21

Bà Góa Dâng Hiến

(Mác 12:41-44)

1Ngài nhìn lên và thấy những người giàu bỏ tiền dâng hiến vào thùng tiền dâng. 2Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng xu. 3Ngài nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn những người khác, 4vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của họ, còn bà nầy đã lấy tất cả số tiền bà cần để nuôi mình mà bỏ vào, đó là tất cả tiền bà có để nuôi mình.”

Chúa Báo Trước về Ðền Thờ Bị Hủy Phá

(Mat 24:1-2; Mác 13:1-2)

5Trong khi mấy người trầm trồ ca tụng về đền thờ, thể nào đền thờ đã được xây bằng những khối đá đẹp đẽ và những bửu vật người ta dâng để trang trí trong đền thờ, Ngài phán, 6“Những gì các ngươi đang thấy rồi đây sẽ không còn khối đá nào chồng trên khối đá nào; tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Ðiềm Báo Trước Ngày Tận Thế

(Mat 24:3-14; Mác 13:3-13)

7Họ hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy, khi nào việc ấy sẽ xảy ra? Có điềm gì báo trước việc ấy sẽ xảy đến không?”
8Ngài đáp, “Hãy coi chừng, đừng để ai gạt các ngươi, vì nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và ‘Ngày tận thế đã gần!’ Chớ nghe theo chúng. 9Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và loạn lạc, đừng sợ, vì những việc ấy phải xảy ra trước, nhưng ngày tận thế không đến liền đâu.”
10Ðoạn Ngài nói với họ, “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống với nước kia. 11Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có nạn đói và ôn dịch; sẽ có những hiện tượng khủng khiếp và những điềm lớn lạ trên không trung. 12Nhưng trước khi những điều ấy xảy đến, người ta sẽ bắt bớ và bách hại các ngươi. Họ sẽ bắt nộp các ngươi cho các hội đường và bỏ các ngươi vào tù. Các ngươi sẽ bị điệu đến trước mặt các vua chúa và các quan quyền vì danh Ta. 13Ðó sẽ thành những cơ hội cho các ngươi làm chứng. 14Vậy hãy định trí điều nầy: đừng nghĩ trước phải bào chữa cách nào, 15vì chính Ta sẽ cho các ngươi những lời lẽ và sự khôn ngoan, khiến tất cả những kẻ chống nghịch các ngươi không thể chống trả hay phản bác. 16Các ngươi sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè bắt nộp, và người ta sẽ giết một số người trong các ngươi. 17Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta, 18nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các ngươi sẽ bị mất. 19Nhờ kiên trì chịu đựng các ngươi sẽ được linh hồn mình.”

Chúa Báo Trước về Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá

(Mat 24:15-21; Mác 13:14-19)

20“Khi các ngươi thấy Giê-ru-sa-lem bị các đạo quân vây hãm, hãy biết rằng thời kỳ hoang tàn của nó đã gần. 21Bấy giờ ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai đang ở trong thành, hãy tìm cách thoát ra; ai đang ở ngoài đồng, đừng trở vào thành, 22vì đó là những ngày báo trả, để tất cả những gì đã viết có thể được ứng nghiệm. 23Khốn thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con còn bú trong những ngày ấy, vì sẽ có cơn đại nạn giáng xuống trong xứ, và cơn thịnh nộ nghịch lại dân nầy. 24Họ sẽ bị ngã chết bởi lưỡi gươm và bị bắt đem lưu đày giữa các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp bởi các dân ngoại cho đến khi thời kỳ của dân ngoại được trọn.”

Chúa Sẽ Quang Lâm

(Mat 24:29-31; Mác 13:24-27)

25“Sẽ có những điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Trên mặt đất, các nước sẽ lo sợ và bối rối trước viễn ảnh biển dậy và sóng thần. 26Người ta sẽ ngất xỉu vì sợ hãi và vì hồi hộp chờ đợi những gì sẽ xảy đến trên thế giới, bởi các quyền lực trên trời sẽ rúng động. 27Khi ấy người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 28Khi các ngươi thấy những điều ấy bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng dậy và ngước đầu lên, vì sự cứu chuộc các ngươi đến gần.”

Ngụ Ngôn về Cây Vả

(Mat 24:32-35; Mác 13:28-31)

29Ngài kể cho họ một ngụ ngôn: “Hãy xem cây vả và mọi cây cối. 30Khi các ngươi thấy các nhánh cây đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè đến gần. 31Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, các ngươi khá biết rằng vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần. 32Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi nầy sẽ không qua đi trước khi mọi điều ấy xảy đến. 33Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đâu.”

Phải Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

34“Hãy đề phòng, đừng để lòng các ngươi trĩu nặng với tiệc tùng, say sưa, và những lo lắng đời nầy đến nỗi ngày ấy bất thần chụp xuống trên các ngươi 35như một bẫy lưới, vì ngày ấy sẽ ập đến trên mọi người sống ở mọi nơi khắp mặt đất. 36Vậy các ngươi phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để có đủ sức thoát khỏi mọi điều ấy khi chúng xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người.”