20

Leejtwg Tso Cai rau Yexus

(Mathais 21.23-27; Malakaus 11.27-33)

1Muaj ib hnub thaum Yexus qhuab qhia cov neeg hauv lub Tuamtsev thiab qhia Txojmoo Zoo, cov thawj ntawm cov povthawj, cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov txwjlaug tuaj 2nug Yexus hais tias, “Koj qhia rau peb saib, ua li cas koj muaj cai ua tej no? Leejtwg tso cai rau koj?”
3Yexus teb lawv hais tias, “Kuv yuav nug nej ib los. Nej qhia rau kuv saib, 4leejtwg tso cai rau Yauhas muab neeg ua kevcai raus dej, Vajtswv lossis neeg?”
5Lawv txawm sib tham hais tias, “Peb yuav hais li cas? Yog peb hais tias ‘Vajtswv kom Yauhas ua,’ nws yuav hais rau peb hais tias, ‘Ua li cas nej ho tsis ntseeg Yauhas tej lus?’ 6Tiamsis yog peb hais tias, ‘Neeg kom Yauhas ua,’ Cov neeg coob coob uas nyob ntawm no yuav muab pobzeb ntaus peb, rau qhov sawvdaws yeej paub hais tias, Yauhas yog ib tug cev Vajtswv lus.” 7Lawv teb hais tias, “Peb tsis paub, xyov leejtwg tso cai rau nws.”
8Yexus hais rau lawv hais tias, “Yog li ntawd, kuv yuav tsis qhia rau nej hais tias, leejtwg tso cai rau kuv ua tej no.”

Cov neeg uas Tu Lub Vaj Txiv Hmab

(Mathais 21.33-46; Malakaus 12.1-12)

9Yexus hais ib zaj lus pivtxwv rau sawvdaws mloog hais tias, “Muaj ib tug txivneej cog tau ib vaj txiv hmab. Nws muab tso rau ib cov neeg tu sib faib cov txiv. Ces nws txawm mus rau lwm lub tebchaws tau ntev loo lawm. 10Thaum txog lub caij de txiv hmab, nws txib ib tug tubtxib mus cuag cov neeg uas tu lub vaj thiab sau tej txiv hmab uas yog nws tug los rau nws. Tiamsis cov neeg uas tu lub vaj muab tus tubtxib ntawd ntaus, thiab ntiab tus tubtxib ntawd rov qab los tsev tes dawb tes npliag. 11Tus tswv vaj ho txib dua ib tug tubtxib mus, tiamsis cov neeg uas tu lub vaj muab tus tubtxib ntawd ntaus, ua limhiam rau nws, thiab kom nws rov qab tes dawb tes npliag. 12Tus tswv vaj rov txib dua tus tubtxib peb mus, cov neeg uas tu lub vaj muab tus tubtxib ntawd ntaus nqaij ntuag ntshav nrog, thiab muab nws pov rau sab ntug vaj nraud. 13Ces tus tswv vaj hais tias, ‘Kuv yuav ua li cas? Yog kuv txib kuv tus tub uas kuv hlub mus, nyaj lawv yuav hwm kuv tus tub!’ 14Tiamsis thaum cov neeg uas tu lub vaj pom tus tswv tus tub tuaj, lawv txawm sib ntxhi hais tias, ‘Tus no yog tus tswv vaj tus tub, peb cia li muab nws tua povtseg, peb thiaj tau nws lub vaj!’ 15Cov neeg uas tu lub vaj muab tus tub ntawd thawb rau sab ntug vaj nraud, thiab muab nws tua povtseg.”
 Yexus nug hais tias, “Tus tswv vaj yuav ua li cas rau cov neeg uas tu lub vaj ntawd?
16Tus tswv vaj yeej yuav muab cov neeg uas tu lub vaj tua povtseg, thiab muab lub vaj ntawd rau lwm cov tu.”
 Thaum sawvdaws hnov Yexus hais li ntawd, lawv hais tias, “Nyaj yuav tsis muaj li ntawd.”
17Yexus saib lawv thiab nug hais tias, “Vajtswv txojlus hais li cas?
  ‘Lub pobzeb uas cov kws ua tsev muab povtseg,
   lub ntawd twb los ua lub thawj lawm.’
18Yog leejtwg ntog mus tsoo lub pobzeb ntawd, tus ntawd lub cev yuav tawg tas; yog lub pobzeb ntawd poob los tsoo leejtwg, tus ntawd lub cev yuav ntsoog tas huv tibsi.”

Them Se rau Xixas Puas Txhaum?

(Mathais 22.15-22; Malakaus 12.13-17)

19Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov thawj ntawm cov povthawj xav ntes Yexus, rau qhov lawv paub hais tias, zaj lus pivtxwv uas Yexus hais ntawd, yog nws cem lawv; tiamsis lawv ntshai cov pejxeem. 20Lawv tos saib puas muaj sijhawm zoo ntes Yexus. Lawv ntiav qee leej kom ua txuj ua li neeg ncaj ncees mus nug Yexus, saib nws puas yuav hais txhaum, lawv thiaj zoo ntes nws coj mus rau tus tswvxeev uas muaj hwjchim. 21Cov neeg uas lawv ntiav, mus nug Yexus hais tias, “Xibhwb, peb paub hais tias tej lus uas koj hais, thiab tej uas koj qhia puavleej yog huv tibsi. Peb paub hais tias koj tsis xaiv leejtwg ntsejmuag li, tiamsis koj qhia Vajtswv Txojlus tseeb rau sawvdaws. 22Koj sim qhia rau peb saib, yog peb them se rau Xixas puas txhaum peb txoj kevcai los tsis txhaum?”
23Tiamsis Yexus twb xub paub lawv lub siab lawm, nws hais rau lawv hais tias, 24“Nej cia li muab ib lub nyiaj rau kuv saib, lub ntsejmuag thiab lub npe uas sau rau ntawm lub nyiaj no yog leejtwg lub?”
 Lawv teb hais tias, “Yog Xixas lub.”
25Yexus hais rau lawv hais tias, “Yam uas yog Xixas li, nej cia li muab rau Xixas, thiab yam uas yog Vajtswv li, nej cia li muab rau Vajtswv.”
26Lawv nrhiav tsis tau ib qho kom Yexus hais txhaum tabmeeg sawvdaws; lawv xav tsis thoob rau tej lus uas Yexus hais ntawd, lawv txawm nyob twjywm lawm.

Nug Txog Cov Neeg uas Tuag Lawm Sawv Rov Los

(Mathais 22.23-33; Malakaus 12.18-27)

27Cov Xadukais qee leej tsis ntseeg hais tias neeg yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, lawv tuaj cuag Yexus thiab nug hais tias, 28“Xibhwb, Mauxes sau txoj Kevcai no qhia peb hais tias, ‘Yog tus txiv tuag lawm, nws tus pojniam tseem tsis tau muaj menyuam, nws tus kwv yuav tsum yuav tus niamtij, tus tijlaug thiaj muaj xeebntxwv.’ 29Thaud muaj xya tus kwvtij, tus tijlaug yuav pojniam tiamsis tsis tau muaj menyuam, tus tijlaug tuag lawm, 30ces tus kwv ob yuav tus niamtij, 31tus kwv peb yuav tus niamtij ntawd thiab. Xya leej kwvtij puavleej yuav tus pojniam ntawd, lawv puavleej tuag tas, tsis tau muaj ib tug menyuam li. 32Thaum kawg tus pojniam ntawd txawm tuag lawm thiab. 33Yog li ntawd, hnub uas cov neeg tuag sawv rov qab los tus pojniam ntawd yuav yog leejtwg tus pojniam? Rau qhov lawv xya leej puavleej tau yuav nws huv tibsi lawm.”
34Yexus teb hais tias, “Cov pojniam thiab txivneej tiam no thiaj li sib yuav xwb, 35tiamsis cov pojniam thiab cov txivneej tsimnyog sawv los tau txojsia thiab mus nyob tiam tom ntej, cov ntawd tsis sib yuav li lawm. 36Lawv yuav zoo ib yam li cov timtswv ceebtsheej thiab yuav tsis tuag li. Lawv yog Vajtswv cov menyuam, rau qhov lawv twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. 37Thaum Mauxes hais txog cov nplaim taws uas cig ntawm tsob ntoo, nws hu tus Tswv hais tias, ‘Anplahas tus Vajtswv, Ixaj tus Vajtswv thiab Yakhauj tus Vajtswv.’ 38Zaj uas nws hais ntawd twb qhia rau sawvdaws hais tias, cov neeg uas tuag lawm, yeej yuav sawv rov qab los tau txojsia. Vajtswv yog cov neeg ciaj tus Vajtswv, nws tsis yog cov neeg tuag tus Vajtswv, raws li Vajtswv saib, txhua tus puavleej muaj txojsia nyob.”
39Cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai qee leej hais tias, “Xibhwb, koj teb yog lawm!” 40Lawv hais li ntawd vim lawv tsis muaj cuabkav nug ntxiv lawm.

Tus Mexiyas Yog Leejtwg Tub

(Mathais 24.41-46; Malakaus 12.35-37)

41Yexus nug lawv hais tias, “Yuav ua li cas hais tau tias, tus Mexiyas yog Daviv tus Tub? 42Rau qhov Daviv sau tseg rau hauv Phau Ntawv Nkauj hais tias,
  ‘Tus Tswv hais rau kuv tus Tswv hais tias:
   koj cia li los zaum ntawm kuv sab xis,
  43mus txog thaum kuv muab koj cov yeebncuab los rau koj tsuj.’
44Daviv twb hu nws hais tias ‘Tus Tswv’; yuav ua li cas hais tau tias, tus Mexiyas yog Daviv tus Tub?”

Yexus Qhia Kom Tsis Txhob ua Li Cov Xibhwb uas Qhia Vajtswv Txoj Kevcai

(Mathais 23.1-36; Malakaus 12.38-40)

45Thaum cov neeg tabtom mloog Yexus qhia, Yexus hais rau nws cov thwjtim hais tias, 46“Nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob ua li cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai, lawv nyiam hnav tej tsho ntev mus rau ub rau no, thiab thaum lawv mus tom tej khw, lawv nyiam kom sawvdaws hwm lawv; thaum lawv mus hauv tej tsev sablaj lossis mus nrog luag noj luag haus, lawv mus xaiv zaum lub chaw zoo xwb; 47Lawv txhav tej pojntsuam tug yuav, thiab lawv thov Vajtswv ntev ntev kom sawvdaws qhuas lawv! Lawv yeej yuav raug txim hnyav dua lwm tus huv tibsi!”