23

Yêsu Gah Anăp Khua Kwar Pilat

(Mathiơ 27:1, 2; Markôs 15:1-5; Yôhan 18:28-38)

1Giŏng anŭn, abih bang ƀing pơjơnum glaĭ amăng anih anŭn tơgŭ laih anŭn ba Yêsu nao pơ gah anăp khua kwar Pilat. 2Ƀing gơñu čơdơ̆ng phŏng kơđi kơ Yêsu tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo mă laih čơkơi anai tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna ta laih anŭn khă hĭ ƀing ană plei gơmơi khŏm anăm duh jia ôh kơ pơtao prŏng Kaisar, laih anŭn dơ̆ng, ñu laĭ ñu pô jing Messiah, jing pơtao.”
3Tui anŭn, Pilat tơña Yêsu tui anai, “Djơ̆ mơ̆ ih jing pơtao ƀing Yehudah?”
 Laih anŭn Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu, “Sĭt tui hăng tơlơi ih laĭ yơh.”
4Pilat laĭ kơ ƀing khua ngă yang prŏng wơ̆t hăng ƀing ană plei tui anai, “Kâo ƀu hơduah ƀuh tơlơi soh hơget gĕt ôh amăng mơnuih anai lăp kơ kâo pơkơhma̱l hĭ ñu.”
5Samơ̆ ƀing gơñu pơhiăp pơđu̱r tui anai, “Ñu pơrŭng pơrăng ƀing ană plei laih anŭn hyu pơtô djŏp anih amăng kwar Yudea čơdơ̆ng mơ̆ng kwar Galilê hlŏng truh pơ plei prŏng Yerusalaim anai.”

Yêsu Gah Anăp Pơtao Hêrôd Antipas

6Tơdang Pilat hơmư̆ tơlơi anŭn, ñu tơña kiăng thâo pô anai jing mơnuih Galilê mơ̆n thâo. 7Tơdang ñu thâo krăn Yêsu jing ană plei lŏm kơ kwar gah yŭ tơlơi dưi pơtao Hêrôd Antipas, ñu brơi arăng ba Yêsu nao pơ Hêrôd yơh. Yuakơ Hêrôd pô hlak dŏ amăng plei prŏng Yerusalaim.
8Tơdang Hêrôd ƀuh Yêsu, ñu mơak biă mă yuakơ mơ̆ng sui laih ñu kiăng bưp Yêsu. Ñu hơmâo hơmư̆ hing laih kơ Yêsu laih anŭn hlak čang rơmang kiăng ƀuh Yêsu ngă tơlơi mơsêh mơyang. 9Tui anŭn, ñu tơña kơ Yêsu lu tơlơi, samơ̆ Yêsu ƀu laĭ glaĭ hơget gĕt ôh. 10Tơdang anŭn, ƀing khua ngă yang prŏng wơ̆t hăng ƀing nai pơtô Tơlơi Juăt hlak dŏ dơ̆ng jĕ anŭn phŏng kơđi kơ Yêsu lu mơta tơlơi biă mă. 11Ƀơi mông anŭn mơ̆n, Hêrôd hrŏm hăng ƀing tơhan ñu pơhiăp ƀrưh mơhiăh djik djak kơ Yêsu. Giŏng anŭn, ƀing gơñu buh brơi Yêsu sa blah ao phyung hiam rô̆ hrup hăng pơtao laih anŭn pơkiaŏ Gơ̆ glaĭ pơ khua tring Pilat. 12Čơdơ̆ng mơ̆ng hlâo adih, Pilat hăng Hêrôd jing rŏh ayăt hăng tơdruă, samơ̆ ƀơi hrơi anŭn ƀing gơñu jing hĭ gơyut gơyâo.

Pilat Klă Kơđi Yêsu Kơ Tơlơi Djai

(Mathiơ 27:15-26; Markôs 15:6-15; Yôhan 18:39–19:16)

13Giŏng anŭn, Pilat iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing khua ngă yang prŏng, ƀing khua git gai wơ̆t hăng ƀing ană plei dŏ jum dar, 14laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih hơmâo ba rai laih mơnuih anai pơ kâo tơ̆ng klơi, jing pô ƀing gih laĭ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna ƀing Rôm anŭn, anai nê, tơdơi kơ kâo kơsem lăng laih ñu ƀơi anăp abih bang ƀing gih, kâo ƀu hơduah ƀuh ôh mơnuih anai ngă soh tui hăng tơlơi ƀing gih phŏng kơ ñu. 15Hêrôd kŏn hơduah ƀuh tơlơi soh ñu tơgŭ pơkơdơ̆ng anŭn lơi, samơ̆ ñu hơmâo jao glaĭ laih kơ ƀing ta yuakơ ñu ƀu pơkơhma̱l hĭ Yêsu ôh. Kâo thâo rơđah, mơnuih anai ƀu hơmâo ngă sa tơlơi soh hơget ôh lăp kơ djai. 16Hơnŭn yơh, kâo či taih pơkơhma̱l hĭ ñu đôč laih anŭn pơrơngai hĭ ñu yơh.”
17Amăng rơnŭk anŭn, khua kwar Pilat hơmâo tơlơi phiăn pŏk brơi sa čô mơnă kơ ƀing gơñu djơ̆ amăng hrơi Phet Tơlơi Găn. 18Samơ̆ abih bang ƀing gơñu ur kraih hrŏm hơbĭt tui anai, “Pơdjai hĭ bĕ čơkơi anai, laih anŭn pŏk brơi bĕ kơ ƀing gơmơi Barabbas.” 19Barabbas jing pô arăng hơmâo krư̆ hĭ laih amăng sang mơnă tơl truh hrơi arăng pŏng pơdjai hĭ ñu, yuakơ ñu hrŏm hăng ƀing pơkŏn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kơnŭk kơna ƀing Rôm amăng plei prŏng Yerusalaim anai laih anŭn ñu pơdjai hĭ mơnuih tơdang anŭn.
20Pilat kiăng pŏk pơrơngai hĭ Yêsu tui anŭn ñu pơblang kơ ƀing gơñu, 21samơ̆ ƀing gơñu ăt ur kraih tui anai, “Pŏng hĭ bĕ ñu! Pŏng hĭ bĕ ñu pơ kơyâo bơrơkal!”
22Pilat pơhiăp hăng ƀing gơñu tal klâo dơ̆ng tui anai, “Yua hơget lĕ? Hơget tơlơi soh mơnuih anai hơmâo ngă laih lĕ? Kâo ƀu hơduah ƀuh ôh tơlơi soh ñu lăp kơ djai, tui anŭn kâo či taih pơkơhma̱l laih anŭn pŏk pơrơngai hĭ ñu yơh.”
23Samơ̆ ƀing gơñu pơđu̱r kwưh rơkâo kraih krin kiăng kơ pŏng pơdjai hĭ Yêsu ƀơi kơyâo bơrơkal, laih anŭn asăp hiăp ƀing gơñu ur kraih anŭn pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Pilat yơh. 24Giŏng anŭn, Pilat klă̱ kơđi kơ Yêsu kiăng kơ pŏng pơdjai hĭ tui hăng tơlơi ƀing gơñu rơkâo yơh. 25Pilat pŏk pơrơngai hĭ pô mơnă arăng krư̆ yuakơ tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ kơnŭk kơna ƀing Rôm laih anŭn pơdjai mơnuih, jing pô ƀing gơñu rơkâo kiăng kơ pŏk anŭn, samơ̆ Pilat jao lui hĭ Yêsu kơ ƀing tơhan ñu kiăng kơ pŏng pơdjai tui hăng tơlơi ƀing mơnuih lu anŭn kiăng yơh.

Ƀing Tơhan Pŏng Yêsu Ƀơi Kơyâo Bơrơkal

(Mathiơ 27:32-44; Markôs 15:21-32; Yôhan 19:17-27)

26Tơdang ƀing tơhan khua tring Pilat ba Yêsu nao, ƀing gơñu mă pơgŏ̱ sa čô mơnuih mơ̆ng plei prŏng Kurênê, anăn gơ̆ Simôn. Gơ̆ phrâo rai mơ̆ng gah rơngiao kiăng kơ mŭt nao amăng plei prŏng Yerusalaim. Tui anŭn, ƀing gơñu brơi gơ̆ glăm kơyâo bơrơkal laih anŭn đuaĭ tui gah rŏng Yêsu. 27Hơmâo ƀing mơnuih lu đuaĭ tui gah rŏng Yêsu wơ̆t hăng ƀing đah kơmơi pơkrao čŏk hia kơ Ñu. 28Samơ̆ Yêsu wir glaĭ laĭ hăng ƀing đah kơmơi tui anai, “Ơ ƀing đah kơmơi plei Yerusalaim ăh, anăm hia kơ kâo ôh, samơ̆ hia bĕ kơ gih pô laih anŭn kơ ƀing ană bă gih. 29Anai nê, Kâo laĭ tui anŭn yuakơ khul hrơi anŭn či truh tơdang ƀing arăng či laĭ tui anai, ‘Hiam mơak yơh kơ đah kơmơi plao, jing pô ƀu hơmâo tơkeng ană bă laih anŭn jing pô ƀu hơmâo ană mĕm ôh!’
30“Giŏng anŭn, yuakơ ƀing ană plei Yehudah kiăng klaih mơ̆ng tơlơi tơnap tap prŏng anŭn yơh ƀing gơñu či laĭ kơ čư̆ čan tui anai, ‘Glưh trŭn bĕ ƀơi ƀing gơmơi!’ Laih anŭn laĭ kơ bŏl čư̆ tui anai, ‘Dơ̱r lŏm hĭ bĕ ƀing gơmơi!’
31“Sĭt tơlơi anŭn či truh yuakơ tơdah ană plei anŭn ngă tơlơi sat anai kơ Kâo, jing Pô ƀu soh ôh, jing kar hăng arăng glŏm than kơyâo dŏ mơtah amăng apui, tui anŭn hơget tơlơi arăng či ngă kơ ƀing mơnuih soh biă mă, jing kar hăng arăng glŏm than kơyâo krô laih amăng apui anŭn laih lĕ?”
32Ăt hơmâo dua čô pơkŏn mơ̆n, jing ƀing sat ƀai, ƀing tơhan ba nao kiăng pơdjai hrŏm hăng Yêsu. 33Tơdang ƀing gơñu nao truh pơ anih arăng pơanăn anih Klang Akŏ, pơ anih anŭn yơh ƀing tơhan tŏh hĭ ao Yêsu laih anŭn pŏng hĭ Gơ̆ ƀơi kơyâo bơrơkal, wơ̆t hăng dua čô mơnuih sat ƀai anŭn mơ̆n, sa čô gah hơnuă sa čô gah ieo kơ Yêsu. 34Giŏng anŭn, Yêsu iâu laĭ tui anai, “Ơ Ama hơi, rơkâo Ih pap brơi kơ ƀing gơñu đa, yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh kơ hlơi ƀing gơñu hlak ngă tơlơi anŭn.” Giŏng anŭn, ƀing tơhan ngă čram kiăng kơ pơpha hĭ ao phyung Yêsu.
35Hơmâo ƀing mơnuih lu dŏ dơ̆ng lăng pơ anŭn, samơ̆ ƀing khua djă̱ akŏ Yehudah djik djak kơ Yêsu tui anai, “Ñu hơmâo pơklaih laih ƀing arăng; tơdah ñu jing Messiah, jing Pô Ơi Adai hơmâo ruah laih, brơi ñu pơklaih hĭ bĕ ñu pô!”
36Ƀing tơhan ăt mưč mač kơ Yêsu mơ̆n. Ƀing gơñu nao jĕ yơr đĭ kơ Yêsu ia tơpai mơsăm. 37Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Tơdah ih jing pơtao ƀing Yehudah, brơi ih pơklaih bĕ ih pô!”
38Gah ngŏ kơ Yêsu ƀing gơñu ăt pŏng hơnăl čih boh hiăp tui anai mơ̆n, “anai jing pơtao ƀing yehudah.”
39Sa čô mơnuih sat ƀai gah anai kơ Yêsu, jing pô arăng pŏng ƀơi kơyâo bơrơkal, ăt pơhiăp ƀrưh mơhiăh kơ Yêsu tui anai mơ̆n, “Ih ƀu djơ̆ jing Messiah ôh hă? Pơklaih bĕ ih pô laih anŭn pơklaih ƀing gơmơi mơ̆n.”
40Samơ̆ pô sat ƀai gah adih pơhiăp kơ pô sat ƀai anŭn tui anai, “Ih ăt tŭ tơlơi pơkơhma̱l kar kaĭ mơ̆n, samơ̆ ih ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh hă? 41Gah kơ ƀing ta jing djơ̆ yơh, ƀing ta tŭ mă lăp biă mă yơh hăng tơlơi soh ƀing ta hơmâo ngă laih, samơ̆ Pô anai ƀu hơmâo ngă tơlơi soh sat hơget gĕt ôh.”
42Giŏng anŭn, ñu pơhiăp hăng Yêsu tui anai, “Ơ Yêsu ăh, hơdơr kơ kâo đa tơdang Ih jing Pơtao git gai wai lăng mơnuih mơnam!”
43Laih anŭn Yêsu laĭ glaĭ kơ ñu tui anai, “Kâo laĭ sĭt biă mă hăng ih, hrơi anai ih či dŏ hăng Kâo amăng anih hiam klă Paradeis yơh.”

Yêsu Tơĭ Pran

(Mathiơ 27:45-56; Markôs 15:33-41; Yôhan 19:28-30)

44Hlak anŭn, kơplăh wăh amăng mông ƀơi yang hrơi dơ̆ng, hơmâo tơlơi kơnăm mơmŏt go̱m amăng djŏp tring anŭn hlŏng truh kơ mông tŏng krah klăm. 45Tơdang yang hrơi jing hĭ kơnăm mơmŏt, khăn păng kơpa̱l amăng Sang Yang tơhe̱k tŏng krah jing hĭ dua. 46Giŏng anŭn, Yêsu ur kraih tui anai, “Ơ Ama, Kâo jao bơngăt Kâo amăng tơngan Ih!” Laih kơ Ñu pơhiăp tơlơi anŭn, Ñu tơĭ pran yơh.
47Hlak anŭn, tơdang khua tơhan khua tring Pilat ƀuh abih tơlơi truh anŭn, ñu bơni hơơč kơ Ơi Adai tui anai, “Sĭt yơh mơnuih anai jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng!” 48Tơdang ƀing mơnuih lu dŏ lăng pơ anŭn ƀuh abih bang tơlơi truh anŭn, ƀing gơñu tŭk tơda gơñu rơngot hơning laih anŭn đuaĭ glaĭ yơh. 49Samơ̆ abih bang ƀing gơyut gơyâo Yêsu wơ̆t hăng ƀing đah kơmơi đuaĭ tui Ñu čơdơ̆ng mơ̆ng kwar Galilê, dŏ lăng mơ̆ng ataih kơ abih tơlơi truh anai.

Yôsêp Dơ̱r Yêsu

(Mathiơ 27:57-61; Markôs 15:42-47; Yôhan 19:38-42)

50Hơmâo sa čô mơnuih anăn ñu Yôsêp mơ̆ng plei Arimathea amăng tring Yudea. Ñu jing sa čô mơnuih tơpă hơnơ̆ng hiam klă laih anŭn ăt jing mơnuih amăng ƀing khua Yehudah yơh, jing ƀing phat kơđi. 51Ñu ƀu tŭ ư ôh hăng tơlơi kơñăm laih anŭn tơlơi bruă tơdang ƀing gơñu hơmâo klă̱ kơđi kơ Yêsu kiăng kơ pơdjai, samơ̆ ñu dŏ čang rơmang kơ rơnŭk Dêh Čar Ơi Adai či truh ƀơi lŏn tơnah anai. 52Laih kơ Yêsu tơĭ pran, Yôsêp nao rơkâo ƀơi khua tring Pilat kiăng kơ mă atâo Yêsu. 53Giŏng anŭn, ñu mă trŭn atâo Yêsu, pŏn hăng bơnăl ƀlĭ laih anŭn nao pơđih hĭ Gơ̆ amăng pơsat arăng ƀŏh amăng boh pơtâo, jing anih pơsat arăng aka dơ̱r hlơi pô ôh. 54Hrơi anŭn jing Hrơi Prap Rơmet laih anŭn jĕ či truh kơ hrơi Saƀat yơh.
55Hơmâo ƀing đah kơmơi, jing ƀing mơnuih hơmâo đuaĭ tui laih Yêsu čơdơ̆ng mơ̆ng kwar Galilê, kiaŏ tui Yôsêp laih anŭn ƀuh pơsat anŭn wơ̆t hăng anih arăng hơmâo pơđih laih atâo Yêsu mơ̆n. 56Giŏng anŭn, ƀing gơñu glaĭ laih anŭn prap pre lui jrao pik wơ̆t hăng ia ƀâo hiam mơ̆n kiăng kơ pik ƀơi atâo Yêsu. Amăng hrơi Saƀat, ƀing gơñu pơdơi yơh tui hăng tơlơi juăt Ơi Adai.