20

Klei Êmuh Djŏ kơ Klei Dưi Yêsu

(Mat 21:23-27; Mark 11:27-33)

1Sa hruê êjai Yêsu bi hriăm phung ƀuôn sang hlăm Sang Kkuh Mpŭ leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk, phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră mbĭt hŏng phung khua mduôn hriê 2leh anăn lač kơ Ñu, “Hưn kơ hmei hŏng ya klei dưi ih ngă klei anei, amâodah hlei pô brei kơ ih klei dưi anei?” 3Ñu lŏ wĭt lač kơ phung anăn, “Kâo srăng êmuh kơ diih sa klei msĕ mơh. Lač kơ kâo, 4klei ƀaptem Y-Yôhan kbiă hriê mơ̆ng adiê hĕ amâodah mơ̆ng mnuih?” 5Phung anăn bi trông čhai hdơ̆ng digơ̆ pô, lač, “Tơdah drei lač, ‘Mơ̆ng adiê,’ ñu srăng lač, ‘Si ngă diih amâo đăo kơ gơ̆ ôh?’ 6Ƀiădah tơdah drei lač, ‘Mơ̆ng mnuih,’ jih jang phung ƀuôn sang srăng bhĭr boh tâo kơ drei, kyuadah diñu đăo kơ Y-Yôhan jing sa čô khua pô hưn êlâo.” 7Snăn digơ̆ lŏ wĭt lač digơ̆ amâo thâo ôh mơ̆ng klei ƀaptem anăn kbiă hriê. 8Yêsu lač kơ digơ̆, “Kăn kâo srăng hưn kơ diih rei hŏng ya klei dưi kâo ngă klei anei.”

Klei Bi Hriêng kơ Phung Mưn Đang Boh Kriăk Ƀâo

(Mat 21:33-46; Mark 12:1-12)

9 Yêsu dơ̆ng blŭ klei bi hriêng anei kơ phung ƀuôn sang: “Sa čô êkei ngă sa bĭt đang boh kriăk ƀâo, leh anăn brei kơ arăng mưn, leh anăn ñu nao dôk sui hlăm čar mkăn. 10Tơdah truh yan pĕ boh, ñu tiŏ nao sa čô dĭng buăl ñu kơ phung mưn anăn čiăng kơ phung mưn brei kơ gơ̆ sa kdrêč boh mnga mơ̆ng đang boh kriăk ƀâo anăn. Ƀiădah phung mưn čăm gơ̆, leh anăn bi wĭt gơ̆ kngan êhŏng. 11Ñu tiŏ nao sa čô dĭng buăl mkăn. Diñu čăm wăt gơ̆ msĕ mơh, leh anăn ngă jhat kơ gơ̆, leh anăn brei gơ̆ wĭt kngan êhŏng. 12Ñu lŏ tiŏ nao pô tal tlâo. Diñu bi êka gơ̆ leh anăn suôt gơ̆. 13Khua đang boh kriăk ƀâo lač, ‘Ya kâo srăng ngă? Kâo srăng tiŏ nao anak êkei kâo khăp; năng ai diñu srăng mpŭ kơ gơ̆.’ 14Ƀiădah tơdah phung mưn ƀuh gơ̆, diñu bi lač hdơ̆ng diñu, ‘Anei jing pô dưn ngăn; brei drei bi mdjiê hĕ ñu, čiăng kơ ngăn dưn srăng bha drei.’ 15Diñu dlăm gơ̆ ti êngao đang boh kriăk ƀâo leh anăn bi mdjiê gơ̆. Snăn ya pô đang boh kriăk ƀâo srăng ngă kơ diñu. 16Pô anăn srăng hriê bi mdjiê hĕ phung mưn anăn, leh anăn jao đang boh kriăk ƀâo kơ phung mkăn.” Tơdah phung ƀuôn sang hmư̆ klei anăn, diñu lač, “Hơăi, brei Aê Diê ghă klei anăn!” 17 Ƀiădah Yêsu dlăng kơ diñu leh anăn lač, “Snăn ya Klei Aê Diê Blŭ čih leh snei, čiăng lač:
  ‘Boh tâo phung ngă sang hngah leh,
   jing hĕ leh boh tâo phŭn ti kiêng’?
18Grăp čô hlei pô lĕ buh ti boh tâo anăn srăng mčah, ƀiădah tơdah boh tâo anăn lĕ ti dlông arăng, boh tâo anăn srăng bi ƀhĭ ñu.”

Klei Êmuh Djŏ kơ Hră Jia

(Mat 22:15-22; Mark 12:13-17)

19Phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră duah klei dưi mă čăp Yêsu ti mông anăn mtam, kyuadah diñu thâo săng leh Yêsu blŭ klei bi hriêng anăn djŏ kơ diñu; ƀiădah diñu huĭ kơ phung ƀuôn sang;.
20Snăn diñu kăp ksiêm kơ Yêsu, leh anăn tiŏ nao phung knuă mgưt msĕ si phung sĭt suôr, čiăng mâo klei dưi kčŭt kơ klei Yêsu blŭ, čiăng kơ diñu dưi jao gơ̆ kơ knŭk kna leh anăn kơ khua prŏng Rôm. 21Phung anăn êmuh kơ Yêsu, “Ơ Nai, hmei thâo kơ ih blŭ leh anăn mtô hŏng klei kpă. Ih amâo dôk tĭng kơ sa nah ôh, ƀiădah mtô êlan Aê Diê hŏng klei sĭt nik. 22Bhiăn mơ̆ drei tuh jia kơ Sêsar amâodah hơăi?” 23Ƀiădah Yêsu thâo klei mnêč diñu leh anăn lač kơ diñu, 24“Bi êdah kơ kâo sa đơniê. Hlei rup leh anăn klei čih anei?” Diñu lač, “Dŏ Sêsar.” 25Yêsu lač kơ diñu, “Snăn bi wĭt bĕ kơ Sêsar dŏ Sêsar, leh anăn bi wĭt bĕ kơ Aê Diê dŏ Aê Diê.” 26Diñu amâo dưi mâo klei kčŭt kơ Yêsu ôh kyua klei gơ̆ blŭ ti anăp phung ƀuôn sang. Ƀiădah diñu bi kngăr kơ klei Yêsu lŏ wĭt lač, leh anăn diñu dôk ñăt.

Klei Êmuh Djŏ kơ Klei Kbiă Lŏ Hdĭp

(Mat 22:23-33; Mark 12:18-27)

27 Mâo đa đa phung Sadusi hriê kơ Yêsu. Phung Sadusi lač amâo mâo klei kbiă lŏ hdĭp ôh. 28 Diñu êmuh Yêsu snei, “Ơ Nai, Y-Môis čih leh klei bhiăn kơ hmei tơdah sa čô ayŏng djiê, mâo mô̆ ƀiădah amâo mâo anak ôh, brei adei gơ̆ mă dôk mô̆ ayŏng ñu leh anăn bi mâo anak kơ gơ̆. 29Nĕ anei, mâo leh kjuh čô ayŏng adei. Ayŏng khua dôk mô̆ leh anăn djiê, amâo mâo anak ôh. 30Adei tal dua dôk mniê anăn mơh, 31tal tlâo dôk mniê anăn mơh, tơl jih jang kjuh čô ayŏng adei dôk mniê anăn, djiê amâo mâo anak ôh. 32Êdei tinăn mniê anăn djiê msĕ mơh. 33Snăn ti hruê kbiă lŏ hdĭp, kơ hlei pô mniê anăn srăng jing mô̆, kyuadah jih kjuh čô jing ung ñu leh sơăi?”
34Yêsu lač kơ diñu, “Phung anak ênuk anei bi dôk ung mô̆, 35ƀiădah phung arăng yap năng mŭt hlăm ênuk êdei leh anăn kơ klei kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê amâo srăng bi dôk ung mô̆ ôh, 36diñu amâo lŏ dưi djiê ôh, kyuadah diñu jing msĕ si phung dĭng buăl jăk Aê Diê leh anăn jing phung anak Aê Diê, jing anak klei kbiă lŏ hdĭp. 37 Bi kơ klei phung djiê srăng kbiă lŏ hdĭp, wăt Y-Môis bi êdah leh hlăm klei čih blŭ kơ ƀur pui dôk trơ̆ng, anôk ñu pia Khua Yang jing Aê Diê Y-Abraham, Aê Diê Y-Isăk, leh anăn Aê Diê Y-Yakôp. 38Khua Yang amâo jing Aê Diê kơ phung djiê ôh, ƀiădah kơ phung hdĭp, kyuadah jih jang dôk hdĭp kơ Aê Diê.” 39Mâo đa đa phung khua čih hră lŏ wĭt lač, “Ơ Nai, ih blŭ djŏ leh.” 40Snăn diñu amâo lŏ jhŏng êmuh kơ Yêsu sa mta klei ôh.

Klei Êmuh Djŏ kơ Krist

(Mat 22:41-46; Mark 12:35-37)

41Yêsu lač kơ diñu, “Si arăng dưi lač kơ Krist jing Anak Mtao Y-Đawit lĕ? 42 Kyuadah Y-Đawit pô lač hlăm hdruôm hră Klei Mmuñ Hđăp,
  ‘Khua Yang lač kơ Khua Yang kâo,
   Dôk gŭ bĕ ih tĭng hnuă kâo,
  43tơl kâo brei phung roh ih
   jing mnơ̆ng ih trông jơ̆ng.’
44Tơdah Y-Đawit pia kơ Krist ‘Khua Yang;’ snăn si Krist dưi jing anak êkei Y-Đawit lĕ?”

Yêsu Brei Arăng Răng kơ Phung Khua Čih Hră

(Mat 23:1-36; Mark 12:38-40)

45Êjai jih jang phung ƀuôn sang hmư̆, Ñu lač kơ phung ƀĭng kna Ñu, 46“Răng bĕ kơ phung khua čih hră. Diñu khăp hiu hơô ao jhung, leh anăn khăp klei arăng kkuh kơ diñu hlăm sang mnia, leh anăn ruah anôk jăk hĭn hlăm sang bi kƀĭn leh anăn anôk mâo klei mpŭ hĭn êjai klei huă mnăm. 47Diñu plah mă sang phung mniê djiê ung leh anăn mgưt wah lač sui. Diñu srăng tŭ klei bi kmhal kjham hĭn.”