21

Auv-Guaav Fongc Horc Nyaanh

(Beiv mangc Maako 12:41-44)

1Yesu cau hmien buatc butv-zoih mienh dapv nyaanh zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov norm siou nyaanh nyei faang. 2Ninh yaac buatc dauh auv-guaav-jomc daaih dapv i norm dongh zinh siqv. 3Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv dauh auv-guaav-jomc fongc horc nyei nyaanh gauh camv jiex dauh dauh nyei. 4Weic zuqc wuov deix mienh nyaanh camv, ninh mbuo fongc horc deix baav hnangv. Mv baac naaiv dauh auv-guaav ndongc naaic jomc, liemh ninh nyei yungz maengc nyaanh ninh fongc horc nzengc mi'aqv.”

Yesu Gorngv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Oix Zuqc Mietc

(Beiv mangc Matv^taai 24:1-2; Maako 13:1-2)

5Maaih deix mienh ceng zaangc Tin-Hungh nyei biauv zorng duqv nzueic haic. Longc la'bieiv-nzueic zoux daaih, yaac longc mienh fongc horc nyei zingh nyeic zorng nzueic. Yesu gorngv, 6“Meih mbuo buatc naaiv deix ga'naaiv, maaih norm hnoi yietc zungv zuqc caeqv nzengc. Maiv maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv aqv.”

Mienh Buangh Zuqc Kouv, Zuqc Mienh Zoux Doqc

(Beiv mangc Matv^taai 24:3-14; Maako 13:3-13)

7Ninh mbuo naaic Yesu, “Sai-Diex aah! Tov mbuox yie mbuo oc. Naaiv deix sic haaix zanc oix cuotv? Sic oix cuotv wuov zanc maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing ziangh hoc taux?”
8Yesu gorngv, “Oix zuqc faix fim oc. Maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. Maaih mienh camv oix longc yie nyei mbuox daaih gorngv, ‘Yie dongh Giduc aqv,’ yaac gorngv, ‘Ziangh hoc taux aqv.’ Maiv dungx gan ninh mbuo. 9Meih mbuo haiz mborqv domh jaax caux deic-bung lunc nyei fienx, maiv dungx gamh nziex. Naaiv deix sic ndongc haaix yaac oix cuotv ndaangc. Mv baac setv mueiz nyei hnoi-nyieqc liemh zeih maiv gaengh taux.”
10Yesu aengx gorngv, “Naaiv fingx caux wuov fingx oix mborqv jaax. Naaiv norm guoqv caux wuov norm guoqv oix mborqv domh jaax. 11Aengx maaih deix dorngx ndau yaac dongz duqv seix haic. Maaih deix dorngx buangh domh ngorc, maaih deix butv domh wuon-baengc. Yaac maaih gamh nziex haic nyei sic, caux domh jangx-hoc yiem wuov lungh cuotv.
12“Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv nyei hnoi-nyieqc, mienh oix zorqv meih mbuo yaac zoux doqc hoic. Ninh mbuo oix zorqv meih mbuo jiu bun wuic dorngh yaac bun meih mbuo zuqc wuonx jienv loh. Meih mbuo weic yie nyei mengh aengx zuqc dorh mingh yiem hungh diex caux zungx nyei nza'hmien. 13ziouc maaih qangx gorngv weic kuv fienx zoux zorng-zengx. 14Oix zuqc jaa-ndaangc dingc hnyouv maiv dungx nzauh taux wuov zanc hnangv haaix nor dau. 15Weic zuqc yie oix bun meih mbuo maaih nzuih maaz, maaih cong-mengh, bun meih mbuo nyei win-wangv nzaeng maiv hingh yaac maiv maaih waac gorngv aqv. 16Meih mbuo nyei diex maac, muoz-doic, cien-ceqv, gorx-youz yaac oix maaic meih mbuo. Maaih deix meih mbuo yaac oix zuqc ninh mbuo daix daic. 17Laaix yie, zuangx mienh oix nzorng meih mbuo. 18Mv baac meih mbuo nyei mba'biei yietc diuh zungv maiv zuqc mietc. 19Meih mbuo diev duqv taux daauh nor, ziouc njoux duqv meih mbuo nyei maengc aqv.

Yesu Gorngv Ye^lu^saa^lem Zingh Oix Zuqc Mietc

(Beiv mangc Matv^taai 24:15-21; Maako 13:14-19)

20“Meih mbuo buatc baeng weih jienv Ye^lu^saa^lem wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv zingh zuqc baaic huaang nyei ziangh hoc taux fatv aqv. 21Wuov zanc yiem Yu^ndie Saengv wuov deix oix zuqc biaux faaux mbong. Yiem zingh nyei mienh oix zuqc biaux cuotv. Yiem ga'nyiec ziqc zingh wuov deix maiv dungx bieqc zingh aqv. 22Weic zuqc naaiv se dingc zuiz nyei hnoi-nyieqc, oix bun nyungc-nyungc cuotv daaih doix nzengc Ging-Sou fiev jienv nyei waac. 23Yiem wuov deix hnoi-nyieqc, maaih jienv sin caux maaih gu'nguaaz hopv nyorx nyei m'sieqv dorn za'gengh kouv aqv. Naaiv norm deic-bung oix zuqc domh zeqc naanc yaac zuqc Tin-Hungh nouz, ziouc dingc naaiv deix mienh nyei zuiz. 24Maaih deix zuqc nzuqc ndaauv daix. Maaih deix zuqc caangv mingh taux maanc guoqv. Janx oix caaiv jienv Ye^lu^saa^lem Zingh taux Janx nyei ziangh hoc buangv soux mouc.

Baamh Mienh Nyei Dorn Daaih Wuov Zanc

(Beiv mangc Matv^taai 24:29-31; Maako 13:24-27)

25“Wuov zanc hleix, hlaax, mba'hnoi oix cuotv jangx-hoc. Lungh ndiev maanc fingx oix nzauh taux ndoqv yaac hnamv maiv mengh baeqc weic zuqc koiv jiex domh laangc yaac ba'laqc mbui duqv seix haic. 26Mienh gamh nziex gau, ziouc meih muangv nzengc. Ninh mbuo gamh nziex haic yiem naaiv lungh ndiev oix cuotv daaih nyei sic, weic zuqc yiem lungh maaih qaqv nyei ga'naaiv zungv zuqc ndanc dongz. 27Taux wuov zanc ninh mbuo ziouc buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maaih qaqv caux domh njang-laangc yiem dorv mbuonx njiec daaih. 28Buatc naaiv deix sic jiez gorn cuotv, oix zuqc souv jiez daaih cau hmien mangc jienv lungh, weic zuqc zuoqc meih mbuo nyei ziangh hoc taux fatv aqv.”

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx Zoux Waac-Beiv Njaaux Mienh

(Beiv mangc Matv^taai 24:32-35; Maako 13:28-31)

29Yesu aengx gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. Ninh gorngv, “Mangc gaax ngongh nyorx ndiangx caux nyungc-nyungc ndiangx! 30Buatc cuotv normh lunx ziouc hiuv duqv oix bieqc haac gueix aqv. 31Naaiv fih hnangv nyei. Meih mbuo buatc naaiv deix sic cuotv, meih mbuo ziouc hiuv duqv ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh⟩ nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv.
32“Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv doic mienh jiex seix maiv gaengh nzengc, naaiv deix yietc zungv sic ziouc cuotv daaih aqv. 33Lungh ndau oix jiex nzengc mv baac yie nyei waac yietc liuz maiv jiex.

Oix Zuqc Ging Hnyouv Mbungh Jienv

34“Oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, maiv dungx laaix hnamv oix nyanc beuv hopv nquin yaac laaix seix zaangc nyei jauv kuonx hnyouv. Gamh nziex wuov norm hnoi liemh zeih taux, hnangv zaeng hlaang hlopv jienv meih mbuo nor. 35Weic zuqc wuov norm hnoi za'gengh oix taux lungh ndiev norm-norm dorngx nyei mienh. 36Oix zuqc zanc-zanc ging hnyouv zuov jienv, daux gaux tov Tin-Hungh bun meih mbuo maaih qaqv haih diev duqv yietc zungv oix cuotv daaih nyei sic, yaac duqv souv jienv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei nza'hmien.”
37Yesu hnoi-hnoi mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh. Hmuangx deix ninh ziouc cuotv zingh mingh ziangh muonz yiem Ga'lanv Mbong. 38Ndorm-ndorm nziouv nyei zuangx mienh mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv oix muangx Yesu.