24

Klei Yêsu Kbiă Lŏ Hdĭp

(Mat 28:1-10; Mark 16:1-8; Yôh 20:1-10)

1Hruê tal sa hlăm hruê kăm, diñu nao aguah ưm ang dar kơ msat, djă ba mnơ̆ng ƀâo mngưi diñu mprăp leh. 2Diñu ƀuh boh tâo arăng bi klŭng leh mơ̆ng ƀăng bhă msat. 3Ƀiădah tơdah diñu mŭt hlăm msat, diñu amâo ƀuh ôh asei mlei Khua Yang Yêsu. 4Êjai diñu bi kngăr kơ klei anăn, nĕ anei mâo dua čô êkei dôk giăm diñu hơô ao kmlăi snăk. 5Êjai diñu huĭ snăk leh anăn kkui ƀô̆ kơ lăn, phung êkei anăn lač kơ diñu, “Si ngă diih duah pô hdĭp ti krah phung djiê? Gơ̆ amâo dôk tinei ôh, gơ̆ kbiă lŏ hdĭp leh. 6 Hdơr bĕ kơ klei gơ̆ hưn leh kơ diih êjai gơ̆ ăt dôk hlăm čar Galilê, 7‘Arăng srăng jao Anak Mnuih hlăm kngan phung soh brei pơ̆ng gơ̆ ti kyâo bi kal, leh anăn ti hruê tal tlâo gơ̆ srăng kbiă lŏ hdĭp.’ ” 8Snăn diñu lŏ hdơr kơ klei Yêsu tuôm blŭ leh. 9Diñu wĭt mơ̆ng msat hưn jih klei anăn kơ phung pluh sa čô leh anăn kơ jih jang phung ƀĭng kna mkăn. 10Phung anăn jing H'Mari Madala, H'Yôana, H'Mari amĭ Y-Yakơ, leh anăn phung mniê mkăn mbĭt hŏng diñu hưn klei anăn kơ phung khua ƀĭng kna; 11ƀiădah phung khua ƀĭng kna mĭn jing klei blŭ hlăp, leh anăn diñu amâo đăo ôh kơ klei phung mniê hưn. 12Ƀiădah Y-Pêtrôs kgŭ leh anăn êran nao kơ msat. Ñu kkui iêp dlăng hlăm msat leh anăn ƀuh knŏng čhiăm kbuă. Leh anăn ñu wĭt kơ sang bi kngăr kơ klei truh leh.

Yêsu Êbat Nao kơ Ƀuôn Êmaus

(Mark 16:12-13)

13Hruê anăn mơh dua čô ƀĭng kna nao kơ sa boh ƀuôn bi anăn Êmaus, hlăm brô pluh sa wang kilômet kbưi mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem. 14Diñu bi blŭ hdơ̆ng diñu pô kơ jih klei truh leh. 15Êjai diñu blŭ leh anăn bi mgăl, Yêsu pô nao giăm leh anăn êbat mbĭt hŏng diñu. 16Diñu ƀuh Yêsu ƀiădah amâo thâo kral Gơ̆ ôh. 17Yêsu lač kơ diñu, “Ya klei diih bi blŭ hdơ̆ng diih êjai diih êbat lĕ?” Diñu dôk hĕ hŏng klei ênguôt. 18Sa čô hlăm phung diñu, anăn gơ̆ Y-Klêôpas, lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Knŏng hjăn ih hĕ jing tue nao kơ ƀuôn Yêrusalem amâo thâo ôh ya klei mrâo truh leh tinăn đa đa hruê anei?” 19Yêsu lač kơ diñu, “Ya klei anăn?” Diñu lač kơ Yêsu, “Klei truh leh kơ Yêsu ƀuôn Nasaret; gơ̆ jing sa čô khua pô hưn êlâo myang snăk hlăm bruă ngă leh anăn hlăm klei blŭ ti anăp Aê Diê leh anăn ti anăp jih jang phung ƀuôn sang. 20Leh anăn si klei phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung khua kiă kriê drei jao leh gơ̆ brei arăng phat kđi bi mdjiê pơ̆ng gơ̆ ti kyâo bi kal. 21Bi hmei čang hmăng leh kơ gơ̆ yơh jing Pô bi êngiê phung Israel; ƀiădah lĕ, mâo tlâo hruê êgao leh mơ̆ng klei anăn truh. 22Msĕ mơh đa đa phung mniê hlăm phung hmei hưn klei bi kngăr snăk kơ hmei. Diñu nao leh ưm aguah kơ msat, 23leh anăn amâo ƀuh asei mlei gơ̆ ôh. Diñu wĭt hưn kơ hmei klei diñu mâo klei bi ƀuh kơ phung dĭng buăl jăk hưn leh kơ Yêsu kbiă lŏ hdĭp leh. 24Đa đa hlăm phung hmei nao leh kơ msat, leh anăn ƀuh djŏ msĕ si phung mniê lač leh; ƀiădah diñu amâo ƀuh Yêsu ôh.” 25Snăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Ơ phung mnuih mluk leh anăn ai tiê êmưt đăo jih klei phung khua pô hưn êlâo hưn leh! 26Amâo jing djŏ hĕ kơ Yang Krist tŭ jih klei knap msĕ snăn leh anăn mŭt hlăm klei guh kơang Ñu?” 27Leh anăn Ñu mblang kơ phung anăn jih jang klei čih leh djŏ kơ Ñu dơ̆ng mơ̆ng hdruôm hră Y-Môis truh kơ hdruôm hră jih jang phung khua pô hưn êlâo.
28Tơdah digơ̆ giăm truh leh kơ ƀuôn digơ̆ nao; Yêsu ngă msĕ si Ñu čiăng nao kbưi hĭn. 29Ƀiădah digơ̆ kơ̆ng Yêsu, lač, “Dôk mbĭt hŏng hmei, kyuadah adiê tlam leh, mlam giăm truh leh.” Snăn Ñu mŭt dôk mbĭt hŏng phung anăn. 30Êjai Yêsu dôk huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng digơ̆, Ñu mă kpŭng leh anăn wah lač bi mni, kjoh kpŭng leh anăn brei kơ digơ̆. 31Hlăk anăn ală digơ̆ pŏk mblang, leh anăn digơ̆ thâo kral Yêsu. Ƀiădah Yêsu luč mơ̆ng ală digơ̆ ƀuh. 32Digơ̆ bi lač hdơ̆ng digơ̆, “Amâo djŏ hĕ ai tiê drei hlơr hlăm drei êjai Ñu blŭ kơ drei ktuê êlan leh anăn mblang kơ drei klei čih leh?” 33Mông anăn mtam digơ̆ kgŭ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem; digơ̆ bi tuôm hŏng phung pluh sa čô leh anăn phung ƀĭng kna mkăn bi kƀĭn mbĭt. Phung anăn lač, 34“Khua Yang kbiă lŏ hdĭp leh sĭt nik, leh anăn bi êdah leh Ñu pô kơ Y-Simôn!” 35Leh anăn dua čô ƀĭng kna anăn msĕ mơh yăl dliê ya klei truh leh kơ digơ̆ ktuê êlan, leh anăn si digơ̆ thâo kral Yêsu êjai Ñu kjoh kpŭng.

Yêsu Bi Êdah Ñu Pô kơ Phung Ƀĭng Kna

(Mat 28:16-20; Mark 16:14-18; Yôh 20:19-23; BɃK 1:6-8)

36Êjai digơ̆ blŭ klei anăn, Yêsu pô dôk dơ̆ng ti krah diñu leh anăn lač, “Brei diih mâo klei êđăp ênang!” 37Ƀiădah diñu kdjăt leh anăn huĭ, mĭndah ƀuh ksơ̆k. 38Yêsu lač kơ diñu, “Si ngă diih mâo klei rŭng răng, leh anăn si ngă diih mâo klei đing, kĭ kơ̆ hlăm ai tiê diih? 39Dlăng bĕ kơ kngan kâo leh anăn jơ̆ng kâo; kâo gơ̆ yơh. Ruêh leh anăn ksiêm bĕ, kyuadah ksơ̆k amâo mâo kđeh klang ôh, msĕ si diih ƀuh kâo mâo.” 40Tơdah leh Yêsu lač klei anăn, gơ̆ bi êdah kngan leh anăn jơ̆ng gơ̆ kơ diñu. 41Êjai diñu hơ̆k leh anăn bi kngăr, ăt ka diñu đăo ôh, snăn Yêsu lač kơ diñu, “Diih mâo mơ̆ mnơ̆ng ƀơ̆ng tinei?” 42Diñu brei kơ Yêsu sa kdrêč kan ăm leh anăn êa hnuê. 43Yêsu mă kan anăn leh anăn ƀơ̆ng ti anăp diñu.
44Leh anăn Yêsu lač kơ diñu, “Jih klei kâo blŭ leh kơ diih êjai kâo ăt dôk mbĭt hŏng diih, čiăng kơ jih jang klei arăng čih leh djŏ kơ kâo hlăm klei bhiăn Y-Môis, hlăm klei phung khua pô hưn êlâo čih, leh anăn hlăm Klei Mmuñ Hđăp srăng bi sĭt sơăi.” 45Leh anăn Yêsu pŏk klei mĭn diñu, čiăng kơ diñu dưi thâo săng Klei Aê Diê Blŭ. 46Gơ̆ lač kơ diñu, “Snei klei čih leh djŏ kơ Yang Krist srăng tŭ klei knap mñai, leh anăn ti hruê tal tlâo Ñu srăng kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê, 47leh anăn djŏ kơ klei arăng srăng mtô hlăm anăn Ñu kơ jih jang găp djuê mnuih dơ̆ng mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem, klei kmhal leh anăn klei pap brei kơ klei soh. 48Diih jing phung hưn bi sĭt kơ jih klei anăn. 49 Leh anăn nĕ anei, kâo srăng tiŏ hriê kơ diih pô Ama kâo ƀuăn leh; ƀiădah brei diih dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem tơl klei myang mơ̆ng dlông trŭn kơ diih.”

Klei Yêsu Đĭ Wĭt Ti Dlông

(Mark 16:19-20; BɃK 1:9-11)

50 Leh klei anăn Yêsu atăt digơ̆ truh ti ƀuôn Ƀêthani, leh anăn Ñu yơr kngan hơêč hmưi klei jăk jĭn kơ digơ̆. 51Êjai Ñu hơêč hmưi kơ digơ̆, Ñu đuĕ mơ̆ng digơ̆, leh anăn Aê Diê pŭ ba Ñu kơ adiê. 52Digơ̆ kkuh mpŭ kơ Ñu leh anăn lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem hŏng klei hơ̆k mơak snăk. 53Leh anăn digơ̆ dôk nanao hlăm sang kkuh mpŭ, mpŭ mni kơ Aê Diê.