20

Chất Vấn về Thẩm Quyền của Chúa

(Mat 21:23-27; Mác 11:27-33)

1Một hôm đang khi Ngài dạy dỗ dân trong đền thờ và rao giảng Tin Mừng, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão đến gần Ngài 2và nói với Ngài, “Hãy nói cho chúng tôi biết, ông lấy thẩm quyền nào làm những điều nầy? Hay ai ban cho ông thẩm quyền ấy?”
3Ngài trả lời và nói với họ, “Ta cũng hỏi các ngươi một câu, các ngươi hãy trả lời Ta: 4Phép báp-têm của Giăng đến từ trời hay đến từ người?”
5Họ thảo luận với nhau và nói, “Nếu chúng ta nói ‘Từ trời,’ ông ta sẽ hỏi lại, ‘Thế tại sao các ngươi không tin ông ấy?’ 6Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ toàn dân sẽ ném đá chúng ta, vì họ đều tin rằng Giăng là đấng tiên tri.” 7Vì thế họ trả lời rằng họ không biết phép báp-têm ấy đến từ đâu.
8Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta cũng không nói cho các ngươi biết bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều nầy.”

Những Tá Ðiền Gian Ác

(Mat 21:33-46; Mác 12:1-12)

9Ngài bắt đầu kể cho dân ngụ ngôn nầy: “Một người kia trồng một vườn nho, thuê các tá điền canh tác, rồi đi phương xa một thời gian khá lâu. 10Ðến mùa hái nho, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi của vườn nho. Nhưng các tá điền đánh người đầy tớ ấy, rồi đuổi người ấy về tay không. 11Ông sai một đầy tớ khác đến, nhưng chúng cũng đánh người ấy, làm nhục người ấy, và đuổi người ấy về tay không. 12Ông lại sai một đầy tớ thứ ba đến, nhưng chúng cũng đánh đầy tớ ấy trọng thương, rồi quăng người ấy ra ngoài vườn. 13Bấy giờ người chủ của vườn nho nói, ‘Ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ sai con trai yêu dấu của ta đến. Có lẽ họ sẽ kiêng nể nó.’ 14Nhưng khi các tá điền thấy người con ấy, chúng nói với nhau, ‘Con thừa kế đây rồi. Chúng ta hãy giết nó, để sản nghiệp của nó có thể thuộc về chúng ta.’ 15Thế là chúng đuổi cậu ấy ra ngoài vườn và giết cậu ấy. Vậy chủ của vườn nho sẽ làm gì đối với bọn ấy? 16Ông sẽ đến và tiêu diệt bọn tá điền ấy, rồi trao vườn nho cho những người khác canh tác.”
 Khi họ nghe như vậy, họ nói, “Không bao giờ có chuyện như thế.”
17Nhưng Ngài nhìn họ và nói, “Vậy câu Kinh Thánh nầy,
  ‘Tảng đá bị những thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà’
có ý nghĩa gì?
18Ai ngã nhằm đá ấy sẽ bị nát tan, còn đá ấy rơi trúng ai, kẻ đó sẽ bị nát thành bụi.”
19Ngay giờ đó các thầy dạy giáo luật và các trưởng tế muốn ra tay bắt Ngài, nhưng họ sợ dân, vì họ biết Ngài kể ngụ ngôn đó để ám chỉ họ.

Chúa Giải Ðáp Việc Ðóng Thuế

(Mat 22:15-22; Mác 12:13-17)

20Họ theo dõi Ngài và sai các mật thám giả làm người hiền lương đi theo Ngài, chờ nghe Ngài nói lỡ lời, để bắt nộp Ngài cho nhà cầm quyền và cho chính quyền của tổng trấn. 21Họ hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng cứ theo chân lý dạy dỗ đường lối của Ðức Chúa Trời. 22Chúng ta có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không?”
23Nhưng Ngài nhìn thấy rõ lòng xảo quyệt của họ nên nói với họ, 24“Hãy cho Ta xem một đồng tiền. Hình ảnh và danh hiệu nầy của ai?”
 Họ đáp, “Của Sê-sa.”
25Ngài phán, “Hãy trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và hãy trả cho Ðức Chúa Trời những gì của Ðức Chúa Trời.”
26Trước mặt mọi người họ không thể bắt bẻ một lời nào của Ngài. Họ sững sờ trước câu trả lời của Ngài và im miệng.

Sự Sống Lại của Người Chết

(Mat 22:23-33; Mác 12:18-27)

27Bấy giờ có mấy người Sa-đu-sê, những người cho rằng không có sự sống lại, đến gặp Ngài và hỏi 28rằng, “Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em trai của một người có vợ rồi qua đời mà không con nối dõi thì em trai hay anh của người đó phải lấy người vợ góa ấy để lưu truyền dòng giống cho anh hay em mình. 29Bây giờ có bảy anh em. Người thứ nhất lấy vợ rồi chết, không con; 30người thứ hai, 31rồi người thứ ba đều lấy người vợ góa ấy. Cứ thế bảy anh em đều lấy người đàn bà ấy và đều chết, không con nối dõi. 32Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. 33Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ.”
34Ðức Chúa Jesus trả lời họ, “Con cái ở đời nầy cưới vợ gả chồng, 35nhưng những ai được coi là xứng đáng để hưởng phước của đời kia và sống lại từ cõi chết thì khi ấy sẽ không cưới vợ hoặc gả chồng nữa. 36Vì họ không thể chết nữa, bởi họ sẽ giống như các thiên sứ và là con cái Ðức Chúa Trời, vì họ là con cái của sự sống lại. 37Còn về sự sống lại của người chết, Mô-sê cũng đã cho thấy điều ấy trong đoạn kinh văn về bụi gai cháy khi ông gọi Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. 38Ðiều đó có nghĩa rằng Ðức Chúa Trời không phải là Ðức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống, vì đối với Ngài, tất cả đều đang sống.”
39Nghe vậy mấy thầy dạy giáo luật nói, “Thưa Thầy, Thầy giải đáp hay quá!” 40Từ đó họ không dám chất vấn Ngài điều gì nữa.

Liên Hệ Giữa Chúa và Ða-vít

(Mat 22:41-46; Mác 12:35-37)

41Bấy giờ Ngài hỏi họ, “Làm thể nào người ta có thể nói Ðấng Christ là Con của Ða-vít, 42trong khi chính Ða-vít đã nói trong Thánh Thi,
  ‘Chúa phán với Chúa của tôi,
  “Hãy ngồi bên phải Ta,
  43Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’
44Vậy Ða-vít đã gọi Ngài là ‘Chúa,’ làm thể nào Ngài là con của ông ấy được?”

Chúa Trách Các Thầy Dạy Giáo Luật

(Mat 23:1-36; Mác 12:38-40)

45Trong khi mọi người đang lắng nghe, Ngài nói với các môn đồ, 46“Các ngươi hãy coi chừng các thầy dạy giáo luật, những người ưa dạo quanh trong chiếc áo dài lụng thụng, muốn được chào hỏi kính cẩn giữa chợ, luôn dành chỗ ngồi tôn trọng nhất trong hội đường, và thích ngồi bàn danh dự nơi đám tiệc. 47Họ nuốt nhà các bà góa, mà lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo bằng những bài cầu nguyện dài lê thê. Những người ấy sẽ nhận bản án nặng nề hơn.”