18

Tug puj ntsuag hab tug tu plaub

1Yexu has ib zaaj paaj lug rua puab noog qha kuas puab thov Vaajtswv tsw tseg le hab tsw xob qaug zug. 2Nwg has tas, “Huv ib lub moos muaj ib tug yawm tu plaub kws tsw ntshai Vaajtswv hab tsw fwm tuabneeg. 3Huv lub moos hov muaj ib tug puj ntsuag pheej tuaj has rua tug tu plaub hov tas, ‘Thov fwj kuv cai rua tug kws kom kuv.’ 4Thaus chiv thawj tug tu plaub hov tsw yeem ua le ntawd, tassws tom qaab nwg xaav huv lub sab tas, ‘Txawm yog kuv tsw ntshai Vaajtswv hab tsw fwm tuabneeg, 5los vem tug puj ntsuag nuav pheej tuaj txob kuv, kuv yuav fwj nwg cai, tsaam tes qhov kws nwg pheej tuaj hov thaus kawg yuav ua rua kuv dhuav sab taag.’ ” 6Tug Tswv has tas, “Ca le noog tug tu plaub tsw ncaaj hov tej lug. 7Vaajtswv yeej yuav tsw fwj cov kws nwg xaiv ca lawd txuj cai lov, yog cov kws thov hu nwg nruab nub mo ntuj? Vaajtswv yuav nyaj taug lov? 8Kuv has rua mej tas, Vaajtswv yuav fwj puab txujcai sai sai. Tassws thaus Tuabneeg leej Tub lug, nwg tseed yuav ntswb kev ntseeg huv lub nplajteb lov?”

Tug Falixai hab tug sau se

9Yexu has zaaj paaj lug nuav rua qee leej kws tso sab rua puab tug kheej tas puab ncaaj nceeg hab saib tsw taug lwm tug, tas 10“Muaj ob tug moog thov Vaajtswv rua huv lub tuam tsev, ib tug yog Falixai, ib tug yog tuabneeg sau se. 11Tug Falixai sawv ntsug thov huv lub sab tas, ‘Vaajtswv, kuv ua koj tsaug kws kuv zoo tsw thooj le lwm tug, tsw has cov kws ntxo luas, cov ua tsw ncaaj, cov kws deev luas quaspuj, hab tsw thooj le tug sau se nuav. 12Ib lub chib su kuv yoo mov ob zag, kuv muab txhua yaam kws kuv tau ib feem kaum rua koj.’ 13Tassws tug sau se sawv ntsug deb tsawv, tsw kaam tsaa muag saib sau ntuj, nwg ntaus nwg hauv sab has tas, ‘Vaajtswv, thov khuvleej kuv kws yog tuabneeg muaj txem lauj!’ 14Kuv has rua mej tas, thaus moog tsev tug sau se nuav yog tug kws suav tau tas ncaaj nceeg, tsw yog tug Falixai ntawd. Tsua qhov txhua tug kws tsaab ua luj yuav raug muab txu kuas qeg, tassws tug kws txu fwjchim yuav raug muab tsaa ua luj.”

Yexu foom koob moov rua cov mivnyuas yau

(Mth. 19:13-15; Mk. 10:13-16)

15Muaj tuabneeg puag cov mivnyuas mog tuaj cuag Yexu xaav kuas Yexu kov cov mivnyuas hov. Thaus cov thwjtim pum kuj txwv puab. 16Tassws Yexu hu cov mivnyuas lug has tas, “Ca cov mivnyuas yau lug cuag kuv, tsw xob taav puab, tsua qhov Vaajtswv lub tebchaws yog cov kws zoo le cov mivnyuas yau nuav tug. 17Kuv has tseeb rua mej tas, leejtwg tsw leeg yuav Vaajtswv lub tebchaws ib yaam le ib tug mivnyuas yau, tug hov yuav nkaag tsw tau rua huv lub tebchaws ntawd.”

Tug nplua nuj

(Mth. 19:16-30; Mk. 10:17-31)

18Muaj ib tug thawj coj nug Yexu tas, “Xwbfwb kws zoo kawg, kuv yuav tsum ua le caag kuv txhad tau txujsa ib txhws tsw kawg?” 19Yexu has rua nwg tas, “Ua caag koj hu kuv tas tug zoo kawg? Tsw muaj leejtwg zoo tsuas yog Vaajtswv tuab leeg xwb. 20Koj paub tej kevcai kws has tas, ‘Tsw xob deev luas quaspuj luas quasyawg, tsw xob tua tuabneeg, tsw xob ua tub saab, tsw xob ua cuav timkhawv, koj yuav tsum fwm koj nam koj txwv.’ ” 21Tug hov has tas, “Tej nqai kod kuv tub coj txhua yaam txwj thaus yau lug lawm.” 22Thaus Yexu nov le hov txawm has rua nwg tas, “Koj tseed tu ncua ib yaam. Ca le moog muab txhua yaam kws koj muaj muag es muab faib rua cov tuabneeg pluag, koj txhad le muaj nyaj txag sau ntuj ceeb tsheej, hab ca le lug lawv kuv qaab.” 23Thaus nwg nov tej lug nuav nwg nyuaj sab kawg vem nwg nplua nuj heev.
24Yexu tsaa muag saib nwg hab has tas, “Tug kws muaj nyaj txag ntau ceblaaj nkaag tau rua huv Vaajtswv lub tebchaws. 25Ib tug ntxhuav nkaag lub qhov koob kuj yoojyim dua tug nplua nuj nkaag rua huv Vaajtswv lub tebchaws.” 26Cov kws nov le hov txawm has tas, “Yog le hov, leejtwg yuav dim tau?” 27Yexu has tas, “Tej kws tuabneeg ua tsw tau Vaajtswv yeej ua tau.”
28Petu has tas, “Peb tub tso peb tej vaaj tse tseg lawv koj tuaj.” 29Yexu has rua puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, tug kws tso vaaj tse quaspuj kwvtij nam txwv mivnyuas tseg vem yog saib rua Vaajtswv lub tebchaws, 30tam nuav nwg yuav tau ntau npaug hab tam peg suab nwg yuav tau txujsa ib txhws tsw kawg.”

Yexu has txug nwg kev tuag zag peb

(Mth. 20:17-19; Mk. 10:32-34)

31Yexu txawm coj kaum ob tug thwjtim moog rua ib caag mas has rua puab tas, “Saib nawj, peb saamswm moog nraag Yeluxalee, mas txhua yaam kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has ca txug Tuabneeg leej Tub yuav tav. 32Tsua qhov nwg yuav raug muab cob rua lwm haiv tuabneeg, mas puab yuav thuaj luag nwg hab ua saib tsw taug nwg hab ntu qub ncaug rua nwg, 33hab puab yuav nplawm nwg hab muab nwg tua pov tseg, mas peb nub nwg yuav caj sawv rov lug.” 34Puab tsw nkaag sab txug tej nuav hlo le, tej lug nuav lub ntsab raug muab zais ntawm puab lawm, hab puab tsw paub tas Yexu has txug daabtsw.

Tug dig muag rov pum kev

(Mth. 20:29-34; Mk. 10:46-52)

35Thaus Yexu tuaj ze lub moos Yelikhau, muaj ib tug dig muag nyob tsawg thov khawv ntawm ntug kev. 36Thaus nwg nov tuabneeg coob taug kev tuaj moog, nwg txawm nug tas yog daabtsw. 37Puab has rua nwg tas, “Yexu kws yog tuabneeg Naxale, taug kev tuaj moog.” 38Tes nwg txawm qw has tas, “Yexu kws yog Tavi tug tub 'e, thov khuvleej kuv lauj!” 39Cov tuabneeg kws ua ntej txawm txwv nwg kuas nyob tuabywv, los nwg yimfuab qw has tas, “Tavi tug Tub 'e, thov khuvleej kuv lauj!” 40Yexu txawm nreg nkaus has kuas coj nwg lug. Thaus nwg lug ze lawm Yexu nug nwg tas, 41“Koj xaav kuas kuv ua daabtsw rua koj?” Nwg teb tas, “Tug Tswv, thov pub kuv pum kev.” 42Yexu has rua nwg tas, “Ca le pum lauj! Koj txujkev ntseeg ua rua koj zoo hlo.” 43Tes taamswm ntawd tug dig muag txawm rov pum kev hab lawv Yexu qaab moog qhuas Vaajtswv. Thaus cov tuabneeg suavdawg pum le hov puab kuj qhuas Vaajtswv.