16

Hnyouv Maiv Zingx Nyei Gunv Gong Mienh

1Yesu gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Maaih dauh butv-zoih mienh, mienh aengx daaih gox ninh gorngv, ninh nyei gunv gong mienh la'guaih zaaux ninh nyei zinh nyaanh. 2Ninh ziouc heuc ninh nyei gunv gong mienh daaih naaic, ‘Yie haiz mienh gorngv meih naaiv deix sic hnangv haaix nor? Zorqv nzengc meih gunv gong nyei zaeqv-daan daaih bun yie mangc gaax maah! Yiem naaiv mingh meih maiv duqv zoux yie nyei gunv gong mienh aqv.’
3“Wuov dauh gunv gong mienh yiem hnyouv hnamv, ‘Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Yie nyei ziouv maiv longc yie zoux gong aqv. Yie wetv ndau, youc maiv maaih qaqv. Tov nyanc, yie yaac diev maiv duqv nyaiv. 4Aa, yie hiuv duqv horpc zuqc hnangv haaix nor zoux. Nqa'haav naaiv nyungc gong yie maiv duqv zoux mv baac corc haih maaih deix mienh zipv yie yiem ninh mbuo nyei biauv.’
5“Ninh ziouc heuc qiemx ninh nyei ziouv nyei zaeqv wuov deix zoqc dauh, zoqc dauh nyei daaih. Ninh naaic gaax da'yietv dauh, ‘Meih qiemx yie nyei ziouv nyei zaeqv mbu'ziex?’
6“Wuov dauh dau, ‘Qiemx yietc baeqv tongv ga'lanv youh.’
 “Gunv gong mienh mbuox ninh, ‘Naaiv meih nyei zaeqv-daan. Nqongh zueiz njiec fiev hmz ziepc tongv hnangv.’
7“Ninh aengx naaic da'nyeic dauh, ‘Meih ni? Qiemx mbu'ziex?’
 “Wuov dauh dau, ‘Yietc baeqv mbuoqc cuqv.’
 “Gunv gong mienh gorngv, ‘Naaiv meih nyei zaeqv-daan. Fiev betv ziepc mbuoqc hnangv.’
8“Wuov dauh butv-zoih mienh ziouc ceng hnyouv maiv zingx wuov dauh gunv gong mienh zoux duqv guai haic. Weic zuqc yiem naaiv lungh ndiev nyei mienh caux ninh mbuo ganh nyei wuov doic mienh zoux gauh guai jiex yiem njang zong wuov jauv mienh.”
9Yesu aengx gorngv, “Yie mbuox meih mbuo, oix zuqc longc baamh gen maiv baengh fim nyei zinh nyaanh ziu gorx-youz. Taux zinh nyaanh nzengc mi'aqv, meih mbuo ziouc duqv Tin-Hungh zipv mingh yiem yietc liuz nyei biauv.
10“Haaix dauh yiem faix-fiuv sic zoux duqv zingx, yiem hlo nyei sic yaac zoux duqv zingx. Se gorngv faix-fiuv sic zoux maiv zingx, hlo nyei sic yaac zoux maiv zingx aqv. 11Se gorngv baamh gen nyei zinh nyaanh meih mbuo goux maiv zingx, haaix dauh oix bun meih mbuo goux zien zinh zoih? 12Se gorngv meih mbuo goux ganh dauh nyei ga'naaiv maiv zingx, meih mbuo ganh horpc zuqc duqv nyei ga'naaiv, haaix dauh oix bun meih mbuo?
13“Maiv maaih haaix dauh haih zoux duqv i dauh ziouv nyei bou. Hnangv naaic ninh oix nzorng naaiv dauh, oix hnamv wuov dauh. Maiv zei aeqv, ninh oix taaih naaiv dauh, oix mangc piex wuov dauh. Meih mbuo maiv haih dongh dangh zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux nyaanh nyei bou.”

Yesu Aengx Njaaux Faa^li^si Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 11:12-13; 5:31-32; Maako 10:11-12)

14⟨Faa^li^si Mienh⟩ hnamv nyaanh, ninh mbuo haiz Yesu gorngv naaiv deix waac ninh mbuo ziouc kuh jatv haic Yesu aqv. 15Yesu ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo zoux nyei sic bun mienh laaic meih mbuo zoux duqv horpc, mv baac Tin-Hungh hiuv duqv meih mbuo nyei hnyouv. Weic zuqc baamh mienh funx jaaix nyei, ei Tin-Hungh mangc se maiv zic zinh.
16“Mose nyei Leiz caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh fiev daaih nyei Sou mienh zunh jienv daaih taux Yo^han. Yiem naaic daaih, zunh ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ nyei kuv fienx. Mienh yaac caangv jienv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 17Lungh caux ndau jiex nzengc corc gauh hungh hec ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ ndortv yietc dimv yietc waeqc nzaangc.
18“Haaix dauh leih ninh nyei auv aengx mingh longc siang-auv, ninh se hienx auv hnangv. Haaix dauh longc auv-leih zoux auv, wuov dauh se kungx hienx auv hnangv.

Laa^saa^latv Caux Butv-Zoih Mienh

19“Maaih dauh domh butv-zoih mienh zuqv ciouh zuqv dunc nyei lui-houx hnangv. Hnoi-hnoi nyanc orv hopv diuv njien-youh haic.
20“Aengx maaih dauh ndortv naanc mienh, mbuox heuc Laa^saa^latv, butv faang butv laaix buangv nzengc yietc sin. Mienh zanc-zanc dorh ninh mingh taux wuov dauh butv-zoih mienh nyei gaengh ndaangc 21zuov hnaangx-hmeiv-ndortv nyanc. Juv yaac daaih mbiec ninh nyei faang.
22“Zoux gau, naaiv dauh ndortv naanc mienh daic mi'aqv. Fin-mienh dorh ninh mingh caux ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham, yiem.
 “Butv-zoih mienh yaac daic mi'aqv, biopv jienv.
23Ninh mingh yiem yiemh gen zuqc diev mun diev kouv. Ninh ziouc cau hmien buatc Apc^laa^ham yiem go nyei, yaac buatc Laa^saa^latv caux Apc^laa^ham yiem wuov. 24Ninh ziouc heuc Apc^laa^ham, ‘Ong aah! Tov korv-lienh yie, mbuox Laa^saa^latv daaih longc buoz-ndoqv coqv wuom daaih ndiepv yie nyei mbietc laangh deix, weic zuqc yiem naaiv douz buov jienv yie mun haic, kouv haic.’
25“Apc^laa^ham dau ninh, ‘Fun aac, meih oix zuqc jangx taux meih yiem seix zaangc wuov zanc meih nyungc-nyungc yaac duqv longx haic. Laa^saa^latv yaac kungx duqv waaic nyei hnangv. Ih zanc Laa^saa^latv duqv longx, njien-youh haic aqv. Daaux nzuonx meih ih zanc zuqc siouc kouv. 26Corc aengx maaih nyungc. Maaih diuh domh zuonx maanc zungx ndo nqaeqv jienv. Haaix dauh yiem naaiv bung oix jiex meih mbuo wuov bung, jiex maiv duqv. Haaix dauh yiem wuov bung oix jiex yie mbuo naaiv bung yaac jiex maiv duqv.’
27“Butv-zoih mienh aengx gorngv, ‘Ong aac, wuov nyungc tov meih paaiv Laa^saa^latv mingh taux yie nyei die nyei biauv. 28Yie corc maaih biaa muoz-dorn yiem wuov. Tov bun Laa^saa^latv mingh kuinx ninh mbuo maiv dungx daaih naaiv siouc kouv nyei dorngx.’
29“Apc^laa^ham dau, ‘Ninh mbuo zungv maaih Mose caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei Sou niaa. Meih nyei muoz-doic oix zuqc muangx ninh mbuo nyei waac.’
30“Butv-zoih mienh aengx dau Apc^laa^ham, ‘Ong aac, mbuoqc naaiv maiv gaux. Se gorngv maaih laanh mienh daic mingh aengx nangh daaih mingh taux yie nyei muoz-doic wuov, muoz-doic zungv oix goiv hnyouv guangc zuiz.’
31“Apc^laa^ham gorngv, ‘Se gorngv ninh mbuo maiv muangx Mose caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei waac nor, maiv gunv maaih laanh mienh daic mingh aengx nangh daaih, ninh mbuo yaac maiv muangx lorqc.’+”