22

Yutas faav xeeb rua Yexu

(Mth. 26:1-5, 14-16; Mk. 14:1-2, 10-11; Yh. 11:45-53)

1Kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb kws hu ua kevcai Hlaa Dhau tub lug yuav txug. 2Cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai nrhav kev saib yuav muab Yexu tua pov tseg le caag, vem puab ntshai cov pejxeem.
3Thaus ntawd Xataa tshoov Yutas kws hu tas Ikhali‑au kws yog ib tug huv kaum ob tug thwjtim lub sab. 4Yutas txawm moog nrug cov pov thawj hlub hab cov num tswv kws saib lub tuam tsev sablaaj tas yuav muab Yexu cob rua puab le caag. 5Puab zoo sab heev hab cog lug tas yuav muab nyaj rua Yutas. 6Nwg txawm has hum hab nrhav swjhawm muab Yexu cob rua puab, rua thaus tsw muaj tuabneeg.

Yexu npaaj noj kevcai Hlaa Dhau

(Mth. 26:17-25; Mk. 14:12-21)

7Thaus txug nub kws ua kevcai Noj Ncuav tsw Xyaw Keeb yog nub kws yuav tsum tua mivnyuas yaaj ua kevcai Hlaa Dhau. 8Yexu txawm khaiv Petu hab Yauhaa moog has tas, “Ca le moog npaaj kevcai Hlaa Dhau rua peb noj.” 9Ob tug has rua Yexu tas, “Yuav ca ib npaaj noj rua hovtwg?” 10Nwg has rua ob tug tas, “Thaus meb moog rua huv lub nroog, mas yuav muaj ib tug yawm nqaa ib lub laujkaub dej ntswb meb. Nwg nkaag rua lub tsev twg, meb ca le lawv nwg qaab moog rua huv, 11hab has rua tug tswv tsev hov tas, ‘Tug xwbfwb has rua koj tas, Chaav txais qhua kws kuv yuav nrug kuv cov thwjtim noj kevcai Hlaa Dhau nyob hovtwg?’ 12Nwg yuav qha ib chaav luj kws nyob txheej sau muaj rooj tog txhwj lawm. Ca le npaaj hov ntawd.”
13Ob tug txawm moog hab ntswb lawv le Yexu has rua ob tug, tes ob tug txhad npaaj ua kevcai Hlaa Dhau txhwj zog.

Yexu rooj mov

(Mth. 26:26-30; Mk. 14:17-26; 1Khl. 11:23-25)

14Thaus txug swjhawm, Yexu nrug nwg cov tubkhai nyob pheeb ntawm rooj mov, 15hab has rua puab tas, “Kuv xaav xaav nrug mej noj pluag mov kevcai Hlaa Dhau nuav ua ntej kws kuv tsw tau raug tswm txom, 16tsua qhov kuv has rua mej tas, kuv yuav tsw noj le nuav moog txug thaus kevcai Hlaa Dhau tav rua huv Vaajtswv lub tebchaws.” 17Hab nwg muab ib lub khob lug. Thaus ua Vaajtswv tsaug lawd, nwg has tas, “Ca le txais lub khob nuav moog sws faib haus, 18tsua qhov kuv has rua mej tas txwj nwgnuav moog kuv yuav tsw haus cawv txwv maab moog txug thaus Vaajtswv lub tebchaws lug.” 19Hab nwg muab ib lub ncuav lug. Thaus ua Vaajtswv tsaug lawd, nwg muab ndais cev rua puab has tas, “Nuav yog kuv lub cev kws muab pub rua mej. Ca le ua le nuav txhad ncu ntsoov kuv.” 20Thaus noj mo taag, Yexu txawm muab lub khob lug ua ib yaam nkaus has tas, “Lub khob kws raug muab nchuav rua mej nuav yog lu lug cog tseg tshab huv kuv cov ntshaav. 21Tug kws yuav faav xeeb rua kuv txhais teg kuj nrug kuv koom sau rooj nuav. 22Tuabneeg leej Tub yuav moog lawv le kws teem tseg ca lawd tassws tug kws faav xeeb rua nwg yeej yuav raug txom nyem kawg.” 23Tes puab txawm sws nug saib puab cov leejtwg yog tug yuav ua le ntawd.

Leejtwg ua tug luj dua

24Cov thwjtim sws caam tas yuav pum tas puab cov leejtwg yog tug luj dua. 25Yexu txawm has rua puab tas, “Lwm haiv tuabneeg tej vaajntxwv yeej kaav rawv cov pejxeem, hab cov kws muaj fwjchim kaav rov hu puab tug kheej tas yog tuabneeg sab daav paab luas. 26Tassws mej cov tsw thooj le ntawd. Mej cov tug kws ua luj dua ndais ca le ua zoo le tug miv dua ndais, hab tug kws ua thawj ca le ua zoo le tug qhev. 27Leejtwg luj dua, yog tug kws nyob tsawg noj lossws yog tug kws ua qhev? Yog tug kws nyob tsawg noj los tsw yog? Tassws kuv nrug mej nyob zoo le tug kws ua qhev.
28“Mej yog cov kws nrug nraim kuv nyob rua thaus kuv raug swm sab txom nyem, 29mas kuv npaaj ib lub tebchaws rua mej ib yaam le kuv Txwv npaaj rua kuv lawm, 30sub mej txhad tau noj tau haus ntawm kuv lub rooj huv kuv lub tebchaws, hab mej yuav tau nyob quas tsawg sau tej zwm txwv txav txem rua kaum ob xeem Yixayee.

Petu yuav tsw leeg paub Yexu

(Mth. 26:31-35; Mk. 14:27-31; Yh. 13:36-38)

31“Ximoo, Ximoo 'e, saib maj, Xataad tub thov mej lawm yuav muab mej tshau ib yaam le tshau mog, 32tassws kuv tub thov Vaajtswv paab kuas koj kev ntseeg tsw xob tu. Mas thaus koj tig rov lug lawd, koj ca le txhawb koj cov kwvtij tug zug.” 33Petu has rua Yexu tas, “Tug Tswv, kuv yeej npaaj txhwj yuav nrug koj raug kaw huv tsev lojfaaj hab nrug koj tuag ua ke.” 34Yexu has tas, “Petu 'e, kuv has rua koj tas, nub nua thaus qab tsw tau qua koj yuav tsw leeg paub kuv txug peb zag.”

Lub naas nyaj, naab thoob puab hab ntaaj

35Yexu has rua puab tas, “Thaus kuv khaiv mej tawm moog es tsw muaj naas nyaj hab naab thoob puab hab khau mej tu ncua daabtsw?” Puab teb tas, “Tsw tu ncua daabtsw.” 36Yexu txawm has rua puab tas, “Nwgnuav leejtwg muaj naas nyaj kuj ca le coj moog, hab coj naab thoob puab ib yaam nkaus. Tug kws tsw muaj ntaaj kuj ca le muab nwg lub tsho ntev muag moog yuav ntaaj. 37Kuv has rua mej tas tej lug kws muab sau ca lawd yuav tsum tav rua huv kuv, kws has tas, ‘Nwg raug muab suav rua huv cov tuabneeg muaj txem.’ Tej kws muab sau tseg has txug kuv saamswm tav.” 38Puab txawm has tas, “Tug Tswv, ntawm nuav muaj ob raab ntaaj.” Yexu has rua puab tas, “Txaus lauj!”

Yexu thov Vaajtswv sau lub roob Txwv Aulib

(Mth. 26:36-46; Mk. 14:32-42)

39Yexu txawm tawm moog peg lub roob Txwv Aulib ib yaam le txeev moog, nwg cov thwjtim kuj lawv nwg qaab moog. 40Thaus nwg moog txug lawm, Yexu has rua puab tas, “Mej ca le thov Vaajtswv sub txhad tsw raug kev swm sab.” 41Yexu txawm ncaim puab moog deb le laim ib cos zeb, mas nwg txhus caug thov Vaajtswv has tas, 42“Au leej Txwv, yog koj pum zoo, thov rhu lub khob nuav ntawm kuv moog. Txawm le caag kuj xwj, tsw xob ua lawv le kuv lub sab, ca ua lawv le koj lub sab.” 43[Muaj ib tug tubkhai ntuj lug tshwm rua Yexu hab txhawb nwg tug zug. 44Yexu txhawj heev kawg le, nwg yimfuab thov Vaajtswv heev, nwg nto fws zoo yaam nkaus le ntshaav nrug tej teev rua huv aav.] 45Thaus Yexu thov taag nwg sawv lug rua ntawm cov thwjtim, pum puab tsaug zug ua txhawj quas ntsuav, 46nwg txawm has rua puab tas, “Mej tsaug zug ua daabtsw? Ca le sawv tseeg thov Vaajtswv, sub mej txhad tsw raug kev swm sab.”

Nteg Yexu

(Mth. 26:47-56; Mk. 14:43-50; Yh. 18:3-11)

47Thaus Yexu tseed saamswm has lug, txawm muaj ib paab tuabneeg coob tuaj, hab tug yawm kws hu ua Yutas kws yog ib tug huv kaum ob tug thwjtim coj puab tuaj. Yutas txaav lug ze yuav nwj Yexu, 48tassws Yexu has rua nwg tas, “Yutas 'e, koj yuav nwj faav xeeb rua Tuabneeg leej Tub lov?” 49Thaus cov kws nrug Yexu pum tas yuav tshwm xwm, puab txawm has tas, “Tug Tswv, peb xuas ntaaj tiv lov?” 50Muaj ib tug txawm tuab ntaug tug tuam pov thawj hlub tug tub qhe txav nwg saab nplooj ntseg xws tu nrho. 51Yexu has tas, “Ca le lauj!” Tes Yexu txawm cev teg npuab tug hov lub qhov ntsej khu kuas zoo hlo. 52Yexu txawm has rua cov pov thawj hlub hab cov thawj rog kws saib lub tuam tsev hab cov kev txwj quas laug kws tawm tuaj nteg nwg has tas, “Mej coj ntaaj coj qws tuaj nteg kuv ib yaam le tawm moog nteg tub saab lov? 53Thaus kuv naj nub nrug mej nyob huv lub tuam tsev, mej tsua tsw cev teg nteg kuv. Tassws nuav yog mej le swjhawm hab yog tug fwjchim tsaus ntuj le swjhawm.”

Petu tsw leeg Yexu

(Mth. 26:57-58,69-75; Mk. 14:53-54,66-72; Yh. 18:12-18,25-27)

54Puab txawm nteg Yexu coj moog rua huv tug tuam pov thawj hlub lub tsev. Petu lawv Yexu qaab deb deb moog. 55Thaus puab rauv tawg nte huv plawv lub tshaav puam ntawm lub tsev hab nyob tsawg lawm, Petu kuj nrug puab nyob tsawg ua ke. 56Muaj ib tug nkauj qhev pum Petu nyob tsawg ntawm cov duab suavtawg laam lug, txawm saib ntsoov rua hab has tas, “Tug nuav tub nrug Yexu ua ke hab.” 57Tassws Petu tsw leeg, nwg has tas, “Tug muam 'e, kuv tsw paub tug hov hlo le.” 58Dhau ntawd ib ntswv muaj dua ib tug pum Petu txawm has tas, “Koj yeej yog puab cov ib tug hab.” Petu has tas, “Txwv ntxawm 'e, kuv tsw yog.” 59Dhau ntawd kwvlaam ib teev, muaj dua ib tug has tawv tawv tas, “Tug nuav yeej nrug Yexu ua ke tag tag le, vem nwg tub yog tuabneeg Kalilai.” 60Petu has tas, “Txwv ntxawm 'e, kuv yeej tsw paub tej kws koj has kod.” Thaus Petu tseed saamswm has le ntawd qab txawm qua taamswm. 61Tug Tswv txawm tig lug saib Petu, mas Petu ncu dheev txug tej lug kws tug Tswv tau has rua nwg tas, “Nub nua thaus qab tsw tau qua koj yuav tsw leeg paub kuv peb zag.” 62Petu txawm tawm moog rua saab nrau quaj nyuaj sab heev.

Ua saib tsw taug Yexu

(Mth. 26:67-68; Mk. 14:65)

63Cov kws nteg Yexu kuj thuaj luag hab ntaus Yexu. 64Puab muab ntaub qhwv Yexu qhov muag nug nwg tas, “Ca le cev Vaajtswv lug. Saib leejtwg ntaus koj?” 65Hab puab tseed has ntau yaam tuam mom Yexu.

Yexu nyob ntawm cov thawj xubndag

(Mth. 26:59-66; Mk. 14:55-64; Yh. 18:19-24)

66Thaus kaaj ntug cov kev txwj quas laug huv cov pejxeem hab cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai tuaj txoos ua ke. Puab coj Yexu moog rua huv puab lub chaw sablaaj. hab has tas, 67“Yog koj yog tug Kheto kuj ca le has rua peb.” Tassws Yexu has rua puab tas, “Txawm yog kuv has rua mej los mej yuav tsw ntseeg. 68hab yog kuv nug los mej yuav tsw teb. 69Tassws txwj nuav moog Tuabneeg leej Tub yuav nyob tsawg ntawm Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg saab xws.” 70Puab txhua tug txawm has tas, “Yog le ntawd, koj yog Vaajtswv tug Tub lov?” Yexu has rua puab tas, “Mej has tas kuv yog.” 71Puab txawm has tas, “Peb tseed yuav dua timkhawv le caag? Peb tub nov nwg lub qhov ncauj has ntaag.”