14

Yesu Zorc Dauh Butv-Baengc Mienh

1Maaih norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Yesu mingh dauh zoux hlo nyei ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ nyei biauv nyanc hnaangx. Mienh yaac longx-longx nyei mangc jienv ninh. 2Maaih dauh mienh butv baengc-fouh daaih lorz Yesu. 3Yesu naaic gaax Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng, “Longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc, dorngc mbuo nyei leiz fai maiv dorngc?”
4Mv baac ninh mbuo maiv ko lo. Yesu ziouc zorc longx wuov dauh mienh, mbuox ninh mingh aqv.
5Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Se gorngv Dingh Gong Hnoi meih mbuo haaix dauh maaih dauh lorh fai maaih dauh ngongh caqv-bouc ndortv kuotv, meih mbuo maiv zeiz liemh zeih mingh zorqv cuotv fai?” 6Mv baac maiv maaih haaix dauh maaih waac dau.

Mingh Zoux Kaeqv Maiv Dungx Taaih Ganh

7Yesu buatc cingv daaih nyei kaeqv mienh kungx ginv zueiz jiex maengx bung dieh, ninh ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. 8Ninh gorngv, “Mienh cingv meih mingh cing-jaa-yinh maiv dungx mingh zueiz dieh gorn. Nziex biauv-ziouv cingv daaih nyei kaeqv maaih dauh gauh hlo meih mv bei. 9Biauv-ziouv cingv meih mbuo i laanh daaih ninh ziouc oix zuqc daaih mbuox meih, ‘Oix zuqc simv nqoi bun naaiv laanh mienh zueiz naaiv.’ Meih ziouc nyaiv haic aqv. Oix zuqc suiv mingh zueiz ndiev maengx bung. 10Bieqc yinh wuov zanc, meih oix zuqc zueiz ndiev maengx bung. Hnangv naaic biauv-ziouv oix mbuox meih, ‘Gorx aac, faaux jiex maengx bung zueiz oc.’ Caux meih zoux kaeqv wuov deix ziouc taaih meih aqv. 11Haaix dauh taaih ninh ganh zoux hlo, wuov dauh oix zuqc zoux faix. Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix, wuov dauh oix duqv zoux hlo.”
12Yesu mbuox cingv ninh daaih wuov dauh biauv-ziouv, “Meih haaix zanc cingv kaeqv daaih nyanc hnaangx, maiv dungx cingv meih nyei loz-gaeng doic, muoz-doic, cien-ceqv fai laangz zaangc nyei butv-zoih mienh. M'nziex ninh mbuo oix cingv meih mingh winh meih nyei en-zingh. 13Meih mbenc hnaangx cingv kaeqv, oix zuqc cingv mienh jomc mienh, zaux mbai, buoz-zaux waaic caux m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh. 14Hnangv naaic meih ziouc duqv njien-youh aqv. Weic zuqc ninh mbuo maiv haih winh bun meih. Zuov kuv mienh nangh daaih wuov hnoi, Tin-Hungh oix winh bun meih.”

Domh Yinh Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 22:1-10)

15Maaih laanh mienh caux Yesu juangc dieh nyanc hnaangx haiz naaiv deix waac ninh ziouc mbuox Yesu, “Haaix dauh duqv yiem ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ nyanc wuov norm yinh nyei hnaangx, wuov dauh maaih njien-youh aqv.”
16Yesu gorngv mbuox ninh, “Maaih laanh mienh mbenc norm yinh hlo nyei yaac cingv kaeqv camv.
17“Taux nyanc nyei ziangh hoc, ninh heuc ninh nyei bou mingh mbuox cingv liuz nyei kaeqv mienh, ‘Daaih aqv oc. Nyungc-nyungc mbenc ziangx aqv.’
18“Mv baac wuov deix mienh yietc zungv kungx gorngv tuix zingh waac. Da'yietv dauh gorngv, ‘Yie maaiz nzong ndeic, oix zuqc mingh mangc dangh. Meih nzuonx mingh mbuox meih nyei ziouv, yie maiv duqv mingh mv baac laengz zingh aqv. Mbenc sung longx aqv.’
19“Aengx maaih dauh gorngv, ‘Yie maaiz duqv biaa doix ngongh oix zuqc dorh mingh seix mangc gaax. Meih nzuonx mingh mbuox meih nyei ziouv, yie maiv duqv mingh mv baac laengz zingh aqv. Mbenc sung longx aqv.’
20“Aengx maaih dauh gorngv, ‘Yie coqv hoqc longc jienv auv, maiv haih mingh aqv.’
21“Bou nzuonx mingh zorqv naaiv deix jauv-louc mbuox ninh nyei ziouv. Biauv-ziouv qiex jiez haic. Ninh mbuox ninh nyei bou, ‘Gaanv mingh mungv zaangc domh jaai fiuv-horngc lorz mienh jomc mienh, waaic fangx nyei, m'zing maengh m'zing mbuov nyei, caux zaux mbai nyei mienh.’
22“Maiv lauh wuov dauh bou nzuonx daaih gorngv, ‘Domh Gorx aac, yie ei meih nyei waac zoux liuz aqv. Mv baac corc maaih dorngx kungx nyei.’
23“Ziouv aengx mbuox wuov dauh bou, ‘Oix zuqc cuotv mingh zueih domh jauv fiuv-jauv lorz jienv mingh. Buatc haaix dauh oix zuqc aapv jienv ninh mbuo daaih, ziouc duqv mienh buangv yie nyei biauv aqv. 24Yie mbuox meih mbuo, dongh yie cingv ndaangc wuov deix mienh, maiv maaih yietc laanh haih duqv seix yie nyei lai-hnaangx nyei mueix.’+”

Zoux Yesu Nyei Sai-Gorx Se Aqc Nyei

(Beiv mangc Matv^taai 10:37-38)

25Mienh camv nyei gan jienv Yesu mingh. Yesu ziouc huin nzuonx mbuox ninh mbuo, 26“Haaix dauh daaih lorz yie yaac maiv hnamv yie gauh camv hnamv ninh nyei diex maac, ninh nyei auv caux fu'jueiv caux muoz-doic, liemh ninh ganh nyei maengc, wuov dauh maiv haih zoux yie nyei sai-gorx. 27Haaix dauh maiv ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan jienv mingh, wuov dauh yaac zoux maiv duqv yie nyei sai-gorx.
28“Se gorngv meih mbuo maaih dauh oix gomv norm biauv, ninh maiv zeiz jaa-ndaangc zueiz jienv funx mangc gaax nyaanh gaux zoux duqv ziangx fai maiv ziangx? 29Ninh maiv funx ndaangc nor, zoux gau taux ndaamv-jauv ndaamv-jung ziouc guangc jienv. Haaix dauh buatc yaac jatv ninh. 30Ninh mbuo oix gorngv, ‘Naaiv dauh lov jiez gorn gomv yaac maiv maaih banh zeic gomv maiv ziangx.’
31“Fai se gorngv maaih dauh hungh oix mingh caux ganh dauh hungh mborqv jaax, ninh maiv zeiz oix zueiz jienv funx mangc gaax ninh nyei yietc waanc baeng haih mborqv duqv wuov dauh nyei i waanc baeng hingh fai maiv hingh? 32Funx daaih mborqv maiv hingh nor, wuov deix i waanc corc yiem go nyei, ninh oix zuqc paaiv mienh mingh ndaangc tov gorngv horpc. 33Fih hnangv nyei, meih mbuo haaix dauh maiv siev jienv guangc meih maaih nyei yietc zungv, maiv haih zoux maiv duqv yie nyei sai-gorx.

Nzauv Nyei Waac-Beiv

(Beiv mangc Matv^taai 5:13; Maako 9:50)

34“Nzauv se longx nyei. Mv baac se gorngv nzauv nyei mueix tuix zaamv mingh, hnangv haaix nor noic duqv nzaaih daaih? 35Zoux buonx an ndeic yaac maiv lamh longc. Dox guangc ngongh nqaiv ndui zoux buonx yaac maiv duqv. Oix zuqc guangc hnangv.
 “Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx.”