16

Sa Čô Khua Ding Kơna Gai Bruă Ƀu Tơpă

1Yêsu ăt pơhiăp tơlơi pơhơmutu anai hăng ƀing ding kơna Ñu, “Sa pô pơdrŏng anŭn hơmâo sa čô khua ding kơna gai bruă, arăng nao phŏng pơ pô pơdrŏng anŭn kơ bruă pô khua ding kơna anai hơmâo pơhoăč hĭ laih đôč đač dram gơnam ñu. 2Tui anŭn, pô pơdrŏng anŭn iâu rai pô khua ding kơna anŭn hăng laĭ, ‘Djơ̆ mơ̆ hă, tơlơi arăng hơmâo phŏng laih kơ ih kar hăng anŭn? Yap čih glaĭ bĕ kơ kâo abih bang tơlơi gai bruă ih hơmâo mă tŭ laih anŭn pơhoăč hĭ laih, yuakơ ih ƀu năng lăp ngă pô khua ding kơna gai bruă dơ̆ng tah.’
3“Pô khua ding kơna anŭn pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, ‘Hơget tơlơi kâo či ngă lĕ, yuakơ khua kâo či mă pơđuaĭ hĭ tơlơi gai bruă kâo? Kâo ƀu anăm ôh tơdah kâo ngă hơma laih anŭn kâo či mlâo hyâo biă mă yơh tơdah kâo nao rơkâo da̱n. 4Sĭt yơh, kâo thâo laih hơget tơlơi kâo či ngă, tui anŭn tơdang kâo rơngiă hĭ laih bruă kâo anŭn, ƀing arăng dưi tŭ ju̱m kâo amăng sang gơñu yơh.’
5“Tui anŭn, pô ding kơna anŭn iâu rai abih bang ƀing mơnuih đo̱m hơnưh kơ khua ñu. Ñu tơña kơ pô blung hlâo tui anai, ‘Hơdôm pă ih đo̱m hơnưh kơ khua kâo lĕ?’ Gơ̆ laĭ glaĭ, 6‘Sa-rơtuh kơthŭng ia rơmuă ôliwơ.’ Pô ding kơna anŭn laĭ kơ gơ̆ tui anai, ‘Mă bĕ hră hơnưh ih laih anŭn dŏ be̱r čih tañ bĕ tui anai: Rơmapluh kơthŭng.’
7“Giŏng anŭn, ñu tơña kơ pô tal dua tui anai, ‘Bơ kơ ih, hơdôm pă ih đo̱m hơnưh lĕ?’ Gơ̆ laĭ glaĭ, ‘Sa-rơbâo bai pơdai kơtor.’ Pô ding kơna anŭn laĭ, ‘Mă bĕ hră hơnưh ih hăng čih glaĭ tui anai: Sapăn-rơtuh bai.’ Ñu ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ abih bang ƀing đo̱m hơnưh pơkŏn.
8“Wơ̆t tơdah pô khua ding kơna gai bruă anŭn ƀu jing tơpă ôh, samơ̆ pô khua pơdrŏng anŭn bơni kơ ñu yuakơ mơneč ñu ngă anŭn jing rơgơi. Kâo ruai tơlơi pơhơmutu anai yuakơ mơnuih mơnam tui hơdră jơlan rơnŭk anai jing rơgơi pơđuaĭ bruă hăng tơdruă gơñu pô; amăng tơlơi bruă anŭn, ƀing gơñu rơgơi hloh kơ ƀing mơnuih lŏm kơ tơlơi bơngač Ơi Adai yơh. 9Laih anŭn Kâo laĭ kơ ƀing gih, pha brơi bĕ mŭk dram lŏn tơnah gih kơ ƀing kơƀah kiăng, kiăng kơ hơmâo gơyut gơyâo kơ gih pô. Tui anŭn, wơ̆t tơdah mŭk dram anŭn abih laih, Ơi Adai či čơkă ju̱m ƀing gih yơh tơdang ƀing gih mŭt amăng anih dŏ hlŏng lar.
10“Hlơi pô tŏng ten amăng bruă anet aneo, ñu ăt či tŏng ten amăng bruă prŏng prin mơ̆n, samơ̆ hlơi pô ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh amăng bruă anet aneo, ñu ăt kŏn či tơpă hơnơ̆ng lơi amăng bruă prŏng prin. 11Tui anŭn, tơdah ƀing gih ƀu ngă tŏng ten ôh hăng mŭk dram lŏn tơnah amăng rơnŭk anai, hiư̆m Ơi Adai či yap kơnăl jao kơ ƀing gih mŭk dram yom pơphan sĭt amăng rơnŭk tơdơi adih lĕ? 12Laih anŭn tơdah ƀing gih ƀu tŏng ten ôh hăng mŭk dram arăng, hiư̆m Ơi Adai či brơi kơ ƀing gih mŭk dram gih pô amăng rơnŭk tơdơi adih lĕ?”

Ƀu Dưi Mă Bruă Kơ Dua Čô Khua

13“Ƀu hơmâo ding kơna pă ôh dưi mă bruă kơ dua čô khua, yuakơ ñu či pơrơmut kơ khua anai laih anŭn khăp kơ khua adih, ƀôdah ñu či pơgop hăng khua anai laih anŭn djik djak kơ khua adih yơh. Kar kaĭ mơ̆n, ƀing gih ƀu dưi mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Khua Yang Ơi Adai laih anŭn kơ yang mŭk dram lŏn tơnah ôh.”

Dêh čar Ơi Adai Laih Anŭn Tơlơi Juăt Đưm

(Mathiơ 11:12, 13; 5:31, 32; Markôs 10:11, 12)

14Tơdang ƀing khua Pharisai, jing ƀing hưp ham kơ prăk mah, hơmư̆ tơlơi Yêsu pơtô laĭ anŭn, ƀing gơñu klao djik djak kơ Yêsu yơh. 15Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih gir pơrơđah gih pô jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp mơnuih, samơ̆ Ơi Adai thâo krăn laih pran jua sat ƀai gih. Hơmâo lu tơlơi mơnơ̆ng mơnuih mơnam pơmĭn anŭn jing yom pơphan, samơ̆ Ơi Adai yap anŭn jing tơlơi mơnơ̆ng hơƀak drak ƀơi anăp Ñu.”

Tơlơi Juăt Môseh Ăt Hơmâo Tơlơi Dưi

16Yêsu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Tơlơi Juăt Môseh laih anŭn boh hiăp ƀing pô pơala jing hră ƀing ta hơmâo kiăng kơ thâo tơlơi Ơi Adai hơduah kiăng amăng tơlơi hơdip ta hlŏng truh pơ rơnŭk Yôhan jing pô ngă baptem yơh. Samơ̆ čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Yôhan anŭn yơh, Kâo hăng ƀing ding kơna Kâo hyu pơtô pơblang Tơlơi Pơthâo Hiam kơ mơnuih mơnam dưi jing ană plei Dêh Čar Ơi Adai, laih anŭn hơmâo lu mơnuih biă mă gir pơkô̆ pơjing Dêh Čar anŭn hăng tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ. 17Wơ̆t tơdah lŏn rai adai răm, samơ̆ sa gru tuĕk amăng hră Tơlơi Juăt ƀu či rơngiă hĭ ôh tơlơi dưi yom kơ tơlơi hơdip ta.
18“Hơmutu hlơi pô lui hĭ bơnai ñu laih anŭn nao dŏ bơnai pơkŏn, ñu anŭn jing pô soh klĕ pyu yơh. Hlơi pô dŏ kơ bơnai arăng pơlui hĭ anŭn, ñu anŭn ăt jing pô soh klĕ pyu mơ̆n.”

Mơnuih Pơdrŏng Hăng Lazaros

19Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Hơmâo sa čô mơnuih pơdrŏng, buh sum ao pơmă mơla̱ng ƀlĭ hiam biă mă laih anŭn ñu ƀơ̆ng mơñum jơna̱p hrăp rĭm hrơi. 20Laih anŭn ăt hơmâo mơ̆n sa čô mơnuih rơkâo da̱n anăn gơ̆ Lazaros, arăng juăt pioh gơ̆ ƀơi amăng ja̱ng sang pô pơdrŏng anŭn. Drơi jan gơ̆ le̱ng kơ bă hăng mruih mrok soh sel. 21Gơ̆ kiăng biă mă yơh ƀơ̆ng aru gơnam ƀơ̆ng rơbeh mơ̆ng kơƀa̱ng pô pơdrŏng anŭn. Răm hloh kơ anŭn dơ̆ng, hơdôm asâo yơh rai liah nanao ƀơi rơka gơ̆.
22“Tơdơi ƀiă kơ anŭn, pô rơkâo da̱n anŭn djai hĭ laih anŭn ƀing ling jang ba ñu nao pơ anih hiam klă dŏ hrŏm hăng Abraham. Tơdơi kơ anŭn, pô pơdrŏng ăt djai mơ̆n giŏng anŭn arăng dơ̱r ñu. 23Tơdang pô pơdrŏng dŏ tơnap tap amăng war apui, ñu angak đĭ mơta pơ adai ƀuh Abraham pơ anih ataih biă mă hrŏm hăng Lazaros dŏ jĕ ƀơi djeo ñu mơ̆n. 24Tui anŭn, pô pơdrŏng anŭn rơkâo tui anai, ‘Ơ ơi adon Abraham hơi, pap mơñai kơ kâo đa! Rơkâo kơ ih pơkiaŏ bĕ kơ Lazaros añrŭ rơjŭng čơđe̱ng tơngan ñu amăng ia kiăng kơ rai pơrơiêŭ brơi jơlah kâo đa, yuakơ kâo tơnap ruă đơi yơh amăng apui anai.’
25“Samơ̆ Abraham laĭ glaĭ, ‘Ơ dăm, hơdơr glaĭ bĕ, tơdang ih dŏ hơdip ƀơi lŏn tơnah, ih hơmâo mă tŭ laih tơlơi hơdip mơak jơna̱p, samơ̆ tơdang anŭn Lazaros hơmâo mă tŭ laih tơlơi hơdip tơnap tap. Hơnŭn yơh ră anai, ñu dưi dŏ amăng tơlơi pơjuh alum, samơ̆ ih pô dŏ amăng tơlơi ruă tơnap prŏng yơh. 26Hloh kơ anŭn dơ̆ng, anih kơplăh wăh ƀing gơmơi hăng ih hơmâo sa hlung prŏng dơlăm biă mă. Tui anŭn, tơdah hơmâo hlơi pô kiăng găn nao mơ̆ng anih gơmơi anai truh pơ anih ih adih ƀôdah mơ̆ng anih ih adih truh pơ anih gơmơi anai, ñu anŭn ƀu dưi găn ôh.’
27“Giŏng anŭn, pô pơdrŏng anŭn laĭ glaĭ, ‘Ơ ơi ăh, kâo kwưh kơ ih biă mă, rơkâo kơ ih pơkiaŏ bĕ kơ Lazaros nao pơ sang anŏ ama kâo, 28yuakơ kâo ăt dŏ hơmâo mơ̆n rơma čô ayŏng adơi dŏ hơdip. Rơkâo kơ ih brơi Lazaros pơkơđiăng hĭ ƀing gơñu kiăng kơ kơhma̱l, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či lê̆ truh pơ anih pơkơhma̱l tơnap tap anai ôh.’
29“Samơ̆ Abraham laĭ glaĭ kơ pô pơdrŏng anŭn tui anai, ‘Ƀing gơñu hơmâo laih hơdôm hră boh hiăp Môseh laih anŭn boh hiăp ƀing pô pơala đưm hlâo adih pơkơđiăng kơ ƀing gơñu, tui anŭn brơi kơ ƀing gơñu hơmư̆ tui bĕ hơdôm boh hiăp anŭn!’
30“Pô pơdrŏng laĭ glaĭ tui anai, ‘Ơ ơh, Ơ ơi Abraham ăh, samơ̆ tơdah hơmâo sa čô mơnuih hơdip glaĭ mơ̆ng mơnuih djai nao pơtô boh hiăp Ơi Adai kơ ƀing gơñu, anŭn kăh ƀing gơñu či kơhma̱l hĭ tơlơi soh.’
31“Giŏng anŭn, Abraham laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, ‘Tơdah ƀing gơñu ƀu hơmư̆ tui ôh boh hiăp Môseh laih anŭn boh hiăp ƀing pô pơala đưm hlâo adih, ƀing gơñu ăt ƀu či gưt tui mơ̆n boh hiăp mơ̆ng mơnuih wơ̆t tơdah mơnuih anŭn hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai.’ ”