2

Yesu Cuotv Seix

(Beiv mangc Matv^taai 1:18-25)

1Wuov zanc ⟨Sisaa Or^gatc^datc Hungh⟩ njiec lingc hatc Lomaa ziou-dingh yietc zungv baeqc fingx faaux mienh houz. 2(Faaux naaiv da'yietv nzunc mienh houz wuov zanc, doix zuqc Ki^li^ni^atc zoux zungx gunv Silie Deic-Bung.) 3Dauh dauh mienh ziouc nzuonx ganh nyei buonv-mungv faaux mienh houz.
4Yosepv ziouc yiem Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv, mingh Yu^ndie Saengv, Mbetc^le^hem Mungv wuov. Naaiv norm mungv se loz-hnoi Ndaawitv Hungh cuotv seix nyei mungv. Yosepv se Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun cingx daaih oix zuqc mingh wuov norm mungv faaux mienh houz. 5Yosepv gorngv ziangh Maa^li^yaa, ziouc dorh ninh caux jienv mingh. Maa^li^yaa nyei sin yaac maiv kungx.
6Yiem Mbetc^le^hem Mungv wuov zanc, taux ndutv sin nyei ziangh hoc aqv. 7Maa^li^yaa ziouc yungz duqv ninh nyei daauh dauh dorn daaih, longc suangx beu jienv bun ninh bueix maaz-zoh gu'nyuoz, weic zuqc kaeqv biauv maiv maaih dorngx bun ninh mbuo hitv.

Mangc Yungh Nyei Mienh

8Wuov norm deic-bung maaih deix goux ba'gi yungh nyei mienh lungh muonz zanc yiem yungh ciangv goux ninh mbuo nyei yungh. 9Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih yaac maaih Ziouv nyei njang-laangc ziux jienv ninh mbuo, haeqv ninh mbuo gamh nziex haic.
10Fin-mienh gorngv mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx gamh nziex oc. Yie dorh kuv fienx daaih bun meih mbuo. Naaiv kuv fienx oix bun lungh ndiev mienh duqv njien-youh. 11Ih hnoi, yiem Ndaawitv nyei mungv, meih mbuo nyei Njoux Ziouv cuotv seix daaih aqv, dongh Ziouv Giduc. 12Naaiv se zoux jangx-hoc bun meih mbuo. Meih mbuo oix lorz buatc dauh gu'nguaaz beu jienv suangx bueix maaz-zoh gu'nyuoz.”
13Liemh zeih aengx hinc cuotv yietc domh guanh fin-mienh daaih caux jienv hinc cuotv ndaangc wuov dauh, ceng Tin-Hungh. 14Ninh mbuo gorngv,
  “Ceng Tin-Hungh, yiem hlang jiex nyei dorngx wuov dauh.
  Lungh ndiev mienh, dongh ninh a'hneiv wuov deix, oix duqv baengh orn.”
15Fin-mienh ziouc leih nqoi ninh mbuo, aengx nzuonx tin-dorngh mi'aqv. Wuov deix goux yungh mienh, laanh mbuox laanh, “Mbuo oix zuqc mingh Mbetc^le^hem Mungv mangc gaax Ziouv mbuox mbuo naaiv deix jauv orqc?”
16Ninh mbuo ziouc gaanv jienv mingh, lorz buatc Maa^li^yaa caux Yosepv yaac buatc wuov dauh gu'nguaaz bueix jienv maaz-zoh gu'nyuoz. 17Goux ba'gi yungh nyei mienh buatc, ninh mbuo ziouc ziang fin-mienh gorngv naaiv dauh gu'nguaaz nyei jauv-louc mbuox zuangx mienh. 18Haaix dauh haiz yaac mbuoqc horngh goux yungh mienh gorngv nyei waac. 19Mv baac Maa^li^yaa maiv haih la'kuqv. Aah loc jangx jienv naaiv deix jauv. 20Mangc yungh nyei mienh weic ninh mbuo buatc liuz, haiz liuz nyei sic ziouc taaih Tin-Hungh, ceng jienv Tin-Hungh nzuonx. Yietc zungv doix nzengc fin-mienh gorngv nyei waac.

Dorh Yesu Fungx Bun Tin-Hungh

21Yesu cuotv seix daaih buangv hietc hnoi wuov hnoi, taux ziangh hoc tengx ninh jiex gaatv nyei leiz, ninh mbuo ziouc tengx ninh cuotv mbuox heuc Yesu. Naaiv norm mbuox, Maa^li^yaa maiv gaengh maaih sin wuov zanc fin-mienh tengx cuotv ziangx aqv.
22Ei jienv ⟨Mose nyei Leiz-Latc,⟩ Maa^li^yaa saax uix nyei hnoi-nyieqc taux. Yosepv caux Maa^li^yaa ziouc dorh Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh fungx bun Ziouv, 23ei Ziouv nyei Leiz-Latc fiev jienv gorngv,
  “Haaix dauh yungz duqv daauh dauh dorn oix zuqc fungx bun Ziouv.”
24Ninh mbuo yaac ei Ziouv nyei Leiz-Latc dorh ga'naaiv mingh ziec bun Ziouv hnangv naaiv,
  “Yietc doix norqc nqo fai i norm baeqc gopv lunx.”
25Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh maaih laanh mienh, mbuox heuc Si^me^on. Ninh zoux kuv mienh, gan longx Tin-Hungh nyei leiz. Ninh zuov jienv Tin-Hungh njoux I^saa^laa^en Mienh. Singx Lingh yaac caux ninh yiem. 26Singx Lingh bun ninh hiuv duqv ninh zuov taux duqv buatc Ziouv laengz bun wuov dauh ⟨Giduc⟩ cingx daaih daic.
27Singx Lingh dorh Si^me^on bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Yosepv caux Maa^li^yaa yaac dorh Yesu bieqc mingh oix ei jienv Leiz-Latc zoux. 28Si^me^on ziouc hlorpv jienv Yesu ceng Tin-Hungh. Ninh gorngv,
  29“Ziouv aac, meih laengz nyei waac, meih zoux ziangx aqv.
  Ih zanc bun yie, meih nyei bou, baengh orn nyei guei seix.
   30Weic zuqc yie ganh nyei m'zing duqv buatc liuz meih nyei njoux en,
   31dongh meih dorng jienv maanc fingx mienh liuc leiz ziangx nyei njoux en.
  32Naaiv dauh gu'nguaaz zoux njang
   bun ganh fingx mienh hiuv duqv meih nyei eix,
   yaac bun mienh taaih meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.”
33Gu'nguaaz nyei diex maac mbuoqc horngh haic Si^me^on hnangv naaiv nor gorngv gu'nguaaz nyei jauv-louc. 34Si^me^on buang waac bun ninh mbuo, aengx mbuox Yesu nyei maa, Maa^li^yaa, “Tin-Hungh ginv naaiv dauh gu'nguaaz daaih bun I^saa^laa^en Mienh camv nyei zuqc mietc, bun camv nyei duqv njoux. Ninh oix benx norm jangx-hoc mv baac maaih mienh camv nyei oix daanh ninh, 35bun ninh mbuo yiem hnyouv hnamv nyei jauv biux mengh cuotv daaih. Meih oix buangh zuqc nzauh hnangv nzuqc ndaauv baqv jienv meih nyei mba'nziu wuov nor.”
36Aengx maaih dauh m'sieqv dorn, mbuox heuc Annaa, zoux douc waac mienh. Ninh se Aa^se Fingx, Faa^nu^en nyei sieqv. Annaa gox haic aqv. Zinh ndaangc ninh dorng jienv jaa siec hnyangx, 37ziouc guaav mi'aqv. Ninh zoux auv-guaav taux duqv betv ziepc feix hnyangx yaac maiv mingh haaix ndau. Kungx yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv hnoi-hnoi muonz-muonz zaangc Tin-Hungh hnangv. Maaih ziangh hoc ninh zei jienv maiv nyanc haaix nyungc yaac daux gaux. 38Si^me^on yiem wuov gorngv jienv waac wuov zanc, Annaa aengx mingh taux ninh mbuo wuov, laengz zingh Tin-Hungh aengx gorngv naaiv dauh gu'nguaaz nyei jauv-louc bun zuov jienv Tin-Hungh daaih zuoqc Ye^lu^saa^lem Zingh wuov deix mienh muangx.
39Yosepv caux Maa^li^yaa ei jienv Ziouv nyei Leiz-Latc zoux ziangx nzengc, ninh mbuo ziouc nzuonx Gaa^li^li Saengv, ninh mbuo nyei buonv-mungv Naa^saa^letv. 40Naaiv dauh gu'nguaaz gunv hlo gunv henv, gunv maaih cong-mengh, Tin-Hungh yaac ceix en bun ninh.

Yesu Duqv Ziepc Nyeic Hnyangx Wuov Hnyangx

41Hnyangx-hnyangx Yesu nyei diex maac mingh Ye^lu^saa^lem Zingh jiex ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ 42Yesu duqv ziepc nyeic hnyangx wuov hnyangx, ninh mbuo ei jienv leiz mingh jiex zipv. 43Dongh wuov nzunc mingh gau, jiex zipv nyei wuic nzaanx, ninh mbuo nzuonx, mv baac naaiv dauh dorn, Yesu, corc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. Ninh nyei diex maac yaac maiv hiuv duqv, 44laaic Yesu caux jienv mienh camv nzuonx. Ninh mbuo ziouc nzuonx yietc hnoi hmuangx aqv, cingx daaih lorz naaic cien-ceqv gorx-youz. 45Lorz yaac lorz maiv buatc, ninh mbuo ziouc daaux sin nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh lorz.
46Aengx lorz gau, taux da'faam hnoi wuov hnoi, buatc ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zueiz jienv fin-saeng nyei mbu'ndongx, yietc binc muangx ninh mbuo gorngv, yietc binc naaic ninh mbuo. 47Mienh haiz ninh gorngv nyei waac, haaix dauh yaac mbuoqc horngh haic ninh ndongc naaic guai, dau duqv ndongc naaic horpc.
48Ninh nyei diex maac buatc ninh wuov zanc, ninh mbuo liemh hnamv maiv hiuv. Ninh nyei maa ziouc gorngv mbuox ninh, “Aa Dorn aah! Meih fungc hnangv naaiv nor zoux bun yie mbuo? Meih nyei die caux yie lorz maiv buatc meih, nzauh duqv kouv haic aqv niaa.”
49Yesu dau, “Aa Maa mbuo weic haaix diuc lorz yie? Meih mbuo maiv hiuv duqv yie oix zuqc yiem yie nyei Die nyei biauv?” 50Yesu hnangv naaic nor gorngv mv baac ninh mbuo corc hnamv maiv mengh baeqc.
51Yesu ziouc gan jienv ninh mbuo nzuonx Naa^saa^letv Mungv, yaac muangx nzengc diex maac nyei waac. Naaiv deix jauv-louc cuotv liuz, ninh nyei maa haaix zanc yaac jangx jienv. 52Yesu gunv hlo gunv maaih cong-mengh. Tin-Hungh a'hneiv haic ninh. Mienh yaac fih hnangv nyei a'hneiv haic ninh.