17

Kev txhum, kev ntseeg hab ua num

(Mth. 18:6-7, 17:20; Mk. 9:42)

1Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, “Yeej yuav tsum muaj tej yaam ua kuas ua txhum, tassws tug kws ua rau lwm tug ua txhum yuav raug txom nyem lauj! 2Mas muab ib txhwb zeb luj lug khi rua tug hov cej daab es muab nrum rua huv havtxwv kuj zoo dua le ca nwg ua rua cov mivnyuas yau nuav ib tug dawm. 3Mej ca le ceev faaj zoo. Yog koj le kwvtij ua txhum ca le ntuag nwg, yog nwg ntxeev dua sab tshab ca le zaam txem rua nwg. 4Yog ib nub nwg ua txhum rua koj xyaa zag hab tuaj cuag koj xyaa zag hab has rua koj tas, ‘Kuv ntxeev dua sab lawm,’ koj yuav tsum zaam txem rua nwg.”
5Cov tubkhai has rua tug Tswv tas, “Thov koj tsaav kev ntseeg rua peb ntau zuj zug.” 6Tug Tswv has tas, “Yog mej muaj kev ntseeg luaj le ib lub noob miv miv, mej yuav has tau rua tsob txwv cua nuav tas, ‘Ca le rhu hlo caag moog cog rua huv havtxwv,’ nwg kuj yuav noog mej lug.
7“Yog mej muaj ib tug tub qhe moog laij teb lossws yug yaaj, mas thaus nwg lug tom teb lug, mej leejtwg yuav has rua nwg tas, ‘Lug nyob tsawg noj mov lauj’? 8Nwg yuav tsw has rua tug tub qhe le nuav lov has tas, ‘Ca le npaaj rua kuv noj hab sa hlaab khov kho ua koom rua kuv moog txug thaus kuv noj haus taag, dhau ntawd koj le maav noj hab haus.’ 9Nwg yuav ua tug tub qhe tsaug vem tug tub qhe ua lawv le nwg has lov? 10Ib yaam le ntawd, thaus mej ua txhua yaam lawv le kws has rua mej lawd, mej ca le has tas, ‘Peb yog cov tub qhe kws tsw tswm txaj. Peb tsuas ua lawv le teg num kws peb yuav tsum ua xwb.’ ”

Khu kaum tug mob lis mob ruas

11Thaus Yexu moog nraag Yeluxalee nwg taug txujkev ntawm Kalilai hab Xamali nrwm teb. 12Thaus nwg saamswm moog rua huv ib lub zog muaj kaum tug mob lis mob ruas tuaj ntswb nwg. Puab sawv ntsug deb deb, 13hab hu nrov has tas, “Xwbfwb Yexu, thov khuvleej peb.” 14Thaus Yexu pum dheev puab nwg txawm has rua puab tas, “Ca le moog qha mej lub cev rua cov pov thawj saib.” Thaus puab saamswm moog puab txawm zoo taag huv lawm. 15Puab cov ntawd muaj ib tug, thaus nwg pum tas nwg zoo lawm tes nwg txawm rov lug qhuas Vaajtswv nrov nrov, 16hab khwb nkaus rua ntawm Yexu kwtaw ua Yexu tsaug. Tug hov yog tuabneeg Xamali. 17Yexu txawm has tas, “Muaj kaum leej zoo mob los tsw yog? Cuaj leeg hov dua twg lawm? 18Tsw pum lwm tug rov lug qhuas Vaajtswv le, tsuas yog tug kws yog lwm haiv tuabneeg nuav lug xwb lov?” 19Yexu txawm has rua tug hov tas, “Ca le sawv tseeg moog lauj. Koj txujkev ntseeg ua rua koj zoo lawm.”

Vaajtswv lub tebchaws yuav lug

(Mth. 24:23-28,37-41)

20Thaus cov Falixai nug Yexu tas Vaajtswv lub tebchaws yuav lug thaus twg, Yexu teb puab tas, “Thaus Vaajtswv lub tebchaws lug, yuav tsw muaj ib yaam daabtsw tshwm kws tuabneeg txawj paub hab pum. 21Hab puab yuav tsw has tas, ‘Saib maj, nyob ntawm nuav,’ lossws ‘Nyob tod,’ tsua qhov Vaajtswv lub tebchaws yeej nyob huv plawv mej lawm.” 22Yexu has rua cov thwjtim tas, “Yuav muaj ib lub swjhawm kws mej xaav pum nub kws Tuabneeg leej Tub rov lug, los mej yuav tsw pum. 23Hab luas yuav has rua mej tas, ‘Moog saib maj, nyob tod,’ lossws ‘Saib maj, nyob ntawm nuav.’ Mej tsw xob moog, tsw xob lawv luas qaab moog. 24Tsag lig xub laim ib saab ntuj ci moog txug dua ib saab ntuj le caag, nub kws Tuabneeg leej Tub lug yuav zoo ib yaam le ntawd. 25Tassws ua ntej ntawd nwg yuav tsum raug kev tswm txom ntau yaam hab cov tuabneeg tam nuav yuav tsw leeg yuav nwg. 26Tam kws Nau‑a nyob zoo le caag, mas nub kws Tuabneeg leej Tub lug yuav zoo ib yaam le ntawd. 27Puab noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais moog txug nub kws Nau‑a nkaag rua huv lub nkoj hab dej lug nyaab hlo puab puam tsuaj taag huvsw. 28Tam kws Lauj nyob kuj zoo ib yaam nkaus hab, puab noj haus ua laag ua luam cog qoob loos ua vaaj ua tsev, 29tassws nub kws Lauj tawm huv lub moos Xauntoo, suavtawg lawj faaj poob sau ntuj lug hlawv puab puam tsuaj taag huvsw. 30Nub kws Tuabneeg leej Tub tshwm plawg lug kuj yuav zoo ib yaam le ntawd. 31Nub ntawd tug kws nyob sau txheej tsev laag tshaav, nwg tej hov txhua chaw tseed nyob huv tsev, los tsw xob nqeg lug muab. Hab tug kws nyob tom teb tsw xob tig rov lug ib yaam nkaus. 32Ca le ncu txug Lauj tug quaspuj. 33Tug kws xaav tau nwg txujsa yuav pam txujsa, tassws tug kws tso nwg txujsa tseg, mas yuav cawm tau nwg txujsa. 34Kuv has rua mej tas, mo ntawd muaj ob leeg pw ib txaag, los yuav coj ib tug moog yuav tseg ib tug ca. 35Muaj ob tug quaspuj zum zeb ua ke, los yuav coj ib tug moog yuav tseg ib tug ca.” 37Puab txawm nug Yexu tas, “Tug Tswv, yuav muaj le nuav rua hovtwg?” Yexu teb puab tas, “Tsaj tuag hovtwg, daav noj twm yuav sau nthwv lug rua hov ntawd.”