj lawm, nws txib ib tug tubtxib mus hu cov neeg uas nws twb caw lawm hais tias, ‘Nej cia li mus, twb rau mov txhij lawm!’ 18Tiamsis cov neeg ntawd txhua tus yig hais tias, tsis khoom mus. Thawj tug hais rau tus tubtxib ntawd hais tias, ‘Kuv yuav tau ib thaj liaj, kuv yuav mus saib; koj rov mus hais rau koj tus tswv kom nws tsis txhob tu siab.’ 19Muaj dua ib tug hais tias, ‘Kuv muas tau tsib nkawm nyuj cia lawm, kuv yuav mus muab kuv cov nyuj sim laij liag. Koj rov mus hais rau koj tus tswv kom nws tsis txhob tu siab.’ 20Muaj dua ib tug hais tias, ‘Kuv nyuam qhuav yuav pojniam, yog li ntawd kuv tsis mus.’ 21Tus tubtxib rov mus qhia tej no rau nws tus tswv. Tus tswv chim heev, nws hais rau tus tubtxib tias, ‘Koj cia li mus rau tom tej kev loj kev me hauv nroog, coj tej neeg pluag, tej neeg qhuav tes qhuav taw, tej neeg digmuag thiab tej neeg cegtawv tuaj noj.’ 22Tus tubtxib rov los hais rau nws tus tswv hais tias, ‘Kuv twb mus ua raws li koj hais rau kuv lawm, tiamsis tseem tshuav chaw thiab.’ 23Tus tswv rov hais rau tus tubtxib ntawd hais tias, ‘Koj cia li mus rau tom tej kev loj thiab kev me, koj ntsib leejtwg los koj cia li coj tuaj kom puv kuv lub tsev. 24Kuv qhia rau nej hais tias, cov neeg uas twb caw lawm, tsis muaj ib tug yuav tau saj kuv rooj mov hlo li!’ ”

Tus uas ua Tau Yexus Thwjtim

(Mathais 10.37-38)

25Muaj neeg coob coob nrog Yexus ua ke mus, Yexus tig los hais rau lawv hais tias, 26“Yog leejtwg yuav los cuag kuv, tus ntawd yuav tsum hlub kuv heev dua li nws hlub nws niam nws txiv, nws pojniam menyuam, nws kwv nws tij, nws nkauj nws muam thiab heev dua li nws hlub nws lub cev, nws thiaj li ua tau kuv tus thwjtim. 27Tus uas tsis kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim. 28Nej cov yog muaj ib tug yuav ua ib lub chaw tsomfaj, tus ntawd yuav tsum xub zaum ua tib zoo xav saib yuav siv nyiaj npaum li cas, thiab nws puas yuav muaj nyiaj txaus ua tau. 29Yog nws tsis xub ua li ntawd, ces thaum txhos tau ncej lawm, nws yuav ua lub chaw tsomfaj ntawd tsis tiav. Cov neeg uas pom li ntawd yuav thuam nws 30hais tias, ‘Tus txivneej no pib ua, tiamsis nws tsis muaj peevxwm ua kom tiav!’ 31Tus vajntxwv uas muaj tubrog kaum txhiab leej, thaum nws yuav mus ua rog rau ib tug vajntxwv uas muaj tubrog nees nkaum txhiab leej, nws yeej yuav xub ua tib zoo xav saib, nws cov tubrog puas yuav mus ntaus yeej tus vajntxwv uas muaj tubrog nees nkaum txhiab leej ntawd. 32Yog nws xav hais tias nws yuav tua tsis yeej, thaum nws tseem nyob deb, nws yeej yuav xub txib neeg mus thov tus vajntxwv tod, kom ob tog sib raug zoo. 33Yexus xaus lus hais tias, ib yam nkaus li ntawd, tus uas tsis tso txhua yam uas nws muaj tseg, tus ntawd ua tsis tau kuv tus thwjtim.

Cov Ntsev uas Tsuag Lawm

(Mathais 5.13; Malakaus 9.50)

34“Ntsev yog yam uas zoo, tiamsis yog ntsev tsuag lawm, yuav ua li cas kom rov qab ntsev tau. 35Cov ntsev ntawd tsis zoo siv ua dabtsi, muab rau av los av tsis zoo, thiab muab xyaw chiv los tsis zoo, tsuas muaj yuav muab povtseg xwb. Yog leejtwg muaj pobntseg cia li mloog!”