2

Yug Yexu

(Mth. 1:18-25)

1Lub swjhawm ntawd Xixa Aukata rhawv kevcai kuas tuabneeg thoob nplajteb txheeb npe rua huv ntawv. 2Nuav yog thawj zag kws sau npe. Thaus ntawd Khilenia ua tug kaav lub xeev Xilia. 3Txhua tug nyag moog sau npe rua huv nyag lub moos. 4Yauxej kuj taug kev tawm huv lub moos Naxale xeev Kalilai moog rua Tavi lub moos kws hu ua Npelehee xeev Yutia, tsua qhov nwg yog Tavi caaj ceg hab yog Tavi cum. 5Nwg nrug Maivlag kws nwg tub qhab ca lawd ua ke moog sau npe hab Maivlag kuj suab mivnyuas. 6Thaus ob tug nyob hov ntawd txawm txug caij Maivlag yug mivnyuas. 7Nwg txawm yug tau nwg tug tub hlub hab muab khaub duag qhwv tso pw rua huv ib lub daab zaub, tsua qhov huv lub tsev su tsw muaj chaw rua ob tug su lawm.

Cov yug yaaj hab cov tubkhai ntuj

8Thaaj tsaam ntawd muaj tuabneeg yug yaaj zuv yaaj mo ntuj tom tshaav zaub. 9Mas tug Tswv ib tug tubkhai ntuj lug tshwm rua puab hab muaj tug Tswv tug fwjchim ci ntsaa ab vej nkaus puab, mas puab ntshai heev kawg le. 10Tug tubkhai ntuj has rua puab tas, “Mej tsw xob ntshai, kuv coj txuj xuv zoo lug rua mej, yog has txug txujkev xyiv faab luj kawg kws yuav lug txug rua tuabneeg suavdawg, 11tsua qhov nub nua yug ib tug Cawmseej rua huv Tavi lub moos rua mej, nwg yog tug Kheto kws yog tug Tswv. 12Nuav yog tug txujci kws qha rua mej paub. Mej yuav pum ib tug mivnyuas mog qhwv khaub duag pw huv ib lub daab zaub.”
13Taamswm ntawd muaj ib paab tubkhai sau ntuj coob coob lug nrug tug tubkhai hov qhuas Vaajtswv has tas,
  14“Ca Vaajtswv tau koob meej ci ntsaa ab
   rua sau ntuj kws sab kawg nkaus,
  hab huv nplajteb ca le muaj kev kaaj sab lug
   rua cov tuabneeg kws Vaajtswv txaus sab.”
15Thaus cov tubkhai ntuj ncaim puab rov moog sau ntuj lawm, cov tuabneeg yug yaaj txawm sws yum has tas. “Ca peb moog rua huv lub moos Npelehee saib tej xwm txheej kws tshwm lug lawv le tug Tswv qha rua peb lawd.” 16Puab txawm maaj nroog moog mas pum Maivlag hab Yauxej hab tug mivnyuas mog pw huv lub daab zaub. 17Thaus puab pum lawd puab txhad pav tej kws puab tau nov txug tug mivnyuas hov. 18Txhua tug kws nov kuj xaav tsw thoob txug zaaj kws cov yug yaaj pav rua puab. 19Tassws Maivlag kuj khaws puab tej lug hov huvsw ca xaav ntsuj ntsoov rua nruab sab. 20Cov kws yug yaaj rov qaab moog ua rua Vaajtswv tau koob meej hab qhuas Vaajtswv rua txhua yaam kws puab tau nov hab pum lawv le kws tau has rua puab lawd.
21Thaus puv yim nub yog nub kws muab tug mivtub hov ua kevcai txav, puab muab nwg tis npe hu ua Yexu lawv le tug tubkhai ntuj tau tis npe rua thaus tsw tau xeeb rua huv plaab.

Muab Yexu xyeem huv lub tuam tsev

22Thaus txug lub swjhawm kws ob nam txwv yuav ua kevcai ntxuav lawv le Mauxe txuj kevcai, ob tug txawm coj Yexu moog rua huv lub nroog Yeluxalee yuav muab xyeem rua tug Tswv, 23lawv le tug Tswv txuj kevcai kws sau tseg has tas, “Txhua tug tub kws yug thawj plaab lug yuav hu tas dawb huv rua tug Tswv,” 24hab ob tug yuav muab hov txhua chaw xyeem lawv le kws has huv tug Tswv txuj kevcai has tas, “ib nkawm nquab taug lossws ob tug rhaws nquab nyeg.”
25Muaj ib tug yawm nyob huv Yeluxalee npe hu ua Xime‑oo, nwg yog ib tug ncaaj nceeg hab fwm Vaajtswv. Nwg tog rawv lub swjhawm kws cov Yixayee yuav tau txujkev nplig sab, hab Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv nyob huv nwg. 26Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv tub qha rua nwg paub tas nwg yuav tsw pum txujkev tuag moog txug thaus nwg pum tug Kheto kws tug Tswv tsaa tsaiv. 27Vaaj Ntsuj Plig txawm coj Xime‑oo nkaag moog rua huv lub tuam tsev. Thaus ob nam txwv coj tug mivnyuas Yexu tuaj yuav ua lawv le txuj kevcai, 28Xime‑oo txawm muab Yexu puag hab qhuas Vaajtswv has tas,
  29“Tug Tswv, nwgnuav thov ca koj tug qhev
   moog ua kaaj sab lug, lawv le koj tej lug,
  30tsua qhov kuv lub qhov muag tub pum
   koj txujkev cawm dim,
  31kws koj tub npaaj
   taab meeg ib tsoom tuabneeg suavdawg,
  32yog txujkev kaaj kws yuav ci
   rua lwm haiv tuabneeg pum kev,
  hab ua rua koj haiv tuabneeg Yixayee
   tau koob meej.”
33Leej nam hab leej txwv xaav tsw thoob txug tej lug kws has txug tug mivnyuas hov. 34Xime‑oo kuj foom koob moov rua puab hab has rua Maivlag kws yog Yexu nam has tas, “Saib maj, tug mivnyuas nuav raug tsaa ua rua cov Yixayee ntau leej qaug hab ntau leej sawv, hab ua txujci tseem ceeb kws tuabneeg yuav tawm tsaam, 35sub txhad thws tej kws nyob huv ntau leej lub sab tshwm lug, hab txawm yog koj lub sab los yuav raug raab ntaaj nkaug.”
36Muaj ib tug puj ua xwbfwb cev Vaajtswv lug npe hu ua Ana, yog Fanu‑ee tug ntxhais yog xeem Asaw. Nwg laug heev lawm, nwg yuav quasyawg tau xyaa xyoo xwb, 37tes nwg txawm ua puj ntsuag lug txug thaus nwg noob nyoog muaj yim caum plaub xyoos. Nwg tsw tawm huv lub tuam tsev moog le, nwg pe hawm Vaajtswv hab yoo mov hab thov Vaajtswv nruab nub mo ntuj. 38Taamswm ntawd Ana txawm tuaj txug, nwg ua Vaajtswv tsaug hab has txug tug mivtub hov rua txhua tug kws tog rawv qhov kws txhwv Yeluxalee dim.

Rov moog peg Naxale

39Thaus ob nam txwv ua txhua yaam lawv le tug Tswv txuj kevcai tav lawm tes ob tug txawm rov moog rua ob tug lub moos Naxale huv lub xeev Kalilai. 40Tug mivnyuas hov kuj hlub zoo hab muaj zug, muaj tswvyim kawg, hab Vaajtswv txujkev hlub nrug nraim nwg.

Yexu nyob huv lub tuam tsev

41Yexu nam txwv pheej naj xyoo moog nraag Yeluxalee rua thaus ua kevcai Hlaa Dhau. 42Thaus Yexu noob nyoog muaj kaum ob xyoos puab kuj moog ua kevcai Hlaa Dhau lawv le ib txwm. 43Thaus taag lub swjhawm ua kevcai lawm, puab saamswm rov qaab moog, tassws Yexu tseed nyob huv Yeluxalee, leej nam hab leej txwv tsw paub. 44Ob tug xaav tas Yexu nrug paab tuabneeg kws taug kev hov ua ke lawm, ob tug txawm moog tau ib nub ke le maav nrhav nwg huv cov txheeb ze hab cov kwvtij kwvluag. 45Thaus ob tug nrhav tsw pum nwg ob tug txawm rov qaab moog nrhav nraag Yeluxalee. 46Nrhav tau peb nub ob tug le nrhav tau nwg nyob huv lub tuam tsev nrug cov xwbfwb nyob tsawg ua ke noog puab qha hab nug puab. 47Txhua tug kws nov nwg has kuj phemfwj rua nwg tej tswvyim hab tej lug kws nwg teb. 48Thaus nam txwv pum nwg ob tug kuj xaav tsw thoob. Leej nam has rua nwg tas, “Tub 'e, ua caag koj ua le nuav rua ib? Saib maj, koj txwv ib nrhav koj txhawj kawg le.” 49Yexu has rua ob tug tas, “Ua caag meb nrhav kuv? Meb tsw paub tas kuv yeej yuav tsum nyob huv kuv leej Txwv lub tsev lov?” 50Ob tug tsw nkaag sab tej lug kws Yexu has rua ob tug. 51Yexu txawm nrug ob tug rov moog rua Naxale, hab nyob huv qaab ob tug kev tswjfwm. Leej nam khaws tej xwm txheej nuav huvsw ca rua huv nruab sab. 52Yexu muaj tswvyim zuj zug hab nwg lub cev hlub zoo hab nwg txaus Vaajtswv lub sab hab tuabneeg lub sab zuj zug.