18

Parnai Sacâm Tễ Cũai Sốt Sữq Cán Cumai

1Chơ Yê-su atỡng tỗp rien tễ án toâq muoi parnai sacâm, yuaq án yoc alới dáng cóq alới câu níc cớp chỗi pê pahỡm. 2Án pai neq: “Bữn manoaq cũai sốt rasữq máh cũai tâng vil. Án tỡ bữn ngcŏh Yiang Sursĩ, cớp án tỡ bữn yám noap cũai hỡ. 3Tâng vil ki bữn manoaq cán cumai. Án toâq níc pỡ cũai sốt ki, cớp án pai neq: ‘Sễq achuaih carláh dỡq chóq cũai ca táq cứq!’ 4Khoiq dũn lứq chơ cán cumai ki táq ngkíq, ma cũai sốt ki tỡ ễq tamứng. Ma bữn muoi tangái án chanchớm neq: ‘Cứq tỡ bữn ngcŏh Yiang Sursĩ, cớp cứq tỡ bữn yám noap dếh cũai hỡ. 5Ma cỗ cán cumai nâi toâq sễq níc tễ cứq, ngkíq cứq chuai án. Khân cứq tỡ bữn chuai, án lứq toâq pakhoq níc cứq, cớp án táq yỗn cứq sâng sa‑ĩr!’”
6Chơ Yê-su pai ễn neq: “Anhia sâng ma tỡ bữn santoiq cũai sốt ki pai? Án sữq ma án sữq tỡ bữn tanoang tapứng. 7Ma Yiang Sursĩ, án ca rasữq pĩeiq lứq, án ễ chuai cũai puai ngê án, cũai ca arô án cu rangái cu sadâu. Án lứq toâq chuai alới toâp, cớp tỡ bữn cro. 8Cớp cứq atỡng anhia dáng tê, Yiang Sursĩ sữq tanoang tapứng yỗn máh cũai ca puai ngê án, cớp án táq chái lứq. Ma tữ cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq loah pỡ cốc cutễq nâi, cứq ramóh cũai sa‑âm Yiang Sursĩ nheq mứt pahỡm tỡ?”

Parnai Sacâm Tễ Manoaq Cũai Pha-rasi Cớp Manoaq Cũai Parỗm Práq Thễq

9Yê-su atỡng ễn toâq parnai sacâm chóq máh cũai ca chanchớm alới tanoang o hỡn tễ cũai canŏ́h. 10Án pai neq: “Bữn bar náq samiang mut tâng Dống Sang Toâr yoc ễ câu. Manoaq la cũai Pha-rasi, cớp manoaq ễn la cũai parỗm práq thễq. 11Cũai Pha-rasi ki tayứng câu ngcuai lứq neq: ‘Cucốh Yiang Sursĩ ơi, cứq sa‑ỡn anhia yuaq cứq tỡ bữn táq lôih riang cũai canŏ́h. Cứq tỡ bữn ham crơng noau. Cứq tỡ bữn raphếq rathũ noau. Cứq tỡ bữn cooc lacuoi noau. Cứq sa‑ỡn anhia, cứq tỡ bữn riang cũai parỗm práq thễq nâi. 12Cứq ót sana muoi tốn bar tangái. Cớp máh mun cứq, khân bữn muoi chít pún, ki cứq chiau sang yỗn anhia muoi pún.’ 13Ma cũai parỗm práq thễq ki ỡt yơng tễ cũai Pha-rasi. Án tỡ khớn tapoang achỗn chu paloŏng. Án trứp apơm án bữm táq tếc án sâng ngua lứq. Cớp án pai neq: ‘Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia sarũiq cứq nứng, yuaq cứq la cũai lôih!’”
14Chơ Yê-su pai neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai parỗm práq thễq nâi chu pỡ dống, án lứq cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ma cũai Pha-rasi ki, tỡ bữn tanoang o ntrớu yáng moat Yiang Sursĩ. Khân cũai aléq achỗn tỗ yoc ễ cỡt toâr, nỡ‑ra cũai ki cỡt cacớt. Cớp cũai aléq asễng tỗ yỗn cacớt sanua, nỡ‑ra án lứq cỡt toâr.”

Yê-su Câu Yỗn Carnễn Cớt Cớt

(Mathia 19:13-15; Mac 10:13-16)

15Bữn máh cũai dững carnễn cớt cớt toâq pỡ Yê-su, ễq Yê-su satoaq atĩ tâng máh carnễn ki. Ma tỗp rien tễ Yê-su sưoq tỡ yỗn alới dững máh carnễn ki pỡ Yê-su. 16Ma Yê-su arô carnễn ki toâq pỡ án; chơ án pai neq: “Anhia yỗn carnễn toâq pỡ cứq. Chỗi catáng alới, yuaq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, bữn ống cũai ca bữn mứt pahỡm samoât carnễn nâi. 17Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai aléq ma tỡ bữn pruam yỗn Yiang Sursĩ táq sốt samoât carnễn pruam, cũai ki tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.”

Bữn Manoaq Cũai Sốc

(Mathia 19:16-30; Mac 10:17-31)

18Bữn manoaq cũai sốt tâng tỗp I-sarel toâq blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Thâi la lứq o. Ntrớu cứq cóq táq yỗn têq cứq bữn tamoong mantái?”
19Yê-su blớh loah án neq: “Nŏ́q mới dŏq cứq o? Ống Yiang Sursĩ toâp la o. 20Mới dáng chơ máh ŏ́c Yiang Sursĩ patâp neq: Chỗi cooc lacuoi tỡ la cayac noau; chỗi cachĩt cũai; chỗi tutuoiq; chỗi táq ntỡng lauq; cớp yám noap mpiq mpoaq.”
21Cũai ki pai neq: “Dũ ŏ́c patâp ki cứq khoiq trĩh tễ bo cứq noâng sanyỡr.”
22Tữ Yê-su sâng án pai ngkíq, Yê-su atỡng loah án neq: “Mới noâng khlâiq muoi ramứh. Cóq mới pỡq chếq nheq máh mun mới; chơ ĩt práq ki chuai máh cũai cadĩt. Khân mới táq ngkíq, mới lứq bữn mun ngoaih tâng paloŏng. Chơ mới toâq cớp puai cứq.”
23Ma tữ án sâng Yê-su pai ngkíq, án sâng ngua lứq, yuaq án la cũai sốc.
24Yê-su hữm án sâng ngua. Chơ Yê-su atỡng ễn neq: “Máh cũai sốc, coat lứq yỗn alới mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt! 25Charán lac‑da luaiq hŏ́ng srứm la khễ hỡn tễ cũai sốc bữn mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.”
26Máh cũai ca sâng Yê-su pai ngkíq, alới blớh án neq: “Khân ngkíq, noau têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt?”
27Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cũai tỡ têq táq bữm ranáq ki, ma Yiang Sursĩ têq táq nheq tữh ranáq.”
28Chơ Phi-er atỡng Yê-su neq: “Nâi! Hếq khoiq táh dũ ramứh hếq bữn, cỗ hếq ễ puai thâi.”
29Yê-su ta‑ỡi máh cũai ki neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai aléq ma táh dống sũ, táh mpiq mpoaq, táh sễm ai, cớp táh con lacuoi, cỗ án yoc Yiang Sursĩ táq sốt, 30cũai ki lứq bữn loah clữi tễ máh ramứh án táh tễ nhũang. Cớp chumát án lứq bữn tamoong mantái.”

Yê-su Atỡng Sĩa Tễ Án Cóq Cuchĩt

(Mathia 20:17-19; Mac 10:32-34)

31Yê-su dững aloŏh ống tỗp rien tễ án sâng, chơ án atỡng alới neq: “Anhia tamứng! Hái chỗn pỡ vil Yaru-salem. Ỡt tâng vil ki, lứq cỡt rapĩeiq máh santoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq chĩc dŏq tễ Con Yiang Cỡt Cũai. 32Noau chiau án pỡ atĩ cũai tỡ cỡn cũai I-sarel. Alới ki ayê ra‑ac án, lóc án, cớp cuchóh tâng tỗ án. 33Alới proaih án, cớp cachĩt án. Ma catâm tangái pái, án yuor tamoong loah.”
34Ma tỗp rien tễ Yê-su tỡ bữn sapúh ntrớu tễ ŏ́c nâi, yuaq santoiq Yê-su atỡng la yarũ lứq. Ngkíq alới tỡ bữn dáng raloaih tễ ŏ́c Yê-su atỡng.

Yê-su Táq Bán Cũai Sũt Moat Tâng Vil Yê-ri-cô

(Mathia 20:29-34; Mac 10:46-52)

35Tữ Yê-su cheq toâq vil Yê-ri-cô, bữn manoaq cũai sũt moat ỡt susễq kễng rana. 36Bo án sâng cũai clứng pỡq pha cheq án, án blớh neq: “Cỡt ranáq ntrớu toâp?”
37Máh cũai ki ta‑ỡi án: “Yê-su tễ vil Na-sarễt pỡq pha cheq nâi.”
38Ngkíq cũai sũt ki arô casang lứq neq: “Ơ Yê-su tễ tŏ́ng Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq cứq nứng.”
39Cũai ca pỡq tâng rana ki sưoq án chỗi tabỗq.
 Ma án pai casang lứq ễn: “Ơ anhia tễ tŏ́ng Davĩt ơi! Sễq anhia sarũiq táq cứq nứng.”
40Yê-su tangứt, cớp ớn noau dững cũai sũt ki toâq pỡ án. Tữ cũai ki toâq, Yê-su blớh án neq: 41“Ntrớu mới yoc cứq táq yỗn mới?”
 Cũai sũt ta‑ỡi Yê-su: “Ncháu ơi! Sễq Ncháu táq yỗn moat cứq cỡt blang!”
42Chơ Yê-su atỡng án neq: “Yỗn moat mới cỡt blang! Cỗ mới sa‑âm, moat mới cỡt blang.”
43Bo ki toâp moat cũai ki cỡt blang. Chơ án puai Yê-su cớp khễn Yiang Sursĩ. Tữ cũai clứng hữm ngkíq, alới khễn Yiang Sursĩ tê.