23

Phi-lát Xử Án Chúa

(Mat 27:1-2, 11-14; Mác 15:1-5; Gg 18:28-38)

1Bấy giờ cả hội đồng đứng dậy và giải Ðức Chúa Jesus đến Phi-lát. 2Họ bắt đầu tố cáo Ngài rằng, “Chúng tôi đã thấy người nầy sách động quần chúng trong nước chúng tôi, cấm chúng tôi nộp thuế cho Sê-sa, và tự xưng là Ðấng Christ, tức là vua.”
3Phi-lát hỏi Ngài, “Có phải ngươi là vua dân Do-thái không?”
 Ngài đáp, “Chính ngươi đã nói thế.”
4Phi-lát nói với các trưởng tế và đám đông, “Ta xét thấy người nầy không có tội gì cả.”
5Nhưng họ cứ khăng khăng nói rằng, “Hắn đã xúi giục dân bằng cách đi giảng dạy khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho tới đây.”
6Khi Phi-lát nghe như thế, ông hỏi phải chăng bị cáo là người Ga-li-lê. 7Khi ông biết Ngài thuộc quyền tài phán của Hê-rốt, ông sai giải Ngài đến Hê-rốt, vì lúc đó ông ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.

Hê-rốt Xử Án Chúa

8Khi Hê-rốt thấy Ðức Chúa Jesus, ông rất mừng, vì từ lâu ông rất mong được gặp Ngài, bởi ông đã nghe người ta nói nhiều về Ngài, và ông mong thấy Ngài biểu diễn vài phép lạ. 9Ông hỏi Ngài nhiều câu, nhưng Ngài không trả lời ông tiếng nào. 10Các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật đứng dậy tố cáo Ngài gay gắt. 11Hê-rốt và quân lính của ông khinh khi và chế nhạo Ngài. Chúng khoác trên Ngài một áo choàng rực rỡ, rồi giải trả Ngài lại cho Phi-lát.
12Ngày hôm đó Hê-rốt và Phi-lát trở thành bạn với nhau, chứ trước đó hai bên luôn hiềm khích nhau.

Phi-lát Kết Án Chúa

(Mat 27:15-26; Mác 15:6-15; Gg 18:39-19:16)

13Phi-lát triệu tập các trưởng tế, các quan chức, và dân lại, 14rồi nói với họ, “Các ngươi giải người nầy đến ta, vì cho rằng đương sự đã sách động quần chúng, và nầy, trước mặt các ngươi, ta đã hỏi cung đương sự và thấy người nầy không phạm tội như các ngươi đã tố cáo. 15Cả Hê-rốt cũng thấy vậy, vì ông ấy đã giải trả đương sự lại chúng ta. Nầy, đương sự chẳng làm điều chi đáng chết. 16Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự rồi thả ra.” [ 17Số là vào mỗi kỳ lễ lớn, Phi-lát thường có lệ phóng thích cho họ một tù nhân.]
18Nhưng họ đồng thanh la lớn, “Hãy giết hắn đi! Hãy thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!” 19Ba-ra-ba là kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn trong thành và can tội giết người.
20Nhưng Phi-lát muốn thả Ðức Chúa Jesus nên nói với họ một lần nữa. 21Nhưng họ càng gào to, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”
22Ông hỏi họ lần thứ ba, “Tại sao? Người nầy đã làm điều ác gì? Ta không thấy người nầy có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh phạt đương sự, rồi thả ra.”
23Nhưng họ cứ gào to hơn nữa, nhất định đòi phải đóng đinh Ngài cho được, và tiếng gào thét của họ đã thắng. 24Vậy Phi-lát ra phán quyết thuận theo lời yêu cầu của họ. 25Ông cho thả người họ yêu cầu, một kẻ đã bị tù vì tội dấy loạn và giết người, còn Ðức Chúa Jesus, ông trao nộp Ngài theo ý họ muốn.

Chúa Chịu Ðóng Ðinh

(Mat 27:32-44; Mác 15:21-32; Gg 19:17-27)

26Ðang khi họ dẫn Ngài đi ra, họ túm lấy một người tên là Si-môn quê ở Sy-ren, ông ấy vừa từ dưới quê lên. Họ đặt cây thập tự trên vai ông, bắt ông vác nó đi theo Ðức Chúa Jesus. 27Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài, trong đó có những bà đấm ngực và khóc thương Ngài. 28Nhưng Ðức Chúa Jesus quay lại các bà ấy và nói, “Hỡi những phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc cho Ta, nhưng hãy khóc cho chính các ngươi và cho con cháu các ngươi. 29Vì nầy, những ngày đến người ta sẽ nói, ‘Phước cho những phụ nữ không con, cho những dạ chẳng mang thai, và cho những vú không cho con bú.’ 30Khi ấy người ta sẽ nói với núi rằng, ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và nói với đồi rằng, ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’ 31Vì khi cây vẫn còn xanh mà người ta đã đối xử như vậy, thì khi cây khô rồi người ta sẽ đối xử ra sao?”
32Có hai người khác, hai tên tội phạm, cũng bị dẫn đi hành quyết với Ngài. 33Khi đến một chỗ gọi là Ðồi Sọ, họ đóng đinh Ngài và hai tên tội phạm tại đó, một tên bên phải Ngài và một tên bên trái Ngài. 34Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì.” Họ bốc thăm để chia nhau y phục Ngài.
35Dân chúng đứng nhìn, trong khi những người lãnh đạo buông lời chế nhạo Ngài rằng, “Hắn đã cứu những người khác, hãy để hắn cứu lấy hắn, nếu hắn thật là Ðấng Christ, Ðấng Ðức Chúa Trời đã chọn!” 36Bọn lính cũng nhạo báng Ngài; chúng lại gần, đưa giấm cho Ngài, 37và nói, “Nếu ông là vua dân Do-thái, hãy cứu lấy ông đi!” 38Phía trên đầu Ngài có một tấm bảng ghi,
  “NGƯỜI NẦY LÀ VUA DÂN DO-THÁI.”
39Một trong hai tội phạm bị treo ở đó cũng buông lời xúc phạm đến Ngài rằng, “Ông không phải là Ðấng Christ sao? Hãy cứu lấy ông và cứu chúng tôi với.”
40Nhưng tên kia quở trách nó, bảo rằng, “Mày đang chịu cùng một hình phạt mà còn không kính sợ Ðức Chúa Trời sao? 41Chúng ta bị hình phạt như thế nầy thật đáng lắm, xứng với những việc chúng ta làm, nhưng người nầy đâu có làm gì sai phạm.” 42Rồi hắn nói, “Lạy Ðức Chúa Jesus, xin Ngài nhớ đến con khi Ngài vào vương quốc của Ngài.”
43Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong cõi phước hạnh.”

Chúa Chết

(Mat 27:45-56; Mác 15:33-41; Gg 19:28-30)

44Lúc ấy vào khoảng mười hai giờ trưa, khắp xứ đều tối tăm cho đến ba giờ chiều. 45Mặt trời bị nhật thực, và bức màn trong đền thờ bị xé ở giữa ra làm hai. 46Sau khi Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn, Ngài nói, “Cha ơi, Con xin trao linh hồn Con trong tay Cha.” Nói như thế xong, Ngài trút hơi thở cuối cùng.
47Viên đại đội trưởng thấy sự việc xảy ra như thế, ông cất tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời và nói rằng, “Người nầy đúng là một người ngay lành.” 48Mọi người tụ lại để xem cảnh ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, bèn đấm ngực mà trở về. 49Những người quen thân Ngài và các bà theo Ngài từ Ga-li-lê đứng đàng xa theo dõi mọi diễn biến.

Sự An Táng Chúa

(Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Gg 19:38-42)

50Bấy giờ có một người tốt và ngay lành tên là Giô-sép, làm nghị viên của Hội Ðồng Lãnh Ðạo, 51nhưng không tán thành quyết định và hành động của họ. Ông là người quê ở A-ri-ma-thê, một thành của miền Giu-đê, và hằng trông đợi vương quốc Ðức Chúa Trời. 52Ông đến gặp Phi-lát và xin thi hài của Ðức Chúa Jesus. 53Ông đem xác Ngài xuống, lấy vải gai quấn lại, rồi đặt vào một hang mộ đục sẵn trong vách đá; hang mộ ấy chưa hề chôn ai. 54Hôm đó là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu. 55Các bà đã theo Ngài từ Ga-li-lê cũng theo đến đó; họ thấy ngôi mộ và thấy rõ thi thể Ngài được đặt như thế nào. 56Sau đó họ trở về để chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Ngày Sa-bát họ nghỉ theo luật định.