23

Yexu nyob ntawm Philaj xubndag

(Mth. 27:1-2, 11-14; Mk. 15:1-5; Yh. 18:28-38)

1Puab suavdawg txawm sawv tseeg coj Yexu moog cuag Philaj. 2Puab chiv kom Yexu has tas, “Peb pum tug nuav saamswm ntxeev peb lub tebchaws. Nwg txwv kuas peb tsw xob them se rua Xixa hab has tas nwg yog tug Kheto, yog ib tug vaajntxwv.” 3Philaj txawm nug Yexu tas, “Koj yog cov Yutai tug vaajntxwv lov?” Yexu has tas, “Yog le koj has.” 4Philaj txawm has rua cov pov thawj hlub hab cov tuabneeg hov tas, “Kuv tsw pum tug nuav muaj ib qho txhum hlo le.” 5Tassws puab has tawv qhawv tas, “Tug nuav tshaum cov pejxeem hab qhuab qha thoob plawg Yutia txwj ntawm Kalilai lug txug ntawm nuav.”

Yexu nyob ntawm Helauj xubndag

6Thaus Philaj nov le ntawd, nwg txawm nug tas tug hov yog tuabneeg Kalilai lov? 7Thaus nwg paub tas Yexu nyob huv Helauj le kaav xyuam, nwg txawm xaa Yexu moog cuag Helauj kws tseed nyob huv Yeluxalee rua lub swjhawm ntawd. 8Thaus Helauj pum Yexu nwg kuj zoo sab heev tsua qhov nwg tub xaav pum Yexu ntev lug lawm tsua qhov nwg tub nov txug Yexu, hab nwg vaam tas yuav pum Yexu ua ib yaam txujci tseem ceeb. 9Nwg txawm nug Yexu ntau qhov tassws Yexu tsw teb le. 10Cov pov thawj hlub hab cov xwbfwb qha Vaajtswv kevcai kuj sawv ntawd swv zug kom Yexu heev kawg. 11Helauj hab nwg cov tub rog kuj saib tsw taug thuaj luag Yexu. Thaus muab ib cev tsoog zoo nkauj ua rua Yexu naav, Helauj txawm xaa Yexu rov moog rua Philaj. 12Helauj hab Philaj txawm sws raug zoo rua nub ntawd, tsua qhov yaav taag lug ob tug ua yeeb ncuab.

Yexu raug teem txem tuag

(Mth. 27:15-26; Mk. 15:6-15; Yh. 18:39-19:16)

13Philaj txawm hu cov pov thawj hlub hab cov thawj hab cov pejxeem tuaj txoos ua ke, 14hab has rua puab tas, “Mej coj tug nuav tuaj cuag kuv has tas nwg tshaum cov pejxeem kuas faav xeeb. Kuv tub tshuaj saib nwg taab meeg mej los kuv tsw pum tas nwg muaj kev txhum lawv le mej kom nwg, 15hab Helauj kuj tsw pum nwg muaj kev txhum tsua qhov Helauj tub xaa nwg rov lug cuag kuv. Saib maj, tug nuav yeej tsw muaj ib qhov txhum kws tswm nyog muab rau txem tuag. 16Vem le nuav kuv yuav muab nwg nplawm hab tso nwg dim.” 18Tassws cov tuabneeg ib txhwj qw has tas, “Muab tug nuav tua pov tseg, es tso Npalanpa rua peb.” 19Npalanpa yeej raug kaw huv tsev lojfaaj vem yog tshaum tuabneeg faav xeeb huv lub nroog hab tua tuabneeg. 20Philaj tseed xaav tso Yexu dim txhad has rua puab dua ib zag, 21tassws puab qw nrov has tas, “Muab nwg teem, muab nwg teem rua sau khaublig ntoo.” 22Philaj has rua puab zag peb tas, “Ua caag muab teem? Nwg tau ua txhum daabtsw? Kuv tsw pum nwg ua txhum daabtsw kws yuav tswm nyog tuag. Vem le nuav kuv yuav muab nwg nplawm hab tso nwg moog.” 23Tassws puab qw nrov nrov txhwb kuas muab Yexu teem rua sau khaublig ntoo, tes puab lub suab txawm kov yeej. 24Philaj txhad txav txem lawv le puab thov. 25Nwg txhad tso tug kws puab thov hov yog tug raug kaw huv tsev lojfaaj vem yog tshaum tuabneeg faav xeeb hab tua tuabneeg. Hab nwg muab Yexu cob rua puab ua lawv le puab lub sab.

Teem Yexu sau khaublig ntoo

(Mth. 27:32-44; Mk. 15:21-32; Yh. 19:17-27)

26Thaus puab saamswm coj Yexu moog, puab yuam Ximoo kws yog tuabneeg Khulene taug kev peg yaaj saab tuaj. Puab txawm muab tug khaublig ntoo rua nwg kwv lawv Yexu qaab moog. 27Muaj tuabneeg coob coob hab ib co quaspuj kws ntaus hauv sab quaj ntsuag lawv Yexu qaab moog. 28Yexu tig lug saib puab hab has tas, “Yeluxalee cov ntxhais 'e, tsw xob quaj kuv, ca le quaj mej tug kheej hab mej cov mivnyuas nawj. 29Tsua qhov yuav txug lub swjhawm kws luas yuav has tas, ‘Cov quaspuj mooj hab lub plaab kws tsw tau xeeb dua mivnyuas hab tej txwv mig kws mivnyuas tsw tau ntxais dua tau nyob kaaj sab lug.’ 30Lub swjhawm ntawd puab yuav chiv hu rua tej roob tas, ‘Ca le nphau lug tsuam peb,’ hab hu rua tej pov roob tas, ‘ Ca le txhub hlo peb.’ 31Thaus tsob ntoo nyoog, puab tub ua le nuav, tes thaus tsob ntoo qhuav lawm puab tseed yuav ua le caag?”
32Puab kuj coj dua ob tug yawm tuabneeg phem moog tua pov tseg nrug Yexu ua ke. 33Thaus puab moog txug lub chaw kws hu tas roob Txhaa Taubhau, puab txawm muab Yexu teem rua sau khaublig ntoo rua hov ntawd, hab muab ob tug tuabneeg phem hov teem nrug Yexu, saab xws ib tug saab phem ib tug. 34Yexu has tas, “Au kuv txwv, thov daws puab lub txem, vem puab tsw paub tas puab ua daabtsw.” Puab muab nwg cev tsoog tsho lug rhu ntawv faib rua puab. 35Cov tuabneeg kuj sawv ntawd saib ntsoov. Cov thawj kuj thuaj luag Yexu has tas, “Nwg cawm tau luas dim, yog nwg yog Vaajtswv tug Kheto kws Vaajtswv xaiv ca lawd, kuj ca nwg cawm nwg tug kheej dim los maj!” 36Cov tub rog kuj thuaj luag nwg, hab tuaj muab cov kua qaub cev rua nwg haus, 37hab has tas, “Yog koj yog cov Yutai tug vaajntxwv, ca le cawm koj tug kheej dim los maj!” 38Ntawm Yexu lawm sau muaj ib co lug sau ca has tas, “Tug nuav yog cov Yutai tug vaajntxwv.”
39Ib tug kws raug teem rua sau khaublig ntoo ntawd, kuj has tuam mom Yexu tas, “Koj yog tug Kheto los tsw yog? Ca le cawm koj hab ib ob leeg dim los maj!” 40Tassws muaj dua ib tug txwv nwg has tas, “Koj tsw ntshai Vaajtswv lov? Koj tub raug txem ib yaam nkaus hab. 41Ib ob leeg yeej raug txem lawv le txujcai, vem ib tau saws lawv le ib tau ua lug lawm, tassws tug nuav tsw tau ua ib qho txhum hlo le.” 42Tes nwg txawm has tas, “Yexu, thaus koj nkaag rua huv koj lub tebchaws thov koj ncu txug kuv.” 43Yexu has rua nwg tas, “Kuv has tseeb rua koj tas, nub nua koj yeej yuav tau nrug kuv nyob huv lub chaw zoo kawg nkaus.”

Yexu tuag

(Mth. 27:45-56; Mk. 15:33-41; Yh. 19:28-30)

44Thaus ntawd kwvlaam taav su txawm tsaus ntuj ndais thoob plawg lub tebchaws moog txug nub qaij peb teev. 45Lub nub kuj tsaus nti, daim ntaub kws thaiv huv lub tuam tsev txawm nduag rhe ua ob daim. 46Yexu txawm tsaa suab qw nrov has tas, “Kuv txwv, kuv muab kuv tug ntsuj plig cob rua huv koj txhais teg.” Yexu has le ntawd taag nwg txawm tu sav nrho.
47Thaus tug thawj rog kws kaav ib puas leej pum tej kws tshwm lug nuav, nwg txawm qhuas Vaajtswv has tas, “Tseeb tag lauj, tug nuav yeej yog ib tug ncaaj nceeg.” 48Cov tuabneeg coob kws tuaj saib tej xwm txheej nuav thaus pum lawd kuj ntaus hauv sab rov qaab moog tsev. 49Txhua tug kws paub Yexu hab cov quaspuj kws nrug Yexu tuaj peg Kalilai tuaj kuj sawv deb deb saib tej xwm txheej nuav.

Muab Yexu log

(Mth. 27:57-61; Mk. 15:42-47; Yh. 19:38-42)

50Muaj ib tug yawm npe hu ua Yauxej kws nyob huv cov Yutai lub moos Alimathia yog ib tug huv cov thawj lub rooj sablaaj, nwg yog ib tug tuabneeg zoo hab ncaaj nceeg. 51Nwg tsw pum zoo qhov kws puab tau has hum hab puab ua le ntawd, hab nwg tog rawv Vaajtswv lub tebchaws. 52Yauxej txawm moog cuag Philaj thov Yexu lub cev tuag. 53Thaus Yauxej txu Yexu lub cev tuag lug lawd nwg muab ib daim ntaub maag qhwv, coj moog tso rua huv lub qhov ntxaa kws txaug ca rua huv phaab zeb, kws tsw tau log tuag le. 54Nub ntawd yog nub kws npaaj rua nub Xanpatau kws tub yuav txug. 55Cov quaspuj kws nrug Yexu tuaj peg Kalilai tuaj kuj lawv qaab moog pum lub qhov ntxaa hov hab pum tas puab muab Yexu lub cev tuag tso le caag. 56Tes cov quaspuj hov txawm rov qaab moog npaaj tshuaj tsw qaab hab roj tsw qaab. Nub Xanpatau puab txawm su lawv le kevcai.