15

Tug yaaj kws pluj

(Mth. 18:12-14)

1Cov tuabneeg sau se hab cov tuabneeg muaj txem suavdawg kuj txaav lug ze yuav noog Yexu qha. 2Cov Falixai hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai ywg has tas, “Tug nuav leeg yuav cov tuabneeg muaj txem hab nrug puab noj ua ke.” 3Yexu txawm ua paaj lug qha rua puab tas, 4“Mej cov yog leejtwg muaj ib puas tug yaaj mas ib tug pluj lawm nwg yuav tsw tseg cuaj caug cuaj tug yaaj ca rua huv tshaav zaub es moog nrhav kuas tau tug kws pluj lawd lov? 5Thaus nrhav tau lawd, nwg muab kwv hlo sau xubpwg zoo sab xyiv faab. 6Thaus lug txug tsev, nwg hu kwvtij kwvluag zej zog tuaj ua ke has rua puab tas, ‘Ca le nrug kuv zoo sab, tsua qhov kuv tub nrhav tau kuv tug yaaj kws pluj lawm.’ 7Ib yaam nkaus le ntawd kuv has rua mej tas, yog ib tug tuabneeg muaj txem ntxeev dua sab tshab mas yuav muaj kev zoo sab xyiv faab sau ntuj ceeb tsheej heev dua le zoo sab rua cuaj caug cuaj tug tuabneeg ncaaj nceeg kws tsw txug ntxeev dua sab tshab.

Lub nyaj kws pluj lawm

8“Lossws tug puj twg kws muaj kaum lub nyaj muaj ib lub pluj lawm yuav tsw taws teeb cheb vaaj cheb tse ua tuab zoo nrhav moog txug thaus tau lov? 9Thaus nrhav tau lawd, nwg hu kwvtij kwvluag zej zog tuaj ua ke has rua puab tas, ‘Ca le nrug kuv zoo sab, tsua qhov kuv tub nrhav tau lub nyaj kws pluj lawm.’ 10Ib yaam nkaus le ntawd kuv has rua mej tas, yuav muaj kev zoo sab xyiv faab rua ntawm Vaajtswv cov tubkhai ntuj xubndag rua thaus ib tug tuabneeg muaj txem ntxeev dua sab tshab.”

Tug tub kws pluj lawm

11Hab Yexu has tas, “Muaj ib tug yawm muaj ob tug tub. 12Tug tub yau has rua leej txwv tas, ‘Txwv, thov faib tej cuab txhaj cuab taam kws yog kuv feem rua kuv.’ Leej txwv txawm muab faib rua ob tug tub. 13Dhau ntawd tsw muaj tsawg nub tug tub yau txawm sau zog txhua yaam kws yog nwg le mas taug kev moog rua lwm lub tebchaws deb deb, hab muab nwg tej nyaj txag phob xuam phumlaam qos ntsuav. 14Thaus nwg muab swv taag lawm, txawm muaj kev tshaib nqhes heev huv lub tebchaws hov, nwg txawm chiv tu pluag. 15Nwg txawm moog nrhav zug ntawm ib tug tuabneeg huv lub tebchaws hov, tug hov txhad khaiv nwg moog yug npua tom teb. 16Nwg yeej xaav noj tej plhaub taum kws npua noj ntawd, tsw muaj leejtwg pub daabtsw rua nwg noj le. 17Thaus nwg xaav txug nwg lub neej nwg txawm has tas, ‘Kuv txwv cov tub zug muaj coob le caag los tseed tau noj tsau npo noj tsw taag, tassws kuv saamswm tuag tshaib rua ntawm nuav. 18Kuv yuav sawv tseeg moog cuag kuv txwv hab has rua nwg tas, “Txwv, kuv ua txhum rua lub ntuj hab ua txhum rua koj lawm. 19Tsw tswm nyog yuav hu kuv ua koj tug tub dua le lawm. Thov ca kuv zoo le koj ib tug tub zug xwb.” ’ 20Tes nwg txawm sawv tseeg moog cuag nwg txwv. Thaus nwg tseed lug txug deb, leej txwv pum nwg hab khuvleej nwg, txawm dha moog puag nwg hab nwj nwg. 21Tug tub has rua leej txwv tas, ‘Txwv, kuv ua txhum rua lub ntuj hab ua txhum rua koj lawm. Tsw tswm nyog hu kuv ua koj tug tub dua le lawm.’ 22Tassws leej txwv has rua nwg cov tub qhe tas, ‘Ca le maaj nroog moog coj lub tsho ntev kws zoo kawg tuaj ua rua nwg naav, hab muab nplhaib rua nwg coj ntawm ntiv teg hab muab khau rua nwg rau. 23Hab coj tug mivnyuas nyuj kws fwb rog rog lug tua, hab ca peb noj ua kev zoo sab xyiv faab, 24tsua qhov kuv tug tub nuav tuag lawm los nwg caj rov lug, nwg pluj lawm los rov qaab ntswb dua.’ Puab chiv ua kev zoo sab xyiv faab.
25“Tassws tug tub hlub nyob tom teb. Thaus nwg lug yuav txug tsev nwg kuj nov suab raaj suab nruag hab suab seev cev. 26Nwg txawm hu ib tug tub qhe tuaj nug tas tej nuav yog daabtsw. 27Tug tub qhe teb tas, ‘Koj tug kwv rov lug es koj txwv tua tug mivnyuas nyuj rog rog tsua qhov leej txwv tau tug tub yau rov lug nyob kaaj sab quas lug.’
28“Tug tijlaug txawm chim tsw kaam nkaag lug tsev. Leej txwv txhad tawm tuaj thov nwg lug tsev. 29Nwg teb leej txwv tas, ‘Swm saib, kuv ua koj qhev khwv ntau xyoo lug, tsw tau tawv koj tej lug ib lus le, los koj tub tsw muab ib tug mivnyuas tshws rua kuv sub kuv txhad tau nrug kuv cov phoojywg noj ua kev zoo sab xyiv faab. 30Tassws koj tug tub nuav moog deev puj muag cev muab koj tej cuab txhaj cuab taam phob xuam taag, los thaus nwg rov lug koj tseed tua tug mivnyuas nyuj rog rog yug nwg hab.’ 31Leej txwv has rua nwg tas, ‘Tub 'e, koj yeej ib txwm nrug nraim kuv nyob, txhua yaam kws kuv muaj puavleej yog koj le. 32Tswm nyog peb zoo sab xyiv faab hlo, tsua qhov koj tug kwv nuav tuag lawm los nwg caj rov lug, nwg pluj lawm los rov qaab ntswb dua.’ ”