20

Leejtwg muab fwjchim rua Yexu

(Mth. 21:23-27; Mk. 11:27-33)

1Muaj ib nub thaus Yexu qhuab qha cov tuabneeg huv lub tuam tsev hab tshaaj tawm txuj xuv zoo, cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov kev txwj quas laug kuj tuaj cuag nwg. 2Puab has rua Yexu tas, “Ca le has rua peb saib, koj muaj fwjchim daabtsw txhad ua tau tej nuav hab leejtwg muab tug fwjchim nuav rua koj?” 3Yexu teb puab tas, “Kuv yuav nug mej ib lus hab. Qha kuv saib, 4txuj kevcai raus dej kws Yauhaa ua hov, lug sau ntuj lug los lug ntawm tuabneeg lug?” 5Puab txawm sablaaj has tas, “Yog peb has tas, ‘Lug sau ntuj lug,’ nwg yuav has tas, ‘Ua caag mej tsw ntseeg Yauhaa?’ 6Tassws yog peb has tas, ‘Lug ntawm tuabneeg lug,’ cov pejxeem suavdawg yuav xuas pob zeb ntaus peb tsua qhov puab yeej fwm tas Yauhaa yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug.” 7Puab txawm teb Yexu tas puab tsw paub tas lug hovtwg lug. 8Yexu txhad has rua puab tas, “Kuv kuj tsw qha rua mej tas kuv muaj fwjchim daabtsw txhad ua tau tej nuav.”

Cov kws tu lub vaaj

(Mth. 21:33-46; Mk. 12:1-12)

9Yexu txawm chiv ua pev lug has rua cov tuabneeg tas, “Muaj ib tug yawm cog tau ib lub vaaj txwv maab hab muab tso rua ib cov tu faib txwv tes txawm moog nyob lwm tebchaws ntev lawm. 10Thaus txug lub caij de txwv, nwg khaiv ib tug tub qhe moog cuag cov kws tu lub vaaj hov sub puab txhad faib cov txwv ib txha rua tug tswv. Tassws cov kws tu lub vaaj txawm muab tug tub qhe hov ntaus hab lawv nwg rov moog teg dawb teg do. 11Mas tug tswv vaaj rov tso dua ib tug tub qhe moog, los puab kuj muab tug hov ntaus hab ua saib tsw taug nwg, hab tso nwg rov moog teg dawb teg do. 12Nwg kuj tso tug peb moog, los puab kuj ua rua nwg raug mob hab muab nwg ntab tawm moog. 13Tug tswv vaaj txawm has tas, ‘Kuv yuav ua le caag? Kuv yuav tso kuv tug tub kws kuv hlub moog. Nyab puab yuav fwm nwg.’ 14Tassws thaus cov kws tu lub vaaj pum tug tub hov puab sws has tas, ‘Tug nuav yog tug kws saws nwg qub txeeg qub teg. Peb ca le muab nwg tua mas tej qub txeeg qub teg yuav poob rua peb.’ 15Puab txawm muab nwg nrum rua nrau lub vaaj hab muab tua pov tseg. Yog le ntawd tug tswv vaaj yuav ua le caag rua puab? 16Nwg yeej yuav lug muab cov kws tu lub vaaj hov ua kuas puam tsuaj hab muab lub vaaj txwv maab rua lwm cov tu.” Thaus puab nov le hov puab txawm has tas, “Tsw xob ca muaj le nuav.” 17Yexu saib ntsoov rua puab has tas, “Tej lug nuav kws sau ca lawd lub ntsab yog daabtsw?
  “ ‘Lub pob zeb kws cov Kws ua tsev
   muab xyeeb tseg lawm
  tub muab lug teeb ua lub thawj
   rua ntawm kaum tsev lawm.’
18Txhua tug kws qaug moog tsam lub pob zeb hov yuav tawg ua tej dwb daim, lub pob zeb poob lug tsuam leejtwg tug hov yuav ntsoog taag.”
19Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai hab cov pov thawj hlub txawm nrhav kev nteg Yexu lub swjhawm ntawd, tsua qhov puab paub tas Yexu has zaaj paaj lug nuav raug puab, tassws puab ntshai cov pejxeem.

Them se rua Xixa

(Mth. 22:15-22; Mk. 12:13-17)

20Puab txawm soj nraim Yexu hab tso qee leej ua txuj ua le tug ncaaj nceeg moog tshuaj Yexu sub puab txhad nyaag tau Yexu tej lug hab muab tau Yexu cob rua huv tug tswv xeev le fwjchim txav txem. 21Puab txawm nug Yexu tas, “Xwbfwb, peb paub tas koj has hab qhuab qha lawv le qhov tseeb, hab koj tsw saib leejtwg ntsej muag, koj tsuas qha Vaajtswv txuj kev lawv le muaj tseeb xwb. 22Mas tswm nyog peb them se rua Xixa los tsw them?” 23Yexu tub paub puab tej tswvyim phem txhad has rua puab tas, 24“Ca le muab ib lub nyaj ntenalia lug rua kuv saib. Lub ntsej muag hab lub npe kws txaug nuav yog leejtwg?” Puab teb tas, “Yog Xixa le.” 25Yexu txawm has rua puab tas, “Yog le nuav yaam kws yog Xixa le ca le muab rua Xixa, yaam kws yog Vaajtswv le ca le muab rua Vaajtswv.” 26Puab nyaag tsw tau Yexu tej lug taab meeg cov pejxeem, puab xaav tsw thoob rua tej lug kws Yexu teb, puab txhad ntsag tu lawm.

Qhov kws caj sawv rov lug

(Mth. 22:23-33; Mk. 12:18-27)

27Cov Xantukai qee leej kws qha has tas tsw muaj qhov kws sawv huv qhov tuag lug txawm tuaj cuag Yexu, 28mas puab txhad thom Yexu has tas, “Xwbfwb, Mauxe tub sau ca rua peb tas, ‘Yog leejtwg tuag lawm nwg tug quaspuj tsw tau muaj mivnyuas, ib tug kwvtij yuav tsum yuav tug quaspuj hov txhad rhawv tau tug kws tuag le keeb kwm ca.’ 29Muaj xyaa tug kwvtij. Tug hlub yuav quaspuj lawm le tuag tsw tau muaj mivnyuas. 30Mas tug ob 31hab tug peb kuj yuav tug puj hov ua quaspuj. Taag nrho xyaa leej kuj yuav nwg ib yaam nkaus los tsw muaj mivnyuas txawm tuag taag lawm. 32Thaus kawg tug quaspuj hov kuj tuag lawm hab. 33Yog le ntawd, nub kws caj sawv rov lug, tug puj hov yuav ua leejtwg le quaspuj? Tsua qhov nwg tub ua xyaa leej hov le quaspuj lawm.” 34Yexu has rua puab tas, “Tam tuabneeg nuav muaj kev sws yuav ua quaspuj quasyawg, 35tassws cov tuabneeg kws suav tas tswm nyog nyob rua tam peg suab hab caj sawv huv qhov tuag rov lug yuav tsw muaj kev sws yuav ua quaspuj quasyawg lawm, 36tsua qhov puab tsw txawj tuag dua le lawm. Puab zoo ib yaam le cov tubkhai ntuj hab yog Vaajtswv cov mivnyuas, vem puab yog cov kws caj sawv rov lug lawm. 37Qhov kws tuabneeg caj sawv huv qhov tuag rov lug hov, Mauxe tub qha rua huv zaaj kws has txug tsob ntoo kub nyab, yog qhov chaw kws nwg hu tug Tswv tas yog Aplahaa tug Vaajtswv hab yog Yiha tug Vaajtswv hab yog Yakhauj tug Vaajtswv. 38Vaajtswv tsw yog cov tuabneeg tuag tug Vaajtswv, nwg yog cov tuabneeg caj tug Vaajtswv. Tsua qhov txhua tug puavleej tseed muaj txujsa nyob rua ntawm Vaajtswv.” 39Cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai qee leej txawm has rua Yexu tas, “Xwbfwb, koj has tau zoo kawg.” 40Puab tsw kaav nug Yexu dua le lawm.

Tug Kheto yog leejtwg le tub

(Mth. 22:41-46; Mk. 12:35-37)

41Yexu txawm nug puab tas, “Puab has tau le caag tas tug Kheto yog Tavi le tub? 42Tsua qhov Tavi yeej has huv phoo Ntawv Nkauj has tas,
  “ ‘Tug Tswv has rua kuv tug tswv tas,
   “Ca le nyob tsawg ntawm kuv saab xws,
  43moog txug thaus kuv muab koj
   cov yeeb ncuab ua koj lub rooj tag taw.” ’
44Yog Tavi tub hu tug Kheto tas ‘tug Tswv,’ nwg yuav ua le caag ua tau Tavi le tub?”

Yexu thuaj cov xwbfwb qha kevcai

(Mth. 23:1-36; Mk. 12:38-40)

45Thaus cov tuabneeg suavdawg saamswm noog tej lug qha, Yexu has rua nwg cov thwjtim tas, 46“Ca le ceev faaj cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kws nyam naav lub tsho ntev moog moog lug lug hab nyam kuas luas fwm puab tom tej tshaav puam, hab nyam nyob tej rooj sab huv tej tsev sablaaj, hab thaus muaj rooj noj rooj haus puab nyam nyob saam tsum. 47Puab txeeb cov puj ntsuag tej vaaj tse hab thov Vaajtswv ntev ntev rua luas pum. Puab cov nuav yimfuab yuav raug txem nyaav heev dua.”