22

Klei Trông Čhai Čiăng Ngă kơ Yêsu

(Mat 26:1-5; Mark 14:1-2; Yôh 11:45-53)

1 Hruê Knăm Ƀơ̆ng Kpŭng Amâo Mâo Kpei arăng pia Knăm Klei Găn, giăm truh leh. 2Phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua čih hră duah êlan bi mdjiê Yêsu hŏng klei hgăm; kyuadah diñu huĭ kơ phung ƀuôn sang.

Y-Yuđas Bi Mguôp Lhiăr kơ Yêsu

(Mat 26:14-16; Mark 14:10-11)

3Hlăk anăn Satan mŭt hlăm Y-Yuđas arăng pia Iskariôt, sa čô hlăm phung pluh dua čô ƀĭng kna. 4Y-Yuđas nao bi trông čhai hŏng phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn hŏng phung khua kahan Sang Kkuh Mpŭ si klei ñu dưi lhiăr kơ Yêsu. 5Phung anăn hơ̆k mơak, leh anăn ƀuăn brei prăk kơ ñu. 6Snăn ñu tŭ klei anăn, leh anăn duah hruê găl dưi jao Yêsu kơ digơ̆ êjai mnuih lu amâo thâo ôh.

Yêsu Mkra Ƀơ̆ng Knăm Klei Găn

(Mat 26:17-25; Mark 14:12-21; Yôh 13:21-30)

7Hruê Ƀơ̆ng Kpŭng Amâo Mâo Kpei truh leh, hruê anăn arăng bhiăn koh bi mdjiê êđai biăp myơr kơ Knăm Klei Găn. 8Snăn Yêsu tiŏ nao Y-Pêtrôs leh anăn Y-Yôhan, lač, “Nao bĕ mkra Knăm Klei Găn, čiăng kơ drei dưi ƀơ̆ng.” 9Diñu lač kơ Yêsu, “Ti anôk ih čiăng kơ hmei mkra klei ƀơ̆ng Knăm Klei Găn?” 10Yêsu lač kơ diñu, “Nĕ anei, tơdah diih mŭt leh hlăm ƀuôn, sa čô êkei djă abŭ êa srăng tuôm hŏng diih. Tui hlue gơ̆, mŭt hlăm sang gơ̆ mŭt, 11leh anăn lač kơ pô sang, ‘Nai lač kơ ih, “Ti adŭ kâo srăng ƀơ̆ng Knăm Klei Găn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna kâo?” ’ 12Leh anăn ñu srăng ktrâo brei kơ diih sa boh adŭ prŏng tal dlông mprăp leh. Tinăn yơh diih mkra.” 13Diñu đuĕ nao leh anăn ƀuh klei anăn tui si Yêsu lač leh kơ diñu; leh anăn diñu mkra klei ƀơ̆ng Knăm Klei Găn.

Klei Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr

(Mat 26:26-30; Mark 14:22-26; I Kôr 11:23-25)

14Tơdah mông truh leh, Ñu dôk gŭ đih čiêng ti jhưng, leh anăn phung khua ƀĭng kna mbĭt hŏng Ñu. 15Ñu lač kơ digơ̆, “Kâo mâo leh klei čiăng snăk ƀơ̆ng Knăm Klei Găn anei mbĭt hŏng diih êlâo kơ kâo tŭ klei knap mñai. 16Kyuadah kâo hưn kơ diih, kâo amâo srăng lŏ ƀơ̆ng Knăm Klei Găn ôh tơl klei yuôm ñu srăng bi sĭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê.” 17Ñu mă sa boh atŏ, leh wah lač klei bi mni, Ñu lač, “Mă atŏ anei leh anăn bi mbha hdơ̆ng diih pô. 18Kyuadah kâo hưn kơ diih, mơ̆ng anei kơ anăp kâo amâo srăng lŏ mnăm ôh êa boh kriăk ƀâo tơl ƀuôn ala mtao Aê Diê truh.” 19Leh anăn Ñu mă kpŭng, tơdah leh wah lač klei bi mni, Ñu kjoh kpŭng anăn leh anăn brei kơ digơ̆, lač, “Anei jing asei mlei kâo brei leh kyua diih. Ngă snei čiăng bi hdơr kơ kâo.” 20 Leh ƀơ̆ng Ñu mă atŏ msĕ mơh leh anăn lač, “Atŏ anei jing klei bi mguôp mrâo hlăm êrah kâo tuh leh kyua diih. 21 Ƀiădah nĕ anei, kngan pô lhiăr kơ kâo dôk mbĭt hŏng kâo ti jhưng. 22Kyuadah Anak Mnuih srăng nao tui si Aê Diê čuăn leh kơ Ñu; ƀiădah knap mñai yơh kơ pô lhiăr kơ Ñu!” 23Leh anăn digơ̆ dơ̆ng bi êmuh hdơ̆ng digơ̆ hlei hlăm phung digơ̆ srăng ngă klei anăn.

Klei Bi Mgăl kơ Hlei Pô Jing Prŏng Hĭn

24 Mâo klei bi mgăl mơh hdơ̆ng phung ƀĭng kna hlei hlăm phung diñu arăng srăng yap prŏng hĭn. 25Yêsu lač kơ diñu, “Phung mtao phung tue yua klei dưi kiă kriê digơ̆; leh anăn phung mâo klei dưi hŏng digơ̆ arăng pia phung ngă jăk. 26 Ƀiădah amâo djŏ snăn ôh hdơ̆ng diih; brei pô prŏng hĭn kơ jih jang hlăm phung diih jing msĕ si điêt hĭn kơ jih jang, leh anăn brei pô kiă kriê jing msĕ si dĭng buăl. 27 Kyuadah hlei pô jing prŏng hĭn, pô dôk gŭ huă ƀơ̆ng, amâodah pô mdơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă? Amâo djŏ hĕ jing pô dôk gŭ huă ƀơ̆ng? Ƀiădah kâo dôk ti krah diih msĕ si sa čô dĭng buăl mdơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.
28Diih jing phung dôk leh mbĭt hŏng kâo hlăm klei lông dlăng truh kơ kâo. 29Msĕ si Ama kâo jao leh kơ kâo sa boh ƀuôn ala mtao, snăn mơh kâo jao kơ diih, 30 čiăng kơ diih dưi huă mnăm ti jhưng huă kâo hlăm ƀuôn ala mtao kâo, leh anăn dôk gŭ ti jhưng mtao phat kđi phung pluh dua găp djuê Israel.”

Yêsu Hưn Êlâo Klei Y-Pêtrôs Srăng Hngah kơ Ñu

(Mat 26:31-35; Mark 14:27-31; Yôh 13:36-38)

31“Ơ Y-Simôn, Y-Simôn, nĕ anei Satan akâo leh klei dưi čiăng hdei diih msĕ si mdiê ƀlê. 32Ƀiădah kâo wah lač leh kơ ih, čiăng kơ klei ih đăo amâo awăt ôh. Leh anăn tơdah ih lŏ wĭt kơ kâo, brei ih bi kjăp phung ayŏng adei ih.” 33Y-Pêtrôs lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, kâo kăp nao mbĭt hŏng ih kơ war mnă kơ klei djiê dưn.” 34Yêsu lač, “Ơ Y-Pêtrôs, kâo hưn kơ ih, hruê anei mnŭ amâo srăng kdjô̆ ôh tơl ih hngah thâo kral kâo tlâo bliư̆.”

Kdŭng Prăk, Kdô Pioh Mnơ̆ng, leh anăn Đao Gưm

35 Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Tơdah kâo tiŏ nao diih amâo mâo kdŭng prăk amâodah kdô, amâodah klĭt juă, mâo mơ̆ mnơ̆ng diih kƀah?” Digơ̆ lač, “Hơăi.” 36Ñu lač kơ digơ̆, “Ƀiădah ară anei, brei hlei pô mâo kdŭng prăk mă dŏ anăn, leh anăn mă kdô msĕ mơh; leh anăn hlei pô amâo mâo đao gưm ôh, brei gơ̆ čhĭ ao kpal gơ̆ leh anăn blei sa ƀĕ đao gưm. 37 Kyuadah kâo hưn kơ diih, Klei Aê Diê Blŭ čih leh anei srăng bi sĭt hlăm kâo, ‘Arăng yap Ñu mbĭt hŏng phung soh;’ kyuadah klei čih leh djŏ kơ kâo srăng mâo klei bi sĭt.” 38Digơ̆ lač, “Ơ Khua Yang, nĕ anei dua ƀĕ đao gưm.” Ñu lač kơ digơ̆, “Djăp leh.”

Yêsu Wah Lač Ti Čư̆ Ôliwơ

(Mat 26:36-46; Mark 14:32-42)

39Yêsu kbiă leh anăn nao kơ Čư̆ Ôliwơ tui si klei Ñu khăng ngă; leh anăn phung ƀĭng kna Ñu tui hlue Ñu. 40Tơdah Ñu truh leh kơ anôk anăn, Ñu lač kơ digơ̆, “Wah lač bĕ, čiăng kơ diih amâo lĕ hlăm klei mplư ôh.” 41Leh anăn Ñu lŏ nao kbưi mơ̆ng digơ̆ hlăm brô sa wang bhĭr boh tâo, leh anăn čuôn kơŭt wah lač snei, 42“Ơ Ama, tơdah ih čiăng, mă mđuĕ hĕ atŏ klei knap mñai anei mơ̆ng kâo; ƀiădah tui si ih čiăng, amâo djŏ tui si kâo čiăng ôh.” 43Leh anăn sa čô dĭng buăl jăk mơ̆ng adiê bi êdah kơ Ñu čiăng bi ktang Ñu. 44Hlăm klei ênguôt ktrŏ, Ñu wah lač ktang hĭn; leh anăn êa kơhŏ Ñu jing msĕ si kdrah êrah lĕ ti lăn. 45Leh wah lač, Ñu kgŭ nao kơ phung ƀĭng kna. Ñu ƀuh digơ̆ dôk pĭt leh kyua klei ênguôt. 46Leh anăn Ñu lač kơ digơ̆, “Si ngă diih dôk pĭt lĕ? Kgŭ wah lač bĕ, čiăng kơ diih amâo lĕ hlăm klei mplư ôh.”

Arăng Mă Čăp Yêsu

(Mat 26:47-56; Mark 14:43-50; Yôh 18:3-11)

47Êjai Yêsu ăt dôk blŭ, sa phung lu truh; pô arăng bi anăn Y-Yuđas, sa čô hlăm phung pluh dua čô, atăt phung anăn. Ñu nao giăm Yêsu čiăng čŭm gơ̆. 48Yêsu lač kơ ñu, “Ơ Y-Yuđas, hŏng klei čŭm hĕ ih lhiăr kơ Anak Mnuih?” 49Tơdah phung mbĭt hŏng Yêsu ƀuh klei dơ̆ng truh, digơ̆ lač, “Ơ Khua Yang, hmei srăng koh hŏng đao gưm mơ̆?” 50Leh anăn sa čô hlăm phung digơ̆ koh dĭng buăl khua ngă yang prŏng djŏ ti knga hnuă gơ̆ tơl tloh. 51Ƀiădah Yêsu lač, “Lui bĕ! Đăm lŏ koh ôh!” Yêsu ruêh knga mnuih anăn leh anăn bi hlao gơ̆. 52Leh anăn Yêsu lač kơ phung knơ̆ng khua ngă yang, phung khua kahan kiă sang kkuh mpŭ, leh anăn phung khua mduôn hriê mă Ñu, “Diih hriê mă kâo djă đao gưm leh anăn giê msĕ si čiăng mă sa čô mnuih knĕ. 53 Êjai kâo dôk mbĭt hŏng diih grăp hruê hlăm sang kkuh mpŭ, diih amâo mă kâo ôh. Ƀiădah ară anei jing mông diih leh anăn klei myang klei mmăt.”

Y-Pêtrôs Hngah kơ Yêsu

(Mat 26:57-58,69-75; Mark 14:53-54,66-72; Yôh 18:12-18,25-27)

54Diñu mă čăp Yêsu leh anăn atăt ba gơ̆ mŭt hlăm sang khua ngă yang prŏng. Y-Pêtrôs tui hlue mơ̆ng kbưi. 55Tơdah diñu kuč pui ti krah wăl sang leh anăn dôk gŭ mbĭt, Y-Pêtrôs nao dôk gŭ mbĭt hŏng diñu. 56Êjai Y-Pêtrôs dôk gŭ giăm pui, sa čô dĭng buăl mniê dôk dlăng kơ gơ̆ amâo kƀreh ală ôh, leh anăn lač, “Êkei anei msĕ mơh dôk mbĭt hŏng ñu leh.” 57Ƀiădah Y-Pêtrôs hngah leh anăn lač, “Ơ mniê, kâo amâo thâo kral ñu ôh.” 58Ƀiă riă tinăn, sa čô mkăn ƀuh gơ̆ leh anăn lač, “Ih msĕ mơh jing sa čô hlăm phung anăn!” Ƀiădah Y-Pêtrôs lač, “Ơ êkei, kâo amâo jing phung anăn ôh.” 59Hlăm brô sa mông êdei tinăn mâo sa čô mkăn lač, “Sĭt nik êkei anei msĕ mơh dôk leh mbĭt hŏng Yêsu, kyuadah ñu jing sa čô mnuih čar Galilê.” 60Ƀiădah Y-Pêtrôs lač, “Ơ êkei, kâo amâo thâo ôh ya klei ih lač!” Hlăk anăn mtam êjai Y-Pêtrôs ăt dôk blŭ, mnŭ knô kdjô̆. 61Khua Yang wir dlăng kơ Y-Pêtrôs. Y-Pêtrôs hdơr kơ klei Khua Yang blŭ leh kơ ñu, “Hruê anei êlâo mnŭ knô kdjô̆, ih srăng hngah kơ kâo tlâo bliư̆.” 62Y-Pêtrôs kbiă leh anăn hia ênguôt snăk.

Arăng Mưč leh anăn Čăm Yêsu

(Mat 26:67-68; Mark 14:65)

63Phung mnuih kiă Yêsu mưč kơ gơ̆ leh anăn čăm gơ̆. 64Diñu guôm ƀô̆ gơ̆ leh anăn êmuh gơ̆, “Đăo bĕ, hlei pô čăm ih?” 65Leh anăn diñu blŭ lu klei dlao wač mkăn kơ Yêsu.

Yêsu Dôk Ti Anăp Phung Khua Phat Kđi

(Mat 26:59-66; Mark 14:55-64; Yôh 18:19-24)

66Tơdah adiê mngač leh, phung khua mduôn hlăm phung ƀuôn sang, phung knơ̆ng khua ngă yang, leh anăn phung khua čih hră bi kƀĭn mbĭt; leh anăn diñu atăt ba Yêsu ti anăp phung khua phat kđi diñu. Diñu lač, 67“Tơdah ih jing Yang Krist, hưn bĕ kơ hmei.” Ƀiădah Yêsu lač kơ diñu, “Tơdah kâo hưn klei anăn kơ diih, diih amâo srăng đăo ôh. 68Leh anăn tơdah kâo êmuh diih, diih amâo srăng lŏ wĭt lač ôh. 69Ƀiădah mơ̆ng anei kơ anăp Anak Mnuih srăng dôk gŭ tĭng hnuă Aê Diê Pô Myang.” 70Jih jang diñu lač, “Snăn ih jing Anak Aê Diê hĕ?” Yêsu lač kơ phung anăn, “Diih lač leh hlei kâo jing.” 71Snăn diñu lač, “Ya klei hưn drei lŏ čiăng? Drei pô hmư̆ leh klei anăn mơ̆ng ƀăng êgei ñu pô.”