23

Yê-su Ỡt Yáng Moat Phi-lat

(Mathia 27:1-2, 11-14; Mac 15:1-5; Yang 18:28-38)

1Bo ki nheq tỗp alới ca sarhống ễ dững asuoi Yê-su pỡ Phi-lat. 2Pỡ ntốq ki alới cauq apớt Yê-su neq: “Hếq ramóh cũai nâi radững cũai tâng cruang hái táq tỡ pĩeiq. Án pai neq: ‘Anhia chỗi muap práq thễq yỗn puo cũai Rô-ma.’ Cớp án pai án toâp la Crĩt, puo cũai I-sarel.”
3Phi-lat blớh Yê-su: “Lứq ma tỡ bữn mới la puo cũai I-sarel?”
 Yê-su ta‑ỡi án: “Lứq pĩeiq ariang mới pai.”
4Chơ Phi-lat atỡng máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai proai neq: “Cứq tỡ bữn ramóh muoi ŏ́c lôih ntrớu tễ cũai nâi.”
5Ma alới ớn níc Phi-lat yỗn táq Yê-su. Alới pai neq: “Tễ dâu lứq cũai nâi pỡq cachúc tâng cruang Cali-lê. Moâm ki án pỡq cachúc pláh cruang Yudê. Sanua án toâq cachúc pỡ nâi ễn.”
6Tữ Phi-lat sâng alới pai án tễ cruang Cali-lê, án blớh alới, Yê-su la cũai Cali-lê, ma tỡ bữn. 7Chơ toâq Phi-lat dáng Yê-su lứq cũai Cali-lê, án dáng cũai ca sốt Yê-su la puo Hê-rôt. Chơ án ớn noau dững Yê-su pỡ Hê-rôt, yuaq tangái ki Hê-rôt ỡt tâng vil Yaru-salem tê.

Yê-su Ỡt Yáng Moat Puo Hê-rôt

8Tữ Hê-rôt hữm Yê-su, án ỡn lứq. Khoiq dũn lứq chơ án yoc ễ ramóh Yê-su, yuaq án khoiq sâng sa‑ữi ramứh noau atỡng tễ Yê-su. Cớp án yoc ễ hữm Yê-su táq ranáq salễh. 9Chơ án blớh Yê-su sa‑ữi ŏ́c. Ma Yê-su tỡ bữn ta‑ỡi án muoi ŏ́c ntrớu. 10Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới tayứng cauq cutóh níc Yê-su. 11Chơ Hê-rôt cớp tahan án táq Yê-su samoât bỗr sanễh. Cớp alới ra‑ac án. Alới asớp án au tuar samoât puo dốq sớp. Chơ alới yỗn noau asuoi loah án pỡ Phi-lat. 12Tễ tangái ki Hê-rôt cớp Phi-lat cỡt ratoi loah, yuaq tễ nhũang alới ra‑ũan.

Noau Rưoh Yê-su Cóq Cuchĩt

(Mathia 27:15-26; Mac 15:6-15; Yang 18:39-19:16)

13Chơ Phi-lat parỗm loah máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh cũai sốt, cớp máh cũai proai; 14cớp án pai chóq alới neq: “Anhia dững cũai nâi toâq pỡ cứq, anhia pai án radững cũai táq tỡ pĩeiq. Ma cứq khoiq blớh án yáng moat anhia, cớp cứq tỡ bữn ramóh muoi ŏ́c lôih ntrớu án táq samoât anhia cauq án. 15Cớp Hê-rôt la tỡ bữn ramóh lôih ntrớu tê; yuaq ngkíq án dững loah cũai nâi pỡ cứq. Tỡ bữn ramứh ntrớu án táq ma cóq roap tôt cuchĩt. 16Ngkíq cứq ễ toân án, chơ cứq acláh.”
17Puai rit tâng tangái cha bũi ki, Phi-lat cóq acláh manoaq cũai tũ. 18Ma máh cũai clứng ki pai muoi prớh casang lứq neq: “Dững cachĩt chíq án nâi! Acláh yỗn hếq Ba-raba!”
19Ba-raba nâi la cũai noau khoiq chóq tâng cuaq tũ yuaq án cachúc cũai tâng vil ki, cớp án khoiq cachĩt cũai hỡ. 20Phi-lat yoc lứq acláh Yê-su; chơ án pai loah chóq cũai clứng ki. 21Ma alới pai casang lứq ễn: “Téh án tâng aluang sangcáng! Téh án tâng aluang sangcáng!”
22Chơ Phi-lat blớh sĩa alới cỡt pái trỗ neq: “Ntrớu anhia hữm án táq lôih? Cứq tỡ bữn ramóh ŏ́c ntrớu ma têq cachĩt án. Ngkíq cứq toân án, chơ acláh.”
23Ma alới ớn níc Phi-lat, cớp alới pai casang lứq yỗn téh Yê-su tâng aluang sangcáng. Chơ máh parnai alới cỡt blễng lứq. 24Ngkíq Phi-lat yỗn noau táq ariang alới sễq. 25Cớp án acláh Ba-raba yỗn alới, riang alới khoiq sễq tễ adớh. Ba-raba cỡt tũ yuaq án cachúc cũai tâng vil ki, cớp án khoiq cachĩt cũai hỡ. Ma Phi-lat chiau Yê-su yỗn alới; alới ễ táq nŏ́q la tam alới.

Noau Téh Yê-su Tâng Aluang Sangcáng

(Mathia 27:32-44; Mac 15:21-32; Yang 19:17-37)

26Bo alới dững aloŏh Yê-su tễ vil, alới ramóh manoaq ramứh Si-môn tễ cruang Si-rên chu tễ yáng tiah vil. Alới cỗp án, cớp ớn án dỗl aluang sangcáng Yê-su. Chơ án puai coah clĩ Yê-su.
27Bữn clứng lứq cũai puai Yê-su. Bữn dếh mansễm hỡ puai án, cớp alới nhiam atếh. 28Ma Yê-su luliaq chu clĩ; chơ án pai chóq alới neq: “Mansễm tễ vil Yaru-salem ơi! Anhia chỗi nhiam tễ cứq. Ma anhia nhiam yỗn tỗ anhia cớp con acái anhia bữm. 29Nỡ‑ra lứq toâq tangái noau ễ pai neq: ‘Bốn lứq cũai cũt cớp cũai tỡ nai canỡt con. Cớp bốn lứq cũai bữn tóh, ma tỡ nai apu con.’ 30Tangái ki alới ễ sễq tễ cóh neq: ‘Cóh ơi! Anhia ralíh catễt chíq hếq!’
 “Cớp alới ễ sễq tễ máh dũal neq: ‘Máh dũal ơi! Anhia pul culúp chíq hếq.’”
31Chơ Yê-su sacâm ễn neq: “Khân aluang ramoong ma noau poâiq táh, ki nŏ́q ễn noau ễ táq chóq aluang roŏh?”
32Cớp noau dững bar náq cũai lôih, ễ cachĩt alới ki parnơi cớp Yê-su tê. 33Tữ alới toâq pỡ ntốq noau dŏq Ntốq Nghang Cantar Plỡ, ntốq ki toâp noau cachĩt pái náq ki, téh alới tâng aluang sangcáng. Yê-su noau téh tâng aluang sangcáng mpứng dĩ. Ma bar náq cũai lôih ki, noau téh manoaq coah atoam, manoaq coah avêr Yê-su. 34Chơ Yê-su pai neq: “Mpoaq ơi! Sễq Mpoaq táh lôih alới ca táq cứq, yuaq alới tỡ bữn dáng ntrớu alới táq.”
 Chơ máh tahan tampễq tampâc Yê-su na séng anhúq, aléq bữn la thỗi.
35Bữn cũai sốt ỡt tayứng parnơi cớp máh cũai proai yoc ễ nhêng Yê-su. Máh cũai sốt ki ayê ra‑ac Yê-su neq: “Cũai canŏ́h ki têq án chuai amoong. Khân án lứq Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh, sanua yỗn án chuai amoong tỗ án bữm.”
36Dếh máh cũai tahan ayê ra‑ac án tê. Alới avơi yỗn án nguaiq blŏ́ng chong, 37Cớp alới pai neq: “Khân mới lứq puo cũai I-sarel, âu mới chuai amoong tỗ mới bữm.”
38Chơ noau chĩc dŏq tâng pian pỡng plỡ Yê-su neq: CŨAI NÂI LA PUO CŨAI I-SAREL.
39Alới bar náq ca noau téh parnơi cớp Yê-su, án ca manoaq ki pai atữl Yê-su neq: “Khân mới lứq Crĩt, âu mới chuai amoong tỗ mới, cớp chuai amoong hếq hỡ.”
40Ma án ca manoaq ễn sưoq cũai ca pai ngkíq neq: “Nŏ́q mới tỡ bữn ngcŏh Yiang Sursĩ táq mới? Mới cớp án ki noau táq machớng nheq. 41Hái la pĩeiq lứq noau táq, yuaq noau carláh dỡq loah tễ máh ranáq hái khoiq táq. Ma án, án tỡ bữn táq lôih ntrớu.”
42Chơ cũai ca sưoq ki pai chóq Yê-su neq: “Yê-su ơi! Toâq mới cỡt sốt nỡ‑ra, sễq mới chỗi khlĩr cứq.”
43Chơ Yê-su ta‑ỡi án neq: “Cứq atỡng mới samoât lứq, tangái nâi toâp mới bữn ỡt cớp cứq tâng cruang ien khễ tâng paloŏng.”

Yê-su Cheq Ta-ŏh Rangứh

(Mathia 27:45-56; Mac 15:33-41; Yang 19:28-30)

44Bo moat mandang ễ cuvỡ toâng, cỡt canám chũop nheq cruang ki, toau toâq mandang priang. 45Moat mandang cỡt pứt chíq, cớp aroâiq noau catáng tâng Dống Sang Toâr chống raháq cỡt bar sarễc. 46Yê-su u‑ỗi casang lứq neq: “Mpoaq ơi! Cứq pachúh raviei cứq pỡ mới.”
 Toâq án tangứt pai, chơ ta-ŏh toâp rangứh án.
47Bữn manoaq sốt muoi culám náq tahan, án hữm máh ranáq nâi. Án khễn Yiang Sursĩ, cớp án pai neq: “Lứq samoât cũai nâi la cũai tanoang o.”
48Nheq tữh cũai rôm cheq ki sâng ngua lứq. Chơ alới chu nheq chu dống alới. 49Máh cũai sarcoal Yê-su cớp máh mansễm ca puai án tễ cruang Cali-lê, alới ỡt yơng-yơng, tapoang nhêng máh ranáq noau táq chóq Yê-su.

Noau Tứp Yê-su

(Mathia 27:57-61; Mac 15:42-47; Yang 19:38-42)

50Bữn manoaq ramứh Yô-sep tễ tỗp sốt cũai I-sarel. Án la cũai o cớp tanoang lứq. 51Án tỡ bữn pruam cớp tỗp sốt bo alới táq Yê-su. Án la tễ cruang Yudê, vil Ari-mathê. Cớp án ngcuang Yiang Sursĩ táq sốt. 52Án pỡq chu Phi-lat cớp sễq cumuiq Yê-su. 53Chơ án toâq alíh cumuiq Yê-su tễ aluang sangcáng. Án som toâq aroâiq, cớp án tứp tâng ping noau tốc tâng tamáu. Ping ki noau tỡ yũah tứp cũai. 54Tangái ki la noau thrũan cheq ễ toâq Tangái Rlu.
55Máh mansễm ca puai Yê-su tễ cruang Cali-lê pỡq tapun Yô-sep cớp nhêng ping Yê-su. Alới hữm noau chóq cumuiq Yê-su tâng ping. 56Moâm ki alới chu pỡ dống. Alới thrũan crơng phuom yoc ễ chóq tâng cumuiq Yê-su. Cớp toâq Tangái Rlu, alới rlu tê puai ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq patâp.