16

Pô Kiă Amâo Sĭt Suôr

1Yêsu lač msĕ mơh kơ phung ƀĭng kna Ñu, “Sa čô mnuih mdrŏng mâo sa čô pô kiă dŏ dô gơ̆, leh anăn arăng kčŭt kơ pô anăn bi luč ngăn khua ñu. 2Khua anăn iêu leh anăn lač kơ ñu, ‘Ya klei kâo hmư̆ arăng yăl dliê kơ klei ih ngă leh? Hưn bĕ jih bruă ih kiă kriê ngăn dŏ kâo, kyuadah ih amâo srăng lŏ dưi jing pô kiă ngăn dŏ kâo ôh.’ 3Pô kiă anăn lač hlăm ai tiê ñu, ‘Ya kâo srăng ngă, kyuadah khua kâo amâo lŏ brei kâo kiă kriê ngăn dŏ gơ̆ ôh? Kâo amâo ktang asei mlei dưi klei lăn ôh, leh anăn kâo hêñ hiu dan. 4Kâo čuăn leh ya kâo srăng ngă, čiăng kơ phung ƀuôn sang dưi jum kâo mŭt hlăm sang diñu tơdah khua kâo amâo lŏ brei kâo kiă ngăn dŏ gơ̆ ôh.’ 5Snăn ñu iêu phung đuôm nư khua ñu sa čô sa čô, leh anăn lač kơ pô tal êlâo, ‘Dŭm ih đuôm nư kơ khua kâo?’ 6Gơ̆ lač, ‘Sa êtuh hnơ̆ng êa boh ôliwơ.’ Ñu lač kơ gơ̆, ‘Mă hră nư ih, dôk gŭ djăl leh anăn lŏ čih êma pluh.’ 7Ñu lač kơ sa čô mkăn, ‘Bi ih, dŭm ih đuôm nư?’ Gơ̆ lač, ‘Sa êtuh hnơ̆ng mdiê ƀlê.’ Ñu lač kơ gơ̆, ‘Mă hră nư ih leh anăn lŏ čih sa păn pluh.’ 8Khua kơ pô kiă amâo sĭt suôr anăn bi mni kơ ñu, kyuadah ñu ngă leh hŏng klei thâo mĭn; kyuadah phung anak lăn ala anei hlăm ênuk digơ̆ jing knhâo hĭn kơ phung anak klei mngač. 9Leh anăn kâo lač kơ diih, brei diih yua ngăn dŏ lăn ala čiăng mâo mah jiăng, čiăng kơ tơdah mnơ̆ng anăn jih, diñu srăng jum diih hlăm sang dôk hlŏng lar.
10Hlei pô sĭt suôr hlăm bruă đơ điêt srăng jing sĭt suôr msĕ mơh hlăm bruă prŏng; leh anăn hlei pô jing wê hlăm bruă đơ điêt, srăng jing wê msĕ mơh hlăm bruă prŏng. 11Snăn tơdah diih amâo jing sĭt suôr ôh hlăm ngăn dŏ lăn ala, hlei srăng jao kơ diih ngăn dŏ sĭt? 12Leh anăn tơdah diih amâo jing sĭt suôr ôh hlăm dŏ dô pô mkăn, hlei srăng brei kơ diih dŏ dô diih pô? 13 Sa čô dĭng buăl amâo dưi ôh mă bruă kơ dua čô khua, kyuadah ñu srăng bi êmut kơ sa čô leh anăn khăp kơ sa čô mkăn, amâodah ñu srăng khăp kơ sa čô leh anăn bi êmut kơ sa čô mkăn. Diih amâo dưi mă bruă kơ Aê Diê leh anăn kơ ngăn dŏ lăn ala ôh.”

Klei Yêsu Blŭ Mdê Mdê

(Mat 11:12-13; 5:31-32; Mark 10:11-12)

14Phung Pharisi, jing phung khăp kơ prăk, hmư̆ jih klei anăn leh anăn mưč kơ Yêsu. 15Ƀiădah Yêsu lač kơ diñu, “Diih jing phung yap diih pô kpă ti anăp mnuih, ƀiădah Aê Diê thâo kral ai tiê diih; kyuadah ya klei phung mnuih mpŭ, Aê Diê bi êmut kheh kơ klei anăn.
16 Klei bhiăn leh anăn phung khua pô hưn êlâo ăt dôk truh ti ênuk Y-Yôhan; dơ̆ng mơ̆ng ênuk anăn arăng mtô klei mrâo mrang jăk kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê, leh anăn grăp čô mmiă mŭt tinăn. 17 Ênưih hĭn kơ adiê leh anăn lăn ala êgao tuč hŏng sa gru hră hlăm klei bhiăn jing hĕ hơăi mang.
18 Hlei pô lui mô̆ ñu leh anăn dôk mô̆ mkăn ngă klei tlĕ piu yơh; leh anăn hlei pô dôk sa čô mniê ung ñu lui leh ngă klei tlĕ piu mơh.”

Mnuih Mdrŏng leh anăn Y-Lasar

19“Mâo sa čô mnuih mdrŏng hơô ao hrah jŭ ngă hŏng kbuă điêt aruăt, leh anăn ƀơ̆ng mnăm mnơ̆ng jăk siam grăp hruê kyua klei mdrŏng sah. 20Mâo sa čô ƀun ƀin, anăn gơ̆ Y-Lasar, dôk đih ti ƀăng jang ñu, asei mlei gơ̆ bŏ hŏng ruih keh. 21Gơ̆ čiăng ƀơ̆ng djah lĕ mơ̆ng jhưng huă mnuih mdrŏng. Mâo phung asâo hriê hlia anôk ruih keh gơ̆. 22Mnuih ƀun ƀin anăn djiê, leh anăn phung dĭng buăl jăk pŭ ba dưm gơ̆ ti đah da Y-Abraham. Mnuih mdrŏng djiê msĕ mơh, leh anăn arăng dơr ñu. 23Hlăm Ƀuôn Phung Djiê êjai ñu dôk knap mñai, ñu angưi ală dlăng leh anăn ƀuh Y-Abraham mơ̆ng kbưi leh anăn Y-Lasar dôk ti đah da gơ̆. 24Ñu ur kraih, lač, ‘Ơ ama Y-Abraham, pap mñai kơ kâo đa, tiŏ hriê bĕ Y-Lasar đrŭt êdŭk kđiêng hlăm êa leh anăn bi êđăp êlah kâo, kyuadah kâo ruă knap snăk hlăm êlah pui anei.’ 25Ƀiădah Y-Abraham lač, ‘Ơ dam, hdơr bĕ êjai ih dôk hdĭp ih mă tŭ leh lu mnơ̆ng jăk, bi Y-Lasar mă tŭ lu klei jhat. Ară anei tinei Y-Lasar mâo klei bi juh leh anăn ih mâo klei ruă knap. 26Êgao hĭn kơ jih klei anăn, mâo sa bĭt ƀăng êlam prŏng plah wah hmei hŏng diih, hlei pô čiăng găn nao kơ diih mơ̆ng anôk anei amâo dưi ôh, leh anăn kăn mâo pô mơ̆ng anôk anăn dưi truh kơ hmei rei.’ 27Mnuih mdrŏng lač, ‘Tơdah snăn kâo kwưh kơ ih, Ơ ama, tiŏ bĕ ñu nao kơ sang ama kâo, 28kyuadah kâo mâo êma čô ayŏng adei, čiăng kơ ñu dưi nao blŭ brei digơ̆ răng huĭdah digơ̆ msĕ mơh mŭt hĕ hlăm anôk knap mñai anei.’ 29Ƀiădah Y-Abraham lač, ‘Diñu mâo leh Y-Môis leh anăn phung khua pô hưn êlâo. Brei diñu dôk hmư̆ phung anăn.’ 30Leh anăn ñu lač, ‘Hơăi, Ơ ama Y-Abraham, ƀiădah tơdah sa čô mơ̆ng phung djiê nao kơ digơ̆, digơ̆ srăng kmhal kơ klei soh digơ̆.’ 31Y-Abraham lač kơ ñu, ‘Tơdah diñu amâo dôk hmư̆ ôh Y-Môis leh anăn phung khua pô hưn êlâo, kăn diñu srăng đăo rei wăt tơdah mâo sa čô hlăm phung djiê kbiă lŏ hdĭp.’ ”