23

Philaj Taug Yexus Zaj

(Mathais 27.1-2; Malakaus 15.1-5; Yauhas 18.28-38)

1Tagnrho cov neeg uas tuaj sablaj ntawd txawm sawv tsees coj Yexus mus cuag Philaj, 2lawv nkaug Yexus rau Philaj hais tias, “Peb ntes tus txivneej no thaum nws tabtom ntxias kom peb haivneeg ua yuam kev, thiab txwv tsis pub lawv them se rau Xixas, thiab nws khav hais tias nws yog tus Mexiyas uas yog vajntxwv.”
3Philaj nug Yexus hais tias, “Koj yog cov Yudais tus vajntxwv los?”
 Yexus teb hais tias, “Koj hais yog lawm.”
4Ces Philaj hais rau cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov neeg coob coob ntawd hais tias, “Kuv tsis pom tus txivneej no muaj ib qhov txhaum li.”
5Tiamsis lawv hajyam hais tawv tawv hais tias, “Nws tej lus qhia ua rau sawvdaws muaj kev kub ntxhov thoob lub xeev Yudas. Nws pib qhia pem lub xeev Kalilais thiab tuaj txog ntawm no.”

Helauj Taug Yexus Zaj

6Thaum Philaj hnov lawv hais li ntawd, nws nug hais tias, “Tus txivneej no yog neeg Kalilais los?” 7Thaum Philaj paub hais tias Yexus tuaj pem cheebtsam uas Helauj kav tuaj, ces nws txawm xa Yexus mus cuag Helauj, rau qhov lub sijhawm ntawd Helauj tuaj so hauv lub nroog Yeluxalees. 8Thaum Helauj pom Yexus, Helauj zoo siab kawg li, rau qhov nws ibtxwm hnov Yexus lub moo, thiab xav pom Yexus ntev los lawm. Helauj cia siab hais tias nws yuav pom Yexus ua ib yam txujci tseemceeb. 9Helauj nug Yexus ntau zaj, tiamsis Yexus tsis teb li. 10Cov thawj ntawm cov povthawj thiab cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai txav zog mus nkaug Yexus rau Helauj. 11Helauj thiab nws cov tubrog thuam Yexus thiab ua saib tsis taus Yexus; lawv muab ib lub tsho ntev uas zoo nkauj heev rau Yexus hnav, thiab xa nws rov qab mus rau Philaj. 12Txij hnub ntawd los Helauj thiab Philaj txawm sib raug zoo lawm; yav tas los nkawd ua yeebncuab.

Txiav Txim Muab Yexus Tua

(Mathais 27.15-26; Malakaus 15.6-15; Yauhas 18.39–19.16)

13Philaj hu cov thawj ntawm cov povthawj, cov thawjcoj thiab cov pejxeem tuaj, 14thiab nws hais rau lawv hais tias, “Nej hais tias nws ntxias kom cov pejxeem yuam kev. Nimno kuv twb taug nws zaj tabmeeg nej sawvdaws lawm, thiab tsis pom nws muaj ib qho txhaum raws li uas nej nkaug nws ntawd. 15Helauj los tsis pom nws muaj ib qho txhaum li thiab, Helauj thiaj xa nws rov los rau peb. Tus txivneej no yeej tsis tau ua ib qho txhaum uas tsimnyog yuav muab nws tua povtseg. 16Yog li ntawd, kuv yuav kom luag muab nws nplawm thiab tso nws mus.” 17[Raws li ibtxwm, txhua zaus uas ua Kevcai Hla Dhau, Philaj yuav tsum tso ib tug neeg raug txim raws li cov pejxeem thov.]
18Cov neeg coob coob ntawd hais nrov nrov hais tias, “Muab nws tua povtseg! Thiab tso Npalanpas los rau peb!” 19(Npalanpas raug kaw rau hauv tsev lojcuj, vim nws ntxeev nom ntxeev tswv hauv lub nroog thiab nws tua neeg.)
20Philaj xav tso Yexus, nws thiaj rov hais rau cov neeg coob coob ntawd ib zaug ntxiv thiab. 21Tiamsis lawv hajyam qw nrov nrov hais tias, “Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig! Muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig!”
22Philaj rov hais rau lawv ib zaug hais tias, “Vim li cas? Nws ua txhaum dabtsi? Kuv tsis pom nws muaj ib qho txhaum uas tsimnyog yuav muab nws tua! Kuv yuav kom luag muab nws nplawm thiab tso nws mus.”
23Tiamsis cov neeg coob coob ntawd qw tas zog kom Philaj muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig. Thaum kawg lawv kovyeej Philaj. 24Philaj txawm txiav txim rau Yexus raws li lawv thov. 25Thiab Philaj tso tus txivneej uas lawv thov rau lawv. Tus ntawd yog tus uas raug kaw rau hauv tsev lojcuj, nws ntxeev nom ntxeev tswv thiab tua neeg. Ces Philaj muab Yexus rau lawv raws li lawv siab nyiam.

Muab Yexus Ntsia rau Saum Ntoo Khaublig

(Mathais 27.32-44; Malakaus 15.21-32; Yauhas 19.17-27)

26Thaum lawv tabtom coj Yexus tawm mus; lawv ntsib ib tug txivneej hu ua Ximoos uas nyob hauv lub nroog Kulenes uas nyob pem yajsab tuaj yuav mus rau hauv lub nroog. Lawv ntes nws thiab yuam kom nws kwv tus ntoo khaublig nrog Yexus mus.
27Cov neeg coob coob uas raws Yexus qab ntawd, muaj ib co pojniam tsa suab hlo quaj nrov nrov, rau qhov lawv hlub Yexus heev. 28Yexus tig mus saib lawv thiab hais tias, “Cov pojniam uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees! Nej tsis txhob quaj kuv, tiamsis cia li quaj nej thiab nej tej menyuam. 29Thaum txog lub sijhawm ntawd, sawvdaws yuav hais tias, ‘Cov pojniam uas ibtxwm xeeb tsis taus menyuam, thiab cov pojniam uas tsis tau xeeb dua menyuam thiab tsis tau pub dua mis rau menyuam noj, yog cov uas hmoov zoo!’ 30Lub sijhawm ntawd, yuav muaj neeg hais rau tej roob hais tias, ‘Nphau los tsuam peb!’ thiab yuav hais rau tej pov roob hais tias, ‘Pob los txhub peb!’ 31Yog lawv twb ua li no rau tsob ntoo uas tseem nyoos, thaum tsob ntoo qhuav lawm, lawv yuav ua li cas rau?”
32Lawv coj ob tug txivneej uas ua tubsab mus tua nrog Yexus. 33Thaum lawv mus txog ntawm qhov chaw uas hu ua “Pob Txha Taubhau,” lawv muab Yexus ntsia rau saum ntoo khaublig thiab muab txhos rau qhov ntawd, thiab muab ob tug tubsab ntsia rau saum ntoo khaublig, muab ib tug txhos rau ntawm Yexus sab xis thiab muab ib tug txhos rau ntawm Yexus sab laug. 34Yexus hais tias, “Txiv, thov koj zam txim rau lawv! Rau qhov lawv tsis paub hais tias lawv ua dabtsi.”
 Lawv muab Yexus cev ris tsho los twv saib leejtwg yuav tau yam twg.
35Tej neeg sawvdaws sawv ibcag saib. Cov Yudais cov thawjcoj thuam Yexus hais tias: “Nws twb pab tau lwm tus dim; yog hais tias nws yog tus Mexiyas uas Vajtswv xaiv tiag, nws cia li pab kom nws dim!”
36Cov tubrog thuam Yexus thiab lawv muab cawv txiv hmab qaub los cev rau Yexus haus, 37thiab hais tias, “Yog koj yog cov Yudais tus vajntxwv tiag, koj cia li pab kom koj dim!”
38Muaj ib cov lus sau rau ntawm ib daim txiag uas nyob ncaj ntawm Yexus taubhau rau saud hais tias, “Tus no yog cov Yudais tus vajntxwv.”
39Ob tug tubsab uas lawv muab ntsia rau saum ntoo khaublig ntawd, ib tug thuam Yexus hais tias, “Koj tsis yog tus Mexiyas los? Koj cia li pab koj thiab pab kom wb dim!”
40Tiamsis muaj dua ib tug cem hais tias, “Koj tsis ntshai Vajtswv los? Koj twb raug txim ib yam nkaus li nws thiab. 41Wb raug txim li no yeej tsimnyog qhov uas wb ua txhaum; tiamsis tus no tsis tau ua txhaum dabtsi li.” 42Nws hais rau Yexus hais tias, “Thaum koj rov qab los ua Vajntxwv, thov koj nco txog kuv thiab.”
43Yexus hais rau nws hais tias, “Kuv qhia tseeb rau koj hais tias, hnub no koj yuav tau nrog kuv nyob saum qhov chaw uas kaj siab lug.”

Yexus Tuag

(Mathais 27.45-56; Malakaus 15.34-41; Yauhas 19.28-30)

44Thaum hnub ntseg, lub hnub tsis ci lawm, thiab lub tebchaws tsaus ntuj nti mus txog thaum peb teev; 45daim ntaub uas thaiv hauv lub Tuamtsev txawm ntuag rhe ua ob daig. 46Yexus hu nrov nrov hais tias, “Txiv, kuv muab kuv txojsia tso rau hauv koj txhais tes!” Yexus hais li ntawd tas, nws txawm tuag lawm.
47Tus thawj tubrog pom muaj li ntawd, nws qhuas Vajtswv hais tias, “Yog tiag, tus no yeej yog neeg ncaj ncees!”
48Thaum cov neeg uas tuaj saib pom li no, lawv ntaus hauv siab thiab rov qab mus tsev lawm. 49Cov neeg uas ibtxwm paub Yexus, thiab cov pojniam uas nrog Yexus tuaj pem lub xeev Kalilais tuaj, lawv sawv deb deb saib tej no.

Faus Yexus

(Mathais 27.57-61; Malakaus 15.42-47; Yauhas 19.38-42)

50-51Muaj ib tug txivneej hu ua Yauxej, tuaj pem lub nroog Alimathas hauv lub xeev Yudas tuaj. Nws yog ib tug neeg zoo uas sawvdaws hwm, thiab nws niaj hnub tos Vajtswv lub Tebchaws uas yuav los thiab nws yog cov Yudais ib tug nomtswv, tiamsis thaum lawv sablaj yuav txiav txim rau Yexus, nws tsis pom zoo tej uas lawv ua ntawd. 52Nws mus cuag Philaj thiab thov Philaj muab Yexus lub cev rau nws. 53Ces nws muab Yexus lub cev txo, muab qhwv thiab muab kwv mus tso rau hauv lub qhov ntxa uas luag txaug rau hauv ib phab pobzeb, yeej tsis tau muaj leejtwg coj neeg mus tso rau hauv li. 54Hnub ntawd yog hnub uas npaj qhov txhia chaw tseg rau Hnub Xanpataus uas twb los yuav txog.
55Cov pojniam uas nrog Yexus tuaj pem Kalilais tuaj, lawv nrog Yauxej mus, lawv pom lub qhov ntxa, thiab Yauxej muab Yexus lub cev tso li cas los lawv pom huv tibsi. 56Lawv rov mus tsev, lawv npaj tej tshuaj tsw qab thiab tej roj tsw qab, yuav nqa mus pleev Yexus lub cev.
 Hnub Xanpataus lawv so raws li Vajtswv txoj Kevcai qhia tseg lawm.